Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok, 9 lutego 2011 r. XII Białostockie Forum Szkół Współpracujmy – razem łatwiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok, 9 lutego 2011 r. XII Białostockie Forum Szkół Współpracujmy – razem łatwiej."— Zapis prezentacji:

1 Białystok, 9 lutego 2011 r. XII Białostockie Forum Szkół Współpracujmy – razem łatwiej

2 22 Perspektywa uczenia się przez całe życie –PLLL – nowe podejście do edukacji (kształcenia i szkolenia) –Kształcenie i szkolenie przenika się z uczeniem się pozaformalnym i nieformalnym –Uczenie się pozaformalne i nieformalne jest wszechobecne

3 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie 1.Porozumiewanie się w języku ojczystym 2.Porozumiewanie się w językach obcych 3.Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 4.Kompetencje informatyczne 5.Umiejętność uczenia się 6.Kompetencje społeczne i obywatelskie 7.Inicjatywność i przedsiębiorczość 8.Świadomość i ekspresja kulturalna Perspektywa uczenia się przez całe życie

4 4 5/7 1 poziom efektów uczenia się 55/65 40/50 24/25 18/19 70/90 rok życia 2 poziom 7 poziom 6 poziom 5 poziom 4 poziom 3 poziom 8 poziom edukacja formalna edukacja organizowana poza formalną uczenie się nieformalne 3 tradycyjna przestrzeń edukacyjna tradycyjna przestrzeń edukacyjna obejmuje co najwyżej 1/4 całej przestrzeni uczenia się i edukacji Tradycyjne podejście do edukacji – uczenie się redukowane do kształcenia i szkolenia formalnego w młodości; edukacja dorosłych oparta jest na modelu szkoły i jako taka nie motywuje ich do uczenia się; taka zredukowana edukacja jest także mało skuteczna wobec osób najmłodszych i najstarszych

5 Perspektywa uczenia się przez całe życie 5 5/7 1 poziom efektów uczenia się 55/65 40/50 24/25 18/19 70/90 rok życia 2 poziom 7 poziom 6 poziom 5 poziom 4 poziom 3 poziom 8 poziom edukacja formalna edukacja organizowana poza formalną uczenie się nieformalne 3 nowa przestrzeń edukacyjna Nowe podejście do edukacji – szkolenie pozaformalne, uczenie się w pracy, w organizacjach obywateli, dla własnych potrzeb jest wszechobecne; ponadto, jest doceniane na równi z uczeniem się formalnym; każdy, nawet mały uczeń, może i powinien uczyć innych

6 Perspektywa uczenia się przez całe życie 6 Wszystkie strategie rozwoju dotyczą m.in. uczenia się i jego efektów – kompetencji i kwalifikacji Kompetencje – faktyczne efekty uczenia się Krajowy system kwalifikacji – efekt działań państwa na rzecz rozwoju kwalifikacji 1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki 2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 3. Strategia rozwoju transportu 4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 5. Sprawne państwo 6. Strategia rozwoju kapitału społecznego 7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Uczenie się w różnych miejscach, formach, okresach życia Kwalifikacje – kompetencje ocenione i zaświadczone przez właściwe instytucje Perspektywa ma zapewnić spójność podejścia do uczenia się, kompetencji i kwalifikacji LLL

7 Perspektywa uczenia się przez całe życie 7 obejmowanie polityką LLL wszystkich osób w każdym wieku rozwijanie partnerstwa na rzecz LLL Wdrażanie w Polsce zasad polityki LLL uzgodnionej w UE Wdrażanie w Polsce zasad polityki LLL uzgodnionej w UE uznawanie wartości różnych form uczenia się ocenianie i uznawanie kompetencji (nadawanie kwalifikacji) niezależnie od miejsca, sposobu i czasu uczenia się ułatwianie nowego modelu kariery – dostosowanego do szybszych zmian w gospodarce i społeczeństwie postawienie osoby uczącej się w centrum zainteresowania polityki, w tym zindywidualizowanie kształcenia i szkolenia skuteczne inwestowanie w uczenie się

8 8 Perspektywa uczenia się przez całe życie 1.Kreatywność i innowacyjność osób 5. Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnieniu uczenia się dorosłych 3. Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji 4. Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy 2. Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji Dzieci i młodzież dobrze przygotowane do uczenia się przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające i uzupełniające swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań w życiu zawodowym, społecznym i osobistym Cele opera- cyjne Cel główny

9 Nowa podstawa programowa wymagania ogólne, wymagania szczegółowe Kontynuacja przedszkola 2 klasa SP 2 klasa Gimnazjum

10 10 Plan zmian rozpisany na lata szkolne Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

11 11 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Rok szkolnyEgzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2011/2012Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2012/2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2013/2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014/2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015/2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016/2017Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017/2018Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

