Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie lokalnych programów prewencyjnych Wg. koncepcji MSWiA opracował Dr inż. Adam Sosnowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie lokalnych programów prewencyjnych Wg. koncepcji MSWiA opracował Dr inż. Adam Sosnowski."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie lokalnych programów prewencyjnych Wg. koncepcji MSWiA opracował Dr inż. Adam Sosnowski

2 Tworzenie lokalnych programów prewencyjnych Przystępując do prac nad utworzeniem programu powinno się określić: cel, cel, potrzeby, potrzeby, sposób realizacji, sposób realizacji, podmioty realizujące program, oczekiwania i efekty podmioty realizujące program, oczekiwania i efekty ocenę stopnia jego realizacji. ocenę stopnia jego realizacji.

3 Tworzenie lokalnych programów prewencyjnych Cele główne wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, podniesienie stopnia bezpieczeństwa miejsc zagrożonych, podniesienie stopnia bezpieczeństwa miejsc zagrożonych, aktywna forma działalności Policji i administracji samorządowej, aktywna forma działalności Policji i administracji samorządowej, redukcja liczby przestępstw i zdarzeń kryminalnych, redukcja liczby przestępstw i zdarzeń kryminalnych, redukcja obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa redukcja obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa partnerstwo z mieszkańcami i innymi służbami. partnerstwo z mieszkańcami i innymi służbami.

4 Tworzenie lokalnych programów prewencyjnych Cele pośrednie uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego, uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego, budowa nowego wizerunku Policji, administracji samorządowej i zespolonych z nią inspekcji i straży, budowa nowego wizerunku Policji, administracji samorządowej i zespolonych z nią inspekcji i straży, zaangażowanie środków masowego przekazu w działania prewencyjne, zaangażowanie środków masowego przekazu w działania prewencyjne, wypracowanie nowych procedur współdziałania w przypadkach zagrożenia, wypracowanie nowych procedur współdziałania w przypadkach zagrożenia, komunikacja dwustronna między ww. służbami. komunikacja dwustronna między ww. służbami.

5 Potrzeby Potrzeby główne rozpoznawanie, rozpoznawanie, informowanie, informowanie, doradzanie, doradzanie, organizowanie. organizowanie.

6 Potrzeby wspomagania funkcjonalnego Policja samodzielnie nie jest w stanie rozwiązać problemów związanych z przestępczością i zagrożeniami. W tym celu musi uzyskać wspomaganie ze strony innych służb, jak i osób zagrożonych. Podstawą planowania działań zapobiegawczych jest gromadzenie i analiza informacji o zagrożeniach i ich przyczynach - w ujęciu wieloaspektowym. Nie bez znaczenia również pozostaje pozyskiwanie informacji od osób "postronnych" - np. mieszkańców osiedli, klientów i właścicieli zagrożonych placówek.

7 Inne problemy Znalezienie funduszy np. na produkcję materiałów informacyjnych /broszur, ulotek, naklejek itp./, ewentualne pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń, w których będą się odbywały spotkania /np. przedstawicielami społeczeństwa, firmami ochrony mienia, przedstawicielami stacji monitorowania/.

8 Sposób realizacji W sposobie realizacji rola Policji powinna zamykać się w sześciu aspektach: 1. rozpoznawania stanu zagrożeń i sytuacji w danym rejonie, 2. ścisłego współdziałania z innymi służbami administracji samorządowej, 3. informowania o faktycznym stanie zagrożenia i porównywania go z odczuciami społecznymi, 4. doradzania w zakresie rozwiązań organizacyjno-technicznych zwiększających stopień bezpieczeństwa, 5. organizowania działań zapobiegawczych - zarówno w sferze technicznej i organizacyjnej, jak i budowy klimatu oraz zainteresowania społecznego problematyką bezpieczeństwa, 6. współdziałania ze środkami masowego przekazu, na rzecz kształtowania polityki informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa sytuacyjnego.

