Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne w zarządzaniu"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne w zarządzaniu
dr inż. Paweł Pietras

2 System informatyczny przedsiębiorstwa – porządek wykładu
Informacja i jej znaczenie w procesie podejmowania decyzji Charakterystyka systemów informacyjnych przedsiębiorstwa Klasyfikacja systemów informatycznych Środki techniczne systemu informatycznego Technologie internetowe w przedsiębiorstwie Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa

3 Informacja i jej znaczenie
Informacja – element wiedzy komunikowany, przekazywany komuś za pomocą języka lub innego kodu; także to, co w danej sytuacji może dostarczyć jakiejś wiedzy; wiadomość, komunikat, wskazówka – Słownik Języka Polskiego

4 Informacja i jej znaczenie
W cybernetyce informacja utożsamiana jest z wiadomością o stanie przedmiotu lub zjawiska, wpływającą na zmniejszenie nieokreśloności co do tego stanu, przekazywaną od nadawcy do odbiorcy przy pomocy stosownego nośnika i języka – kodu, który czyni ją zrozumiałą dla odbiorcy. Treść wiadomości jest opisem, poleceniem, nakazem, zakazem, zaleceniem

5 Informacja i jej znaczenie
W zarządzaniu informacja to taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o nas i otaczającym nas świecie. Informacja gromadzona i przetwarzania dla wspomagania zarządzania podmiotami gospodarczymi jest szczególnym rodzajem informacji. Pozwala na realizację takich funkcji jak: planowanie organizowanie kontrolowanie

6 Informacja i jej znaczenie
Informacja w przeciwieństwie do danych jest wrażliwa na kontekst, w jakim została użyta Ten kontekst jest determinantą jej wartości użytkowej

7 Informacja i jej znaczenie
Informację można analizować w czterech aspektach Aspekt rzeczowy – dotyczy treści przekazywanej przez informację Aspekt autoprezentacji – każda informacja oprócz treści zawiera prezentację nadawcy, rzuca światło na sposób odbioru aspektu rzeczowego (wyraża np. niechęć lub entuzjazm)

8 Informacja i jej znaczenie
Informację można analizować w czterech aspektach Aspekt relacji – informacja jest nawiązaniem kontaktu nadawcy z odbiorcą. Aspekt relacji pozostaje w cieniu treści przekazu. Dla kształtu relacji, niezależnie od treści informacji, ważne jest wzajemne nastawienie nadawcy i odbiorcy informacji Aspekt apelu – każdy komunikat ma swój cel, wywiera wpływ na odbiorcę, ma skłonić go do zrobienia czegoś. Skuteczne nadawanie apelu polega na tym, by nadawca wiedział, czego chce od odbiorcy

9 Informacja i jej znaczenie
Wartość informacji wynika z korzyści, jakie zapewnia użytkownikowi Im bardziej zadowalające są konsekwencje decyzji podjętej na podstawie informacji, tym wyższa wartość informacji Wartość informacji może być również wyrażona przez jej jakość Jednakże jakość informacji nie jest określana bezpośrednio lecz za pośrednictwem zmiennych, zwanych miarami jakości danych

10 Informacja i jej znaczenie
Miary jakości definiowania danych (zgodność z istotnymi standardami i wytycznymi określonymi przez przedsiębiorstwo): zgodność wzajemna wielu nazw danych jasność precyzja kompletność unikatowość poprawność

11 Informacja i jej znaczenie
Miary jakości treści danych: kompletność danych zarówno w odniesieniu do rodzaju danych, jak i ich wartości ważność danych ich użyteczność dla decyzji gospodarczych aktualność stwierdzona w drodze pomiaru na próbie losowej precyzja pomiaru kosztów danych brak zbędnego duplikowania wystąpień zgodność replikowanych, dystrybuowanych lub pochodnych danych

12 Informacja i jej znaczenie
Pozostałe własności informacji determinujące jej jakość: istotność – tylko informacja potrzebna w danej sytuacji jest otrzymywana; istotność eliminuje nadmiar informacji, kompletność – wszelka informacja odpowiednia dla danej sytuacji jest otrzymywana; kompletność eliminuje niedomiar informacji,

13 Informacja i jej znaczenie
Pozostałe własności informacji determinujące jej jakość: aktualność – wszelka niezbędna informacja jest otrzymywana dokładnie na czas; aktualność eliminuje sytuację, gdy informację otrzymujemy za późno lub za wcześnie zwięzłość, treściwość – wszelka niezbędna informacja jest otrzymywana w postaci zrozumiałej i możliwej do natychmiastowego użycia, użyteczność – informacja jest niezbędna i przydatna dla podejmowania decyzji

14 Informacja i jej znaczenie
Kryteria oceny jakości otrzymują różne wagi zależnie od użytkowników, np.: dla aplikacji księgowych i audytu bardzo istotna jest użyteczność informacji, a mniejsze znaczenie ma czas jej dostarczenia decydentowi dla użytkowników systemów czasu rzeczywistego ważna jest aktualność informacji, a mniejszą wagę ma jej kompletność

15 Informacja i jej znaczenie
Informacja gospodarcza spełnia przynajmniej jedno z kryteriów: jej przedmiotem są obiekty, procesy lub zdarzenia będące zjawiskami gospodarczym jej użytkownikiem jest jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lub podejmująca decyzje ekonomiczne jako konsument, producent, podmiot działań na rynku

