Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, Kraków tel , tel/fax Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie ul. Kilińskiego 68, Nowy Sącz ul. Boya Żeleńskiego 4a, Tarnów tel/fax (+18) tel/fax (+14)

2 Organizacja MCZP Dział Organizacji i Kontroli Opieki Zdrowotnej
Ośrodek w Nowym Sączu Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Informatyki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych Ośrodek w Tarnowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Dział Promocji Zdrowia

3 Dział Promocji Zdrowia
zadania koordynacja działań w zakresie realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia – gromadzenie informacji i raportowanie wsparcie działań samorządów lokalnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób: Zespół Wspierający Promocję Zdrowia w Powiatach działania edukacyjne i informacyjne na temat m. in. metodologii tworzenia i zasad realizacji programów promocji zdrowia rozwój w Małopolsce idei promocji zdrowia poprzez tworzenie sieci

4 M O T T O „Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu” M. P. O’Donnell

5   Narodowy Program Zdrowia 1996-2005
cel strategiczny Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności poprzez Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych. Kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki. Zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych.

6 Cele Narodowego Programu Zdrowia
Zwiększenie aktywności fizycznej ludności. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy. Poprawa stanu sanitarnego kraju.

7 Cele Narodowego Programu Zdrowia
 Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia   Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej. Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała.  Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.  Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy i sutka.  Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.   Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych. 

8 Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Promocja zdrowia Realizacji założeń współczesnej koncepcji promocji zdrowia sprzyja tworzenie: Sieci Szkół Promujących Zdrowie Sieci Gmin Promujących Zdrowie Sieci Zakładów Pracy Promujących Zdrowie

9 Dlaczego sieć ?         przepływ informacji
wymiana doświadczeń upowszechnienie sprawdzonych wzorów realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wzajemna edukacja zdrowotna (podnoszenie kwalifikacji) wspólne rozwiązywanie problemów danej społeczności lokalnej wzajemne wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych wspólne podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zdrowia i aktywizowania różnych grup zintensyfikowanie działań prozdrowotnych

10 Zespół Wspierający Promocję Zdrowia w Powiatach
główny cel działania rozwinięcie sieci szkół i szpitali promujących zdrowie opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia zgodnych z celami Narodowego Programu Zdrowia Zespół został powołany na spotkaniu z przedstawicielami starostw w dniu 29 września 2000 r. Do współpracy nad rozwojem sieci szkół i szpitali zgłosiło się wówczas 9 powiatów: gorlicki, bocheński, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, myślenicki, krakowski wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia

11 Idea szkoły promującej zdrowie
Szkoła to siedlisko (miejsce, gdzie żyje, pracuje i bawi się wielu ludzi), w którym społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice: podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie

12 Jutro – zdrowe społeczeństwo
Hasło Dziś – zdrowa szkoła Jutro – zdrowe społeczeństwo

13 Sieć szkół promujących zdrowie
28 września 2001 roku porozumienie w sprawie współpracy w realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie W tym dniu oficjalnie została utworzona Małopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, zgłoszona do krajowego koordynatora sieci Pani Marii Sokołowskiej oraz powołano koordynatora sieci wojewódzkiej. Szkoły, które w 2001 roku zgłosiły chęć przystąpienia do sieci wojewódzkiej są właśnie w okresie przygotowawczym, realizują zadania, przeprowadzono ankietyzację, w sierpniu 2002 r. zostaną przeszkoleni koordynatorzy szkolni i podjęta zostanie decyzja dotycząca przystąpienia do sieci oraz wydany certyfikat. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

14 Sieć Szkół Promujących Zdrowie
efekty działań od 2000 r. działania w celu oficjalnego powołania i szerzenia idei Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od 2000 r spotkania informacyjne i edukacyjne z dyrektorami szkół i przedstawicielami powiatów Małopolski r. uroczyste nadanie Certyfikatów Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 44 szkoły r. uroczyste nadanie Certyfikatów Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 46 szkół aktualnie na liście szkół, które zgłosiły akces do sieci, znajduje się 215 placówek z 21 powiatów Małopolski

15 Narodowy Program Zdrowia
CEL OPERACYJNY NR 6 Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.

16 Projekt pokazowy „Rozwój infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie lokalnym w Polsce” CEL GŁÓWNY Wzmocnienie infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz aktywizacja gmin na polu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia.

