Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Instytucji Certyfikującej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Instytucji Certyfikującej"— Zapis prezentacji:

1 Nowa metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane
Departament Instytucji Certyfikującej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1

2 Artykuł 70 Rozporządzenia nr 1083/2006
Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi i ich kontrolę, m.in. za pomocą takich działań jak zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności w stosownych przypadkach.

3 Podstawowy podział nieprawidłowości
- z konsekwencjami finansowymi, - bez konsekwencji finansowych.

4 Artykuł 98 Rozporządzenia nr 1083/2006
1. Państwa członkowskie w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości, działając na podstawie dowodów świadczących o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów operacyjnych oraz dokonując wymaganych korekt finansowych. 2. Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze.

5 Guidance document on the functions of the Certifying Authority for the 2007 – 2013 programming period Korekta finansowa może być przeprowadzona na dwa sposoby: można wycofać środki, poprzez pomniejszenie kolejnej deklaracji wydatków. Windykacja środków następuje najczęściej już po pomniejszeniu deklaracji. można środki poddać procedurze odzyskiwania i pozostawić je programie do momentu ich zwindykowania od beneficjenta. Deklaracja wydatków jest pomniejszana dopiero gdy środki zostaną fizycznie odzyskane.

6 Bez względu na wybór metody dokonywania korekty finansowej, środki muszą zostać odzyskane (zwindykowane) od beneficjenta

7 Przyczyny zwrotu środków
art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwrotowi podlegają środki: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

8 Podstawa działań windykacyjnych
Decyzja o zwrocie wydana na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

9 Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Za ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz za odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków instytucje zarządzające (art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15a)

10 Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja zarządzająca może, w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej zadania związane z wydawaniem decyzji o zwrocie środków i odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom (art. 27 ust. 1 pkt 6a i 7)

11 Art. 211 ustawy o finansach publicznych
instytucja zarządzająca albo instytucja pośrednicząca, wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki; instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca może, na podstawie porozumienia lub umowy, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką sektora finansów publicznych, do wydawania decyzji.

12 Kwoty do odzyskania i kwoty wycofane po anulowaniu
Decyzja o zakwalifikowaniu środków do kwot wycofanych lub kwot do odzyskania leży w kompetencjach IZ.

13 Guidance document on the functions of the Certifying Authority for the 2007 – 2013 programming period Korekta finansowa może być przeprowadzona na dwa sposoby: można wycofać środki, poprzez pomniejszenie kolejnej deklaracji wydatków. Windykacja środków następuje najczęściej już po pomniejszeniu deklaracji. można środki poddać procedurze odzyskiwania i pozostawić je programie do momentu ich zwindykowania od beneficjenta. Deklaracja wydatków jest pomniejszana dopiero gdy środki zostaną fizycznie odzyskane.

14 Kwoty do odzyskania i kwoty wycofane RÓŻNICA
Kwoty wycofane pomniejszają z deklaracje wydatków przed ich faktycznym odzyskaniem. Kwoty do odzyskania pomniejszają deklarację wydatków dopiero po tym, jak zostaną zwrócone przez beneficjenta. Gdy środki uznane za wycofane po anulowaniu, zostaną zwrócone przez beneficjenta nie mogą ponownie pomniejszać deklaracji wydatków.

15 Odsetki W przypadku naliczania odsetek umownych należy pamiętać, iż kwota tych odsetek nie powinna pomniejszać deklaracji wydatków; W przypadku zwrotu środków w terminie określonym w decyzji nie będzie miało miejsca naliczenie odsetek karnych; Odsetki karne są należne KE (udziale proporcjonalnym do wkładu UE w kwocie odzyskiwanej) i pomniejszają deklarację wydatków.

16 Kwota wycofana Jeśli zakwalifikowano jako kwota wycofana:
1. Rejestracja w KSI (Rejestr obciążeń na projekcie) w części Kwoty do odzyskania/Kwoty wycofane – typ kwoty: kwota wycofana po anulowaniu. 2. Przy sporządzaniu najbliższej deklaracji wydatków obejmującej okres, w którym powstała kwota wycofana (identyfikacja po polu: data decyzji), załączyć daną sprawę do deklaracji w KSI w Zestawieniu kwot wycofanych. 3. Pomniejszyć kwotę wydatków w deklaracji wydatków w KSI w części Wydatki w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie w kolumnie ,,bieżące’’, wówczas automatycznie nastąpi pomniejszenie kwot wydatków w kolumnie ,,narastająco’’.