12 szkoła podstawowa gimnazjumliceum, technikum sprawdzian egzamin po gimnazjum matura: obowiązkowa dodatkowa

13 szkoła podstawowa gimnazjumliceum, technikum Trzykrotny pomiar język polski matematyka język obcy zadania zamknięte + wypowiedź pisemna na zadany temat zadania zamknięte + wymagające przedst. toku rozumowania zadania zamknięte + krótka wypowiedź pisemna

14 14 Edukacja na poziomie podstawowym razem z edukacją przedszkolną Szkoła podstawowa Przedszkole Punkt przed. Oddz. przed. Oddz. przed. Przedszkole Punkt przed. Punkt przed. Dyrektor zarządzający, koordynator ds. specjalnych potrzeb Obwód szkoły podstawowej

15 15 Edukacja licealna razem z edukacją na poziomie gimnazjalnym Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Dyrektor zarządzający, koordynator ds. doradztwa edukacyjno -zawodowego Gmina 1 Gmina 3 Gmina 2

16 Kształcenie zawodowe razem z edukacją dorosłych Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła kształcenia ogólnego dorosłych Kurs zawodowy 2 Kurs zawodowy 4 Ośrodek kształcenia zawodowego Specjalistyczna kadra nauczycieli zawodu Centrum branżowe (zespół lub grupa szkół i placówek) Szkoła policealna Współpracujący pracodawcy i uczelnie Kurs zawodowy 3 Kurs zawodowy 1

17 Stan aktualny – jednostki zajmujące się jakością polskiej edukacji Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (organem prowadzącym jest MEN); państwowe jednostki budżetowe, finansowane z budżetu MEN Państwowe jednostki budżetowe finansowane z budżetu MEN Poradnie psychologiczno -pedagogiczne – zadanie powiatowe Kuratoria Oświaty (16) 72 siedziby – miasta wojewódzkie oraz delegatury i oddziały zamiejscowe Placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne – wojewódzkie, powiatowe Państwowe jednostki budżetowe finansowane z budżetu wojewody

18 Zarządzanie jakością w polskiej edukacji – stan docelowy Szkoły uzupełniające za granicą Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 16 Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Sieć centrów rozwoju edukacji Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji Sieć centrów informacji edukacyjno-zawodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej

19 Krajowy i regionalne ośrodki jakości edukacji Zadaniem Krajowego Ośrodka Jakości Edukacji będzie przygotowanie i organizacja systemu egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego Pozostałe zadania obecnych kuratoriów oświaty wykonywane będą przez urzędy wojewódzkie Krajowemu Ośrodkowi Jakości Edukacji będzie podlegać 16 regionalnych ośrodków jakości edukacji (8 z nich powstanie na bazie okręgowych komisji egzaminacyjnych, pozostałe powstaną na bazie kuratoriów) Regionalni Inspektorzy Jakości Edukacji będą mieli zastępców odpowiedzialnych za organizację na terenie swojego województwa (we współpracy z ROJE) systemu egzaminów zewnętrznych oraz zastępców odpowiedzialnych za koordynowanie zadań nadzoru pedagogicznego W zależności od liczby szkół na danym regionie powołanych będzie od 1 do 3 zastępców odpowiedzialnych za nadzór pedagogiczny na terenie poszczególnych części województwa

20 Nowe rodzaje placówek wspierających system edukacji Centra Informacji Edukacyjno-Zawodowej (CIEZ) Centra Rozwoju Edukacji (CRE)

21 Centrum informacji edukacyjno-zawodowej jest zadaniem samorządu województwa; jest utworzone w celu gromadzenia i udostępniania danych o ofercie edukacyjnej regionu, a także kierowania dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; zbiera i udostępnia wszystkim zainteresowanym z całego regionu szczegółowe informacje dotyczące oferty i potencjału: –centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, –centrów rozwoju edukacji, –ośrodków specjalnych (jak MOS, MOW, SOSW, OREW), –placówek umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży; ma za zadanie analizować, na ile specjalistyczna oferta edukacyjna odpowiada potrzebom regionu i proponować rekomendacje dla marszałka o ewentualnym inspirowaniu i wspieraniu zmian w sieci kształcenia zawodowego, ustawicznego, specjalnego oraz w sieci centrów rozwoju edukacji.