17 Uczestnicy projektu  Zabierzów Kłaj Siepraw Raciechowice Stryszów
Jordanów Lipnica Wielka Laskowa Limanowa Łososina

18 Zadania gmin desygnowanie osoby/osób do działań w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, doprowadzenie do współpracy między komisjami/wydziałami organów gminy (formalne porozumienia) na rzecz promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, przygotowanie oraz opracowanie, a następnie zapoczątkowanie wdrażania własnych programów promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, udział w monitorowaniu i ewaluacji postępów we wdrażaniu projektu i jego wyników.

19 zrealizowany w ramach Projektu Pokazowego
Program promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Gminie Zabierzów na lata zrealizowany w ramach Projektu Pokazowego  „Rozwój infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie lokalnym w Polsce”  Umowa Pożyczki NR 3466-POL

20 Korzyści z uczestnictwa w projekcie dla gmin
Opracowania: „Regulacje prawne dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Polsce” - ZPZ IK „Charakterystyka niektórych aspektów stanu zdrowia ludności i jego uwarunkowań w gminie” – ZPZ IK poradnik dla koordynatorów gminnych oraz budowa koalicji dla zdrowia w gminie (współpraca międzysektorowa) edukacja zespołów w gminach opracowanie programu gminnego „Czas dla serca” uczestnictwo w projekcie Banku Światowego

21 Problematyka programów gminnych „Czas dla serca”
zwiększenie poziomu wiedzy o wpływie palenia tytoniu na powstawanie schorzeń układu krążenia wśród młodzieży i osób w wieku średnim podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chuk oraz poziomu ich wykrywania wśród mieszkańców gminy podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze stresem w wybranych grupach mieszkańców podniesienie poziomu aktywności ruchowej mieszkańców gminy w czasie wolnym

22 Problematyka programów gminnych „Czas dla serca” cd.
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego odżywiania się poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. obniżenie poziomu konsumpcji alkoholu oraz pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym zmiana nawyków żywieniowych wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz kobiet w wieku lat

23 Sieć Gmin Promujących Zdrowie
r. konferencja „Zdrowa Gmina - wyzwania dla gmin w zakresie promocji zdrowia w zmieniającej się Europie” szkolenie koordynatorów gminnych materiały edukacyjne wsparcie konsultantów na wszystkich etapach tworzenia, wdrażania i ewaluacji projektów promocji zdrowia baza informacyjna o programach promocji zdrowia realizowanych w województwie małopolskim wsparcie, wspólnie z Biurem Integracji Europejskiej MUW, działań w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie działań w zakresie promocji zdrowia z Unii Europejskiej

24 Sieć Zakładów Pracy Promujących Zdrowie
Przygotowanie i wydanie przewodnika „Promocja zdrowia w miejscu pracy” Opracowanie ankiety badającej wiedzę i oczekiwania dyrektorów i kierowników największych zakładów w Małopolsce w zakresie promocji zdrowia Organizacja spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli firm nt.: „Promocja zdrowia w miejscu pracy” Nawiązanie współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w zakresie tworzenia i realizacji zakładowych programów promocji zdrowia Tworzenie bazy zakładów pracy zainteresowanych problematyką promocji zdrowia

25 Rola MCZP w tworzeniu sieci
Organizacja i współorganizacja konferencji i spotkań informacyjnych Prowadzenie monitoringu realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w powiatach Pomoc merytoryczna w przygotowywaniu i wdrażaniu programów promocji zdrowia i prewencji chorób

26 Rola MCZP w tworzeniu sieci
Rozpowszechnianie idei i założeń sieci np w ramach spotkań Zespołu Wspierającego Promocję Zdrowia w Powiatach Gromadzenie informacji na temat programów realizowanych w jednostkach należących do sieci Przygotowywanie i realizacja programów edukacyjnych dla koordynatorów sieci i liderów promocji zdrowia Dodatkowo MCZP zajmuje się dystrybucją pakietu informacyjnego dotyczącego projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” wśród szkół zainteresowanych przystąpieniem do sieci. Przyjmowanie ankiet-zgłoszeń do sieci szkół i szpitali, prowadzenie bazy danych, korespondencja, przesyłanie do dra Karskiego Koordynatora Krajowej Sieci Szpitali. Koordynacja działań na rzecz sieci szpitali, organizowanie spotkań, przygotowywanie i dystrybucja pism, korespondencji, Organizacja spotkań z pracownikami wydziałów zdrowia starostw powiatowych oraz pomoc w tworzeniu powiatowych sieci szkół np.. Olkusz, Prowadzenie (od 2 lat) Zespołu Wspierającego Promocję Zdrowia w Powiatach, Prowadzenie od roku działań związanych z rozwinięciem sieci szpitali i szkół w Małopolsce Współpraca ze szkołami w powiatach krakowskim grodzkim i ziemskim, olkuskim, myślenickim, chrzanowskim, tarnowskim g. I z. , nowosądeckim, limanowskim, wadowickim,. Brzeskim - jesień, Konferencja Sieci szkół – wrzesień – Tarnów Konferencja Szpitali – październik – Nowy Sącz, Szkolenie dla koordynatorów szkół PZ – październik - Kraków Prowadzenie i uaktualnianie bazy danych o jednostkach należących do sieci