16 Informacja i jej znaczenie
Informacja gospodarcza spełnia przynajmniej jedno z kryteriów: jest wyrażona w języku ekonomicznym powoduje skutki o charakterze gospodarczym Aby informacje mogły stać się podstawą procesów decyzyjnych powinny posiadać odpowiednią wartość, a w szczególności winny być – dzienne VI sem. 18/03

17 Informacja i jej znaczenie
Aby informacje mogły stać się podstawą procesów decyzyjnych powinny posiadać odpowiednią wartość, powinny być: dokładne wiarygodne trafne spójne porównywalne aktualne odpowiednio zredagowane przekazywane w prostej formie

18 Informacja i jej znaczenie
Potrzeby informacyjne są pochodną procesów decyzyjnych Rodzaj decyzji determinuje podstawowe cechy informacji: dokładność, zakres i częstotliwość W konsekwencji powyższego, wykorzystywanie informacji w podejmowaniu decyzji polega na uzależnieniu decyzji od otrzymanych informacji Można wyróżnić pięć zasadniczych etapów wykorzystania informacji w procesie decyzyjnym

19 Informacja i jej znaczenie
Można wyróżnić pięć zasadniczych etapów wykorzystania informacji w procesie decyzyjnym: zbieranie informacji przesyłanie informacji przetwarzanie informacji podjęcie decyzji przesłanie decyzji do wykonania

20 Informacja i jej znaczenie
Kompletność, aktualność i zwięzłość informacji dostarczanej decydentowi jest uzależniona od rodzaju decyzji, jaką musi on podjąć W zależności od rodzajów podejmowanych decyzji kierownicy poszczególnych szczebli zarządzania oczekują odpowiednich informacji

21 Informacja i jej znaczenie

22 Systemy informacyjne Cele systemu informacyjnego zarządzania:
zbieranie i przechowywanie danych, które mogą być przetwarzane w informacje potrzebne organizacji w późniejszym terminie zapewnienie dostarczania informacji operacyjnych potrzebnych pracownikom w wykonywaniu ich codziennych obowiązków, w sposób zapewniający jak najlepsze wykorzystanie ich umiejętności

23 Systemy informacyjne Cele systemu informacyjnego zarządzania:
zapewnienie dyrekcji przedsiębiorstwa informacji o znaczeniu strategicznym, niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości organizacji wymianę informacji z systemami informacyjnymi dostawców, kooperantów i klientów

24 Systemy informacyjne

25 Systemy informacyjne Konieczność optymalnej kompletności informacji wspierającej procesy decyzyjne wymusza podział funkcjonalny systemu informacyjnego zarządzania na dwa rodzaje zadań: ewidencyjne informacyjno-decyzyjne

26 Systemy informacyjne Systemy ewidencyjne składają się z czynności przygotowania danych wejściowych, ich weryfikacji, klasyfikacji oraz rejestracji Systemy informacyjno-decyzyjne polegają na dostarczaniu i prezentacji informacji wynikowych właściwemu odbiorcy, badaniu zmian w zasobach przedsiębiorstwa oraz wyborze optymalnego przebiegu działań

27 Systemy informacyjne Podstawowe elementy systemu:

28 Systemy informacyjne Funkcjonowanie systemu informacyjnego jest oparte na określonych zasobach materialnych i niematerialnych: ludzie informacje procedury technika

29 Systemy informacyjne - ludzie
Zasoby ludzkie to potencjał wiedzy naukowo-technicznej i ekonomicznej ukierunkowany na rozwiązywanie problemów systemu informacyjnego w celu osiągnięcia celów, funkcji i zadań przedsiębiorstwa. Są to: użytkownicy systemu pełniących rolę nadawców i odbiorców informacji adresaci technologii informacyjnych: analitycy systemów programiści i projektanci operatorzy komputerów oraz personel techniczny urzędnicy bądź zespoły konsultingowe

30 Systemy informacyjne - informacje
Zasoby informacyjne stanowią zbiór danych przeznaczonych do przetwarzania i zbiór informacji mających znaczenie dla ich odbiorcy Dla procesu przetwarzania mogą posiadać różne formy: bazy danych, która jest kolekcją wzajemnie powiązanych danych, odzwierciedlających określony wycinek działalności techniczno-ekonomicznej

31 Systemy informacyjne - informacje
Dla procesu przetwarzania, zasoby informacyjne mogą posiadać różne formy: bazy metod jako źródła wyboru konkretnej metody przez użytkownika bazy modeli, która stanowi zestaw matematycznych i logicznych modeli służących do rozwiązania danej sytuacji problemowej bazy wiedzy, która zawiera precyzyjne, szczegółowe i kompleksowe wiadomości z określonej dziedziny wiedzy

32 Systemy informacyjne - procedury
Zasoby proceduralne umożliwiają korzystanie z zasobów informacyjnych w celu wykonania określonego zadania koncepcyjnego, technologicznego czy programowego. Tworzą je: algorytmy będące dokładnym opisem wykonania zadania procedury wskazujące zasady postępowania w celu rozwiązania danego zadania oprogramowanie zawierające zbiory instrukcji, dzięki którym komputer może przetworzyć dane informacje