9 Uwaga generalna: dla prawidłowej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć starosta /prezydent miasta/ powinien powołać (wyznaczyć) osobę, która będzie koordynowała zakres wykonawczy i współdziałanie międzyinstytucjonalne dla prawidłowej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć starosta /prezydent miasta/ powinien powołać (wyznaczyć) osobę, która będzie koordynowała zakres wykonawczy i współdziałanie międzyinstytucjonalne

10 Podmioty realizujące program przedstawiciele społeczeństwa Jednym z głównych sposobów realizacji powinna być idea współdziałania międzyinstytucjonalnego. Partnerami w tym działaniu winni być m.in.: Jednym z głównych sposobów realizacji powinna być idea współdziałania międzyinstytucjonalnego. Partnerami w tym działaniu winni być m.in.: przedstawiciele administracji samorządowej, przedstawiciele administracji samorządowej, sami zainteresowani – przedstawiciele wybranych grup społecznych, sami zainteresowani – przedstawiciele wybranych grup społecznych, przedstawiciele producentów i instalatorów sprzętu zabezpieczającego, przedstawiciele producentów i instalatorów sprzętu zabezpieczającego, przedstawiciele firm ochrony mienia i monitorowania stanów alarmowych, przedstawiciele firm ochrony mienia i monitorowania stanów alarmowych, firmy ubezpieczeniowe, firmy ubezpieczeniowe, przedstawiciele środków masowego przekazu, przedstawiciele środków masowego przekazu,

11 Zakres działalności partnerów: gromadzenie informacji o zagrożeniach i ich przyczynach – administracja terenowa /wg kompetencji/, gromadzenie informacji o zagrożeniach i ich przyczynach – administracja terenowa /wg kompetencji/, współpraca z organami przedstawicielskimi zagrożonych środowisk, współpraca z organami przedstawicielskimi zagrożonych środowisk, wewnętrzna koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją przyjętych strategii, wewnętrzna koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją przyjętych strategii, zapewnienie obiektów, w których będzie możliwe organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami środowiska zagrożonego, zapewnienie obiektów, w których będzie możliwe organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami środowiska zagrożonego, zabezpieczenie funduszy np. na produkcję materiałów informacyjnych (broszur, ulotek, naklejek, itp.), ewentualne pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń, w których będą organizowane spotkania. zabezpieczenie funduszy np. na produkcję materiałów informacyjnych (broszur, ulotek, naklejek, itp.), ewentualne pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń, w których będą organizowane spotkania. zabezpieczenie przekazu medialnego o podjętych i realizowanych przedsięwzięciach, zabezpieczenie przekazu medialnego o podjętych i realizowanych przedsięwzięciach, dostosowanie "oferty technicznej" do potrzeb realizowanych strategii. dostosowanie "oferty technicznej" do potrzeb realizowanych strategii.

12 Policja (komendanci powiatowi/miejscy Policji) Zakres działalności: dobór kadr, nadzór, kontrola i koordynacja pracy zespołów policyjnych (osób) bezpośrednio realizujących przyjęte strategie zapobiegania, dobór kadr, nadzór, kontrola i koordynacja pracy zespołów policyjnych (osób) bezpośrednio realizujących przyjęte strategie zapobiegania, zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających realizację zadań, w tym w szczególności zapewnienie koordynacji współdziałania między pionem prewencji a innymi pionami Policji, przede wszystkim w zakresie przepływu informacji i ich analizy, zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających realizację zadań, w tym w szczególności zapewnienie koordynacji współdziałania między pionem prewencji a innymi pionami Policji, przede wszystkim w zakresie przepływu informacji i ich analizy, zapewnienie współdziałania z administracją samorządową, zapewnienie współdziałania z administracją samorządową, bezpośrednia realizacja założeń programowych, bezpośrednia realizacja założeń programowych, utrzymywanie kontaktów ze społecznością zagrożoną, budowa zaufania do Policji, utrzymywanie kontaktów ze społecznością zagrożoną, budowa zaufania do Policji, prowadzenie bieżącej analizy przyjętych do realizacji działań i okresowe opiniowanie ich skuteczności. prowadzenie bieżącej analizy przyjętych do realizacji działań i okresowe opiniowanie ich skuteczności.

13 Oczekiwania i efekty Poprzez optymalne zarządzanie zasobami Policji, a także innymi służbami podległymi staroście /prezydentowi miasta/, przeznaczonymi do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, powinien nastąpić wzrost poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. Poprzez optymalne zarządzanie zasobami Policji, a także innymi służbami podległymi staroście /prezydentowi miasta/, przeznaczonymi do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, powinien nastąpić wzrost poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. Związane to jest bezpośrednio ze strukturą organizacyjną służby, a także zadaniami administracji samorządowej, adekwatnymi do występujących zagrożeń i realizowanych strategii. Związane to jest bezpośrednio ze strukturą organizacyjną służby, a także zadaniami administracji samorządowej, adekwatnymi do występujących zagrożeń i realizowanych strategii.

