Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
Na podstawie miejskiego „Programu poprawy bezpieczeństwa we Wrocławiu” Opracował Dr inż. Adam Sosnowski

2 Prawo lokalne UCHWAŁA NR XXXI/2276/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach

3 UCHWAŁA NR XXXI/2276/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 12 pkt 9b w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

4 § 1. Kierując się dążeniem do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, zmierzając do optymalnego wykorzystania możliwości służb, inspekcji, straży, instytucji i organizacji pozarządowych oraz objęcia samoorganizacją bezpieczeństwa wszystkich lokalnych społeczności na poziomie rodziny, budynku, ulicy, osiedla, miasta w latach głównymi celami Gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego będą:

5 1) poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności przez działania polegające na uzmysłowieniu zjawisk i przyczyn wywołujących lokalne zagrożenia, tworzenie skutecznego prawa miejscowego przeciwdziałającego patologiom społecznym oraz budowanie trwałych mechanizmów współpracy społeczności lokalnych ze służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji i opracowania form wspólnej działalności prewencyjnej; 2) budowa trwałego i skutecznego systemu przeciwdziałania zagrożeniom w zgodzie z zasadą wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo a także do integracji wszystkich sił w celu wykorzystania potencjału dla rzeczywistego i odpowiedzialnego zarządzania wszystkimi zasobami miasta w sytuacjach kryzysowych; 3) stworzenie warunków do poprawy sprawności reagowania służb, inspekcji i straży we współpracy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi na wszelkie przejawy naruszeń prawa w momencie ich ujawnienia oraz koordynacji działań podmiotów ochrony mienia, ubezpieczycieli, samorządów osiedlowych w dziedzinie propagowania rozwiązań technicznych i zachowań zmniejszających ryzyko stania się ofiarą przestępstw; 4) zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz bezpieczeństwa, współpracę w wychowaniu i kształtowaniu postaw społecznych negujących zachowania przestępcze oraz popularyzowanie form samoorganizowania się osiedlowych społeczności.

6 § 2. W celu realizacji zadań wymienionych w § 1 wprowadza się następujące programy:

7 1. PROGRAM ZAPOBIEGANIA I OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI POSPOLITEJ
którego celem jest: a) uświadomienie mieszkańcom skali problemu, b) dotarcie z informacją do jak największej liczby mieszkańców dot.: sposobów zapobiegania przestępczości, sposobów postępowania w przypadkach wystąpienia przestępstwa, przysługujących prawach ofiarom przestępstw, sposobach samoorganizowania się mieszkańców celem minimalizacji ryzyka wystąpienia poszczególnych przestępstw. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Policja, Straż Miejska Wrocławia, Rady i Zarządy Osiedli, zarządcy terenów, organizacje pozarządowe.

8 2. PROGRAMY OSIEDLOWE których celem jest:
a) pogłębianie relacji pomiędzy służbami zajmującymi się porządkiem i bezpieczeństwem w mieście a poszczególnymi społecznościami lokalnymi, b) tworzenie warunków do wypracowania oraz realizacji nowych rozwiązań, sposobów współpracy w zakresie bezpieczeństwa i porządku na poszczególnych osiedlach, c) poprawa realnego bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenach poszczególnych osiedli. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Policja, Straż Miejska Wrocławia, Rady i Zarządy Osiedli, zarządcy terenów, organizacje pozarządowe.

9 3. PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W OKOLICACH DUŻYCH CENTRÓW HANDLOWYCH
którego celem jest: a) zwiększenie bezpieczeństwa w okolicach dużych centrów handlowych, b) wyeliminowanie kradzieży pojazdów z parkingów położonych przed dużymi punktami handlowymi. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Policja, firmy ochrony mienia, właściciele parkingów.

10 4. PROGRAM REJESTRACJI I ZNAKOWANIA POJAZDÓW
którego celem jest: a) przeciwdziałanie kradzieżom i ograniczenie liczby kradzieży pojazdów na terenie Wrocławia, b) przeciwdziałanie kradzieżom i ograniczenie liczby kradzieży części składowych pojazdów (lusterka, anteny, koła itp.), c) skuteczne ściganie sprawców przestępstw wymienionych w punktach a i b. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Policja, firmy ubezpieczeniowe, właściciele pojazdów.

11 5. PROGRAM UŚWIADAMIANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM Z DZIAŁANIEM SEKT
którego celem jest: a) uświadomienie skali problemu mieszkańcom miasta, b) informowanie o sposobach obrony przed działalnością sekt, c) pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zgubnej działalności sekt oraz ich rodzinom. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Policja, Prokuratura.

12 6. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
którego celem jest: a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, b) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku, c) tworzenie warunków do samoorganizowania się lokalnych społeczności w celu przeciwdziałania przestępczości. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Policja, firmy ochrony mienia, Straż Miejska Wrocławia, parafie, szkoły, organizacje pozarządowe, rodzice dzieci uczących się w poszczególnych szkołach.