33 Systemy informacyjne - technika
Zasoby techniczne wyrażają fizyczne elementy systemu informacyjnego będące w dyspozycji zasobów ludzkich. Elementami tymi są: sprzęt komputerowy grupujący wielkie jednostki centralne i superkomputery jak również mini- i mikrokomputery sieci telekomunikacyjne, które zawierają komputery, procesory komunikacyjne oraz urządzenia zapewniające przepływ informacji pomiędzy nadawcami a odbiorcami nośniki danych, dzięki którym mogą one zostać zapisane w celu tworzenia zasobów danych przeznaczonych do ich przetwarzania w systemie informacyjnym

34 Systemy informacyjne System informacyjny przedsiębiorstwa tworzą więc wszystkie elementy związane z przetwarzaniem i magazynowaniem informacji Jego składowymi są na przykład: zbiór użytkowników firmowych komputerów zasoby informacyjne (np.: rejestr środków trwałych, rejestr faktur itp.) zbiór narzędzi technicznych służących do gromadzenia i przetwarzania informacji zbiór informacji o systemie formuła zarządzania przedsiębiorstwem

35 Systemy informacyjne - klasyfikacja
System informatyczny obejmuje zarówno pojedynczy program pracujący na pojedynczym komputerze, jak i komputerowe sieci rozległe mające w swoim zasięgu miliony użytkowników na całym świecie Liczba wszystkich systemów funkcjonujących na świecie sięga dziesiątek milionów

36 Systemy informacyjne - klasyfikacja
Podział wg kryterium funkcjonalnego pozwala wyróżnić m.in.: geograficzne systemy informacyjne (Geographic Information Systems) systemy wspomagające tworzenie systemów (Computer Aided Software Engineering systemy wspomagające zarządzanie (Management Information Systems): systemy rachunkowości zinformatyzowanej

37 Systemy informacyjne - klasyfikacja
Podział wg zakresu zastosowań: złożoność zakres zastosowań

38 Systemy informacyjne - klasyfikacja
Podział wg walorów użytkowych: język, w którym program komunikuje się z użytkownikiem, np. wersja językowa czy przystosowanie do standardów obowiązujących w danym kraju (tzw. lokalizacja) możliwość rozbudowy i modernizacji systemu oraz zapewnienie wsparcia technicznego ze strony producenta interface użytkownika, tzn. sposób w jaki użytkownik porozumiewa się z systemem łatwość obsługi systemu

39 Systemy informacyjne - klasyfikacja
Inne kryteria podziału systemów: wyróżniki techniczne, tzn. platformę potrzebną do funkcjonowania programów komputerowych: sprzęt, system operacyjny, środowisko programowe, liczbę zadań wykonywanych przez system jednocześnie (tzw. wielozadaniowość czy wielowątkowość), liczbę użytkowników, których system informatyczny może obsługiwać jednocześnie, np. jedno- i wielodostępowe, stosunek szybkości przetwarzania danych do szybkości ich napływania, np. systemy czasu rzeczywistego miejsce i sposób przetwarzania danych, np. systemy o architekturze klient-serwer

40 Środki techniczne systemów inf.
Proces przetwarzania informacji przebiega trójetapowo: wejście – przetwarzanie – wyjście a zatem sprzęt komputerowy można podzielić na cztery grupy stanowiące podsystemy struktury technicznej sprzętu komputerowego: podsystem przygotowania i wprowadzania danych podsystem przetwarzania i przechowywania danych podsystem wyprowadzania danych podsystem transmisji danych

41 Środki techniczne systemów inf.

42 Środki techniczne systemów inf.
Podsystem przygotowania i wprowadzania danych – urządzenia umożliwiające wprowadzenie danych do systemu i zapisanie na nośnikach magnetycznych: klawiatura, mysz, czytnik kodów

43 Środki techniczne systemów inf.
Podsystem wyprowadzania danych umożliwia wizualizację przetworzonych informacji: monitory drukarki plotery

44 Środki techniczne systemów inf.
Podstawowe znaczenie dla struktury technicznej sprzętu komputerowego ma grupa środków technicznych tworzących podsystem przetwarzania i przechowywania danych. Są to: procesory układy we-wy pamięci operacyjne pamięci zewnętrzne

45 Środki techniczne systemów inf.
Ostatni z podsystemów tworzą urządzenia organizujące i obsługujące transmisję danych. Mogą one stanowić integralną część jednostki komputerowej (np. w PC) lub tworzyć sieć teleinformatyczną (w systemach klient-server). Są to: łącza telekomunikacyjne koncentratory switch’e itp.

46 Środki techniczne systemów inf.
Stały rozwój technologii informatycznej oraz stały spadek cen sprzętu spowodował, że najczęściej stosowanym w przedsiębiorstwach systemem informatycznym są zbiory komputerów osobistych podłączonych ze sobą w sieć komputerową Jednak komputery osobiste tworzą tylko jedną z pięciu kategorii oprzyrządowania komputerowego Pozostałe cztery to: serwery, minikomputery, komputery głównego szeregu oraz superkomputery

47 Środki techniczne systemów inf.
Pozostałe cztery kategorie oprzyrządowania systemów informatycznych to: serwery minikomputery komputery głównego szeregu superkomputery

48 Środki techniczne systemów inf.
Komputery osobiste (mikrokomputery) są najliczniejszą grupą oprzyrządowania komputerowego Każdy zestaw składa się z: urządzeń wejścia (klawiatura, mysz itp.) mikroprocesora oraz przynajmniej jednego urządzenia wyjścia – monitora, drukarki itp.