14 Oczekuje się, że nastąpi wzrost przepływu informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją a innymi służbami podległymi staroście /prezydentowi miasta/ w ramach sprawnego funkcjonowania systemu współdziałania. W oparciu o posiadane informacje będą wdrażane nowe koncepcje zapobiegania, nastąpi dopasowanie strategii zapobiegania do występujących zagrożeń. Powinno to być efektem współdziałania międzyinstytucjonalnego w zakresie prowadzenia i analizowania danych. Zapewni to efektywność organizacyjno-ekonomiczną stosowanych rozwiązań, co w połączeniu ze współdziałaniem społecznym powinno pozwolić na budowę strategii zgodnych z oczekiwaniami środowisk zagrożonych i stworzenie swoistego lobby na rzecz bezpieczeństwa.

15 Ocena stopnia realizacji programu Należy przyjąć okresową ocenę stopnia realizacji programu – przez Rady Programowe, Komisje Bezpieczeństwa i Porządku, Należy przyjąć okresową ocenę stopnia realizacji programu – przez Rady Programowe, Komisje Bezpieczeństwa i Porządku, bądź to przez wspólne zespoły złożone z przedstawicieli Policji i innych służb podległych staroście /prezydentowi miasta/, albo niezależne podmioty - np. przedstawicieli zagrożonego środowiska itp. Okresy oceny powinny być adekwatne do czasu trwania programu. bądź to przez wspólne zespoły złożone z przedstawicieli Policji i innych służb podległych staroście /prezydentowi miasta/, albo niezależne podmioty - np. przedstawicieli zagrożonego środowiska itp. Okresy oceny powinny być adekwatne do czasu trwania programu.

16 Podsumowując: W ujęciu syntetycznym współdziałanie w ramach przyjętego programu na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa obywateli w społecznościach lokalnych winno zawierać m.in. następujące zasady w ramach: W ujęciu syntetycznym współdziałanie w ramach przyjętego programu na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa obywateli w społecznościach lokalnych winno zawierać m.in. następujące zasady w ramach: komendant powiatowy /miejski/ Policji utrzymuje ścisły kontakt ze starostą /prezydentem miasta/ w zakresie oceny i analizy zagrożeń, komendant powiatowy /miejski/ Policji utrzymuje ścisły kontakt ze starostą /prezydentem miasta/ w zakresie oceny i analizy zagrożeń, wnioski z analizy zagrożeń są podstawą do prowadzenia doraźnych działań prewencyjnych oraz tworzenia długofalowych programów zapobiegawczych, wnioski z analizy zagrożeń są podstawą do prowadzenia doraźnych działań prewencyjnych oraz tworzenia długofalowych programów zapobiegawczych, opracowane programy i plany działań prewencyjnych podlegają konsultacji z lokalną społecznością - mieszkańcami terenu, na którym ma być realizowany program, z przedstawicielami środowiska zagrożonego, opracowane programy i plany działań prewencyjnych podlegają konsultacji z lokalną społecznością - mieszkańcami terenu, na którym ma być realizowany program, z przedstawicielami środowiska zagrożonego, sporządza się okresowe raporty /kwartalne, półroczne, roczne/ o stanie zagrożenia przestępczością. Podstawą informacji merytorycznych ww. dokumentów są dane z jednostek Policji, organów administracji terenowej oraz z bezpośredniego monitorowania zagrożeń, sporządza się okresowe raporty /kwartalne, półroczne, roczne/ o stanie zagrożenia przestępczością. Podstawą informacji merytorycznych ww. dokumentów są dane z jednostek Policji, organów administracji terenowej oraz z bezpośredniego monitorowania zagrożeń, raporty te poddaje się analizie przez wspólne zespoły robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele administracji terenowej, Policji i społeczeństwa, raporty te poddaje się analizie przez wspólne zespoły robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele administracji terenowej, Policji i społeczeństwa,