17 Kwota wycofana Kwoty wycofane należy wykazać w Tabeli nr 7 Poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC Wydatki w tabeli nr 5 oraz Tabeli nr 1 (a do czasu wejścia w życie zmian do rozporządzenia 1828/2006 również w tabeli 2) Poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC należy pomniejszyć o kwoty wycofane. W przypadku zwindykowania od beneficjenta środków zaklasyfikowanych jako kwoty wycofane, nie dokonuje się ponownego pomniejszenia deklaracji w KSI, ani ponownych pomniejszeń w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC.

18 Kwota wycofana (tabela 7 do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC)

19 Kwota wycofana W tabeli 7 należy wykazać wszystkie kwoty wycofane w danym okresie bez względu na to, czy zostały one wcześniej zadeklarowane do KE lub wykazane w deklaracji wydatków od IZ do IC. W przypadku, gdy kwota wycofana dotyczy wydatków, które nie zostały jeszcze ujęte w deklaracji od IZ do IC, pole w kolumnie 5a należy zostawić niewypełnione. W przypadku, gdy kwota wycofana dotyczy wydatków, które nie zostały jeszcze zadeklarowane do Komisji Europejskiej, pole w kolumnie 5b należy zostawić niewypełnione.

20 Jeśli zakwalifikowano jako kwota do odzyskania:
Rejestracja w KSI (Rejestr obciążeń na projekcie) w części Kwoty do odzyskania/Kwoty wycofane – typ kwoty: kwota do odzyskania. Stwierdzona w danym okresie kwota do odzyskania powinna być wykazana w Tabeli 6 przy sporządzaniu najbliższego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC obejmującej okres, w którym stwierdzono kwotę do odzyskania.

21 Kwota do odzyskania Jeśli odzyskanie następuje poprzez potrącenie kwoty z płatności do beneficjenta: 2.a Potrącić kwotę do odzyskania z płatności do beneficjenta w oparciu o kolejny wniosek o płatność. 2.b Zarejestrować fakt odzyskania kwoty w KSI w Rejestrze obciążeń na projekcie – część Kwoty odzyskane. Uwaga! Pomniejszana jest kwota do wypłaty do beneficjenta, a nie wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w danym wniosku. Pole Kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji w danym wniosku może być pomniejszona w stosunku do pola Kwoty wydatków kwalifkowalnych objętych wnioskiem o wydatki uznane przez instytucję w trakcie weryfikacji za niekwalifikowalne przedstawione tylko w danym wniosku. We wniosku beneficjenta o  płatność potrącenie jest odjęte w polu ,, Kwota do wypłaty’’.

22 Kwota do odzyskania Jeśli odzyskanie następuje poprzez zwrot kwoty przez beneficjenta na rachunek instytucji: 3.a Windykacja kwoty od beneficjenta. 3.b Otrzymanie zwrotu kwoty przelewem od beneficjenta. 3.c Zarejestrowanie faktu odzyskania kwoty w KSI w Rejestrze obciążeń na projekcie – część kwoty odzyskane.

23 Kwota do odzyskania W odniesieniu do kwot odzyskanych zarówno poprzez potrącenie z kwoty płatności, jak i poprzez zwrot przelewem przez beneficjenta: Przy sporządzaniu najbliższej deklaracji wydatków obejmującej okres, w którym kwota została odzyskana (identyfikacja po polu: data odzyskania), załączyć daną sprawę do deklaracji w KSI w Zestawieniu kwot odzyskanych. Pomniejszyć kwotę wydatków w deklaracji wydatków w części Wydatki w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie w kolumnie ,,bieżące’’, wówczas automatycznie nastąpi pomniejszenie kwot wydatków w kolumnie ,,narastająco’’. Część kwot odzyskanych będzie dotyczyła wydatków już zadeklarowanych do KE, a część jeszcze nie zadeklarowanych do KE. Należy jednakże załączyć w deklaracji w KSI i odjąć od wydatków kwalifkowalnych wykazywanych w tej deklaracji wszystkie kwoty odzyskane w danym okresie (dotychczas w KSI możliwe było załączenie do deklaracji tylko kwot odzyskanych związanych z wydatkami zadeklarowanymi do KE).

