Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty unijne w edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty unijne w edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Projekty unijne w edukacji
Zielona Góra, 2010 r.

2 Opracowanie: Marek Kamiński
Program: Programy i źródła finansowania projektów edukacyjnych Uzasadnienie potrzeby realizacji projektów edukacyjnych Metodologia przygotowania projektu finansowanego z EFS Budżet i zasady finansowania projektów z EFS Przykłady projektów oraz dobrych praktyk w realizacji projektów rozwojowych szkół. Opracowanie: Marek Kamiński

3 Opracowanie: Marek Kamiński
Kontekst W opracowywanej w marcu 2000 r. strategii lizbońskiej podkreślono znaczenie gospodarki opartej na wiedzy, a do sukcesu strategii w perspektywie 2010 r. przyczynić mogłoby się unowocześnienie systemów kształcenia i szkolenia w ramach Unii Europejskiej. Z tego względu w 2001 r. zatwierdzono trzy cele strategiczne, którym towarzyszą konkretne cele pokrewne: poprawić jakość i wydajność systemów kształcenia i szkolenia w Unii; ułatwienie dostępu do tych systemów; otwarcie tych systemów na świat zewnętrzny. Na tej podstawie Rada i Komisja przyjęły wspólnie w 2002 r. szczegółowy program pracy. Opracowanie: Marek Kamiński

4 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki komponent centralny komponent regionalny Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS WUP, ROPS WUP, DEFS DEFS MEN Struktura PO Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc techniczna Opracowanie: Marek Kamiński

5 PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚC SYSTEMU OŚWIATY
3.1. MODERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I NADZORU W OŚWIACIE Poddziałanie Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty - projekty systemowe Poddziałanie Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego - projekty systemowe 3.2 ROZWÓJ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 3.3 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli -projekty systemowe Opracowanie: Marek Kamiński

6 PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚC SYSTEMU OŚWIATY
Podziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli -projekty konkursowe: przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela Opracowanie: Marek Kamiński

7 PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚC SYSTEMU OŚWIATY
Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe: doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy - upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris - opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granicą szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą) Opracowanie: Marek Kamiński

8 PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚC SYSTEMU OŚWIATY
Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe: opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych Opracowanie: Marek Kamiński

9 PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚC SYSTEMU OŚWIATY
Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe: opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris) publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Opracowanie: Marek Kamiński

10 Wsparcie finansowe na projekty edukacyjne
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży Nauka języków obcych w szkołach Wzmocnienie organizacyjne i programowe szkolnictwa zawodowego Wzmocnienie organizacyjne i programowe kształcenia ustawicznego Kursy, seminaria i studia podyplomowe dla nauczycieli Wymiana międzynarodowa szkół Opracowanie: Marek Kamiński

11 ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

12 Opracowanie: Marek Kamiński
Opis Priorytetu IX Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych są podstawowymi czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację jednostek na rynku pracy. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich, Istotnym elementem Priorytetu IX będą instrumenty bezpośredniego wsparcia dla uczniów i słuchaczy systemu oświaty poprzez realizację regionalnych programów stypendialnych Opracowanie: Marek Kamiński

13 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną Opracowanie: Marek Kamiński

14 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: Opracowanie: Marek Kamiński

15 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia Opracowanie: Marek Kamiński

16 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) Opracowanie: Marek Kamiński

17 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki Opracowanie: Marek Kamiński

18 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych Opracowanie: Marek Kamiński

19 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) Opracowanie: Marek Kamiński

20 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania Opracowanie: Marek Kamiński

21 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych -projekty systemowe Opracowanie: Marek Kamiński

22 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - projekty konkursowe: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: Opracowanie: Marek Kamiński

23 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) Opracowanie: Marek Kamiński

24 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych efektywne programy doradztwa edukacyjno - zawodowego Opracowanie: Marek Kamiński

25 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) Opracowanie: Marek Kamiński

26 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia ( (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania - staże i praktyki) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne Opracowanie: Marek Kamiński

27 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania Opracowanie: Marek Kamiński

28 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY - projekty konkursowe: studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia Opracowanie: Marek Kamiński

29 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) Opracowanie: Marek Kamiński

30 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH - projekty konkursowe: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Opracowanie: Marek Kamiński

31 Osiem kluczowych kompetencji
Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kluczowych kompetencji, który określa zdolności, wiedzę i umiejętności uznane za podstawowe, które każdy obywatel Europy powinien posiadać, aby odnieść sukces w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy. Opracowanie: Marek Kamiński

32 Osiem kluczowych kompetencji
Porozumiewanie się w języku ojczystym; Porozumiewanie się w językach obcych; Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; Kompetencje informatyczne; Umiejętność uczenia się; Kompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość; Świadomość i ekspresja kulturalna. Opracowanie: Marek Kamiński

33 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektów edukacyjnych
Opracowanie: Marek Kamiński

34 (Punkt wyjścia do formułowania celów ogólnych)
GŁÓWNE WYZWANIA STOJĄCE PRZED POLSKĄ EDUKACJĄ KONTEKŚCIE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 2007 – 2013 (Punkt wyjścia do formułowania celów ogólnych) podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa; upowszechnienie edukacji na poziomie przedszkolnym; podniesienie jakości i efektywności kształcenia; wyrównanie szans edukacyjnych różnych grup społecznych; zwiększanie dostępu do kształcenia ustawicznego; otwarcie edukacji na środowisko i świat. Opracowanie: Marek Kamiński

35 (Punkt wyjścia do formułowania celów szczegółowych)
SZANSE I ZAGROŻENIA W DZIEDZINIE EDUKACJI W KONTEKŚCIE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 2007 – 2013 (Punkt wyjścia do formułowania celów szczegółowych) Czynniki pozytywne: sygnalizowany popyt na usługi edukacyjne, niezależnie od miejsca zamieszkania; wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, mający wpływ na zwiększenie aspiracji edukacyjnych; ustabilizowanie pozytywnego związku pomiędzy poziomem wykształcenia a możliwościami zarobkowymi; rozwój sieci szkół. Opracowanie: Marek Kamiński

36 (Punkt wyjścia do formułowania celów szczegółowych)
SZANSE I ZAGROŻENIA W DZIEDZINIE EDUKACJI W KONTEKŚCIE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 2007 – 2013 (Punkt wyjścia do formułowania celów szczegółowych) Czynniki negatywne: niski poziom kompetencji kluczowych, potwierdzony wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, matury i badań PISA; niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat; wyraźne dysproporcje w jakości kształcenia w ujęciu miasto-wieś; zbyt mało dynamiczny wzrost kadry dydaktycznej tam, gdzie jest lub jest pożądany największy popyt na świadczenia edukacyjne; Opracowanie: Marek Kamiński

37 (Punkt wyjścia do formułowania celów szczegółowych)
SZANSE I ZAGROŻENIA W DZIEDZINIE EDUKACJI W KONTEKŚCIE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 2007 – 2013 (Punkt wyjścia do formułowania celów szczegółowych) Czynniki negatywne: ograniczenia budżetów indywidualnych; niewystarczająca oferta edukacyjna i kulturalna na obszarach zaniedbanych edukacyjnie (np.: niedostateczna ilość i jakość form kształcenia na odległość); znaczny wpływ czynników dezaktywizujących (np.: bezrobocie ludzi młodych, wykluczenie społeczne, zły stan zdrowia, itp.); znaczna dezaktywizacja zawodowa i edukacyjna osób niepełnosprawnych. Opracowanie: Marek Kamiński

38 Przykłady głównych priorytetów projektów edukacyjnych
Rozwój szkół w kierunku zapewnienia równości szans edukacyjnych uczniów, zwłaszcza uczniów pochodzących z terenów wiejskich lub uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; (np. niepełnosprawność, ADHD, bariery społeczne, ekonomiczne, kulturowe, potrzeby uczniów, którzy nie radzą sobie z nauką szkolna oraz potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny). Opracowanie: Marek Kamiński

39 Opracowanie: Marek Kamiński
Priorytet 2 Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej (pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności kluczowych, aktywnej postawy w samokształceniu w zdobywaniu nauki i w środowisku; Opracowanie: Marek Kamiński

40 Opracowanie: Marek Kamiński
Priorytet 3 Budowanie wizerunku i roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i aktywności obywatelskiej. Opracowanie: Marek Kamiński

41 Przykładowe działania Wyrównywanie szans edukacyjnych
Zatrudnienie pedagogów i psychologów, którzy będą diagnozować przyczyny trudności dydaktycznych dzieci Zatrudnienie nauczycieli szkoły macierzystej lub osób z zewnątrz do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych o charakterze terapeutycznym. Zorganizowanie świetlic terapeutycznych i prowadzenie w nich między innymi terapii i zajęć stymulujących rozwój psychomotoryczny dzieci, a także pomoc w przygotowywaniu się do lekcji i odrabianiu zadań domowych Zorganizowanie zajęć reedukacyjnych, wyrównawczych lekcji indywidualnych, zajęć psychomotorycznych. Opracowanie: Marek Kamiński

42 Przykładowe działania Wyrównywanie szans edukacyjnych
Organizowanie kursów językowych dla uczniów Zapewnienie możliwości odrabiania lekcji w szkole pod opieką nauczyciela Zapewnienie dodatkowych zajęć informatycznych dla uczniów, którzy nie posiadają komputerów i dostępu do internetu (zapobieganie e-wykluczeniu). Zorganizowanie dojazdów do szkoły w taki sposób, aby dzieci potrzebujące i chcące zostać dłużej w szkole mogły pozostać w szkole i zostać odwiezione później Opracowanie: Marek Kamiński

