Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Windows Phone Microsoft Corporation. Windows Phone 7 - wst ę p Andrzej Chybicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Windows Phone Microsoft Corporation. Windows Phone 7 - wst ę p Andrzej Chybicki."— Zapis prezentacji:

1 Windows Phone Microsoft Corporation. Windows Phone 7 - wst ę p Andrzej Chybicki

2 Windows Phone Microsoft Corporation. Windows Phone 7 - pocz ą tki Microsoft o Windows Phone 7: In golf, its known as a mulligan ; in schoolyard sports, its called a do-over ; and in the computer industry, we say its a reboot. Dwie ś cie ż ki programowania : - XNA -Silverlight Silverlight – platforma developerska łą cz ą ca wygod ę tworzenia interfejsu, automatycznym łą czeniem zdarze ń z mo ż liwo ś ci ą zaawansowanego przetwarzaniem danych XNA – platforma developerska do tworzenia gier (2D i 3D), -game-loop -XBOX, PC, Zune (mobile)

3 Windows Phone Microsoft Corporation. Ś rodowisko pracy aplikacji Kod w pe ł ni zarz ą dzalny przez.NET Framework J ę zyki programowania Sugerowane rozwi ą zanie – C# XNA i Silverlight wsp ół dzieli niekt ó re biblioteki, ale nie mo ż na tworzy ć projekt ó w mieszanych

4 Windows Phone Microsoft Corporation. Silverlight vs. XNA Dla aplikacji u ż ytecznych (RIA) XAML (Extensible Application Markup Language ) Interfejs u ż ytkownika Przekazywanie zdarze ń Niekt ó re elementy logiczne oraz animacyjne WP7 Silverlight = Silverlight 3 – niekt ó re rzeczy, kt ó rych nie mo ż na zrobi ć na telefonie + niekt ó re rzeczy kt ó re mo ż na zrobi ć tylko na telefonie

5 Windows Phone Microsoft Corporation. XNA vs. Silverlight Gry, aplikacje medialne, animacje z interakcj ą z u ż ytkownikiem wymagaj ą ce zaawansowanego renderowania grafiki Wewn ę trzna synchronizacja w ą tk ó w od ś wie ż ania i u ż ytkownika 2D (sprites) i 3D (models) Silverlight (vector graphics) vs. XNA (bitmap graphics) Time-steered vs. user (event) steered apps

6 Windows Phone Microsoft Corporation. Two Flavors of Applications 6

7 Windows Phone Microsoft Corporation. Windows Phone 7 jest w chmurze! Mapy Bing (LBS) Xbox Live Windows Phone Marketplace

8 General Concept Software Architecture App Model Cloud and Integration Services Hardware Foundation UI Model

9 Windows Phone Microsoft Corporation. New Concept 9 DESIGN: END USER COMES FIRST PLATFORM: RICHER, DEEPER, EASIER APPS HARDWARE: FASTER TO MARKET, LESS HEAVY LIFTING

10 Windows Phone Microsoft Corporation. Metro UI 10

11 Windows Phone Microsoft Corporation. Hardware Foundation (in 7.0) Capacitive touch 4 or more contact points Sensors A-GPS, Accelerometer, Compass, Light, Proximity, Camera 5 mega pixels or more Multimedia Common detailed specs, Codec acceleration Memory 256MB RAM or more, 8GB Flash or more GPU DirectX 9 acceleration CPU Qualcomm MSM8x55 800Mhz or higher Hardware buttons | Back, Start, Search

12 Windows Phone Microsoft Corporation. Sprz ę t, wymagania i us ł ugi Wielodotykowy ekran OLED ( organic light emitting diode ) Przyciski: Rozmiar ekranu: 480 x 800 (480 x 320) (160 px) Modem 3G, Wi-fi, Camera, Akcelerometr Vibration FM Radio Push Notification

13 Windows Phone Microsoft Corporation. Windows Phone Developer Tools 13 Windows Phone device Windows Phone Emulator Phone Emulator SamplesDocumentation GuidesCommunity Packaging and Verification Tools Tools

14 Windows Phone Microsoft Corporation. Deployment Process 14 Develop & Debug Submit & Validate Certify & Sign Windows Phone Application Deployment Service Marketplace

15 Windows Phone Microsoft Corporation. Certyfikacja aplikacji – g łó wne filary Applications are reliable. Applications make efficient use of resources. Applications do not interfere with the phone functionality. Applications are free of malicious software. 15