49 Środki techniczne systemów inf.
Serwery służą zazwyczaj innym komputerom pracującym w sieci do przechowywania plików, zarządzania zasobami technicznymi (np. drukarkami) lub przekazywania danych (np. w postaci poczty elektronicznej)

50 Środki techniczne systemów inf.
Serwery cechują się między innymi: dużym zasobem pamięci szybkością przetwarzania lub udostępniania danych utrzymywaniem stałej łączności z siecią komputerową możliwością równoległego przetwarzania danych (dzięki zastosowaniu wielu procesorów)

51 Środki techniczne systemów inf.
Minikomputery cechują się znacznie większą mocą od mikrokomputerów, która pozwala na jednoczesną obsługę wielu użytkowników Dzięki dużej mocy obliczeniowej znajdują najczęściej zastosowanie do przetwarzania określonych typów informacji Dane do minikomputera są dostarczane poprzez łącza telekomunikacyjne, oprogramowanie zainstalowane na minikomputerze dokonuje ich przetworzenia zgodnie z wymaganiami użytkownika, a następnie wyniki przesyłane są ponownie poprzez łącza telekomunikacyjne

52 Środki techniczne systemów inf.
Komputery głównego szeregu to duże systemy komputerowe mogące obsługiwać setki użytkowników, przechowywać duże ilości danych oraz przetwarzać transakcje z dużą szybkością Są stosowane, w bardzo zaawansowanych systemach informacyjnych wspomagających zarządzanie, do kontroli całego systemu (np. w bankach) Stosowanie komputerów głównego szeregu wymaga zazwyczaj specjalnego przystosowania pomieszczeń, w których są instalowane (klimatyzacja, specjalne szafy itp.)

53 Środki techniczne systemów inf.
Kategorię komputerów o największej mocy stanowią superkomputery Do ich typowych zastosowań należy wykonywanie obliczeń naukowych, projektowanie techniczne i inne zadania wymagające skomplikowanego przetwarzania danych

54 Środki techniczne - wydajność
Schemat budowy komputera osobistego:

55 Środki techniczne - wydajność
Elementy wewnętrzne jednostki centralnej: procesor pamięć cache pamięć RAM szyna danych (tzw. chipset) karty rozszerzeń (sieciowa, graficzna itp.) napędy dysków magnetycznych i optycznych

56 Środki techniczne - wydajność
Wpływ procesora na wydajność systemu: wielobitowość (długość tzw., słowa – podstawowej jednostki przetwarzania, może być: 4, 8, 16, 32, 64 bity) – im większa tym wyższa wydajność obliczeniowa procesora. Obecny standard – 64 bity częstotliwość pracy – im wyższa tym częstsze cykle obliczeniowe. Obecny standard ok. 3 GHz budowa procesora (CISC, RISC)

57 Środki techniczne - wydajność
Wpływ pamięci RAM na wydajność systemu: im większa pojemność pamięci RAM tym rzadziej procesor odwołuje się do pamięci masowej (twardego dysku), która jest ok. 100 razy wolniejsza dane przekazywane są z RAM do CPU poprzez szynę danych. Częstotliwość jest pracy musi być co najmniej większa od częstotliwości RAM

58 Środki techniczne - wydajność
Karty rozszerzeń mają bezpośredni wpływ na wydajność urządzeń, którymi sterują Wydajność napędu dysków magnetycznych zależna jest od: liczby obrotów dysków – szybkość/zapisu odczytu danych czasu dostępu do sektora – czas niezbędny na rozpoczęcie odczytu/zapisu

59 Środki techniczne – sieć komputerowa
Sieć komputerowa jest to system przynajmniej dwóch komputerów posiadających odpowiednie oprogramowanie, połączonych medium transmisyjnym, za pomocą którego odbywa się przesyłanie danych lub współdzielenie zasobów

60 Środki techniczne – sieć komputerowa
W tak rozumianej sieci można wyróżnić trzy podstawowe elementy: system lub systemy komputerowe realizujące zadania użytkowników sieci urządzenia końcowe będące w dyspozycji użytkowników sieci i umożliwiające dostęp do systemu (systemów) realizujących proces przetwarzania danych środki transmisji danych, obejmujące wszelkie urządzenia składające się na sieć teletransmisyjną oraz oprogramowanie komunikacyjne niezbędne do realizacji funkcji sterowania oraz obsługi przesyłania danych

61 Środki techniczne – sieć komputerowa
Biorąc pod uwagę rozległość sieci komputerowej, a więc fizyczną odległość, w której znajdują się komputery, można wyróżnić trzy rodzaje sieci: lokalne sieci komputerowe (LAN) sieci rozległe (WAN) sieci miejskie (MAN)

62 Środki techniczne – sieć komputerowa
Sieci lokalne obejmują swoim zasięgiem kilka pomieszczeń, budynek lub kilka położonych blisko siebie budynków Sieci rozległe łączą ze sobą dwie lub więcej lokalizacji (np. oddziały terenowe przedsiębiorstwa) Sieci miejskie obejmują swoim zasięgiem miasto lub dzielnicę Podział ten jest o tyle istotny, że w zależności od rozmiaru sieci konieczne jest stosowanie odmiennych technologii – sem. IV dzienne 18/03

63 Środki techniczne – sieć komputerowa
Biorąc jako kryterium podziału umiejscowie-nie procesu przetwarzania danych, sieci komputerowe można podzielić na: scentralizowane zdecentralizowane