43 Przykładowe działania Wyrównywanie szans edukacyjnych
Organizowanie w czasie wakacji i ferii zajęć, w czasie, których uczniowie mogliby uzupełnić zaległości programowe, poznać nauczycieli jako osoby im przyjazne, nauczyć się z nimi współpracować, odbyć ewentualnie potrzebne im zajęcia terapeutyczne, logopedyczne czy reedukacyjne. Opracowanie we współpracy ze specjalistami indywidualnych programów nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jasno określające cel programu dla konkretnego ucznia. Otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych w taki sposób, aby miały możliwość wypoczynku w czasie przebywania w szkole, miały dostęp do środków technicznych wspomagających naukę, np. komputer, kserokopiarka, biblioteka, Umożliwienie zespołom klasowym spędzanie w ciekawy sposób większej ilości czasu z wychowawcą klasy. Opracowanie: Marek Kamiński

44 Opracowanie: Marek Kamiński
Przykładowe działania Stwarzanie szans na rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych Organizowanie kół zainteresowań tj. naukowe, przygotowujące do konkursów przedmiotowych, artystyczne, chór, teatry, zespoły taneczne, koła zainteresowań np. fotograficzne, plastyczne, turystyczne, wędkarskie, Organizowanie kursów specjalistycznych rozwijających uzdolnienia Opracowanie: Marek Kamiński

45 Opracowanie: Marek Kamiński
Przykładowe działania Stwarzanie szans na rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych Organizowanie zajęć zwiększających zainteresowanie książką Umożliwienie uczniom uczestniczenie w kulturze, organizowanie wyjazdów do teatrów, galerii, muzeów, ważnych dla Polaków miejsc w kraju, Ośmielanie uczniów do publicznego występowania, organizowanie zajęć z zakresu właściwego zachowania w różnych miejscach, organizowanie możliwości autoprezentacji Opracowanie: Marek Kamiński

46 Opracowanie: Marek Kamiński
Przykładowe działania Stwarzanie szans na rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych Organizowanie zajęć metodami aktywizującymi z udziałem technik multimedialnych, zajęć doskonalących umiejętności kluczowe Organizowanie zajęć orientujących uczniów w ich uzdolnieniach i preferencjach oraz w potrzebach rynku pracy, organizowanie pomocy w ambitnym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Działania korelujące poradnictwo i doradztwo z poradnictwem zawodowym prowadzonym przez instytucje rynku pracy. Opracowanie: Marek Kamiński

47 Opracowanie: Marek Kamiński
Przykładowe działania Stwarzanie szans na rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych Organizowanie spotkań z najpoważniejszymi lokalnymi pracodawcami Organizowanie zajęć informacyjnych dotyczących stypendiów dla uczniów i studentów. Organizowanie kursów przyspieszonego uczenia się Opracowanie: Marek Kamiński

48 Opracowanie: Marek Kamiński
Przykładowe działania Stwarzanie szans na rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych Organizowanie kursów językowych i działań kształtujących umiejętność praktycznego posługiwania się językami obcymi (np. organizowanie wakacyjnych obozów językowych). Organizowanie zespołowych działań uczniów i prac metodą projektu. Opracowanie: Marek Kamiński

49 Przykładowe działania Współpraca ze społecznością lokalną
Działania samorządu szkolnego na rzecz lokalnej społeczności Zorganizowanie wakacyjnej szkoły, która w ciekawy inspirujący rozwój swoich uczniów organizuje im czas wolny i włącza w organizację samorząd szkolny, inne organizacje uczniowskie oraz wykorzystuje potencjał rodziców i możliwości lokalne. Działania samorządu szkolnego diagnozujące potrzeby mieszkańców gminy lub innych. Działania samorządu szkolnego odpowiadające na potrzeby młodszych dzieci, ludzi starych i chorych etc. Opracowanie: Marek Kamiński

50 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zasady przygotowania projektu Opracowanie: Marek Kamiński

51 Nie wolno zaczynać od wypełniania wniosku o dofinansowanie !!!
Jak zacząć? Nie wolno zaczynać od wypełniania wniosku o dofinansowanie !!! Najlepiej najpierw projekt stworzyć w głowie lub na papierze Łatwiej wytłumaczyć innym o co nam chodzi Opracowanie: Marek Kamiński

52 To sekwencja powiązanych ze sobą działań,
PROJEKT To sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w pewnym określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu Opracowanie: Marek Kamiński

53 Opracowanie: Marek Kamiński
CECHY PROJEKTU zorientowanie na cel koordynacja powiązanych ze sobą działań skończony czas trwania: początek i koniec wyjątkowość, niepowtarzalność element niepewności i ryzyka trwała zmiana w otoczeniu projekty wdrażają ludzie dla ludzi Opracowanie: Marek Kamiński

54 Opracowanie: Marek Kamiński
CECHY PROJEKTU jest wspólnym produktem zespołu, partnerów może być oceniany (musi być mierzalny i możliwy do oceny) składa się z faz możliwych do identyfikacji Opracowanie: Marek Kamiński

55 Fundamentalne pytania (1)
PLANOWANIE PROJEKTU Fundamentalne pytania (1) Co chcesz zrobić i po co? (skrócony opis projektu z podziałem na cele, działania i rezultaty) Dlaczego warto się tego podjąć? (uzasadnienie) Jakie działania są potrzebne? (opis działań) Dla kogo przeznaczone są te działania? (odbiorcy czyli „beneficjenci”) kiedy się rozpoczną i kiedy się zakończą? (harmonogram) Opracowanie: Marek Kamiński

56 Fundamentalne pytania (2)
PLANOWANIE PROJEKTU Fundamentalne pytania (2) Kto je wykona? (personel) Jakie urządzenia, materiały i narzędzia są potrzebne do ich realizacji? (zasoby materialne) Ile to będzie kosztowało? (budżet) Co chcesz osiągnąć i jak to sprawdzisz? (wskaźniki, monitoring i ewaluacja) Co może Ci przeszkodzić w realizacji projektu? (ryzyka) Opracowanie: Marek Kamiński

57 Planowanie projektu obejmuje
Nie ma problemu, nie ma projektu Planowanie projektu obejmuje zarówno dokładne zgłębienie problemu, który dany projekt ma rozwiązać (cel projektu wynika z problemu) i sposobów jego rozwiązania oraz zasobów dostępnych dla zaradzenia temu problemowi: - finansowych (wraz ze źródłami finansowania) - ludzkich (zespół projektowy) - rzeczowych - innych (organizacyjnych, czasowych, itp.) Opracowanie: Marek Kamiński

58 Fazy formułowania projektu
Faza analizy: Analiza problemów, czyli kluczowych trudności, które mają być choć częściowo rozwiązane za pomocą projektu: Opis obszaru problemowego Gdzie występuje, kogo dotyczy Wpływ problemu i skutki jego ignorowania Wielkość problemu Opracowanie: Marek Kamiński

59 Fazy formułowania projektu
Faza analizy: Analiza grupy docelowej, czyli głównych odbiorców projektu, z uwzględnieniem problemów wymagających interwencji przez projekt rzetelne źródła informacji o problemach grupy kryteria wyboru grupy docelowej z uwzględnieniem w sposobie rekrutacji do projektu zasady równości szans, w tym zasady równości płci liczebność grupy docelowej Opracowanie: Marek Kamiński

60 Fazy formułowania projektu
Faza analizy: Analiza celów – to odpowiedź na istniejące problemy, wskazanie środków prowadzących do pożądanych zmian Analiza strategii – to określenie różnych dróg osiągnięcia powyższych celów Opracowanie: Marek Kamiński

61 Fazy formułowania projektu
Faza planowania: Formułowanie celów i rezultatów Sprawdzenie wewnętrznej logiki projektu Skonstruowanie harmonogramu projektu Plan wykorzystania zasobów Opracowanie: Marek Kamiński

62 Opracowanie: Marek Kamiński
Cel projektu PROBLEM CEL Rozwiązanie każdego problemu, jaki zostanie wyodrębniony w procesie analizy otoczenia zewnętrznego może być celem projektu Opracowanie: Marek Kamiński

63 CEL – po co? Co zamierzamy osiągnąć?
Prowadzi do osiągnięcia zmiany Określa stan przyszły Przewidywany efekt naszych działań Postać jakościowa i ilościowa Długo i krótkoterminowe Ogólne i szczegółowe Opracowanie: Marek Kamiński

64 Cele projektu powinny być SMART (bystre, mądre):
S pecific specyficzne, szczegółowe, dotyczą konkretnych problemów M easurable mierzalne, ujęte w liczby, mogą być łatwo przeformułowane na rezultaty A ffirmative akceptowane, doceniane, przedyskutowane z najważniejszymi interesariuszami projektu (szczególnie z odbiorcami projektu) R ealistic realistyczne, możliwe do osiągnięcia T imeframed określone w czasie, posiada ramy czasowe Opracowanie: Marek Kamiński

65 Przykład celu ogólnego wg SMART:
Zwiększenie w ciągu roku szkolnego 2009/2010 poziomu kompetencji kluczowych wśród 100 absolwentów gimnazjum w Przytocznej. A R, M S Opracowanie: Marek Kamiński

66 Przykłady celów szczegółowych wg SMART:
Ograniczenie o 50% ilości uczniów z ocenami niedostatecznymi na koniec semestru Podniesienie o 2% średniego wyniku egzaminu z części mat.-przyr. Zwiększenie o 20% ilości uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych Opracowanie: Marek Kamiński