13 7. PROGRAM "BEZDOMNY" którego celem jest: a) niedopuszczenie w okresie zimowym do zamarznięć osób bezdomnych, b) pomoc osobom bezdomnym. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, schroniska dla bezdomnych, zarządy ogrodów działkowych, organizacje pozarządowe.

14 8. PROGRAM "BEZPIECZNIEJ NA WROCŁAWSKICH RZEKACH"
którego celem jest: a) wymuszenie przestrzegania zakazu kąpieli we wrocławskich rzekach, b) zapobieganie powstawania trwałego kalectwa oraz utonięcia osób nieprzestrzegających zakazów. W programie uczestniczą: Komisariat Wodny Komendy Wojewódzkiej Policji, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia.

15 9. POGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH
którego celem jest: a) stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz nabywanie nowych umiejętności stosownie do zmieniających się warunków życia codziennego dla funkcjonariuszy służb mundurowych, b) integracja środowiska służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście oraz tworzenie warunków do wypracowywania nowych form współpracy pomiędzy nimi. W programie uczestniczą: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Straż Miejska Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe.

16 10. PROGRAM POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO
którego celem jest: a) ograniczenie nielegalnego handlu na terenie miasta Wrocławia, b) monitoring stanu sanitarno - epidemiologicznego w mieście, c) bezpieczeństwo ruchu drogowego, d) kontrola czystości miasta. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Straż Miejska Wrocławia, właściciele targowisk, firmy ochrony mienia, Rady i Zarządy Osiedli.

17 11. POGRAM PRZYGOTOWANIA MIASTA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH
którego celem jest: a) kompleksowe przygotowanie miasta do działań w sytuacjach kryzysowych, b) przygotowanie miasta do sprawnego usuwania i minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych. W programie uczestniczą: Urząd Miejski Wrocławia, Straż Miejska Wrocławia, Państwowa Straż Pożarna, Policja.

18 § 3. Programy wymienione w § 2 realizowane będą poprzez następujące działania:
1) współfinansowanie projektowania i kolportażu materiałów prewencyjnych; 2) monitorowanie wybranych obszarów miasta oraz wybranych obiektów 3) wspólne kontrole stanu porządku i bezpieczeństwa w ramach obywatelskich patroli osiedlowych; 4) zwiększenie ilości patroli na wybranych, najbardziej zagrożonych osiedlach; 5) poprawa bezpieczeństwa w okolicach dużych centrów handlowych; 6) rejestracja i specjalne znakowanie samochodów i rowerów w celu umieszczenia ich w centralnych bazach danych;

19 7) uświadamianie i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z działalnością sekt;
8) współpraca ze szkołami w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży 9) organizowanie turniejów i konkursów na temat wiedzy o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży wrocławskich szkół; 10) "Letnia szkoła policyjna" - dla dzieci i młodzieży szkół średnich i podstawowych; 11) organizowanie w szkołach "Grup Prewencyjnego Wsparcia"; 12) "Akademia Komisarza Lwa"- cykl zajęć dla najmłodszych dzieci; 13) bezpieczna droga do szkoły - zapewnienie bezpieczeństwa w okolicach przejść dla pieszych w pobliżu szkół;

20 14) szkolenia w palcówkach szkolnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
15) działania porządkowe w szkołach - propagowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w szkołach i terenach przyległych; 16) likwidacja ulicznego handlu na obrzeżach miejsc do tego celu przeznaczonych poprzez zmiany w oznakowaniu oraz infrastruktury drogowej; 17) zagospodarowanie wnętrz podwórkowych - tworzenie podwórek przyjaznych dzieciom i mieszkańcom; 18) oświetlanie miejsc szczególnie zagrożonych; 19) stały monitoring ulic i skrzyżowań pod kątem widoczności dla kierujących z uwagi na ograniczające widoczność krzewy, żywopłoty, gałęzie drzew;

21 20) rozbudowa Centrum Zarządzania Kryzysowego;
21) logistyczne i materiałowo - techniczne zabezpieczenie miasta na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych; 22) zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia niezbędnego do działań ratowniczych będącego w dyspozycji formacji obrony cywilnej (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego); 23) zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia miasta przed powodzią (zapory, ścianki, barierki, europalety, worki z piaskiem itp.); 24) "Liderzy osiedlowi" - kreowanie autorytetów lokalnych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenach poszczególnych osiedli; 25) "Harcerskie grupy ratownicze" - współpraca i wspieranie Harcerstwa w zakresie programów poprawy bezpieczeństwa; 26) patrolowanie ogrodów działkowych - współpraca z zarządami ogrodów działkowych; 27) kontrola i nadzór wytwórców odpadów.


Pobierz ppt "PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google