17 Sposób realizacji realizacja przedsięwzięć przeciwprzestępczych prowadzona jest dwutorowo: realizacja przedsięwzięć przeciwprzestępczych prowadzona jest dwutorowo: przez służby administracji terenowej w zakresie ich kompetencji, przez służby administracji terenowej w zakresie ich kompetencji, przez służby policyjne w zakresie ich obowiązków, przez służby policyjne w zakresie ich obowiązków, koordynacja ww. przedsięwzięć pozostaje w gestii starosty /prezydenta miasta/, koordynacja ww. przedsięwzięć pozostaje w gestii starosty /prezydenta miasta/, środki finansowe w zakresie omawianych działań zapewniają: środki finansowe w zakresie omawianych działań zapewniają: starosta /prezydent miasta/ w rocznym planie budżetowym podległych instytucji oraz rocznym planie powiatu: starosta /prezydent miasta/ w rocznym planie budżetowym podległych instytucji oraz rocznym planie powiatu: finanse na działania komisji ds. porządku i bezpieczeństwa, finanse na działania komisji ds. porządku i bezpieczeństwa, finanse na działania celowe /programy, działalność informacyjno- edukacyjna/. finanse na działania celowe /programy, działalność informacyjno- edukacyjna/. w zakresie typowych działań policyjnych - komendant powiatowy /miejski/ Policji w rocznym planie finansowym, w zakresie typowych działań policyjnych - komendant powiatowy /miejski/ Policji w rocznym planie finansowym, działania w zakresie kształtowania bezpieczeństwa społecznego podlegają okresowej ocenie ustawowych organów administracji terenowej i są przedmiotem społecznej dyskusji. działania w zakresie kształtowania bezpieczeństwa społecznego podlegają okresowej ocenie ustawowych organów administracji terenowej i są przedmiotem społecznej dyskusji.

18 Planowanie funkcjonowania Policji i służb administracji terenowej musi zawierać element wzajemnego uzupełniania się, celem zapobieżenia powielania działań i marnotrawienia środków finansowych. Jakkolwiek starosta (prezydent miasta) jest zwierzchnikiem zespolonych służb inspekcji i straży, niemniej relacje między starostą /prezydentem miasta/ a komendantem powiatowym /miejskim/ Policji powinny opierać się na zasadach partnerskich, albowiem obydwaj działają w sferze bezpieczeństwa publicznego na podległym im terenie

19 PROGRAM I JEGO POJĘCIE Program to proces, poprzez który osiąga się określony cel. Poprzez program: określamy szeroki przekrój działań, określamy szeroki przekrój działań, łatwiej osiągać cele, gdyż są one określone, łatwiej osiągać cele, gdyż są one określone, łatwiej osiągać cele priorytetowe, łatwiej osiągać cele priorytetowe, występuje ścisły związek kompetencji, występuje ścisły związek kompetencji, określa się działania adekwatne do możliwości finansowych, określa się działania adekwatne do możliwości finansowych, eliminuje się dualizm rzeczowo-finansowy, eliminuje się dualizm rzeczowo-finansowy, wymusza określone w nim działanie. wymusza określone w nim działanie.

20 Elementy procesów programowania Analiza sytuacyjna badanie środowiska - warunki życiowe, środowiskowe, socjalne, kulturowe, technologiczne, badanie środowiska - warunki życiowe, środowiskowe, socjalne, kulturowe, technologiczne, analiza przestępczości i zagrożeń - określa się tematy, kategoryzuje najbardziej zagrożone podmioty, analiza przestępczości i zagrożeń - określa się tematy, kategoryzuje najbardziej zagrożone podmioty, konsultacje - współdziałanie między służbami i innymi podmiotami, rozmowy w lokalnych społecznościach i z osobami zagrożonymi, konsultacja wśród policjantów i przedstawicieli innych służb podległych staroście, konsultacje - współdziałanie między służbami i innymi podmiotami, rozmowy w lokalnych społecznościach i z osobami zagrożonymi, konsultacja wśród policjantów i przedstawicieli innych służb podległych staroście, określanie innych czynników mających wpływ na sytuację - uwarunkowania prawne, źródła finansowania, zasady pozyskiwania finansów, partnerstwo z innymi podmiotami, wnioski z pracy poszczególnych służb, przygotowanie i kształcenie kadry, kierowanie projektem, kontrola przebiegu. określanie innych czynników mających wpływ na sytuację - uwarunkowania prawne, źródła finansowania, zasady pozyskiwania finansów, partnerstwo z innymi podmiotami, wnioski z pracy poszczególnych służb, przygotowanie i kształcenie kadry, kierowanie projektem, kontrola przebiegu.

