Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MCZP Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz tel/fax (+18) 444-20-36.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MCZP Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz tel/fax (+18) 444-20-36."— Zapis prezentacji:

1 MCZP Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz tel/fax (+18) 444-20-36 email: nowysacz@mczp.com.pl ul. Boya Żeleńskiego 4a, 33-100 Tarnów tel/fax (+14) 621-20-13 email: tarnow@mczp.com.pl ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków tel. 421-56-11, tel/fax 422-23-67 e-mail: promocja@mczp.com.pl www.mczp.com.pl

2 MCZP Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Informatyki Dział Organizacji i Kontroli Opieki Zdrowotnej Dział Promocji Zdrowia Organizacja MCZP

3 MCZP Dział Promocji Zdrowia zadania koordynacja działań w zakresie realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia – gromadzenie informacji i raportowanie wsparcie działań samorządów lokalnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób: Zespół Wspierający Promocję Zdrowia w Powiatach działania edukacyjne i informacyjne na temat m. in. metodologii tworzenia i zasad realizacji programów promocji zdrowia rozwój w Małopolsce idei promocji zdrowia poprzez tworzenie sieci

4 MCZP M O T T O Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu M. P. ODonnell

5 MCZP Narodowy Program Zdrowia 1996-2005 cel strategiczny Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności poprzez Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych. Kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki. Zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych.

6 MCZP Cele Narodowego Programu Zdrowia Zwiększenie aktywności fizycznej ludności. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy. Poprawa stanu sanitarnego kraju.

7 MCZP Cele Narodowego Programu Zdrowia Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej. Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy i sutka. Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.

8 MCZP Promocja zdrowia Realizacji założeń współczesnej koncepcji promocji zdrowia sprzyja tworzenie: Sieci Szkół Promujących Zdrowie Sieci Gmin Promujących Zdrowie Sieci Zakładów Pracy Promujących Zdrowie

9 MCZP Dlaczego sieć ? przepływ informacji wymiana doświadczeń upowszechnienie sprawdzonych wzorów realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wzajemna edukacja zdrowotna (podnoszenie kwalifikacji) wspólne rozwiązywanie problemów danej społeczności lokalnej wzajemne wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych wspólne podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zdrowia i aktywizowania różnych grup zintensyfikowanie działań prozdrowotnych

10 MCZP Zespół Wspierający Promocję Zdrowia w Powiatach główny cel działania rozwinięcie sieci szkół i szpitali promujących zdrowie opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia zgodnych z celami Narodowego Programu Zdrowia wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia

11 MCZP Idea szkoły promującej zdrowie Szkoła to siedlisko (miejsce, gdzie żyje, pracuje i bawi się wielu ludzi), w którym społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice: podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie

12 MCZP Dziś – zdrowa szkoła Jutro – zdrowe społeczeństwo Hasło

13 MCZP Sieć szkół promujących zdrowie 28 września 2001 roku porozumienie w sprawie współpracy w realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

14 MCZP Sieć Szkół Promujących Zdrowie efekty działań od 2000 r. działania w celu oficjalnego powołania i szerzenia idei Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od 2000 r. -... spotkania informacyjne i edukacyjne z dyrektorami szkół i przedstawicielami powiatów Małopolski 18.06.2003 r. uroczyste nadanie Certyfikatów Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 44 szkoły 18.10.2004 r. uroczyste nadanie Certyfikatów Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 46 szkół aktualnie na liście szkół, które zgłosiły akces do sieci, znajduje się 215 placówek z 21 powiatów Małopolski

15 MCZP Narodowy Program Zdrowia Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia. CEL OPERACYJNY NR 6

16 MCZP Projekt pokazowy Rozwój infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie lokalnym w Polsce CEL GŁÓWNY Wzmocnienie infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz aktywizacja gmin na polu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia.

17 MCZP Zabierzów Kłaj Siepraw Raciechowice Stryszów Jordanów Lipnica Wielka Laskowa Limanowa Łososina Uczestnicy projektu

18 MCZP Zadania gmin desygnowanie osoby/osób do działań w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, doprowadzenie do współpracy między komisjami/wydziałami organów gminy (formalne porozumienia) na rzecz promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, przygotowanie oraz opracowanie, a następnie zapoczątkowanie wdrażania własnych programów promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, udział w monitorowaniu i ewaluacji postępów we wdrażaniu projektu i jego wyników.

19 MCZP Program promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Gminie Zabierzów na lata 2001-2003 zrealizowany w ramach Projektu Pokazowego Rozwój infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie lokalnym w Polsce Umowa Pożyczki NR 3466-POL

20 MCZP Opracowania: Regulacje prawne dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Polsce - ZPZ IK Charakterystyka niektórych aspektów stanu zdrowia ludności i jego uwarunkowań w gminie – ZPZ IK poradnik dla koordynatorów gminnych edukacja zespołów w gminach budowa koalicji dla zdrowia w gminie (współpraca międzysektorowa) opracowanie programu gminnego Czas dla serca uczestnictwo w projekcie Banku Światowego oraz Korzyści z uczestnictwa w projekcie dla gmin

21 MCZP Czas dla serca Problematyka programów gminnych Czas dla serca zwiększenie poziomu wiedzy o wpływie palenia tytoniu na powstawanie schorzeń układu krążenia wśród młodzieży i osób w wieku średnim podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chuk oraz poziomu ich wykrywania wśród mieszkańców gminy podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze stresem w wybranych grupach mieszkańców podniesienie poziomu aktywności ruchowej mieszkańców gminy w czasie wolnym

22 MCZP Problematyka programów gminnych Czas dla serca cd. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego odżywiania się poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. obniżenie poziomu konsumpcji alkoholu oraz pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym zmiana nawyków żywieniowych wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz kobiet w wieku 35-55 lat