67 Opracowanie: Marek Kamiński
Produkty sposoby realizacji projektu( to co powstanie) dobra i usługi, które powstaną w wyniku podjętych działań Opracowanie: Marek Kamiński

68 Opracowanie: Marek Kamiński
Przykłady produktów: Przeprowadzenie: 2010 godz. dodatkowych zajęć dla 15 grup uczniów z informatyki 3300 godz. zajęć wyrównawczych dla 50 grup uczniów 12 wyjazdów edukacyjnych dla 12 grup uczniów Opracowanie: Marek Kamiński

69 Opracowanie: Marek Kamiński
Rezultaty Bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu Zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy Opracowanie: Marek Kamiński

70 ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:
Twarde – mierzalne np. ilościowy udział odbiorców (grupy docelowej) w projekcie Miękkie – podlegające szacowaniu np. dotyczący wzrostu umiejętności beneficjentów pod wpływem działań projektowych Rezultaty trwałe – oddziaływanie projektu związane z celem ogólnym

71 Utrzymanie rezultatów projektu - trwałość
Warto stworzyć odpowiednią strukturę organizacyjną lub powierzyć konkretnej osobie zadania związane z utrzymaniem rezultatów projektu na osiągniętym poziomie. Daje to trwałość efektów projektu... Opracowanie: Marek Kamiński

72 REZULTATY TWARDE przykłady:
ukończenie przez co najmniej: 620 uczniów–w tym 350 uczennic dodatkowych zajęć z j. obcych, co zwiększy ich kompetencje kluczowe z j. obcych 450 uczniów–w tym 250 uczennic dodatkowych zajęć z przedmiotów mat.-przyr., co zwiększy ich kompetencje kluczowe z przedmiotów mat-przyr uzyskanie przez co najmniej: 70 uczniów–w tym 20 uczennic gimnazjów i szkół ponadgim. certyfikatu informatycznego ECDL Opracowanie: Marek Kamiński

73 REZULTATY MIĘKKIE przykłady:
W odniesieniu do uczniów (wskaźnik sukcesu – 50%) zwiększenie się szans edukacyjnych uczniów – w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych wzrost u uczniów umiejętności społecznych i obywatelskich – czyli zwiększenie szans na aktywne włączenie się w życie publiczne wzmocnienie wiary we własne możliwości uczniów z terenów wiejskich i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co wpłynie na wyrównanie dysproporcji w ich osiągnięciach wzrost motywacji do podejmowania działań na rzecz rozwoju swoich pasji i zainteresowań poszerzenie przez uczniów umiejętności pracy w zespole i rozwiązywania zad. problemowych Opracowanie: Marek Kamiński

74 REZULTATY MIĘKKIE przykłady:
W odniesieniu do nauczycieli (wskaźnik sukcesu – 30%) zwiększenie się wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania programów rozwojowych szkół zwiększenie się wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów rozwojowych szkół Opracowanie: Marek Kamiński

75 PUŁAPKI W PLANOWANIU PROJEKTU
Chęć osiągnięcia wszystkiego w ramach jednego projektu (NIEREALNE) Niewłaściwe PRZEDSTAWIENIE SPRAWY (niewystarczające uzasadnienie) Nieuwzględnienie w przygotowaniach wszystkich zainteresowanych stron (tzw. interesariuszy) Opracowanie: Marek Kamiński

76 PUŁAPKI W PLANOWANIU PROJEKTU
Brak wskazania, jak i na ile projekt pasuje do istniejących strategii, programów, itd. Nieczytelne wskaźniki efektywności projektu Słabe rozeznanie zagrożeń towarzyszących realizacji projektu Niewykorzystywanie doświadczeń własnych i innych z realizacji podobnych przedsięwzięć Opracowanie: Marek Kamiński

77 DOBRZE PRZYGOTOWANE PROJEKTY
Jasne, proste i łatwo zrozumiałe Możliwe do zrealizowania, tzn. realne/wykonalne Oparte na RZECZYWISTYM zrozumieniu potrzeby/problemu Wykazują się zrozumieniem kryteriów przyznawania pomocy Przedstawiają świeże podejście do problemu Na ogół zawierają elementy zrównoważonego rozwoju Opracowanie: Marek Kamiński

78 Warunki sukcesu projektu
Kompetencje profesjonalne i społeczne realizatora projektu Właściwa promocja projektu i rekrutacja beneficjentów Umiejętnie dobrani partnerzy Realizacja projektu pozwalająca na osiągnięcie zakładanych rezultatów Skuteczne zarządzanie projektem Opracowanie: Marek Kamiński

79 Opracowanie: Marek Kamiński
PROJEKT a WNIOSEK Wniosek jest formą przedstawienia projektu w celu uzyskania środków finansowych na jego realizację Pisanie wniosków wymaga znajomości: struktury instytucjonalnej wdrażania danego funduszu; odpowiednich procedur aplikacyjnych; zasad wypełniania wniosku i przygotowania załączników; technik przedstawienia projektu w formie aplikacji Opracowanie: Marek Kamiński

80 Opracowanie: Marek Kamiński
Wniosek Jakość wniosku zależy od jakości wypracowanej propozycji projektowej Opracowanie: Marek Kamiński

81 Opracowanie: Marek Kamiński
Jak pisać najlepiej? Pisz krótkie zdania Dłuższe zdania rozbijaj Stosuj różną długość zdań w celu zróżnicowania tekstu Unikaj używania wielkich słów Nie traktuj z góry grantodawcy, ani odbiorców swojego projektu Pisz jasno i logicznie Pamiętaj o stronie graficznej Opracowanie: Marek Kamiński

82 Czego unikać we wniosku?
Nadmiaru erudycji i fachowości Pustosłowia Rozwlekłości i gadulstwa Opracowanie: Marek Kamiński

83 Opracowanie: Marek Kamiński
Napisany wniosek daj do przeczytania innym osobom - niech sprawdzą czy wszystko jest zrozumiałe i czy tekst się dobrze czyta Opracowanie: Marek Kamiński

84 Jak uniknąć błędów formalnych?
Czy udzielono wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania zadane projektodawcom? Czy projekt jest napisany na dany konkurs i czy termin jego realizacji mieści się w określonych konkursem granicach? Czy projektodawca jest uprawniony do składania wniosku w ramach działania? Opracowanie: Marek Kamiński

85 Jak uniknąć błędów formalnych?
Czy projekt nawiązuje do programu i priorytetu? Czy jest zgodny z zasadami zawartymi w dokumentacji konkursowej? Czy jest adresowany do określonej grupy docelowej? Opracowanie: Marek Kamiński

86 Jak uniknąć błędów formalnych?
Czy jest zgodny z prawem zamówień publicznych? Czy spełnia kryteria informowania społeczeństwa i odbiorców o współfinansowaniu z EFS? Czy koszt projektu nie jest niższy od minimalnej wartości dopuszczonej w konkursie? Czy wniosek podpisała uprawniona osoba? Opracowanie: Marek Kamiński

87 Jak uniknąć błędów formalnych?
Czy dołączono wszystkie niezbędne załączniki? Czy koperta jest oznaczona w prawidłowy sposób? Czy wersja papierowa i elektroniczna są takie same (suma kontrolna)? Opracowanie: Marek Kamiński

88 Formularz aplikacyjny PO KL

89 Opracowanie: Marek Kamiński
3.1. Cel projektu Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe projektu, Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Opracowanie: Marek Kamiński

90 Instrukcja wypełniania 3.1. Cel projektu
- Wskaż cel ogólny (nadrzędny) projektu i jego zgodność z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) - Wskaż cele szczegółowe Należy uzasadnić konieczność realizacji projektu oraz wskazać konkretne problemy, do rozwiązania których przyczyni się realizacja projektu. Należy wskazać cel ogólny projektu oraz wykazać jego zgodność z PO KL oraz Planem Działań na dany rok, ew. z innymi dokumentami strategicznymi w danym sektorze, jeżeli występują. Zgodność z odpowiednimi dokumentami powinna być dostosowana do obszaru realizacji projektu (cały kraj-województwo-powiat/gmina). Cele szczegółowe powinny w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu ogólnego oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów. Opracowanie: Marek Kamiński

91 Podpowiedzi 3.1. Cel projektu
Należy podawać konkretne liczby,procenty, daty analiz/diagnoz, jakiej grupy dotyczyły, przez kogo zostały wykonane, w jakich dokumentach opublikowano. Jeśli brak badań, należy wykonać własne np. metodą ankietową/wywiadów zbadać grupę docelową (zapisać jak liczną i kiedy badano, jakie wyniki). Jest to ewaluacja ex-ante. Dobrze jest zapamiętać, aby wykonać ewaluację ex-post w naszym projekcie, może ona posłużyć jako diagnoza (ewaluacja ex-ante) do wykonania następnego projektu. Należy podawać potrzeby/problemy/bariery od strony grupy docelowej a nie powiatu/regionu, chyba że jest to projekt badawczy. Powinno się wskazać wartość dodaną naszego projektu tj. kompleksowość wsparcia, jego innowacyjność, zasięg. Opracowanie: Marek Kamiński

92 Formularz aplikacyjny PO KL
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Opracowanie: Marek Kamiński

93 Opracowanie: Marek Kamiński
Instrukcja wypełniania 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Punkt ten dotyczy wyłącznie projektów skierowanych na wsparcie dla osób i instytucji. Należy opisać osoby i instytucje, które zamierzamy objąć wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej spośród wskazanych potencjalnych grup w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL lub dokumentacji konkursowej. Należy opisać metodologię/sposób rekrutacji oraz wskazać, iż proces rekrutacji uwzględnia zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn Opracowanie: Marek Kamiński