21 Proces programowania Zadania starosty: pomoc w opracowywaniu analizy zagrożenia przestępczością, poprzez przekazywane informacje nt. oceny stanu zagrożenia przez służby podległe staroście i opinie władz samorządowych; pomoc w opracowywaniu analizy zagrożenia przestępczością, poprzez przekazywane informacje nt. oceny stanu zagrożenia przez służby podległe staroście i opinie władz samorządowych; pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji i danych dot. problematyki ruchu drogowego; pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji i danych dot. problematyki ruchu drogowego; Zadania Policji: analiza stanu zagrożenia na podległym terenie, na podstawie której określone zostaną priorytety działania jednostki Policji; analiza stanu zagrożenia na podległym terenie, na podstawie której określone zostaną priorytety działania jednostki Policji; analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym – wskazanie konkretnych zagrożeń; analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym – wskazanie konkretnych zagrożeń; kompleksowa analiza zjawiska demoralizacji, przestępczości nieletnich oraz innych patologii społecznych; kompleksowa analiza zjawiska demoralizacji, przestępczości nieletnich oraz innych patologii społecznych;

22 Analiza posiadanych sił i środków Zadania starosty: Dokonanie podziału czynności i zadań wykonywanych w ramach lokalnego programu prewencyjnego przez uprawnione podmioty; Zadania Policji: dokonanie analizy będących w dyspozycji jednostki Policji sił i środków z jednoczesnym wykazaniem możliwości ich wykorzystania; Zadania starosty: Dokonanie podziału czynności i zadań wykonywanych w ramach lokalnego programu prewencyjnego przez uprawnione podmioty; Zadania Policji: dokonanie analizy będących w dyspozycji jednostki Policji sił i środków z jednoczesnym wykazaniem możliwości ich wykorzystania;

23 Priorytety działania Zadania starosty: na podstawie własnych informacji i analiz dokonanie monitoringu zagrożeń; na podstawie własnych informacji i analiz dokonanie monitoringu zagrożeń; określenie priorytetów działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku z uwzględnieniem możliwości realizacyjnych jednostki Policji i podległych sobie służb; określenie priorytetów działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku z uwzględnieniem możliwości realizacyjnych jednostki Policji i podległych sobie służb; na podstawie obowiązujących przepisów prawa określenie obszarów działania dla podległych służb, z jednoczesnym zaznaczeniem sposobu realizacji i zasad współdziałania z Policją; na podstawie obowiązujących przepisów prawa określenie obszarów działania dla podległych służb, z jednoczesnym zaznaczeniem sposobu realizacji i zasad współdziałania z Policją; Zadania Policji: na podstawie wyników analiz określenie priorytetów działania; na podstawie wyników analiz określenie priorytetów działania; ograniczenie przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych; ograniczenie przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych; zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; zapobieganie zjawiskom patologii wśród dzieci, młodzieży i rodziny; zapobieganie zjawiskom patologii wśród dzieci, młodzieży i rodziny; przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich, itp. przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich, itp.

24 Sposób realizacji priorytetów działania Zadania starosty: utworzenie na wniosek Policji wspólnego międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego; utworzenie na wniosek Policji wspólnego międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego; współpraca z organami przedstawicielskimi zagrożonych środowisk; współpraca z organami przedstawicielskimi zagrożonych środowisk; koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją przyjętych strategii; koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją przyjętych strategii; zapewnienie niezbędnych funduszy na realizację zadań programowych; zapewnienie niezbędnych funduszy na realizację zadań programowych; zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających realizację zadań; zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających realizację zadań; Zadania Policji: na podstawie analizy posiadanych sił i środków określenie możliwości realizacji priorytetów; na podstawie analizy posiadanych sił i środków określenie możliwości realizacji priorytetów; ścisłe współdziałanie z innymi służbami administracji samorządowej w realizacji zaproponowanych i uzgodnionych działań; ścisłe współdziałanie z innymi służbami administracji samorządowej w realizacji zaproponowanych i uzgodnionych działań; wystąpienie o utworzenie wspólnego międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego mającego na celu opracowanie działań programowych; wystąpienie o utworzenie wspólnego międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego mającego na celu opracowanie działań programowych;

25 Kontrola realizacji ramowego planu pracy. Zadania starosty: kontrola całości realizacji zadań wynikających z ustawowych uprawnień organów administracji terenowej. Zadania starosty: kontrola całości realizacji zadań wynikających z ustawowych uprawnień organów administracji terenowej. Zadania Policji: kontrola realizacji zadań wykonywanych przez Policję. Zadania Policji: kontrola realizacji zadań wykonywanych przez Policję.