23 MCZP Sieć Gmin Promujących Zdrowie szkolenie koordynatorów gminnych materiały edukacyjne wsparcie konsultantów na wszystkich etapach tworzenia, wdrażania i ewaluacji projektów promocji zdrowia baza informacyjna o programach promocji zdrowia realizowanych w województwie małopolskim wsparcie, wspólnie z Biurem Integracji Europejskiej MUW, działań w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie działań w zakresie promocji zdrowia z Unii Europejskiej 10.12.2003 r. konferencja Zdrowa Gmina - wyzwania dla gmin w zakresie promocji zdrowia w zmieniającej się Europie

24 MCZP Sieć Zakładów Pracy Promujących Zdrowie Przygotowanie i wydanie przewodnika Promocja zdrowia w miejscu pracy Opracowanie ankiety badającej wiedzę i oczekiwania dyrektorów i kierowników największych zakładów w Małopolsce w zakresie promocji zdrowia Organizacja spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli firm nt.: Promocja zdrowia w miejscu pracy Nawiązanie współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w zakresie tworzenia i realizacji zakładowych programów promocji zdrowia Tworzenie bazy zakładów pracy zainteresowanych problematyką promocji zdrowia

25 MCZP Rola MCZP w tworzeniu sieci Organizacja i współorganizacja konferencji i spotkań informacyjnych Prowadzenie monitoringu realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w powiatach Pomoc merytoryczna w przygotowywaniu i wdrażaniu programów promocji zdrowia i prewencji chorób

26 MCZP Rola MCZP w tworzeniu sieci Rozpowszechnianie idei i założeń sieci np. w ramach spotkań Zespołu Wspierającego Promocję Zdrowia w Powiatach Gromadzenie informacji na temat programów realizowanych w jednostkach należących do sieci Przygotowywanie i realizacja programów edukacyjnych dla koordynatorów sieci i liderów promocji zdrowia Prowadzenie i uaktualnianie bazy danych o jednostkach należących do sieci

27 MCZP S i e ć ? ponieważ do wygrania jest

28 MCZP Kampanie zdrowotne Rzuć palenie razem z nami trzeci czwartek listopada Światowy dzień bez tytoniu 31 maja

29 MCZP Kampanie zdrowotne cele propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów zmniejszenie konsumpcji tytoniu ograniczenie występowania chorób wywołanych paleniem tytoniu edukacja na temat skutków zdrowotnych palenia tytoniu

30 MCZP Kampanie zdrowotne w Małopolsce od 1999 r. organizowane przez MCZP Rzuć palenie, zmierz ciśnienie – 1999 r. Małopolska przeciw nowotworom. Nowotwory a tytoń – 2000 r. Zamień palenie na aktywność fizyczną i zdrowe żywienie – 2000 r. od 2002 r. kolejne edycje kampanii: Palenie szkodzi Tobie, Twojej rodzinie i otoczeniu Zamień palenie na aktywność fizyczną i zdrowe żywienie Uwolnijmy nasze dzieci od dymu tytoniowego – 2001 r. Palenie szkodzi Tobie, Twojej rodzinie i otoczeniu – 2001 r.

31 MCZP Działania w zakresie... profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania HIV/AIDS i narkomanii szkolenia i konferencje dla: pracowników ochrony zdrowia nauczycieli i pedagogów szkolnych kuratorów sądowych edukatorów dzieci i młodzieży służb interwencyjnych młodzieży szkolnej

32 MCZP Realizacja celów NPZ Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej za lata 1999 i 2000 Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia w powiatach Małopolski za lata 2001 i 2002 Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Zdrowia w powiatach i gminach Małopolski za rok 2003

33 MCZP Wnioski z monitoringu NPZ z roku na rok następuje wzrost liczby i grup adresatów działań najczęściej edukowane grupy zawodowe to: nauczyciele, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej (pielęgniarki), a następnie policjanci, pracownicy socjalni oraz strażacy największą grupę realizatorów stanowią (w 2003 r.): instytucje samorządowe (60%) – sp zoz-y, szkoły, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, urzędy miast, ośrodki kultury, starostwa powiatowe; inne (22%) – n zoz-y, parafie, zakłady pracy, media, grupy AA; instytucje rządowe (14%) – NFZ, policja, stacje sanitarno-epidemiologiczne, Kuratorium oświaty, straż pożarna, PARPA, PFRON, MZ; organizacje pozarządowe (4%) – PCK, MONAR, CARITAS, kluby sportowe itp.. poziom realizacji celów NPZ jest różnych w różnych powiatach i gminach Małopolski

34 MCZP Wnioski z monitoringu NPZ następuje rozwój współpracy sektorowej i integracja działań na różnych szczeblach coraz szerzej w działania na rzecz wzmacniania potencjału zdrowia włączana jest społeczność lokalna – dzieci, młodzież, dorośli zbyt słaby rozwój współpracy międzysektorowej (rozwija się) słabe zainteresowanie problematyką promocji zdrowia i NPZ środków masowego przekazu niewystarczająca znajomość celów i harmonogramu realizacji NPZ obarczanie odpowiedzialnością za realizację NPZ pracowników jednostek ochrony zdrowia brak usankcjonowania prawnego NPZ ale:

35 MCZP Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków tel. (+12) 421-56-11, tel/fax (+12) 422-23-67 e-mail: promocja@mczp.com.pl www.mczp.com.pl


Pobierz ppt "MCZP Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Ośrodek w Nowym Sączu Ośrodek w Tarnowie ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz tel/fax (+18) 444-20-36."

Podobne prezentacje


Reklamy Google