94 Opracowanie: Marek Kamiński
Podpowiedzi 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Opisując grupę podajemy jej liczebność, z jakiego terenu dokonamy rekrutacji np. z powiatów X i Y. Kto jest naszą grupą docelową ( zgodnie z SZOP dla danego poddziałania). Ile osób zaprosimy do projektu? Dlaczego z jednej gminy więcej a z drugiej mniej? ( np. tam jest proporcjonalnie więcej osób z danymi problemami/barierami o ile więcej – może być szacunkowo). Jakie są tendencje w GD? Czy problem narasta w ostatnich latach? ( przydałyby się jakieś liczby np. na , ). Jak wygląda równość szans w naszym projekcie? Czy przewidujemy dowozy/zwrot za dojazdy, opiekę nad osobami zależnymi, opiekunów dla osób niepełnosprawnych? Jak wygląda proporcja mężczyźni/kobiety? Opracowanie: Marek Kamiński

95 Opracowanie: Marek Kamiński
Podpowiedzi 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Uzasadnić wybór danej grupy z SZOP. Dlaczego wybraliśmy tę grupę? mamy doświadczenie w pracy z grupą, nikt inny jej nie wspiera, nie było projektów skierowanych do naszej grupy, grupa ma dużo problemów, które narastają i stają się co raz bardziej niebezpieczne, zaobserwowano, że .... jest to priorytetowa grupa z naszej strategii lokalnej/regionalnej ( nazwa dokumentu), Przedstawiciele grupy zgłaszają się do nas po pomoc, w ostatnim okresie np. I półrocza zgłosiło się ok. ... osób, inne. Opracowanie: Marek Kamiński

96 Opracowanie: Marek Kamiński
Podpowiedzi 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Opis rekrutacji tj. : czasu trwania, kto wykonuje ( nazwa stanowiska, zespołu np. doradca zawodowy, asystent ds.. Rekrutacji, komisja ds. rekrutacji złożona z doradcy zawodowego, psychologa i specjalisty ds. Rekrutacji), który z partnerów np.OPS z Gminy X na swoim terenie a z Gminy Y na swoim, narzędzia/metodologia np. testy, giełda, rozmowy kwalifikacyjne itd. Opracowanie: Marek Kamiński

97 Formularz aplikacyjny PO KL
3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Opracowanie: Marek Kamiński

98 Instrukcja wypełniania
3.3 Działania Należy opisać poszczególne działania podejmowane w ramach projektu Zdefiniowane zadania powinny być tożsame z zadaniami opisanymi w budżecie oraz wskazanymi w harmonogramie realizacji projektu. Opracowanie: Marek Kamiński

99 Opracowanie: Marek Kamiński
Podpowiedzi 3.3 Działania Pamiętajmy, że działania mają prowadzić do konkretnych rezultatów, a te do osiągnięcia celów. Muszą być one powiązane z problemami/barierami/potrzebami naszych b.o. dobrane do specyfiki grupy docelowej np.narzędzia promocji będą inne skierowane do grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem a inne do osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy o monitoringu, ewaluacji i upowszechnianiu rezultatów naszego projektu. Opracowanie: Marek Kamiński

100 Formularz aplikacyjny PO KL
3.4 Rezultaty i produkty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań, Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane, Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu Opracowanie: Marek Kamiński

101 Opracowanie: Marek Kamiński
Podpowiedzi 3.4 Rezultaty i produkty Nie mylić produktów z rezultatami !!! Określić czas wykonywania pomiaru wskaźników Podać źródła danych Opisać narzędzia mierzenia osiągnięcia rezultatów Dokonać kwantyfikacji rezultatów, tj. nadać im wymiar liczbowy lub procentowy Opracowanie: Marek Kamiński

102 Formularz aplikacyjny PO KL
3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Opisz jak projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerzy za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów zaangażowanych w projekt Opracowanie: Marek Kamiński

103 Opracowanie: Marek Kamiński
Podpowiedzi 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisać doświadczenia placówki i zatrudnionego personelu Wymienić i opisać stanowiska w projekcie oraz zadania do wykonania, a także sposób komunikowania się i podejmowania decyzji Scharakteryzować funkcjonowanie partnerstwa (kiedy, dlaczego i jak je zawiązano) Opracowanie: Marek Kamiński

104 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne:
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Pobieżnie opisano kwestie problemowe – brak powołania się na dane źródłowe; brak kompleksowości wsparcia; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Poddziałaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu; brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie zamierzają uzyskać wsparcie. Opracowanie: Marek Kamiński

105 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne: 3.2 Grupy docelowe projektu
Grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; niespójność grupy z realizowanym typem wsparcia; brak uzasadnienia liczebności grupy. Opracowanie: Marek Kamiński

106 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne:
3.3 Działania Ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; niezgodność ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; niespójność działań z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów; planowanie wsparcia mającego na celu urozmaicenie edukacji a nie wyrównywanie szans edukacyjnych. Opracowanie: Marek Kamiński

107 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne:
3.4 Rezultaty projektu Wskazane rezultaty stanowią produkty określające, jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność do realizowanych działań; brak trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów. Opracowanie: Marek Kamiński

108 Najczęściej popełniane błędy merytoryczne:
3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem Brak doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć; brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; brak wyraźnego podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę a Podwykonawcę; brak wskazania podziału na Wnioskodawcę oraz Realizatora projektu. Opracowanie: Marek Kamiński

109 Opracowanie: Marek Kamiński
STANDARD MINIMUM WNIOSKU PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności za względu na płeć (pkt. 3.1)? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowym (pkt. 3.1)? Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu (pkt. 3.1). Opracowanie: Marek Kamiński

110 Opracowanie: Marek Kamiński
STANDARD MINIMUM WNIOSKU PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn 4. Działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia nierówności (pkt 3.2 i 3.3). Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu (pkt. 3.4). Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem (pkt. 3.5). Opracowanie: Marek Kamiński

111 Opracowanie: Marek Kamiński
MONITORING Opracowanie: Marek Kamiński

112 MONITOROWANIE - definicja
Monitoring proces systematycznego zbierania oraz analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego projektu (programu) w aspekcie finansowym a także rzeczowym. Monitoring jest elementem procesu bieżącego zarządzania środkami publicznymi, mającym na celu zapewnienie prawidłowości i wydajności wdrażania programów finansowanych z tych środków, poprzez zbieranie wiarygodnych danych o tych programach, porównywanie ich z zakładanymi wskaźnikami oraz podejmowanie przy udziale partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych decyzji o zmianach w tych programach. Monitoringowi towarzyszą okresowe oceny, które mają na celu dostarczenie krytycznej oceny osiągniętych rezultatów i przyczyniają się do efektywnego zarządzania pomocą. Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 podstawową funkcją monitoringu i oceny funduszy strukturalnych w Polsce jest umożliwienie sprawnego zarządzania programami operacyjnymi i ich koordynacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju (Podstaw Wsparcia Wspólnoty), poprzez monitorowanie za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych priorytetów, działań i projektów. W celu prowadzenia skutecznego monitoringu i oceny wszystkich wydatków publicznych (zarówno wspólnotowych, jak i krajowych), wyodrębnione komórki (departamenty) monitorujące wydatki i efekty rzeczowe interwencji publicznych, znajdą się docelowo w Instytucjach Zarządzających programami operacyjnymi. Wszystkie jednostki uczestniczące w procesie przepływu środków z funduszy strukturalnych na wszystkich poziomach zarządzania stosują jednolite zasady monitoringu, zarówno finansowego, jak i rzeczowego, ograniczonego do niektórych wskaźników – przedstawiają informacje i raporty w ustalonym formacie. Poziomy monitoringu pomocy strukturalnej Przepisy wspólnotowe wymagają, aby monitoring dokonywany był na trzech poziomach: 1.      dla wszystkich Celów wspólnotowej polityki strukturalnej – Komisja Europejska odpowiedzialna jest za całościowy monitoring oddziaływania funduszy strukturalnych i zobowiązana do przedstawiania innym instytucjom (Radzie UE, Parlamentowi Europejskiemu, Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu, Komitetowi Regionów) w formie rocznych raportów poświęconych wdrażaniu funduszy oraz publikowanych raz na trzy lata raportów o postępie w kierunku spójności gospodarczej i społecznej, 2.      na poziomie Narodowego Planu Rozwoju (Podstaw Wsparcia Wspólnoty) – za ten rodzaj monitoringu odpowiedzialny jest Komitet monitorujący Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Komitety te określają czynniki, które zostaną uwzględnione przy monitoringu 3.      na poziomie programów operacyjnych, działań i projektów – za monitoring odpowiedzialne są ustanowione w tym celu Komitety monitorujące programy operacyjne Opracowanie: Marek Kamiński

113 Opracowanie: Marek Kamiński
MONITOROWANIE - cel zapewnienie zgodności realizacji projektów (programu) z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami zarządzanie informacją – wspomaganie procesu decyzyjnego Opracowanie: Marek Kamiński

114 Opracowanie: Marek Kamiński
Skuteczny monitoring Obejmuje wszystkie poziomy zarządzania Prowadzony jest systematycznie Wykorzystuje zarówno formalnie obowiązujący system raportowania, jak również inne mniej formalne sposoby komunikacji Porównywane są postępy we wdrażaniu z przyjętymi założeniami i podejmowane są działania zaradcze Opracowanie: Marek Kamiński