64 Środki techniczne – sieć komputerowa
Sieci scentralizowane są wyposażone w jeden system komputerowy, realizujący zadania wszystkich użytkowników sieci Użytkownicy obsługują system przy pomocy terminali – jednostek wyposażonych w monitor i klawiaturę Obecnie stosuje się tzw. terminale inteligentne, tj. jednostki wyposażone w procesor umożliwiający przetwarzanie danych w ograniczonym zakresie

65 Środki techniczne – sieć komputerowa
Z kolei sieci zdecentralizowane wyposażone są w dwa lub więcej, oddalonych od siebie systemów komputerowych (tzw. stacji roboczych), przy czym każdy z użytkowników sieci może korzystać z zasobów dowolnego systemu

66 Środki techniczne – sieć komputerowa
Zalety sieci scentralizowanej: dane przekazywane z i do terminala mają niewielkie rozmiary, co umożliwia wykorzystanie jako połączenia każdego medium transmisyjnego (np. telefonicznego) przetwarzanie odbywa się w jednym miejscu, co pozwala zredukować koszt utrzymania personelu informatycznego (szczególnie w dużych firmach posiadających liczne filie lub punkty obsługi klienta)

67 Środki techniczne – sieć komputerowa
Zalety sieci scentralizowanej: dane znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia ograniczenie fizycznego dostępu do jednostki centralnej, a więc zwiększa się poziom bezpieczeństwa

68 Środki techniczne – sieć komputerowa
Zalety sieci zdecentralizowanej: umożliwia łączenie w sieć najbardziej rozpowszechnionych obecnie mikrokomputerów – komputerów osobistych; funkcje oferowane przez komputery podłączone do sieci, stają się dla użytkownika rozszerzeniem możliwości jego komputera

69 Środki techniczne – sieć komputerowa
Zalety sieci zdecentralizowanej: systemy takie wykazują dużą odporność na awarie sprzętowe; poszczególne części składowe luźno powiązanych systemów rozproszonych są autonomiczne pod względem funkcjonalnym, a po uszkodzeniu kilku stacji roboczych można kontynuować pracę przy wykorzystaniu pozostałych.

70 Środki techniczne – sieć komputerowa
Składniki sieci komputerowej: sieciowy system operacyjny serwery systemy klienta (terminale lub stacje robocze) karty sieciowe (adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do sieci komputerowej) system okablowania współdzielone zasoby (drukarki, dyski optyczne, plotery itp.)

71 Środki techniczne – sieć komputerowa

72 Środki techniczne – sieć komputerowa
Trzy typologie sieci komputerowych: szynowa (magistrala) - jest stosowana przy łączeniu komputerów za pomocą przewodu koncentrycznego; hosty (komputery) dołączane są do jednej wspólnej magistrali, za pomocą „odczepów” przebiegu przewodu

73 Środki techniczne – sieć komputerowa
Trzy typologie sieci komputerowych: pierścieniowa - stosowana przy łączeniu komputerów ze sobą za pomocą kabla światłowodowego; najczęściej stosuje się obwód dublujący pozwalający uniknąć przerwy w komunikacji w przypadku zerwania obwodu głównego

74 Środki techniczne – sieć komputerowa
Trzy typologie sieci komputerowych: gwieździsta - jest stosowana przy łączeniu komputerów za pomocą kabla dwużyłowego skręcanego; hosty podłączane są do koncentratora lub przełącznika (switch’a)

75 Środki techniczne – oprogramowanie
(dzienne VI sem. )Podstawowym elementem oprogramowania jest pojedynczy program, będący specyficznym opisem sposobu rozwiązania określonego zadania Specyfika opisu zapewnia akceptację i realizację programu przez odpowiedni system komputerowy

76 Środki techniczne – oprogramowanie
Bardzo często użytkownik realizuje za pomocą komputera złożone zadania, do których wykonania niezbędne jest użycie kilku programów Chcąc efektywnie zaspokoić te potrzeby twórcy oprogramowania opracowują zestawy programów powiązanych ze sobą funkcjonalnie i informacyjnie Zestawy te nazywa się najczęściej pakietami programowymi

77 Środki techniczne – oprogramowanie
Ze względu na cel wykorzystania, oprogramowanie dzieli się na dwie grupy spełniające odmienne zadania Pierwszą grupę stanowi oprogramowanie systemowe, które jest zbiorem programów wykorzystywanych do kontroli i obsługi oprzyrządowania komputerowego Istnieją trzy komponenty oprogramowania systemowego: system operacyjny programy użytkowe procesory językowe

78 Środki techniczne – oprogramowanie
Systemy operacyjne określają sposób, w jaki komputer ma spełniać swoje funkcje związane z: wczytywaniem przechowywaniem i obsługą programów przesyłaniem danych pomiędzy urządzeniami wejścia i wyjścia System operacyjny jest pierwszym programem, który powinien być wczytany do pamięci operacyjnej komputera

79 Środki techniczne – oprogramowanie
Drugą grupę stanowi oprogramowanie użytkowe, czyli programy stworzone do spełniania specyficznych zadań Aplikacje umożliwiają na przykład przygotowanie dokumentów, opracowanie danych finansowych czy tworzenie baz danych