24 Pomniejszanie deklaracji wydatków
Uwaga: Jeżeli kwoty odzyskane i kwoty wycofane w danym okresie przewyższają kwotę wydatków dla danej osi priorytetowej, wówczas należy wpisać w kolumnie ,,bieżące’’ części Wydatki w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie kwoty minusowe wynikające z kwot odzyskanych i wycofanych, o które to kwoty automatycznie pomniejszą się wydatki w kolumnie ,,narastająco’’. Analogicznie, w tabeli nr 5 Poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC należy wpisać kwoty minusowe wynikające ze stwierdzonych w danym okresie kwot odzyskanych. Kwoty odzyskane w danym okresie załączone do deklaracji wydatków od IZ do IC należy wykazać w Tabeli nr 6 do Poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC.

25 Kwota do odzyskania (tabela 6 do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC)

26 Kwota do odzyskania (tabela 6 do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC)

27 Pomniejszanie deklaracji wydatków
Jak odzyskanie kwoty i pomniejszanie deklaracji wydatków będzie uwidoczniane w Krajowym Systemie Informatycznym? W Rejestrze obciążeń – komplet informacji nt. procesu odzyskiwania kwot - obowiązek rejestracji W Karcie informacyjnej Deklaracji wydatków – Instytucja sporządzająca deklarację wydatków ma obowiązek: wykazać kwotę odzyskaną w Zestawieniu kwot odzyskanych, wykazać kwotę wycofaną w Zestawieniu kwot wycofanych, odpowiednio pomniejszyć Wydatki w podziale na osie/działania/ poddziałania o kwoty odzyskane i wycofane (jeżeli nie zostały pomniejszone na innym poziomie instytucjonalnym – w szczególności IP2).

28 Pomniejszanie deklaracji wydatków
IP/IP2 załącza w karcie deklaracji w KSI sprawy bezpośrednio z rejestru obciążeń i pomniejsza o te kwoty wydatki w części ,,Wydatki w podziale na oś/działanie/poddziałanie’’, zaś IZ załączają w każdej części Karty deklaracji w KSI deklaracje otrzymane od IP2/IP już nie dokonując ponownego pomniejszenia wydatków w części ,,Wydatki w podziale na oś/działanie/poddziałanie’’– chyba, że same załączają do deklaracji kwoty odzyskane i wycofane bezpośrednio z rejestru obciążeń na projekcie. Jeżeli kwota odzyskana zostanie załączona do tej samej deklaracji wydatków co wniosek beneficjenta o płatność zawierający nieprawidłowy wydatek, którego dotyczy dana kwota odzyskana (na którymkolwiek z poziomów instytucjonalnych), wówczas nastąpi automatyczne skompensowanie danych kwot na poziomie krajowym.

29 Pomniejszanie deklaracji wydatków
Kwota wykazana w Rejestrze obciążeń na projekcie musi być zgodna z dokumentami źródłowymi: kwotą przelewu od beneficjenta na wyciągu bankowym w przypadku odzyskania środków w drodze przelewu; kwotą, o jaką pomniejszono płatność do beneficjenta, w przypadku odzyskania środków tą metodą – uwidocznione w wersji ,,papierowej’’ wniosku o płatność i na wyciągu bankowym). Obowiązek IZ : kontrolowanie w oparciu o dokumenty źródłowe w instytucjach zatwierdzających wnioski o płatność beneficjentów, czy dane nt. kwot odzyskanych i wycofanych są poprawnie zarejestrowane w KSI w Rejestrze obciążeń na projekcie i są zgodne z w/w dokumentami źródłowymi oraz czy płatności do beneficjentów zostały faktycznie pomniejszone o kwoty odzyskane poprzez potrącenia z płatności do beneficjentów. IZ weryfikuje także, czy wydatki w deklaracjach od IP2/IP zostały pomniejszone o kwoty odzyskane/wycofane przez daną instytucję w tym okresie.