16 Windows Phone Microsoft Corporation. Obszary procesu certyfikacji Application Policies Content Policies Application Submission Requirements Technical Certification Requirements Additional Requirements for Specific Application Types Patrz materia ł y do wyk ł adu 16

17 Windows Phone Microsoft Corporation. Application Policies – Aplikacja… …musi by ć w pe ł ni funkcjonalna i nie mo ż e żą da ć dodatkowej op ł aty za udost ę pnienie swojej funkcjonalno ś ci, chyba ż e… … nie mo ż e promowa ć plan ó w taryfowych po łą cze ń … nie mo ż e stanowi ć zagro ż enia dla bezpiecze ń stwa telefonu oraz Marketplace … je ś li aplikacja pobiera lub zajmuje ponad 50 MB danych musi poinformowa ć o tym u ż ytkownika … je ś li wymaga uwierzytelniania w komunikacji peer2peer nale ż y si ę upewni ć ż e u ż ytkownik ma ponad 13 lat 17

18 Windows Phone Microsoft Corporation. Application Policies (2) – Aplikacja… … mo ż e okre ś la ć pozycj ę tylko na podstawie API... mo ż e udost ę pnia ć lokalizacj ę tylko za zgod ą u ż ytkownika … musi spe ł nia ć jeszcze inne wymagania : patrz materia ł y do wyk ł adu 18

19 Windows Phone Microsoft Corporation. Content Policies Logo i znaki towarowe aplikacja mo ż e (powinna) posiada ć swoje logo Mo ż e korzysta ć z innych znak ó w towarowych pod warunkiem akceptacji w ł a ś ciciela Nie mo ż e zawiera ć tre ś ci niezgodnych z prawem, w szczeg ó lno ś ci Promowanie przemocy, rasizmu, alkoholu, broni palnej i innych Tre ś ci, kt ó re og ó lnie nie s ą obra ź liwe ale mog ą by ć uznane za takie w niekt ó rych krajach ->tre ść powinna uwzgl ę dnia ć aspekt prawny ka ż dego kraju w jakim MarketPlace oferuje swoje aplikacje 19

20 Windows Phone Microsoft Corporation. Application Submission Requirement Maksymalny rozmiar pliku XAP – 225 MB U ż ywanie tylko API Windows Phone Zabronione jest korzystanie z metod wywo ł ania typu Pinvoke oraz obiekt ó w COM Nie mo ż e zawiera ć konfiguracji DEBUG Nie jest mo ż liwe łą czenie technologii XNA i Silverlight Microsoft.Xna.Framework.Game System.Windows.Controls Phone Capabilites czyli prawid ł owy Manifest 20

21 Windows Phone Microsoft Corporation. Technical Certification Requirements Kompatybilno ść z r óż nymi telefonami WP 7 (2) Unexpected closure Responsywno ść aplikacji Operacji trwaj ą ce d ł u ż ej ni ż 3 sekundy musz ą by ć obs ł ugiwane przez ProgressBar lub BusyIndicator W momencie przekazania aplikacji do MarketPlace wszystkie zdalne serwisy i zasoby aplikacji musz ą by ć dost ę pne i wp ł ywaj ą na proces certyfikacji! Czas startu i responsywno ś ci po starcie – 5 s. i 20 s. 21

22 Windows Phone Microsoft Corporation. Technical Certification (2) Elementy obs ł ugi przycisk ó w telefonu…. Zaj ę to ść pami ę ci Max 90 MB RAM, dla urz ą dze ń do 256 MB RAMU ca ł kowitego Zaleca si ę u ż ycie obiekt ó w DeviceExtendedProperties DeviceStatus Aplikacja nie mo ż e blokowa ć, op óź nia ć, przerywa ć odbioru po łą cze ń telefonicznych, wiadomo ś ci SMS oraz innych zdarze ń wywo ł ywanych z poziomu OS 22

23 Windows Phone Microsoft Corporation. Additional Requirements Lokalizacja Je ś li u ż ytkownik nie ż yczy sobie … Aplikacje dzia ł aj ą ce w tle a oszcz ę dno ść baterii Aplikacje dzia ł aj ą ce w tle do pobierania danych Musz ą umo ż liwia ć podgl ą d stanu zaawansowania pobierania oraz anulowania 23

24 Software Architecture App Model Cloud and Integration Services Hardware Foundation UI Model

25 Windows Phone Microsoft Corporation. Silverlight Capabilities Inputs Keyboard, Mouse, Touch, Ink XAML UI Core Common Controls, Text, Images, Data Binding, Page Navigation, Vector Graphics, Animation, Transformation, Styles and Templates Media Capture and Playback, VC1, WMA, MP3 Data LINQ to Objects, LINQ to XML, Isolated Storage, XML Base Class Library Generics, Collections, Cryptography, Threading Communication REST, RSS/ATOM, SOAP 25