80 Środki techniczne – oprogramowanie
Bardzo istotną cechą tych dwóch odmiennych grup oprogramowania jest ich wzajemna zależność Oznacza to, że oprogramowanie aplikacyjne jest dedykowane dla określonego systemu operacyjnego Z kolei system operacyjny jest dedykowany dla określonego typu mikro- lub minikomputera Oznacza to, że aplikacje stworzone dla określonego systemu operacyjnego (np. MS Windows XP) nie mogą być użytkowane pod kontrolą innego systemu (np. MacOS)

81 Środki techniczne – oprogramowanie
W praktyce systemy informatyczne wspomagania zarządzania charakteryzują się budową modułową Zastosowanie w przedsiębiorstwie zestawu modułów obejmujących wszystkie dziedziny działalności firmy implikuje powstanie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI)

82 Środki techniczne – oprogramowanie
Zestaw modułów typowego ZSI: Rejestr główny –przechowuje dane finansowe przedsiębiorstwa Rejestr sprzedaży – obejmuje rejestr odbiorców, dane o wystawianych dokumentach sprzedaży i związanych z nimi płatnościach Rejestr zakupów – umożliwia zarządzanie zobowiązaniami, wynikającymi z zakupów towarów i usług

83 Środki techniczne – oprogramowanie
Zestaw modułów typowego ZSI: Moduł środki trwałe – obejmuje zarządzanie procesami związanymi z finansową obsługą środków trwałych (naliczanie umorzenia, wartości księgowej itp.) Moduł gospodarki materiałowej – obejmuje dane o każdym materiale, surowcu, półprodukcie i produkcie, umożliwiając zarządzanie zasobami magazynowymi

84 Środki techniczne – oprogramowanie
Zestaw modułów typowego ZSI: Moduł obsługi zakupów – wspiera cykl zakupów od zamawiania, poprzez przyjęcie do magazynu, po rozliczenie dostawy z fakturą Moduł obsługi sprzedaży – wspiera cykl sprzedaży, od rejestracji zamówień od klienta, przez dokumentację magazynową po wystawienie faktury oraz obsługę zwrotów i reklamacji Moduł planowania – wspomaga przygotowanie planów produkcyjnych, zakupów, transportu i potrzeb dystrybucyjnych

85 Środki techniczne – oprogramowanie
Zestaw modułów typowego ZSI: Moduł zarządzania bazą danych produkcyjnych – obejmuje bazę danych o: materiałach półproduktach produktach metodach wytwarzania stanowiskach roboczych operacjach i narzędziach umożliwia tworzenie i modyfikację specyfikacji materiałowych i procesów technologicznych

86 Środki techniczne – oprogramowanie
Zestaw modułów typowego ZSI: Moduł wspomagania produkcji – zawiera analizy zarządzania stanowiskami roboczymi oraz przypisanych im zadań produkcyjnych, włącznie z kontrolą produkcji (stanu realizacji zleceń, wydanych materiałów i obciążenia stanowisk roboczych) Moduł planowania zdolności produkcyjnych – obejmuje obliczanie obciążeń każdego stanowiska pracy w podziale na okresy, przy uwzględnianiu stanu robót w toku i zleceń, co umożliwia korygowanie i bilansowanie zdolności produkcyjnych

87 Środki techniczne – oprogramowanie
Zestaw modułów typowego ZSI: Moduł zarządzania zasobami ludzkimi – obejmujący ewidencjonowanie podstawowych danych o kadrze przedsiębiorstwa, przygotowanie i rejestrację odpowiednich umów oraz prowadzenie rozliczeń wszystkich składników wynagrodzenia zarówno z pracownikami przedsiębiorstwa jak i instytucjami zewnętrznymi (ZUS, urzędy skarbowe itd.)

88 Środki techniczne – oprogramowanie
Zestaw modułów typowego ZSI: Moduł wymiany danych – zapewnia wymianę podstawowych informacji z systemami partnerów rynkowych przedsiębiorstwa. Moduł analizy i raportowania – dostarcza różnego rodzaju analiz danych gromadzonych w systemie (np. analizy sprzedaży, prognozowanie popytu) oraz wykonuje symulacje zdarzeń w czasie rzeczywistym w oparciu o bazę danych

89 Środki techniczne – oprogramowanie
Producenci oprogramowania często łączą wymienione wyżej moduły w pakiety programowe (które również nazywane są najczęściej modułami), z których każdy może funkcjonować samodzielnie – wspomagając tylko wybrany obszar działalności przedsiębiorstwa

90 Środki techniczne – oprogramowanie

91 Środki techniczne – oprogramowanie
Zarówno producenci oprogramowania, jak i użytkownicy uważają za dojrzałe moduły wspomagające prowadzenie rachunkowości firmy czy gospodarki magazynowej Najwięcej uwagi poświęca się modułom związanym z logistyką

92 Środki techniczne – oprogramowanie
Wśród najnowszych rozwiązań należy wymienić systemy: PDM (ang. Product Data Management – zarządzanie informacjami o produkcie), PLM (ang. Product Lifecycle Management – zarządzaniem cyklem życia produktu), MES (ang. Manufacturing Execution System – system realizacji produkcji) CRM (ang. Customer Relationship Management – system zarządzania kontaktami z klientem)

93 Wykorzystanie Internetu w SI
Na sukces Internetu największy wpływ ma fakt, iż zastosowana w sieci technologia umożliwia wzajemną komunikację dowolnej pary komputerów, niezależnie od ich rodzaju, zainstalowanego systemu operacyjnego czy formatu danych Dzieje się tak dzięki standardom, zwanym stosem protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol – protokół kontroli transmisji/protokół Internetu)