26 Naiwność dzieci i dorosłych Naiwność dzieci i dorosłych Powinniśmy przyjąć kilka zasad obowiązujących nas oraz dzieci. w drzwiach powinien być wizjer (judasz) lub łańcuch, w drzwiach powinien być wizjer (judasz) lub łańcuch, jeżeli mamy monitoring, pilot napadowy powinien zawsze być pod ręką, jeżeli mamy monitoring, pilot napadowy powinien zawsze być pod ręką, jeżeli przychodzi np. listonosz czy inny przedstawiciel nie wpuszczamy go do środka, sprawy załatwiamy przy wejściu, jeżeli przychodzi np. listonosz czy inny przedstawiciel nie wpuszczamy go do środka, sprawy załatwiamy przy wejściu, nie opowiadamy nikomu o przypływie większej gotówki, o zamiarze kupna np. samochodu i tym podobnych sprawach, nie możemy ujawniać osobom obcym stanu naszych finansów, nie opowiadamy nikomu o przypływie większej gotówki, o zamiarze kupna np. samochodu i tym podobnych sprawach, nie możemy ujawniać osobom obcym stanu naszych finansów, jeżeli do drzwi puka policjant w cywilu lub mundurze, pytamy go z jakiej jest jednostki, prosimy o nazwisko, dzwonimy do dyżurnego i potwierdzamy jego wiarygodność oraz powód wizyty, to dotyczy również innych nieznanych osób, jeżeli do drzwi puka policjant w cywilu lub mundurze, pytamy go z jakiej jest jednostki, prosimy o nazwisko, dzwonimy do dyżurnego i potwierdzamy jego wiarygodność oraz powód wizyty, to dotyczy również innych nieznanych osób,

27 uczulamy dzieci, aby nie rozmawiały z obcymi, również kolegom nie opowiadały o stanie finansowym rodziny – takie informacje dziwnymi drogami trafiają do przestępców, uczulamy dzieci, aby nie rozmawiały z obcymi, również kolegom nie opowiadały o stanie finansowym rodziny – takie informacje dziwnymi drogami trafiają do przestępców, wracające do domu dzieci przed otwarciem powinny się rozejżeć, czy ktoś obcy i podejrzany nie stoi w pobliżu, i dopiero wtedy otwierają drzwi, wracające do domu dzieci przed otwarciem powinny się rozejżeć, czy ktoś obcy i podejrzany nie stoi w pobliżu, i dopiero wtedy otwierają drzwi, jeżeli dziecko przed otwarciem drzwi widzi podejrzanego i obcego człowieka – zarówno mężczyznę jak kobietę, powinno zapukać do sąsiadów i poprosić o pomoc, jeżeli dziecko przed otwarciem drzwi widzi podejrzanego i obcego człowieka – zarówno mężczyznę jak kobietę, powinno zapukać do sąsiadów i poprosić o pomoc, dziecko zawsze powinno mieć możliwość kontaktu z nieobecnymi rodzicami, zdarza się, że sprawcy informują dziecko, iż przysłali ich rodzice np. po jakąś książkę lub coś innego, jest to tylko pretekst do wejścia do mieszkania, dziecko zawsze powinno mieć możliwość kontaktu z nieobecnymi rodzicami, zdarza się, że sprawcy informują dziecko, iż przysłali ich rodzice np. po jakąś książkę lub coś innego, jest to tylko pretekst do wejścia do mieszkania, w przypadku zgubienia kluczy do mieszkania przez jakiegokolwiek członka rodziny, musimy niezwłocznie wymienić wszystkie zamki lub w ostateczności chociaż jeden, w przypadku zgubienia kluczy do mieszkania przez jakiegokolwiek członka rodziny, musimy niezwłocznie wymienić wszystkie zamki lub w ostateczności chociaż jeden, musimy przyjąć zasadę, że w każdej chwili możemy trafić na przestępcę. musimy przyjąć zasadę, że w każdej chwili możemy trafić na przestępcę.