26 Windows Phone Microsoft Corporation. Multitouch OOB Controls support touch Translate touch events to mouse events ScrollViewer has built-in support for pan and flick Manipulation for all UIElements Scale Translate 26

27 Windows Phone Microsoft Corporation. Keyboard Silverlight TextBox integrates with the SIP (on screen keyboard) Password has a delay SIP supports input scoping Key InputScopes: Text, Url, Number, Time, TelephoneNumber, EmailNameOrAddress 27

28 Windows Phone Microsoft Corporation. Media 28 Media support H/W decode MediaStreamSource PlayReady DRM MediaElement Limitations One MediaElement only XNA sound effect API Supports polyphonic, looping wav data

29 Windows Phone Microsoft Corporation. Isolated Storage Compatible APIs with Silverlight on desktop No quota limits Not shared No write access to Media Library, use XNA for that Use for your application settings 29

30 Application Model Software Architecture App Model Cloud and Integration Services Hardware Foundation UI Model

31 Windows Phone Microsoft Corporation. Activation and Navigation Activation Events Handled by the Application instance Launching, Activated, Deactivated and Closing Navigation Events Handled by each PhoneApplicationPage class OnNavigatedTo, OnNavigatedFrom, OnBackKeyPressed, OnChooserReturn, OnOrientationChanged Controlled by Hardware using Back and Home keys Software using Navigation Service 31

32 Windows Phone Microsoft Corporation. Application Lifecycle Load State! Developer should check the IsApplicationInstancePreserved property to know if the application is returning from being dormant or tombstoned state. If its value true, then the application was in dormant state else tombstoned state.

33 Windows Phone Microsoft Corporation. Application Bar and System Tray System Tray No integration, but does affect Layout Show:Hide using SystemTray.IsVisible Application Bar Up to 4 Buttons Menu Items (Recommended 6) Toggle Visibility.ApplicationBar.IsVisible 33

34 Windows Phone Microsoft Corporation. Panorama 34 Part of the native Windows Phone look and feel Panorama is a long horizontal canvas PanoramaItem serves as a container that hosts other content and controls

35 Windows Phone Microsoft Corporation. Pivot 35 Provides a quick way to manage views or pages Pivot is a container of pivot items PivotItem contain individual page content such as controls, grids, or links

36 Windows Phone Microsoft Corporation. Many more… Standard Controls Buttons, Image, Layout, ListBox, TextBox, Slider, Other… Bing Maps Bing Map Control, Integration with Bing Maps Services Deep Zoom Included in core run-time, Optimized to take advantage of GPU, Consumes same content as SL on desktop, Supported for Online content Web Browser Displays network and local content, Supports pan, double tap and pinch to zoom, Supports transforms & projections, Application can interact with javascript 36

37 Integration Services Software Architecture App Model Cloud and Integration Services Hardware Foundation UI Model

38 Windows Phone Microsoft Corporation. Launchers & Choosers Enable applications to provide a set of common phone tasks to their users Launchers let you fire and forget SMS, Email, Web Browser, Dialer, Search, etc. Choosers let you fire and pick the results back Picture, Camera, Contact, etc. 38

39 Windows Phone Microsoft Corporation. Push Notifications 39

40 Windows Phone Microsoft Corporation. Types of Push Notifications Tile notifications Update tile count, title and background image Toast notifications Display a on-top-like message Raw notifications Can be used in application logic 40

41 Windows Phone Microsoft Corporation. Location and Services The service obtains location data from multiple sources such as GPS, Wi-Fi, and cellular Applications can access location information Allows you to create location- aware applications 41

42 Windows Phone Microsoft Corporation. Accelerometer Measures force applied on each axis over time Determine in which direction the user is moving the device Expressed as a 3-dimensional vector 42 +Y -Y +X -X +Z -Z

43 Windows Phone Microsoft Corporation. Register Your Device 43 Test on a physical device Register your device Install, run, and debug unsigned applications Use Zune to register your device

44 Windows Phone Microsoft Corporation. Programowanie Windows 7!! Visual Studio 2010 Zune software (zamiast ActiveSync) Oczywi ś cie b ę d ą problemy z deployowaniem aplikacji na Windows Mobile (dlaczego ma by ć zbyt prosto?) Co trzeba zrobi ć aby zsynchronizowa ć kalendarz Windows XP z Windows Phone 7? U Ż Y Ć GOOGLA!!