27 ponieważ do wygrania jest
S i e ć ? ponieważ do wygrania jest Z D R O W I E ! ! !

28 „Światowy dzień bez tytoniu” „Rzuć palenie razem z nami”
Kampanie zdrowotne „Światowy dzień bez tytoniu” 31 maja „Rzuć palenie razem z nami” trzeci czwartek listopada

29 Kampanie zdrowotne cele   
propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów zmniejszenie konsumpcji tytoniu ograniczenie występowania chorób wywołanych paleniem tytoniu edukacja na temat skutków zdrowotnych palenia tytoniu

30 Kampanie zdrowotne w Małopolsce
od 1999 r. organizowane przez MCZP „Rzuć palenie, zmierz ciśnienie” – 1999 r. „Małopolska przeciw nowotworom. Nowotwory a tytoń” – 2000 r. „Zamień palenie na aktywność fizyczną i zdrowe żywienie” – 2000 r. „Uwolnijmy nasze dzieci od dymu tytoniowego” – 2001 r. „Palenie szkodzi Tobie, Twojej rodzinie i otoczeniu” – 2001 r. od 2002 r. kolejne edycje kampanii: „Palenie szkodzi Tobie, Twojej rodzinie i otoczeniu” „Zamień palenie na aktywność fizyczną i zdrowe żywienie”

31 Działania w zakresie ... profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania HIV/AIDS i narkomanii szkolenia i konferencje dla: pracowników ochrony zdrowia nauczycieli i pedagogów szkolnych kuratorów sądowych edukatorów dzieci i młodzieży służb interwencyjnych młodzieży szkolnej

32 Realizacja celów NPZ Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej za lata 1999 i 2000 Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia w powiatach Małopolski za lata 2001 i 2002 Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia w powiatach i gminach Małopolski za rok 2003

33 Wnioski z monitoringu NPZ
z roku na rok następuje wzrost liczby i grup adresatów działań najczęściej edukowane grupy zawodowe to: nauczyciele, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej (pielęgniarki), a następnie policjanci, pracownicy socjalni oraz strażacy największą grupę realizatorów stanowią (w 2003 r.): instytucje samorządowe (60%) – sp zoz-y, szkoły, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, urzędy miast, ośrodki kultury, starostwa powiatowe; inne (22%) – n zoz-y, parafie, zakłady pracy, media, grupy AA; instytucje rządowe (14%) – NFZ, policja, stacje sanitarno-epidemiologiczne, Kuratorium oświaty, straż pożarna, PARPA, PFRON, MZ; organizacje pozarządowe (4%) – PCK, MONAR, CARITAS, kluby sportowe itp.. poziom realizacji celów NPZ jest różnych w różnych powiatach i gminach Małopolski

34 Wnioski z monitoringu NPZ
następuje rozwój współpracy sektorowej i integracja działań na różnych szczeblach coraz szerzej w działania na rzecz wzmacniania potencjału zdrowia włączana jest społeczność lokalna – dzieci, młodzież, dorośli ale: zbyt słaby rozwój współpracy międzysektorowej (rozwija się) niewystarczająca znajomość celów i harmonogramu realizacji NPZ obarczanie odpowiedzialnością za realizację NPZ pracowników jednostek ochrony zdrowia brak usankcjonowania prawnego NPZ słabe zainteresowanie problematyką promocji zdrowia i NPZ środków masowego przekazu

35 Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, Kraków tel. (+12) , tel/fax (+12)


Pobierz ppt "Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google