94 Wykorzystanie Internetu w SI
Powody atrakcyjności Internetu: zapewnia tanie połączenie z praktycznie dowolną częścią świata informacja wprowadzona do sieci Internet jest dostępna w przeciągu kilkunastu sekund od jej opublikowania udostępnia technologie multimedialne, a więc przekazywana informacja może zawierać dźwięk, obraz, tekst czy animację skupia w jednym miejscu szereg usług i możliwości udostępnianych użytkownikowi za pomocą standardowych programów, w dowolnym czasie i miejscu

95 Wykorzystanie Internetu w SI
Wymienione wyżej cechy powodują, że dla przedsiębiorstwa koniecznością staje się nie tylko jego pasywne wykorzystanie, jako źródła informacji, ale przede wszystkim wykorzystanie go jako miejsca prowadzenia działalności, a wykorzystywanej w nim technologii, jako sposobu na usprawnienia własnego systemu informatycznego

96 Wykorzystanie Internetu w SI
Wykorzystanie technologii internetowych w przedsiębiorstwie opiera się na spostrzeżeniu, że jeżeli pracownicy firmy – użytkownicy firmowej sieci komputerowej, nabyli umiejętność korzystania z obowiązujących w Internecie standardów, to byłoby stratą czasu i środków tworzenie systemów spełniających podobne funkcje, ale obsługiwanych w inny sposób

97 Wykorzystanie Internetu w SI
Technologia internetowa pozwala na realizację takich koncepcji, jak: praca zdalna telekonferencje on-line rejestracja czasu pracy wyszukiwanie i dystrybucja informacji

98 Wykorzystanie Internetu w SI
Wykorzystanie tych rozwiązań w działalności gospodarczej wymaga budowy odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu zabezpieczeń Mają one na celu niwelowanie skutków niepożądanej aktywności użytkowników oraz osób trzecich, a także zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poszczególnych transakcji oraz autoryzacji użytkowników

99 Wykorzystanie Internetu w księgowości
Najczęściej przedsiębiorstwa wykorzystują technologie Internetowe do: wymiany danych pomiędzy oddziałami i filiami przedsiębiorstwa wymiany informacji z jednostkami administracji (np. program Płatnik) Najnowszym sposobem wykorzystania Internetu w systemach informacyjnych jest formuła ASP

100 Usługa ASP ASP to skrót od angielskiej nazwy usługi Application Service Providing Firmy świadczące takie usługi Application Service Providers oferują dostęp do aplikacji i powiązanych usług na zasadach dzierżawy Dostęp do aplikacji realizowany jest poprzez sieć Internet Użytkownik nie musi kupować licencji, tylko ją dzierżawi

101 Usługa ASP Użytkownik nie musi instalować oprogramowania na twardym dysku swojego komputera Dzięki połączeniu z serwerem dostawcy, może korzystać z oprogramowania tak samo jakby było ono zainstalowane na jego komputerze Dokumenty tworzone w systemie ASP są gromadzone w chronionym Data Center provider'a, gdzie obowiązują rygorystyczne systemy backup i procedury ochrony danych

102 Schemat usługi ASP

103 Usługa ASP Usługi ASP są alternatywą nie tylko dla małych firm z małym budżetem na informatykę, lecz także dla dużych firm ASP jest niczym innym jak formą outsourcingu

104 5 Determinantów strategii informatyzacji
Znaczenie informatyki – rozumiane jako pozytywne efekty informatyzacji wynikające ze znaczenia systemów informacyjnych i ogólnie informatyki dla przedsiębiorstwa Procesy pracy – interpretowane jako zbiory działań użytkowników, zarządu, informatyków, które określają znaczenie techniki informatycznej dla organizacji Procedury – są instrumentami planowania i kontroli, kierują działaniami poszczególnych użytkowników

105 5 Determinantów strategii informatyzacji
Pracownicy – postrzegani z punktu widzenia ich osobowości, posiadanych umiejętności, wiedzy, kultury i zdolności uczenia się, cech istotnych dla rozwoju techniki informatycznej w organizacji Filozofia – poglądy i interpretacje służące redukcji sprzeczności między: koncepcjami i działaniami oraz celami i wartościami preferowanymi przez użytkowników, informatyków i zarząd

106 5 Determinantów strategii informatyzacji

107 Strategia informatyzacji
Strategia informatyzacji stanowi kompleks wizji, celów, wytycznych i planów gromadzenia i przetwarzania informacji w organizacji Najważniejszym celem jej formułowania i implementacji jest użyteczność i aktualność informacji dla decydentów

108 Punkty styczności Projekty informatyzacji powinny być traktowane jako innowacje generujące korzyści w sferze działalności gospodarczej Wydatki na informatyzację powinny stanowić część nakładów na badania i rozwój Każdy z etapów budowy systemu wymaga innych metod działania oraz procesów zarządzania i kontroli realizacji W procesie informatyzacji należy stosować tylko niezbędną dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych technologię

109 Punkty styczności Zespół projektowy odpowiedzialny za budowę systemu informatycznego powinien być przygotowany i mieć odpowiednie możliwości aby wykorzystywać alternatywne technologie Ocena procesu informatyzacji powinna być wykonywana przy współudziale personelu przedsiębiorstwa Nie należy traktować przedsięwzięcia informatyzacji jako zamkniętego procesu. Charakter technologii informatycznej wymusza dokonywanie wielu zmian zmierzających do doskonalenia projektu jeszcze w trakcie jego realizacji