30 Pomniejszanie deklaracji wydatków
Lista wniosków beneficjentów o płatność przekazywana przez IZ do IC w załączeniu do Poświadczenia i deklaracji wydatków obejmuje wszystkie wnioski o płatność wykazane przez IP/IP2 (lub IZ – w zależności od systemu przyjętego w danym RPO) w deklaracjach wydatków zatwierdzonych przez IZ w danym okresie oraz wszystkie pomniejszenia wydatków o kwoty odzyskane i wycofane dokonane przez IP/IP2 (lub IZ – w zależności od systemu przyjętego w danym RPO).

31 Dotychczasowa metodologia
Metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane Potrącenie kwoty do odzyskania z kolejnego wniosku beneficjenta o płatność Dotychczasowa metodologia Windykacja kwoty podlegającej procedurze odzyskiwania dokonywana jest poprzez pomniejszanie wartości środków wykazanych we wniosku o płatność – pole Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) . Nowa metodologia Pomniejszana będzie kwota do wypłaty do beneficjenta, a nie wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w danym wniosku. Pole Kwota wydatków kwalifikowanych po autoryzacji w danym wniosku może być pomniejszona w stosunku do pola Kwoty wydatków kwalifkowalnych objętych wnioskiem o wydatki uznane przez instytucję w trakcie weryfikacji za niekwalifikowane przedstawione tylko w danym wniosku.

32 Korzyści wynikające z nowej metodologii
Metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane Korzyści wynikające z nowej metodologii Pomniejszanie kwoty do wypłaty, zamiast pomniejszania wartości wydatków kwalifikowalnych we wniosku, spowoduje, że odzyskiwanie poprzez potrącenie możliwe będzie do zastosowania w przypadku odzyskiwania kwoty, która została wcześniej wycofana z deklaracji. Zastosowanie obecnej metody spowodowałoby, że ta sama kwota zostałaby zwrócona do budżetu ogólnego UE dwukrotnie. Obecnie, w Rejestrze kwot odzyskanych w Karcie informacyjnej deklaracji, widoczne są zarówno kwoty odzyskane z przelewu, jak i kwoty odzyskane według obecnej metody. Może to doprowadzić do dwukrotnego zwracania kwot odzyskanych do Komisji, gdyż kwoty wykazane w tym Rejestrze zostały wcześniej pomniejszone we wniosku o płatność załączonym do danej deklaracji wydatków. W obecnej metodologii brak jest możliwości zweryfikowania, czy kwoty odzyskane poprzez potrącenie z wniosku zostały faktycznie pomniejszone w deklaracji wydatków, wynika to z faktu, że brak jest powiązań pomiędzy rejestrem obciążeń a wnioskiem o płatność, z którego nastąpiło potrącenie oraz z tego, że pole „kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji” obejmuje również pomniejszenia wynikające z wydatków niekwalifikowalnych z danego wniosku oraz pomniejszenia o dochód na projekcie.

33 Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność
Metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Pole – Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne – po autoryzacji

34 Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność
Metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Pole – Kwota do wypłaty

35 Metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane
Początek obowiązywania nowego rozwiązania – po wejściu w życie zaktualizowanych Wytycznych do sprawozdawczości (15 lipca 2009) Do czasu wejścia w życie Wytycznych do sprawozdawczości instytucje procedować będą według „starej” metodologii Jednocześnie do czasu ,,wyczerpania‘” się puli kwot odzyskanych ,,starą‘” metodologią IZ musi je wykazywać w Liście wniosków o płatność beneficjentów (w odpowiedniej kolumnie części pierwszej tej listy) oraz w Tabeli nr 6 wraz z adnotacją ,,pomniejszenie wydatków we wniosku o płatność beneficjenta‘”.

36 Thank you for your attention
Dziękuję za uwagę Thank you for your attention Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Instytucji Certyfikującej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google