28 Przed włamaniem i po włamaniu Zanim złodzieje dokonają włamania do mieszkania czy firmy, najczęściej przeprowadzają wywiad i obserwację. Starają się przygotować do swojej pracy dokładnie i minimalizują ryzyko. Rzadko się zdarza, aby złodzieje mieszkaniowi, dokonywali włamania bez rozeznania. Najczęściej włamują się z nadania, czyli ktoś udziela im informacji o stanie majątkowym przyszłej ofiary, o nagłym przypływie większej gotówki, na przykład ze sprzedanej dopiero co działki czy samochodu lub innych transakcji. Często te informacje docierają od nas samych, powiemy komuś ze znajomych, oni powtórzą to innym, aż informacja dotrze do przestępców. Często te informacje docierają od nas samych, powiemy komuś ze znajomych, oni powtórzą to innym, aż informacja dotrze do przestępców. Często dzieci pochwalą się kolegom, licytują się, kto ma więcej, kto jest bogatszy. Po dotarciu takiej informacji do światka przestępczego, następują przygotowywania. Sprawcy prowadzą obserwację, poznają nasze zwyczaje, obserwują, w jakich godzinach nie ma nas w domu, którędy udajemy się do pracy i którędy wracamy. UWAGA! Powinniśmy zwracać uwagę, kto kręci się koło naszego mieszkania, domu, firmy. Musimy się zainteresować, nawet powiadomić w takiej sytuacji Policję. Uczulmy dzieci i nas samych, nie opowiadajmy znajomym i kolegom o przypływie gotówki, dużej transakcji itp.

29 Złodzieje planują, gdzie postawić kogoś na czatach podczas włamania, którędy uciekać itd. Mają bardzo dużo pracy w przygotowaniu włamania do naszego domostwa czy firmy. Mają bardzo dużo pracy w przygotowaniu włamania do naszego domostwa czy firmy. Często nasza lekkomyślność daje złodziejom bardzo dobre efekty. Chowamy w domu np. pod bielizną w szafie otrzymaną pensję, tam złodzieje zajrzą na pewno. Uwaga! Nie powinniśmy trzymać większej gotówki w domu. Nie powinniśmy trzymać biżuterii nie zabezpieczonej w domu.

30 Złodzieje, skradzione nam przedmioty oczywiście będą się starali spieniężyć. Sprzedadzą je paserowi lub bezpośrednio na bazarze lub jakimś targu. Często nie mamy nawet spisanych i zabezpieczonych numerów seryjnych kupionego telewizora, video czy innego sprzętu domowego. Nie potrafimy policjantowi po włamaniu, opisać wyglądu skradzionej nam biżuterii czy innych przedmiotów. Skradzione nam sprzęty, na targu, tanio, kupi wielu chętnych. UWAGA! Posiadany sprzęt powinniśmy mieć opisany, spisane numery fabryczne, dobrze jest oznakować sprzęt ukrytymi znakami. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, prowadzą one również rejestr przedmiotów oznakowanych. Posiadaną biżuterię powinniśmy sfotografować, zdjęcia przechowywać na wszelki wypadek w bezpiecznym miejscu.

31 Mądry Polak po szkodzie, po dokonanym włamaniu, powinniśmy zastanowić się nad zabezpieczeniem naszego domostwa. Złodzieje, po udanym skoku na nasze mieszkanie, dom czy firmę, tym bardziej jak łupy były obfite, lubią włamanie powtórzyć po pewnym czasie, jak dojdą do przekonania, że zdążyliśmy ponownie wyposażyć nasze lokum. Z tego właśnie powodu, musimy coś zrobić. Warto zainstalować alarm, założyć monitoring, ulepszyć zabezpieczenia. Warto zwrócić się do wyspecjalizowanych firm z prośbą o radę czy wykonawstwo. Niech martwią się fachowcy.

32 Zabezpieczenia techniczne i pomoc sąsiedzka Czasy, w jakich nam przyszło żyć, nie sprzyjają bezpieczeństwu naszych domów. Czasy, w jakich nam przyszło żyć, nie sprzyjają bezpieczeństwu naszych domów. Jedni wymyślają najróżniejsze zamki, zabezpieczenia, inni, czyli złodzieje i cały świat przestępczy wyspecjalizowany we włamaniach do domów, opracowuje sposoby złamania tych wszystkich zabezpieczeń. Jedni wymyślają najróżniejsze zamki, zabezpieczenia, inni, czyli złodzieje i cały świat przestępczy wyspecjalizowany we włamaniach do domów, opracowuje sposoby złamania tych wszystkich zabezpieczeń. Jest to powodem, że nasze mieszkania i domki jednorodzinne narażone są na wizyty intruzów, a my na stratę często naszego całego dorobku życia. Nie mając wpływu na działania złodziei, pozostaje nam tylko skutecznie zabezpieczyć się. Nie może to być sposób ograniczający się tylko do zamontowania skomplikowanego zamka w drzwiach, ale musimy również zastosować inne metody i sposoby. Jest to powodem, że nasze mieszkania i domki jednorodzinne narażone są na wizyty intruzów, a my na stratę często naszego całego dorobku życia. Nie mając wpływu na działania złodziei, pozostaje nam tylko skutecznie zabezpieczyć się. Nie może to być sposób ograniczający się tylko do zamontowania skomplikowanego zamka w drzwiach, ale musimy również zastosować inne metody i sposoby.