115 Niezbędne elementy systemu monitoringu
Struktura organizacyjna Zasoby ludzkie System zbierania informacji i ich wykorzystywania Opracowanie: Marek Kamiński

116 Podstawy monitorowania
Dokumenty przyjęte na etapie programowania, w których określone zostały wskaźniki monitoringu System raportowania: identyczny ustalony dla danego funduszu format raportów stosowany na wszystkich poziomach zarządzania Opracowanie: Marek Kamiński

117 Wskaźniki powinny być:
mierzalne wyrażone w wartościach liczbowych, procentowych lub binarnie wiarygodne niezależne, reprezentatywne i możliwe do łatwej weryfikacji trafne dostosowane do charakteru projektu oraz oczekiwanych efektów dostępne łatwe do uzyskania Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty oraz Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi wraz z ich Komitetami monitorującymi prowadzą monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe informacje z realizacji projektów, działań, priorytetów i programów, zgodnie z art. 36 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999. Mierzeniu postępu realizacji oraz ocenie efektywności wdrażania w ujęciu rzeczowym i finansowym służą fizyczne i finansowe wskaźniki (baseline indicators), które zostały określone w Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz w poszczególnych programach operacyjnych. Docelową, merytoryczną podstawą systemu wskaźników jest układ celów Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Wskaźniki zostały ułożone w sposób hierarchiczny, odpowiadający sekwencji celów (od najbardziej ogólnych do szczegółowych), zgodnie z zasadą im wyższy poziom procedury programowania i bardziej generalny cel wdrażania, tym mniejsza liczba wskaźników oraz ich bardziej ogólny i uniwersalny charakter. Na niższych poziomach procedury programowania (priorytety i działania) monitoring jest prowadzony za pomocą niezależnych, ale wysoce zintegrowanych wskaźników podstawowych, odpowiadających: Þ     trzem kategoriom interwencji na poziomie priorytetów: rozwojowi i modernizacji otoczenia produkcyjnego, zatrudnieniu i zasobom ludzkim oraz infrastrukturze służącej wzrostowi gospodarczemu; Þ     grupom problemów na poziomie działań. Kryteria doboru wskaźników uwzględniają reguły rekomendowane przez Komisję Europejską (trafność, stosowność, dostępność, wiarygodność, mierzalność, porównywalność). Wymóg ten wprowadza następujące warunki: Þ     mała liczba wskaźników, rosnąca w miarę schodzenia na niższy poziom analiz, Þ     dostępność wskaźników w systemie statystyki państwowej lub wprowadzenie ich do ewidencji za pomocą niewielkich nakładów finansowych i organizacyjnych, Þ     cykliczność pomiaru wartości danego wskaźnika w krótkich odstępach czasowych, Þ     reprezentatywność wskaźników dla pewnego zbioru zjawisk społeczno-gospodarczych, Þ     przystępność i łatwość interpretacji wskaźników dla analiz i podejmowania decyzji, Þ     przydatność w procesie programowania, rozumiana jako operowanie wskaźnikami zgeneralizowanymi, nie opisującymi sytuacji szczegółowych. Uniwersalny zestaw wskaźników podstawowych pozwala na porównywanie przebiegu przedsięwzięć o podobnym charakterze w ramach różnych programów operacyjnych. Trzy kategorie wskaźników: produktu, rezultatu i oddziaływania, zestawiane są każdorazowo z wymiernymi (mierzonymi wielkością nakładów finansowych czy materialnych oraz liczbą zaangażowanych osób) nakładami na realizację projektu, działania, priorytetu czy programu. Prezentowane wskaźniki podstawowe (w układzie kategorii interwencji funduszy strukturalnych na poziomie kodu dwucyfrowego) mogą być użyte, przy zastosowaniu odpowiedniej agregacji, na każdym poziomie systemu monitorowania od pojedynczego projektu, aż po program operacyjny. Wskaźniki podstawowe uzupełniane są konstruowanymi – w zależności od potrzeb – w ramach programów operacyjnych, wskaźnikami dodatkowymi, w tym także dotyczącymi programów rozwoju wsi (finansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej, Rozporządzenie Rady Nr 1257/1999), programów rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich (finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozporządzenie Rady Nr 1784/1999) oraz działań w zakresie rybołówstwa (finansowanych w ramach FIFG, Rozporządzenie 366/01). Wskaźniki dodatkowe odzwierciedlają specyfikę konkretnych projektów, działań czy priorytetów, trudną do uchwycenia przy pomocy wskaźników podstawowych. Bazą informacji statystycznej zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania są źródła statystyki państwowej. Konieczne jest jednak wspieranie danych statystyki państwowej poprzez zamawiane badania, próby i ankiety (w szczególności w przypadku wskaźników oddziaływania). Ocena wielkości środków potrzebnych na uruchomienie tego typu przedsięwzięć w każdym z programów operacyjnych stanowi jeden z elementów programu operacyjnego Pomoc techniczna. Częstotliwość pomiaru (a tym samym raportowania) wskaźników jest różna w zależności od kategorii wskaźnika (produkt, rezultat, oddziaływanie) i od poziomu w strukturze wdrażania. Bazowym okresem, wobec którego porównywane są zmiany wskaźników jest rok (lub jego ostatni kwartał) poprzedzający rok, w którym rozpoczęto wdrażanie programu, priorytetu, działania czy projektu. W zależności od potrzeb, pomiary wskaźników w podstawowych okresach mogą być dokonywane w krótszych (niż rok) okresach oraz agregowane do okresów dłuższych. Podstawowe częstotliwości pomiaru wskaźników zostaną określone w Uzupełnieniach Programów. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych właściwych ministerstw. Opracowanie: Marek Kamiński

118 Opracowanie: Marek Kamiński
Wskaźniki Efektywność Czy to co robimy robimy dobrze? Skuteczność Czy robimy to co trzeba? Opracowanie: Marek Kamiński

119 Opracowanie: Marek Kamiński
Rodzaje wskaźników: Wkładu Zasoby zaangażowane przez beneficjenta w trakcie wdrażania danego projektu, finansowe, zasoby ludzkie, zasoby materialne, zasoby organizacyjne itp. Produktu Wszystkie produkty materialne i usługi, które otrzymuje uczestnik w trakcie realizacji projektu przy wykorzystaniu zaangażowanych zasobów Rezultatu Bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu, Zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u bezpośrednich odbiorców pomocy Oddziaływania Konsekwencje danego projektu wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty dla odbiorców Opracowanie: Marek Kamiński

120 Opracowanie: Marek Kamiński
FORMY MONITOROWANIA: Raportowanie Wizyty kontrolne na miejscu realizacji Spotkania z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie Analiza dokumentów związanych z projektem (programem ) Opracowanie: Marek Kamiński

121 Ocena końcowa projektu
Odpowiedź na pytanie: czy projekt osiągnął zakładane cele? Badanie pod względem stosunku czasu jego realizacji i wydanych środków do uzyskanego efektu Przeprowadzana powinna być przez zespół osób nie biorących bezpośrednio udziału w projekcie Wynik powinien zostać przedstawiony osobom, których potrzeby wygenerowały projekt Opracowanie: Marek Kamiński

122 Ocena końcowa projektu
Celem oceny końcowej projektu nie powinno być szukanie winnych, ale dążenie do nieustającego usprawniania sposobów zarządzania projektem Opracowanie: Marek Kamiński

123 Opracowanie: Marek Kamiński
Zamknięcie projektu Spotkanie z zespołem realizującym projekt Ocena jego pracy Podsumowanie projektu Przekazanie sprzętu Skompletowanie dokumentacji projektu oraz jej archiwizacja Beneficjent końcowy będący Ostatecznym odbiorcą zobowiązany jest prowadzić oddzielną księgowość dla działań finansowanych ze środków strukturalnych lub wykorzystywać do tego odpowiednie kody księgowe. Do obowiązków Beneficjenta należy również gromadzenie wszystkich dowodów księgowych dotyczących operacji prowadzonych w związku z realizacją projektu. Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu powinna być przechowywana przez Beneficjenta przez przynajmniej 3 lata od daty ostatniej płatności w projekcie. W okresie programowym ostateczny termin ubiegania się o płatność końcową upływa w 2009 r., stąd wymóg przechowywania dokumentów obowiązuje do 2012 r., o ile przepisy krajowe nie zakładają dłuższego okresu przechowywania dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Opracowanie: Marek Kamiński

124 Utrzymanie rezultatów projektu
Warto stworzyć odpowiednią strukturę organizacyjną lub powierzyć konkretnej osobie zadania związane z utrzymaniem rezultatów projektu na osiągniętym poziomie. Daje to trwałość efektów projektu. Opracowanie: Marek Kamiński

125 Ewaluacja projektów rozwojowych szkół
Opracowanie: Marek Kamiński

126 Opracowanie: Marek Kamiński
Cele ewaluacji Cel ewaluacji to ocena projektu lub programu pod kątem: celowości skuteczności efektywności przydatności trwałości Celem badania ewaluacyjnego jest badanie jakości i efektywności prowadzonych działań, oszacowanie stopnia realizacji zakładanych celów lub badanie przebiegu programu Opracowanie: Marek Kamiński

127 Proces dotyczący dokumentów, działań, osób, rezultatów…
Ewaluacja to: Proces dotyczący dokumentów, działań, osób, rezultatów… Proces zbierania, analizowania i wartościowania danych i informacji Opracowanie: Marek Kamiński