45 Windows Phone Microsoft Corporation. Pierwsza aplikacja Silverlight Windows Phone Application WMAppManifest.xml Title="SilverlightHelloPhone Deployowanie na emulator albo prosto do urz ą dzenia Rozdzielczo ść ekranu emulatora jest taka sama jak w urz ą dzeniu Mo ż liwo ść zmiany orientacji emulatora

46 Windows Phone Microsoft Corporation. Uk ł ad plik ó w projektu Silverlight Cztery g łó wne pliki ka ż dego projektu: App.xaml MainPage.xaml App.xaml.cs MainPage.xaml.cs Postulat code-behind

47 Windows Phone Microsoft Corporation. App.xaml.cs, App.xaml oraz App.g.cs

48 Windows Phone Microsoft Corporation. MainPage.cs.xaml - > MainPage.g.cs Element w Silverlight i XML Hierarchia obiekt ó w:

49 Windows Phone Microsoft Corporation. /bin/Debug Plik XAP – spakowany, przekompilowany projekt

50 Windows Phone Microsoft Corporation. A teraz Hello World w XNA Brak wbudowanych czcionek Czcionka jest bitmap ą ! Wszystko jest bitmap ą ! Czcionka musi by ć osobno zaimportowana do projektu (problemy licencyjne)

51 Windows Phone Microsoft Corporation. Game.cs – g łó wna cz ęść projektu w XNA

52 Windows Phone Microsoft Corporation.

53 Orientacja (Sliverlight) Portrait, Landscape, PortraitOrLandscape Orientacja a dynamiczne lokowanie komponent ó w (dynamic layout) HorizontalAlignment VerticalAlignment

54 Windows Phone Microsoft Corporation. Wynik

55 Windows Phone Microsoft Corporation. Marigin i padding Atrybuty: ActualWidth ActualSize SizeChanged Loaded LayoutUpdated

56 Windows Phone Microsoft Corporation. Powi ą zywanie zdarze ń poprzez XAML

57 Windows Phone Microsoft Corporation. Wykrywanie zmiany orientacji

58 Windows Phone Microsoft Corporation. Orientacja XNA BackBuffer i jego rola BackBuffer a wydajno ść

59 Windows Phone Microsoft Corporation. Obsluga zmiany orientacji w XNA

60 Windows Phone Microsoft Corporation.

61 Dotyk w WP7 (XNA) 4 przyciski r ó wnocze ś nie Obs ł uga przez zdarzenia (Sliverlight) W XNA sprawdzanie robimy w metodzie Update (TouchPanel) TouchCollection touchLocations = TouchPanel.GetState(); State : Pressed, Moved, Released. Position ( Vector2 ) Id TouchLocation previousTouchLocation; bool success = touchLocation.TryGetPreviousLocation(out previousTouchLocation);

62 Windows Phone Microsoft Corporation. Dotyk w XNA - przyk ł ad

63 Windows Phone Microsoft Corporation. Gesty!! Tap, doubleTap, pinch, pinchComplete, fredrag, HorizontalDrag, VerticalDrag, DragComplete

64 Windows Phone Microsoft Corporation. Dotyk w WP7 (Silverlight) Low-level Zdarzenie Touch.FrameReported (XNA TouchPanel), nie zawiera gest ó w TouchPoint Action (Down, Move, and Up). Position (Point), Size TouchDevice High-level 3 zdarzenia w klasie UIElement ManipulationStarted, ManipulationDelta, ManipulationCompleted

65 Windows Phone Microsoft Corporation. Routed Event handling args.Handled = true;

66 Windows Phone Microsoft Corporation. Bitmapy (XNA) Definicja bitmapy w Silvelight (vector drawing, image, bitmap) a w XNA (Texture2D) BMP, JPG(S), PNG(S)

67 Windows Phone Microsoft Corporation. Bitmapy (Silverlight) W Silverlight mo ż na pobiera ć obrazek z URL:

68 Windows Phone Microsoft Corporation. Bitmapy (XNA)

69 Windows Phone Microsoft Corporation. Camera

70 Windows Phone Microsoft Corporation. Photo Library (XNA)

71 Windows Phone Microsoft Corporation. Photo Library Silverlight

72 Windows Phone Microsoft Corporation. Sensory w WP7 - akcelerometr

73 Windows Phone Microsoft Corporation. Akcelerometr w XNA


Pobierz ppt "Windows Phone Microsoft Corporation. Windows Phone 7 - wst ę p Andrzej Chybicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google