Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozowanie analogowe Opracowanie: dr Filip Chybalski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozowanie analogowe Opracowanie: dr Filip Chybalski."— Zapis prezentacji:

1 Prognozowanie analogowe Opracowanie: dr Filip Chybalski

2 Metody analogowe: służą do przewidywania przyszłości określonej zmiennej na podstawie danych o zmiennych podobnych, co do których istnieją zbyt słabe podstawy, by przypuszczać, że są przyczynowo powiązane ze zmienną prognozowaną,

3 Prognozowanie analogowe polega na przewidywaniu przyszłości określonej zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, których zmiany w czasie są podobne, jakkolwiek nie równoczesne. Prognosta przyjmuje postawę aktywną i konstruuje prognozy średnio- i długookresowe.

4 Wykorzystywane w prognozowaniu analogowym zmienne podobne można podzielić na: zmienne jednoimienne: zmienne prognozowana i zmienne wykorzystywana do ustalenia prognozy są co do swej istoty takie same i mają takie same miana; zmienne różnoimienne: istota zmiennych jest niejednakowa.

5 Rodzaje metod analogowych metoda analogii biologicznych : metoda ta polega na przenoszeniu budowy i funkcjonowania organizmów żywych na inne obiekty, np. konstrukcja maszyn na wzór budowy ciała zwierząt, wytwarzanie lekarstw mających niektóre właściwości roślin; metoda analogii przestrzennych : polega na przewidywaniu zajścia określonego zdarzenia na podstawie informacji o wystąpieniu takiego zdarzenia na innych terytoriach, np. pojawienie się kart kredytowych w jednym kraju pozwala przypuszczać, że potrzeba posiadania kart wystąpi także w innych krajach; metoda analogii historycznych : polega na przenoszeniu prawidłowości zmian w czasie jednych zjawisk na inne zjawiska zachodzące w tym samym obiekcie. Używane tu są zmienne różnoimienne, np. rozwój radiofonii może być podstawą przewidywania rozwoju telewizji (mierzonego liczbą posiadanych odbiorników); metoda analogii przestrzenno-czasowych : polega na przenoszeniu z jednych obiektów do innych prawidłowości zmian zjawisk w czasie. W tym prognozowaniu na ogół występują zmienne jednoimienne, np. tendencja do wzrostu korzystania z Internetu w krajach wysoce rozwiniętych wystąpi z czasem także w krajach słabiej rozwiniętych.

6 Kryteria określania podobieństwa zmiennych kryterium podobieństwa poziomu : dwie zmienne są podobne, jeżeli w pewnym momencie lub okresie osiągnęły jednakową wartość. W prognozowaniu wykorzystuje się taką sytuację, gdy zmienna prognozowana później niż porównywana osiąga ten sam poziom. Kryterium to może być wykorzystywane tylko w stosunku do zmiennych jednoimiennych; kryterium podobieństwa kształtu : dwie zmienne są podobne, jeżeli charakteryzują się podobnymi zmianami w czasie. Kryterium to może być stosowane do zmiennych jedno – i różnoimiennych.

7 Metody analogowe są stosowane w przypadku: przewidywania punktów zwrotnych trendu i zmiany postaci związków między zmiennymi; przewidywania postaci trendu i związku między zmiennymi w przyszłości; przewidywania zajścia owych zdarzeń w obiekcie, dla którego wyznacza się prognozę w sytuacji, gdy zdarzenia takie wystąpiły już gdzie indziej.

8 Dopuszczalność prognoz wyznaczanych za pomocą analogii ocenia się za pomocą błędów ex post, opinii ekspertów oraz własnej opinii prognosty.

9 Etapy postępowania w wyznaczaniu prognozy:

10 Prognoza cząstkowa to przedłużenie szeregu obiektu prognozowanego o skorygowany stałą przesunięcia fragment szeregu k-tego obiektu podobnego następujący po przedziale podobieństwa tego obiektu. Przedziały podobieństwa wszystkich obiektów muszą być jednakowej długości. Przedział podobieństwa obiektu prognozowanego to ostatni dostatecznej długości fragment szeregu tego obiektu.

11

12

13 Heurystyczne metody prognozowania

14 Metody heurystyczne są określane jako metody twórczego rozwiązywania problemów. Heurystyka to umiejętność wykrywania nowych faktów i relacji między faktami oraz dochodzenia w ten sposób do nowych prawd.

15 Prognozowanie heurystyczne to przewidywanie nowych obrazów rzeczywistości niekoniecznie dających się opisać za pomocą analizy przeszłości. Określa się je również jako intuicyjne, bo opiera się ono na wyobraźni i zdrowym rozsądku.

16 Heurystyczne metody prognozowania polegają na wykorzystaniu do sformułowania prognozy opinii ekspertów opartych na intuicji i doświadczeniu. Sformułowane prognozy mogą być ilościowe i jakościowe.

17 Zastosowanie metod heurystycznych: wskazywanie daty zajścia interesującego nas zdarzenia, określenie poziomu badanej zmiennej, określenie punktów zwrotnych w przebiegu zmiennych, prawdopodobieństwo występowania danego zdarzenia, określenie natężenia występowania zjawisk nowych, tworzenie ocen faktów determinujących przyszłość, ocena przydatności utworzonych modeli do prognozowania.

18 Ekspert – osoba, która została zaproszona do udziału w badaniu ze względu na swoją osobowość, wiedzę, szeroki horyzonty myślenia, itp. Kryteria doboru ekspertów: grupa ekspertów powinna być uniwersalna, grupa powinna być liczna, wybrane osoby powinny niezależnie myśleć oraz mieć niezależną wizję przyszłości.

19 Wśród metod heurystycznych należy wymienić: burzę mózgów (brainstorming), której twórcą był A.F. Osborn, opartą na dwóch podstawowych wymaganiach metodycznych: nie krytykować oraz stymulować jak największą liczbę pomysłów;

20 metoda wpływów krzyżowych, inaczej zwana metodą wzajemnych oddziaływań, pozwalająca ocenić przeciętne prawdopodobieństwo zajścia oraz termin realizacji każdego ze zdarzeń w zbiorze zdarzeń współzależnych z uwzględnieniem różnych możliwości kolejności zdarzeń i występowania bądź nie występowania w zbiorze zdarzeń.

21 metoda ankietowa, wykorzystująca w badaniu nie ekspertów, lecz losowo wybrane osoby; metoda delficka, oparta na badaniu opinii ekspertów.

22 Metoda delficka polega zwykle na badaniu opinii ekspertów dotyczących prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń. Uzyskaną prognozą jest zgodny sąd osób kompetentnych na określony temat tzn. prawdopodobieństwo lub czas zajścia przyszłych zdarzeń.

23 Metodę tę cechuje: niezależność opinii ekspertów, anonimowość wypowiadanych sądów, wieloetapowość postępowania, uzgadnianie i sumowanie opinii osób kompetentnych.

24 Etapy badania delfickiego: 1. zdefiniowanie problemu, 2. wybór grupy ekspertów, 3. przygotowanie i wysłanie ankiety, 4. analiza odpowiedzi z ankiety. Jeżeli odpowiedzi ekspertów można uznać za zgodne, wyznaczona zostaje prognoza. W przeciwnym razie badanie jest przeprowadzone ponownie, począwszy od 3 etapu, gdyż przygotowana zostaje kolejna ankieta.


Pobierz ppt "Prognozowanie analogowe Opracowanie: dr Filip Chybalski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google