128 Ewaluacja jest narzędziem:
badania potrzeb diagnozy sytuacji społecznej, w którą program ingeruje zarówno przed, w trakcie, jak i po wprowadzeniu programu pomocy w realizacji programu (wprowadzanie korekty) obserwacji wprowadzanej zmiany poznania efektów programu w jego wielu wymiarach diagnozy obszarów sukcesów i niepowodzeń oceny efektywności organizacji, instytucji, firmy Opracowanie: Marek Kamiński

129 W jaki sposób prowadzimy ewaluację projektu?
– fazy ewaluacji Uściślenie problemów i celów ewaluacji Określenie uczestników ewaluacji Systematyczne zbieranie danych Analiza i diagnoza zebranych danych Rozpowszechnianie wyników w postaci raportów i diagnoz Podjęcie decyzji o ewentualnych zmianach, modyfikacjach lub kontynuacji podjętych działań Opracowanie: Marek Kamiński

130 Elementy projektu ewaluacji
Cel ewaluacji ( Po co to wszystko? ) Obszar ewaluacji ( Co chcemy badać? ) Kryteria ewaluacji ( Co będzie stanowić o sukcesie? ) Pytania kluczowe. ( Co chcemy wiedzieć o badanym obiekcie? ) Określenie populacji i dobór próby ( Skąd będziemy czerpać informacje? ) Metody zbierania danych ( W jaki sposób będziemy zbierać informacje? ) Organizowanie zbierania danych. ( Kto, kiedy i od kogo będzie zbierał informacje? ) Raport ( Jaki ślad pozostanie po badaniu? ) Opracowanie: Marek Kamiński

131 Na jakie pytania należy odpowiedzieć planując ewaluację?
Co? (określenie obiektu ewaluacji) Po co? (cele) Dlaczego? (powody) Dla kogo? (adresat) Jak? (zostaną wykorzystane wyniki) Jakie problemy badawcze można wyróżnić w ramach obiektu? Jakie kryteria przyjmiemy? Jak sformułujemy pytania kluczowe? Jak uzyskamy potrzebne informacje – jakie metody, narzędzia? Jaka grupa badawcza? W jaki sposób zorganizujemy ewaluację (czas, czynności, prezentacja wyników)? Opracowanie: Marek Kamiński

132 Przykładowe pytania ewaluacyjne:
Pytania opisowe – jaki wpływ na uczniów miało ich uczestnictwo w programie ? Pytania przyczynowo- skutkowe – czy kompetencje uczniów w zakresie technologii informacyjnej są efektem uczestnictwa w programie ? Pytania predyktywne – czy dofinansowanie szkoły z programu „Szkoła Równych Szans” wpłynie na jej konkurencyjność w środowisku lokalnym ? Opracowanie: Marek Kamiński

133 Rola i zadania dyrektora szkoły (placówki) w zarządzaniu programem rozwojowym szkoły wspieranym przez EFS

134 Elementy szczególnie ważne przy planowaniu programów rozwojowych szkół
Planować działania wzmacniające aspiracje edukacyjne uczniów Rozbudzające ich ciekawość i aktywność poznawczą Umożliwianie kontaktu z dobrymi szkołami i uczelniami Poznawanie ciekawych miejsc pracy Efektywne wykorzystanie zmodernizowanej bazy dydaktycznej rozwijającej kompetencje kluczowe, szczególnie dotyczące ICT Opracowanie: Marek Kamiński

135 Elementy szczególnie ważne przy planowaniu programów rozwojowych szkół
Zapewnienie możliwości skorzystania z zajęć programowych uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji Zróżnicowanie oferty edukacyjnej, dopasowanie jej do potrzeb, talentów uczniów, indywidualizację procesu kształcenia Zapewnienie od poziomu gimnazjum fachowego doradztwa zawodowego obejmującego współpracę z poradnią psychol.-pedag., PUP i pracodawcami Opracowanie: Marek Kamiński

136 Elementy szczególnie ważne przy planowaniu programów rozwojowych szkół
Uwzględnianie w planowaniu programu badań PISA, raportów OKE i CKE oraz wiedzy o edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Wdrażanie uczniów do działań wzbogacających bazę dydaktyczną szkoły (np. prezentacje multimedialne, strony internetowe, filmy, itd.) Opracowanie: Marek Kamiński

137 Elementy szczególnie ważne przy planowaniu programów rozwojowych szkół
Zadbanie o formy doskonalenia nauczycieli uzupełniające wiedzę i umiejętności z zakresu ICT i powodujące wzrost umiejętności dydaktycznych w tym zakresie Zatrudnienie nowej kadry wzmacniającej zespół projektowy Opracowanie: Marek Kamiński

138 Elementy szczególnie ważne przy planowaniu programów rozwojowych szkół
Zadbanie o formy doskonalenia nauczycieli uzupełniające wiedzę i umiejętności z zakresu ICT i powodujące wzrost umiejętności dydaktycznych w tym zakresie Zatrudnienie nowej kadry wzmacniającej zespół projektowy Opracowanie: Marek Kamiński

139 Elementy szczególnie ważne przy planowaniu programów rozwojowych szkół
Uwzględnienie w programie rozwojowym przedsięwzięć wspomagających efektywną realizację programu wychowawczego szkoły Warto zapewnić prawidłową opiekę pedagogiczno-psychologiczną i logopedyczną Wdrażanie w klasach I-III innowacyjnych form nauczania (np. z zakresu technik pamięciowych, szybkiego czytania czy wykorzystania tablic interaktywnych) Opracowanie: Marek Kamiński

140 Opracowanie: Marek Kamiński
Elementy innowacyjne procesu zarządzania podczas realizacji programów rozwojowych szkół Planowanie strategiczne, będące w ścisłym związku z polityką edukacyjną państwa i regionu Umiejętność konstruowania budżetu zadaniowego Stosowanie myślenia i działania projektowego w rozwiązywaniu problemów szkoły Wspieranie metody projektu jako sposobu pracy z uczniami Opracowanie: Marek Kamiński

141 Opracowanie: Marek Kamiński
Elementy innowacyjne procesu zarządzania podczas realizacji programów rozwojowych szkół Polityka kadrowa-zatrudnianie i awans nauczycieli, wykazujących się inicjatywą, kreatywnością i pasją Ocena i premiowanie pracowników mających istotny wpływ na mierzalne i efektywne zmiany w szkole Budowanie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Zarządzanie wiedzą Opracowanie: Marek Kamiński

142 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w trakcie planowania i realizacji programu rozwojowego szkoły Właściwa analiza potrzeb szkoły, wynikających z warunków społecznych i demograficznych oraz przyjętej polityki edukacyjnej właściwego organu samorządu (zastosować analizę SWOT) Właściwy podział zadań i obowiązków w zespole projektowym Opracowanie: Marek Kamiński

143 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w trakcie planowania i realizacji programu rozwojowego szkoły Bieżące czuwanie nad realizacją umowy o dofinansowanie Zapewnienie osiągnięcia celów i rezultatów zapisanych w projekcie Właściwe wypełnianie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej Opracowanie: Marek Kamiński

144 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w przebiegu monitoringu i ewaluacji wewnętrznej programu rozwojowego szkoły Monitoring: Zatwierdzić i kontrolować realizację programów zajęć dodatkowych dla uczniów Zatwierdzić i sprawdzać częstotliwość stosowania opracowanych narzędzi diagnozujących postępy uczniów w opanowywaniu kompetencji kluczowych Opracowanie: Marek Kamiński

145 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w przebiegu monitoringu i ewaluacji wewnętrznej programu rozwojowego szkoły Monitoring: Ustalić i kontrolować zasady współpracy nauczycieli wchodzących w skład zespołu projektowego Określić i kontrolować przebieg procesu dydaktycznego pod kątem efektywnego wykorzystania ICT, aktywizujących metod nauczania, pracy metodą projektu Opracowanie: Marek Kamiński

146 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w przebiegu monitoringu i ewaluacji wewnętrznej programu rozwojowego szkoły Ewaluacja: Ocenić to co zostało osiągnięte i wyjaśnić jak do tego doszło-odpowiedź na pytania: Jakie były nasze oczekiwania? Czy się spełniły? Co zyskaliśmy? Zidentyfikować mocne i słabe strony programu rozwojowego i w efekcie wykorzystać zdobyte doświadczenie do planowanie kolejnych programów rozwojowych Opracowanie: Marek Kamiński

147 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w przebiegu monitoringu i ewaluacji wewnętrznej programu rozwojowego szkoły Ewaluacja: Wskazać nowe możliwości działania i ulepszać program rozwojowy, aby jego realizacja stała się jeszcze bardziej efektywna i dopasowana do oczekiwań uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego Wykorzystać zebrane informacje do podnoszenia profesjonalizmu zespołu projektowego Propagować i upowszechniać dobre praktyki Opracowanie: Marek Kamiński

148 Zarządzanie finansami programu rozwojowego szkoły wspieranego przez EFS

149 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w zarządzaniu finansami programu rozwojowego szkoły Zasady kosztów kwalifikowalnych: Zajęcia są uwzględnione w programie rozwojowym szkoły. Ze środków projektu można finansować wynagrodzenie nauczycieli/opiekunów jedynie za pracę wykonywaną poza godzinami wynikającymi ze stosunku pracy nauczyciela w szkole. Organ prowadzący szkołę, która otrzymuje dotację w ramach projektu nie może ograniczać środków krajowych publicznych przeznaczonych na działalność szkoły (wynika to z zasady dodatkowości funduszy strukturalnych – Art. 11 Rozporządzenia Rady WE nr 1260/1999). Opracowanie: Marek Kamiński