22 Placówka doskonalenia nauczycieli Poradnia psychologiczno -pedagogiczna Biblioteka pedagogiczna SZKOŁA Centrum rozwoju edukacji

23 Centra Rozwoju Edukacji ich zadaniem będzie KOMPLEKSOWE WSPIERANIE SZKOŁY Centrum rozwoju edukacji mają być swoistym zespołem placówek łączącym zadania z zakresu pracy ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni pedagogiczno-psychologicznych oraz bibliotek pedagogicznych

24 Zadania CRE DIAGNOZA PLANOWANIE ZMIAN WDRAŻANIE ZMIAN DOSTARCZANIE NARZĘDZI OCENA EFEKTÓW SZKOŁA WNIOSKI

25 Centrum rozwoju edukacji jest wspierane przez Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji; zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły; w przypadku objęcia opieką publicznych szkół podstawowych wspomaga również dzieci młodsze z rejonu szkoły nieuczęszczające do przedszkola; organizuje współpracę, wymianę doświadczeń nauczycieli, dyrektorów i szkół; zapewnia nauczycielom, dostęp do informacji pedagogicznej, w tym do pedagogicznych zasobów bibliotecznych; oferuje wspomaganie nauczycieli i dyrektora szkoły w obszarach tego wymagających; posiada sieć zewnętrznych współpracowników; zapewnia wykwalifikowaną kadrę.

26 OKE Ministerstwo JST Informacje o uczniu, wyniki egzaminu maturalnego Informacje o ukończonej szkole System rekrutacji Informacje o nauczycielach na potrzeby obsługi ekonomiczno-administracyjnej Informacje o uczniach ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez JST Informacje o nauczycielach ubiegających się o status egzaminatora Informacje o kwalifikacjach, zajmowanych funkcjach nauczycieli na potrzeby listy ekspertów i rzeczoznawców Lista ekspertów i rzeczoznawców Informacje o szkole, osoby prowadzące, oferta dydaktyczna Wyniki egzaminów, kwalifikacje nauczycieli Informacje o przyjęciach na studia Schemat SIO

27 Zakres danych w SIO Szkoły i Placówki Oświatowe Dane identyfikacyjne Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) Dane opisujące funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych Dane dziedzinowe szkół i placówek oświatowych Dane o uczniach Dane o nauczycielach

28 Pozyskiwanie danych osobowych z bazy danych SIO Na mocy ustawy Szkoły i placówki oświatowe – dane ucznia na potrzeby dokumentacji przebiegu nauczania Art. 53, pkt 1 Szkoły i placówki oświatowe – dane ucznia w zakresie zapewnienia kontynuacji nauczania języka obcego Art. 53, pkt 2, lit. a Okręgowe komisje egzaminacyjne – dane ucznia w związku z organizacją sprawdzianu i egzaminów Art. 55, ust. 1 Jednostki zatrudniające nauczyciela – w związku z zatrudnieniem nauczyciela (dane z PESEL) Art. 58 oraz 60 Za zgodą osoby, której dane dotyczą Szkoły i placówki oświatowe – dane ucznia w zakresie organizowania kształcenia specjalnego Art. 53, pkt 2, lit. b oraz art. 54 Jednostki samorządu terytorialnego – dane ucznia w związku z organizowaniem przyjmowania uczniów do szkół ponad-gimnazjalnych Art. 57 Uczelnie – dane ucznia do celów rekrutacji na studia wyższe Art. 62 Jednostki zatrudniające nauczyciela – w związku z zatrudnieniem nauczyciela Art. 58 oraz 60 Pozyskiwanie danych

29 Harmonogram SIO II

30 30 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Kwota 45 000 000 zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: 40 projektów w ramach konkursu innowacyjnego, którego głównym celem jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m. in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Co nowego w Priorytecie III 2011 r.?

31 Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Kwota 150 000 000 zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy odbędą staże zawodowe w przedsiębiorstwach (II edycje konkursu): łącznie 18 projektów konkursowych (druga edycja w trakcie kontraktacji).

32 Co nowego w Priorytecie III 2011 r.? Konkursy w 2011 r. Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli kontynuowany będzie konkurs "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela". Kwota: 306 088 511 zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r. Mamy: ok. 7200 studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela odbędzie praktyki w 286 szkołach i placówkach; podpisanych 14 umów, kolejne w trakcie kontraktacji,

33 Opracowania dostępne na stronie internetowej: http://efs.men.gov.plhttp://efs.men.gov.pl w dziale Promocja i Informacja

34 Opracowania dostępne na stronie internetowej: http://efektywnoscksztalcenia.aps.edu.plhttp://efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl w dziale Aktualności/Pliki do pobrania

35 Dziękuję za uwagę

36 Wynagrodzenia Średnie wynagrodzenie nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 2001 r. od 01.011315161721172419 2002 r. od 01.10 do 31.121315164423012959 2003 r.1368171023943078 2004 r.1409176124663170 2005 r.1451181425393265 2006 r.1473184125783314 2007 r.1546193327063479 2008 r.1701212629773827 Od 1 stycznia 2009 r.2178241731364007 Od 1 września 2009 r.2287253832934208 Od 1 stycznia 2010 r.2287253832934208 Od 1 września 2010 r.2447271635234502 Od 1 stycznia 2011 r. 2447271635234502 Od 1 września 2011 r.2618290637704817


Pobierz ppt "Białystok, 9 lutego 2011 r. XII Białostockie Forum Szkół Współpracujmy – razem łatwiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google