33 Zabezpieczenia techniczne i pomoc sąsiedzka Powinniśmy zainstalować elektroniczny system alarmowy, dobrze by było, gdyby zasoby finansowe pozwoliły podłączyć ten system do monitoringu. Powinniśmy zainstalować elektroniczny system alarmowy, dobrze by było, gdyby zasoby finansowe pozwoliły podłączyć ten system do monitoringu. Umożliwia to w przypadku włamania lub napadu, natychmiastową interwencję załogi z wyspecjalizowanych firm ochroniarskich. Systemy elektroniczne mogą być proste, ograniczające się do systemu podstawowego, czyli centralki i kilku czujników na drzwi, okna. Umożliwia to w przypadku włamania lub napadu, natychmiastową interwencję załogi z wyspecjalizowanych firm ochroniarskich. Systemy elektroniczne mogą być proste, ograniczające się do systemu podstawowego, czyli centralki i kilku czujników na drzwi, okna. Może to być system rozbudowany, system podstawowy plus telewizja, pozwala to na filmowanie lub robienie zdjęć osób próbujących wejść do naszego mieszkania lub już będących w środku. Telewizja pomaga w identyfikacji sprawców. Może to być system rozbudowany, system podstawowy plus telewizja, pozwala to na filmowanie lub robienie zdjęć osób próbujących wejść do naszego mieszkania lub już będących w środku. Telewizja pomaga w identyfikacji sprawców.

34 Zabezpieczenia techniczne i pomoc sąsiedzka Jeżeli sytuacja finansowa nie pozwala nam podłączyć naszego systemu do monitoringu, powinniśmy np. zainstalować u zaufanych sąsiadów brzęczek, który w przypadku włamania, powiadomi ich o zagrożeniu naszego domu lub mieszkania. Wzajemna pomoc sąsiedzka jest bardzo dobrym i ważnym elementem ochrony naszego domu. Jednak wymaga ona również od nas zainteresowania tym, co dzieje się z mieszkaniami sąsiadów. Musi to być wzajemna współpraca. Jeżeli sytuacja finansowa nie pozwala nam podłączyć naszego systemu do monitoringu, powinniśmy np. zainstalować u zaufanych sąsiadów brzęczek, który w przypadku włamania, powiadomi ich o zagrożeniu naszego domu lub mieszkania. Wzajemna pomoc sąsiedzka jest bardzo dobrym i ważnym elementem ochrony naszego domu. Jednak wymaga ona również od nas zainteresowania tym, co dzieje się z mieszkaniami sąsiadów. Musi to być wzajemna współpraca. Zarówno my, jak i sąsiedzi powinniśmy być wyczuleni na obce osoby kręcące się w pobliżu naszych i sąsiadów mieszkań i domów. Nie powinniśmy się wstydzić, zapytać obcego, kręcącego się człowieka, czego szuka, nie powinniśmy się wstydzić spisania numerów rejestracyjnych kręcącego się koło naszych domów samochodu. Bardzo często taka informacja może przyczynić się do schwytania przestępców. Czasem dla Policji są to bardzo ważne wskazówki i informacje. Zarówno my, jak i sąsiedzi powinniśmy być wyczuleni na obce osoby kręcące się w pobliżu naszych i sąsiadów mieszkań i domów. Nie powinniśmy się wstydzić, zapytać obcego, kręcącego się człowieka, czego szuka, nie powinniśmy się wstydzić spisania numerów rejestracyjnych kręcącego się koło naszych domów samochodu. Bardzo często taka informacja może przyczynić się do schwytania przestępców. Czasem dla Policji są to bardzo ważne wskazówki i informacje. Bardzo ważnym czynnikiem przy zabezpieczaniu naszych domostw, jest nasza sytuacja finansowa. Bardzo ważnym czynnikiem przy zabezpieczaniu naszych domostw, jest nasza sytuacja finansowa. Wszystkie środki techniczne kosztują. Jednak należy w zależności od sytuacji finansowej wybrać środki najskuteczniejsze. Wszystkie środki techniczne kosztują. Jednak należy w zależności od sytuacji finansowej wybrać środki najskuteczniejsze.


Pobierz ppt "Tworzenie lokalnych programów prewencyjnych Wg. koncepcji MSWiA opracował Dr inż. Adam Sosnowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google