150 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w zarządzaniu finansami programu rozwojowego szkoły Planowanie budżetu i jego realizacja: Wydatki muszą być niezbędne, czyli ściśle powiązane z celami projektu, jego produktami i rezultatami Racjonalne i efektywne Faktycznie poniesione i udokumentowane Zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie (ale kwalifikowalność będzie weryfikowana w każdym wniosku o płatność) Opracowanie: Marek Kamiński

151 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w zarządzaniu finansami programu rozwojowego szkoły Planowanie personelu i zespołu realizatorów projektu: Jeżeli chcemy zatrudnić personel projektu to musimy w budżecie zadaniowym wykazać zadanie: zarządzanie projektem Personel: - koordynator(kierownik) - asystent - ekspert - specjalista 3. Personel nie wchodzi w zasadę konkurencyjności, czyli nie podlega zamówieniom publicznym Opracowanie: Marek Kamiński

152 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w zarządzaniu finansami programu rozwojowego szkoły Planowanie personelu i zespołu realizatorów projektu: Zespół projektu może być zatrudniany na podstawie umów cywilno-prawnych Możliwość zatrudniania osób niebędących nauczycielami (ekspertów, specjalistów w danej dziedzinie wzmacniających realizację programu rozwojowego) Opracowanie: Marek Kamiński

153 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w zarządzaniu finansami programu rozwojowego szkoły Koszty pośrednie: Dyrektor szkoły(placówki) Główna(y) księgowa(y) Specjalista ds. kadr Bieżące utrzymanie szkoły (media, sprzątanie, zabezpieczenie, itd.) Opracowanie: Marek Kamiński

154 Opracowanie: Marek Kamiński
Rola i zadania dyrektora w zarządzaniu finansami programu rozwojowego szkoły Cross - financing: Może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, które są niezbędne do realizacji projektu Powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu Wydatki C-F powinny być przeznaczane przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równych szans Środki trwałe będą uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostaną włączone w rejestr środków trwałych Dostosowanie budynków i pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych Opracowanie: Marek Kamiński

155 Dokumentowanie pracy personelu i zespołu projektowego
Jeżeli oddelegowujemy osobę do projektu na cały etat to ktoś musi przejąć jej obowiązki Zapisy regulaminu płacowego nie mogą być zmieniane wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji projektu Trzeba dysponować dokumentami potwierdzającymi opis w pkt 3.5 wniosku Wynagrodzenie za niepełny etat musi być proporcjonalne do wynagrodzenia za pełny etat Należy udowodnić prawidłowość przyjętej proporcji zatrudnienia w stosunku do zadań w projekcie Opracowanie: Marek Kamiński

156 Dokumentowanie pracy personelu i zespołu projektowego
Wszyscy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych oraz oddelegowani w niepełnym wymiarze czasu pracy przygotowują miesięczne karty czasu pracy Personel wyjeżdżający służbowo przygotowuje raport z odbytego wyjazdu Jeżeli w ramach projektu odbywają się spotkania zespołów merytorycznych to przygotowują one raport po ich odbyciu Opracowanie: Marek Kamiński

157 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW BUDŻET PROJEKTU

158 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę; zostały poniesione; są udokumentowane; zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu; są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Opracowanie: Marek Kamiński

159 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
W ramach projektów PO KL kwalifikowalny jest taki wydatek, który został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta. Wyjątki stanowią: wydatki ponoszone przez partnerów w przypadku projektów realizowanych przez partnerstwa; wkład niepieniężny Opracowanie: Marek Kamiński

160 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
Podwójne finansowanie wydatku jest zabronione. Ocena kwalifikowalności wydatków: Na etapie wyboru projektu przez KOP; Na etapie realizowania projektu: w oparciu o wniosek o płatność oraz weryfikację podczas kontroli Opracowanie: Marek Kamiński

161 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią. Opracowanie: Marek Kamiński

162 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, dokumenty przedkładane w ramach rozliczenia projektu przez Beneficjenta powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz jego wysokość. Opracowanie: Marek Kamiński

163 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
Co do zasady, projekty w ramach priorytetów PO KL, zarówno centralnych jak i regionalnych, mogą być realizowane wyłącznie na terytorium kraju. W przypadku gdy jest to uzasadnione celem projektu, możliwe jest realizowanie projektu lub części projektu poza granicami kraju, przy czym konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego we wniosku (ze wskazaniem zakładanego miejsca realizacji projektu) i przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia. Opracowanie: Marek Kamiński

164 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WPROWADZENIE I PODSTAWOWE ZASADY
Zasada konkurencyjności: stosuje się ją w przypadku realizacji zamówień powyżej 14 tys euro netto, konieczność wysłania co najmniej 3 zapytań ofertowych nie stosuje się jej do wydatków personelu Podmioty sfery finansów publicznych (np. szkoły) muszą stosować prawo zamówień publicznych Opracowanie: Marek Kamiński

165 Opracowanie: Marek Kamiński
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu W ramach PO KL koszty projektu przedstawiane są we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Dodatkowo Beneficjent wykazuje w załączniku do wniosku o dofinansowanie szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu. Budżet zadaniowy obejmuje przedstawienie kosztów kwalifikowalnych w podziale na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, Opracowanie: Marek Kamiński

166 Opracowanie: Marek Kamiński
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań lub celów projektu np.: rekrutacja, realizacja szkolenia, promocja projektu, wraz z odpowiednim limitem kosztów, które zostaną poniesione na ich realizację. Limit kosztów w ramach budżetu zadaniowego powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej w budżecie załączonym do wniosku o dofinansowanie. Opracowanie: Marek Kamiński

167 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty bezpośrednie Koszty bezpośrednie to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Beneficjent zamierza realizować w ramach projektu. Koszty bezpośrednie obejmują wszystkie koszty realizacji danego zadania, bez względu na to czy są to koszty osobowe, administracyjne czy inne. Opracowanie: Marek Kamiński

168 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty pośrednie Koszty pośrednie stanowią tą część kosztów Beneficjenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi będących wynikiem realizowanego projektu. W szczególności koszty pośrednie mogą obejmować: koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu tj. m.in. wynagrodzenie związane z obsługą administracyjną, obsługą księgową; opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz); opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę; Opracowanie: Marek Kamiński

169 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty pośrednie amortyzacja wyposażenia; remonty bieżące maszyn, urządzeń, pomieszczeń; usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, dyskietek) zużytych na potrzeby projektu; koszty ubezpieczeń majątkowych; środki do utrzymania czystości pomieszczeń; sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację pomieszczeń itp. Opracowanie: Marek Kamiński

170 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty pośrednie Poziom kosztów pośrednich dla projektów realizowanych nie może przekroczyć 20%, 15% lub 10% łącznej wartości bezpośrednich wydatków projektu ( w przypadku rozliczenia ryczałtem). Wyznaczony poziom kosztów pośrednich jest podstawą do ich rozliczania we wniosku o płatność. Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji finansowej pozwalającej na potwierdzenie poniesienia wydatków w przypadku kontroli u beneficjenta. Jeżeli po zakończeniu realizacji projektów okaże się, że wartość poniesionych kosztów pośrednich jest niższa niż kwota zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w rozliczeniu końcowym. Opracowanie: Marek Kamiński

171 Opracowanie: Marek Kamiński
Wkład niepieniężny Płatności na rzecz projektu mogą być wnoszone w postaci wkładu niepieniężnego. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku Beneficjenta publicznego lub prywatnego tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi wydatek kwalifikowalny przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność - zweryfikowana (np. poddana audytowi). W przypadku wniesienia przez Beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego   Opracowanie: Marek Kamiński

172 Opracowanie: Marek Kamiński
Cross-financing Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu. Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Opracowanie: Marek Kamiński

173 Opracowanie: Marek Kamiński
Cross-financing Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem zostały określone w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to: zakup sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych; dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; tworzenie baz danych. Opracowanie: Marek Kamiński

174 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty personelu Koszty personelu* = koszty wynagrodzeń + a) obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne + b) (ew.) każda wypłata należna pracownikom z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu**. * mogą uwzględniać założony przyrost wynagrodzeń w kolejnych latach realizacji projektu ** każda wypłata uznaniowa lub nie opodatkowana nie może zostać uwzględniona jako koszt projektu Opracowanie: Marek Kamiński

175 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty personelu - cd. Koszty podróży służbowych i zakwaterowania Odnoszą się wyłącznie do projektu i personelu pracującego przy projekcie Udokumentowane Poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie obowiązujących cen i standardów) Są rozliczane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami / stawkami Opracowanie: Marek Kamiński

176 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty personelu - cd. Praca wolontariusza może być uznana jako rzeczowy wkład własny projektodawcy (kat. środki prywatne) WARUNKI: wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym (uczestnikiem projektu) świadomość nieodpłatnego udziału w projekcie jasno zdefiniowany rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko w projekcie) Opracowanie: Marek Kamiński

177 Opracowanie: Marek Kamiński
Koszty personelu - cd. Precyzyjne karty czasu pracy + opis wykonywanych zadań zadania zgodne z tytułem pracy / stanowiskiem wolontariusza dodatkowe zadania wykonywane przez stałych pracowników NIE mogą być wykazywane jako wolontariat jeśli zadania wolontariusza = zadania personelu stałego - podstawą kalkulacji ma być stawka personelu stałego. Jeśli nie - kalkulacja na podstawie stawek rynkowych i „zdrowego rozsądku” Ustawa z o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Opracowanie: Marek Kamiński