110 Efekt określenia strategii
Strategia generuje logicznie uporządkowany, kompletny i spójny obraz, istotny dla formułowania zadań jednostek funkcjonalnych, stosujących technikę informatyczną w przedsiębiorstwie

111 Plan informatyzacji 1. Określenie miejsca technik informatycznych w strategii przedsiębiorstwa oraz wytyczenie głównych celów ich stosowania zarząd firmy musi odpowiedzieć na pytanie jak technika informatyczna może przyczynić się do wzrostu wydajności przetwarzania informacji oraz zajęcia przez przedsiębiorstwo lepszej pozycji na rynku

112 Plan informatyzacji 2. Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytanie przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pozwoli to na określenie znaczenia technologii informatycznych dla poszczególnych obszarów firmy

113 Plan informatyzacji Określenie potrzeb informacyjnych każdej z jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa Powiązanie zidentyfikowanych wcześniej potrzeb informacyjnych oraz celów wdrożenia z konkretnymi systemami informatycznymi (np. propozycja zastosowania w dziale ekonomiczno-finansowym systemu rachunkowości zinformatyzowanej)

114 Plan informatyzacji Przeprowadzenie analizy dostępnych rozwiązań technicznych oraz ich producentów oraz określenie potencjalnych wykonawców Określenie wpływu zastosowania zaproponowanych, alternatywnych rozwiązań na strukturę działalności całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych jego jednostek

115 Plan informatyzacji 7. Zbadanie rozwiązań jakie stosują konkurenci przedsiębiorstwa oraz określenie konkretnych korzyści jakie osiągają dzięki swoim systemom. Daje to możliwość określenia alternatywnych sposobów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez technologię informatyczną

116 Plan informatyzacji Ocena aktualnie eksploatowanych komponentów systemu informacyjnego, wykorzystywanego sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozwiązań komunikacyjnych oraz struktury dotychczas wykorzystywanych baz danych Ustalenie struktury kwalifikacji i doświadczeń kadry użytkowników oraz określenie możliwych do wykorzystania zasobów finansowych

117 Plan informatyzacji 10. Określenie znaczenia możliwej do zastosowania technologii informatycznej dla unowocześnienia produktu oraz racjonalizacji procesów biznesowych, tj. podwyższenia jakości produktów, unowocześnienia lub dodania nowych usług, obniżenie kosztów wytwarzania i magazynowania, skrócenie czasu realizacji zamówień lub zwiększenie jakości obsługi klienta

118 Plan informatyzacji Zdefiniowanie i ocena konkretnych planów działań dla każdej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Te cząstkowe zadania są pochodną wykonanych wcześniej analiz stanu istniejącego, potrzeb oraz możliwości technologicznych Dokonanie wyboru konkretnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń systemu informatycznego

119 Plan informatyzacji 13. Wybór optymalnego sposobu realizacji projektu informatycznego spośród niżej wymienionych opcji: - budowa i rozwój systemu informatycznego przy wykorzystaniu własnych sił i środków, - powierzenie wykonania systemu zewnętrznej firmie specjalistycznej, - zakup gotowego oprogramowania i jego adaptacja na potrzeby przedsiębiorstwa i konkretnych użytkowników, - w przypadku małych firm zakup gotowego oprogramowania i dostosowanie struktury przedsiębiorstwa i zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych do jego wymagań

120 Plan informatyzacji 14. Posiadając wiedzę na temat jakie systemy i w których obszarach działalności przedsiębiorstwa będą zastosowane, jakie rozwiązania techniczne będą stosowane i kto będzie je realizował, można określić budżet projektu informatyzacji obejmujący określenie źródeł finansowania

121 Plan informatyzacji 15. Ostatnim z zadań przygotowawczych do wdrożenia rozwiązań informatycznych jest opracowanie systemu monitorowania prac wdrożeniowych i eksploatacji systemu oraz przygotowanie systemu i zakresu szkoleń dla kadry informatycznej oraz użytkowników końcowych

122 Metody modernizacji sprzętu
Metoda modernizacji Liczba zatrudnionych osób od 50 do 99 od 100 do 149 od 150 do 199 od 200 do 249 „Małymi krokami” 80,60% 76,19% 70,00% 60,00% W skali jednostek organizacyjnych 7,46% 9,52% 20,00% W skali całej firmy 11,94% 14,29% 10,00% Razem 100,00%

123 Metody pozyskiwania zasobów inf.
Sposób pozyskania oprogramowania Liczba zatrudnionych osób od 50 do 99 od 100 do 149 od 150 do 199 od 200 do 249 Wykonanie we własnym zakresie 6,82% 10,00% 8,33% 16,67% Zamówienie systemu „na miarę” w  specjalistycznej firmie informatycznej 20,45% 23,33% 25,00% 33,33% Zakup gotowego rozwiązania i  jego adaptacja 38,64% 50,00% Zakup gotowego rozwiązania i zaadoptowanie firmy 34,09% 0,00% Razem 100,00%

124 Częstotliwość pracy z komp. w różnych obszarach funkcjonalnych

125 Równoczesne wykorzystywanie różnych modułów systemów informatycznych

126 Ocena systemów przez informatyków i pozostałych użytkowników


Pobierz ppt "Systemy informatyczne w zarządzaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google