178 IV. Wydatki projektu - uchybienia
Błędy rachunkowe; brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne określanie cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów. Opracowanie: Marek Kamiński

179 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:
LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

180 Realizatorzy i czas trwania projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek w Zielonej Górze – lider; Międzyszkolne Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej w Zielonej Górze -partner; 83 szkoły województwa lubuskiego - partnerzy. 13 miesięcy ( – ) Opracowanie: Marek Kamiński

181 Opracowanie: Marek Kamiński
Cele projektu: Cel ogólny: Wdrożenie w 83 szkołach woj. lubuskiego programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, Opracowanie: Marek Kamiński

182 Opracowanie: Marek Kamiński
Cele projektu: Cele szczegółowe: zwiększenie dostępności uczniów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych do nowoczesnych systemów edukacyjnych , zmniejszenie dysproporcji w opanowaniu kompetencji kluczowych przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno–przyrodniczych, wzrost wsparcia psychologiczno-terapeutycznego i dydaktycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost wsparcia dydaktyczno – metodycznego dla uczniów zdolnych. Opracowanie: Marek Kamiński

183 Odbiorcy(uczestnicy) projektu:
Uczestnikami projektu są uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, realizujących kształcenie ogólne, 72% szkół, tworzących partnerstwo, jest położonych na obszarach wiejskich, bezpośrednia pomoc zostanie udzielona 12,8 tys. uczniom, co stanowi ok. 10% uczniów w województwie. Opracowanie: Marek Kamiński

184 Odbiorcy (uczestnicy) projektu:
Szkoły wybiorą uczniów, spełniających zasady wspólnotowej polityki równych szans, spośród grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne: z terenów wiejskich (mających trudniejszy dostęp do dobrej jakości wykształcenia, wzmacniany przez ograniczone aspiracje edukacyjne rodzin, a także problemy ekonomiczne); ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi; niepełnosprawnych; zdolnych ( nie mogących liczyć na wsparcie ze strony rodziny); dziewcząt - poprzez wspieranie ich karier edukacyjnych oraz wpływanie na zmianę postrzegania ich ról społecznych. Opracowanie: Marek Kamiński

185 Opracowanie: Marek Kamiński
Działania: Realizacja programów rozwojowych w szkołach, która będzie trwała przez okres roku szkolnego 2008/09. Programy zostaną ukierunkowane na priorytety całości projektu: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia, nastawione na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo–matematycznych. Każdy program rozwojowy szkoły spełnia następujące standardy: diagnozę sytuacji szkoły i jej potrzeb, analizę jej zasobów, cele, zadania, formy monitoringu, budżet. Na atrakcyjność zajęć i efektywną realizację celów projektu, wpłynie innowacyjność form i metod kształcenia, często w oparciu o programy autorskie i zastosowanie technik ICT. Opracowanie: Marek Kamiński

186 Opracowanie: Marek Kamiński
Działania: Doradztwo oraz organizacja międzyszkolnych form sprawdzania i monitorowania stopnia wzrostu umiejętności kluczowych – poprzez stały kontakt doradców z podległymi im szkołami w celu merytorycznej pomocy w realizacji projektów rozwojowych. Organizowanie konkursów, przeglądów, przeprowadzenie sumujących testów kompetencji, Dodatkowym wsparciem beneficjentów ostatecznych będzie zapewnienie dowozu na zajęcia pozalekcyjne, co umożliwi udział w nich uczniów z terenów wiejskich i będących w złej sytuacji materialnej. Opracowanie: Marek Kamiński

187 Opracowanie: Marek Kamiński
Rezultaty: Twardymi rezultatami projektu są np: Przeprowadzenie 48 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, terapeutyczno-psychologicznych poprzez wdrożenie 83 programów rozwojowych szkół. Opracowanie: Marek Kamiński

188 Opracowanie: Marek Kamiński
Rezultaty: Rezultaty miękkie: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych; wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, wzrost umiejętności kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo-matematycznych; zwiększenie się szans edukacyjnych uczniów zdolnych (szczególnie pochodzących z terenów wiejskich lub zagrożonych marginalizacją społeczną) oraz tych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny na kontynuowanie nauki; podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół. Opracowanie: Marek Kamiński

189 Opracowanie: Marek Kamiński
Finansowanie: Budżet projektu: ,86 zł Środki na projekty rozwojowe szkół: Od do 120 000 zł Opracowanie: Marek Kamiński

190 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:
ZAWODY ZWIĄZANE Z WINIARSTWEM SZANSĄ DLA ZIEMII LUBUSKIEJ

191 Realizatorzy i czas trwania projektu:
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – lider Stowarzyszenie Winiarzy Zielonogórskich- partner Pracodawcy - właściciele winnic ( winnica KINGA k/Nowej Soli oraz winnica „Julia” w Starym Kisielinie - partnerzy 22 miesiące Opracowanie: Marek Kamiński

192 Opracowanie: Marek Kamiński
Cele projektu: Cel ogólny: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze poprzez wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: technik organizacji usług gastronomicznych o specjalności winiarz i o specjalności barman-somelier, Kursy dla młodzieży w zawodzie barman i somelier. Opracowanie: Marek Kamiński

193 Opracowanie: Marek Kamiński
Cele projektu: Cele szczegółowe: dostosowanie oferty do warunków i wymogów rynku pracy. stworzenie uczącej się młodzieży warunków do nauki o europejskich standardach wspieranie lubuskiej przedsiębiorczości wzrost konkurencyjności regionalnej oferty turystycznej i kulturalnej Opracowanie: Marek Kamiński

194 Odbiorcy(uczestnicy) projektu:
40 uczniów po gimnazjum rozpoczynających naukę na dwóch nowo otwartych kierunkach w szkole 100 uczniów z całego regionu uczęszczających na kursy ( 4 turnusy po 25 uczniów) chcących podnieść kwalifikacje. Uczniowie objęci wsparciem należeć będą do grupy młodzieży zainteresowanej zdobyciem atrakcyjnego zawodu nie występującego na rynku pracy. Opracowanie: Marek Kamiński

195 Opracowanie: Marek Kamiński
Działania: Otwarcie 2 nowych specjalności technik organizacji usług gastronomicznych o specjalności winiarz w roku szkolnym 2008/2009 oraz technik organizacji usług gastronomicznych o specjalności barman-somelier w 2009/2010. Przygotowanie programów i standardów nauczania dla nowych kierunków. Szkoła zapewni zaplecze techniczne i dydaktyczne do realizacji zajęć programowych. Założonie przy szkole winnica na potrzeby szkolenia praktycznego Kształcenie oparte o umiejętności praktyczne. W nauczaniu stosowane będą nowoczesne technologie informacyjne Opracowanie: Marek Kamiński

196 Opracowanie: Marek Kamiński
Działania: Realizacja 4 edycji kursu barman-somelier. Dwóch w roku szkolnym 208/2009 i dwóch w roku szkolnym 2009/2010. W każdym kursie uczestniczyć będzie 25 uczestników, a kurs będzie trwał 5 miesięcy. Uczestnicy wraz z prowadzącymi zajęcia przygotują kompendium wiedzy z zakresu baristiki i somelierstwa. Przyjęcie aktywnych form szkolenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i technologii pozwolą na zwiększenie efektywności realizacji projektu. Opracowanie: Marek Kamiński

197 Opracowanie: Marek Kamiński
Rezultaty: Rezultaty twarde: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe -1 Liczba szkół, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych - 1 Liczba przyjętych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 40, Liczba zwiększonych kierunków kształcenia zawodowego – 2, Liczba przeprowadzonych kursów – 4 Liczba uczniów kursów -100, Liczba godzin realizowanych na kursach – 480 Wydanie 100 certyfikatów o ukończeniu kursu. Powstanie winnicy przy szkole - 1 Opracowanie: Marek Kamiński

198 Opracowanie: Marek Kamiński
Rezultaty: Rezultaty miękkie: Odrodzenie zawodów, które zniknęły z rynku pracy, a są ważne ze względu na tradycje i wzrost zapotrzebowania ze strony pracodawców, Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w regionie lubuskim, wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, Poprawa jakości kształcenia, Spełnienie oczekiwań pracodawców poprzez podniesienie poziomu wykształcenia absolwentów Wzrost umiejętności zawodowych uczestników projektu Podniesienie samooceny Opracowanie: Marek Kamiński

199 Opracowanie: Marek Kamiński
Finansowanie: Budżet projektu: ,00, w tym wkład własny ,00 Opracowanie: Marek Kamiński

200 Opracowanie: Marek Kamiński
Więcej informacji o funduszach strukturalnych dla sektora edukacji w Polsce znajdziesz: Opracowanie: Marek Kamiński

201 Opracowanie: Marek Kamiński
Realizator szkolenia Marek Kamiński Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze; Lider zespołu egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z historii; Ekspert i trener w zakresie budowania i realizacji projektów wspieranych przez EFS; Autor i realizator wielu projektów edukacyjnych, m. in. Szkoła Równych Szans realizowany w w ramach SPO RZL 2.1a (projekty rozwojowe dla 65 szkół w Lubuskiem) oraz Lubuska Szkoła Równych Szans w ramach PO KL (partnerstwo na rzecz realizacji projektów rozwojowych dla 83 szkół w Lubuskiem), realizacja ; Asesor akredytowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III PO KL w obszarze wsparcia edukacja. Asesor akredytowany w Programie Operacyjnym Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska(Lubuskie)-Brandenburgia w obszarze wsparcia edukacja Opracowanie: Marek Kamiński


Pobierz ppt "Projekty unijne w edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google