Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Projektów Informatycznych MSWiA"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

2 ZMOKU - Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika
W ramach realizowanego projektu pl.ID - polska ID karta opracowywane jest oprogramowanie dedykowane do zasilania Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, a w przyszłości również Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego) - Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU). ZMOKU przeznaczony dla użytkowników końcowych (urzędników gminnych) będzie składał się z trzech modułów, odpowiedzialnych za obsługę obszarów z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Moduł ZMOKU do obsługi spraw dowodów osobistych zastąpi wykorzystywany dotychczas System Obsługi Obywatela (SOO). Planuje się wdrożenie ZMOKU - DO w każdej gminie. W przyszłości moduł ZMOKU - DO będzie mógł być zastąpiony aplikacjami komercyjnymi, jeśli takie się pojawią i zostanie podjęta odpowiednia decyzja na szczeblu gminnym.

3 ZMOKU - Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika
Wykorzystanie modułów ZMOKU do obsługi spraw ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego uzależnione będzie od decyzji gminy. Dopuszcza się dalsze stosowanie wykorzystywanych dotychczas aplikacji alternatywnych (zakupionych lub opracowanych przez gminy samodzielnie) pod warunkiem, że będą one dostosowane do obowiązującego stanu prawnego oraz będą wykorzystywały interfejs komunikacji z rejestrami centralnymi, określony przez MSWiA. Oprogramowanie ZMOKU zostanie zainstalowane i przekazane do użytkowania urzędom gminnym bezpłatnie. W ramach wdrożenia ZMOKU wykonawca systemu przeprowadzi również szkolenie dla użytkowników systemu oraz zapewni dziesięciogodzinne wsparcie techniczne w gminie. Obok ZMOKU funkcjonować będzie także System Zgłoszeniowy na potrzeby obsługi błędów i incydentów zgłaszanych przez użytkowników ZMOKU.

4 W II. cyklu spotkań informacyjnych na temat wdrożenia ZMOKU, które odbyło się na przełomie października i listopada br. w 16. miastach wojewódzkich uczestniczyło łącznie blisko przedstawicieli urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego. Na konferencjach zorganizowanych przez urzędy wojewódzkie, specjaliści z CPI MSWiA informowali o szczegółach wdrożenia infrastruktury i aplikacji ZMOKU w gminach. Spotkania miały na celu przygotowanie pracowników urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego do wdrożenia aplikacji ZMOKU, za pomocą której od 1 stycznia 2012 r. będą oni realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

5 System ZMOKU udostępni również urzędom funkcjonalności z zakresu aktów stanu cywilnego pod warunkiem podpisania przez nie porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na przetwarzanie danych (porozumienie w chwili obecnej jest przygotowywane w MSWiA). Wdrożenie ZMOKU ułatwi komunikację obywatela z urzędem. Sprawniejsza będzie również wymiana informacji między jednostkami administracji publicznej. To znaczny krok na przód w porównaniu z obecną sytuacją - funkcjonujących niezależnie i pozbawionych przepływu informacji pomiędzy sobą systemów rejestrów państwowych (ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego). Po wdrożeniu ZMOKU rejestry zostaną zintegrowane, a komunikacja z rejestrem centralnym będzie odbywać się bez pośrednictwa urzędów szczebla wojewódzkiego.

6 Informacje: mojdowod.pl
Wdrożenie Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika realizowane będzie na terenie całego kraju w ramach dokonanego przez MSWiA zbiorczego zamówienia dla wszystkich gmin. W ramach wdrożenia Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, Wykonawca dokona instalacji aplikacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi na poziomie gminnym komponentami i urządzeniami (dostarczonymi przez Wykonawcę w ramach zmówienia). Wdrożeniem systemu ZMOKU mogą być objęte wszystkie gminy na terenie kraju, zgodnie z zamówieniem na tworzone przez Wykonawcę oprogramowanie.  W ramach wdrożenia w gminach Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów oraz użytkowników systemu. Zapewniona zostanie również asysta techniczna.

7 Wdrożenie w gminach zostanie podzielone na 3 etapy.
Instalacja oprogramowania w gminach. Cykl szkoleń z wersji docelowej dla administratorów oraz użytkowników ZMOKU. Asysta w okresie produkcyjnym. Instalacja oprogramowania ZMOKU w gminie może odbyć się dla wersji aplikacji zaakceptowanej i rekomendowanej przez Zamawiającego. Aktualizacja wersji oprogramowania może być dokonana zdalnie poprzez  "Mechanizm dystrybucji oraz monitorowania wersji oprogramowania"  bez wyjazdu ekipy wdrożeniowej do gminy. Warunkiem rozpoczęcia instalacji w gminach jest zapewnienie infrastruktury sprzętowej,  połączenia sieciowego z gminą oraz posiadanie przez gminę kompletnego środowiska, na którym będzie instalowana aplikacja.

8 Szkolenia dla administratorów i użytkowników ZMOKU zostaną przeprowadzone na wersji docelowej oprogramowania. Szkolenia będą przeprowadzone w formie: 1. Szkoleń - przedstawienie systemu ZMOKU, funkcjonalność itp. 2. Warsztatów - ćwiczenia z obsługi aplikacji i głównych procesów biznesowych Zaprezentowanie filmów e-lerningowych, pokazanie w jaki sposób korzystać z tej formy szkoleń. Dodatkowo, do czasu uruchomienia systemu ZMOKU w środowisku produkcyjnym, każda z gmin uzyska dostęp do środowiska testowego. Pozwoli to na testowanie i "ćwiczenie" aplikacji przez gminy w dowolnym czasie do momentu uruchomienia systemu w środowisku produkcyjnym.

9 Asysta zostanie przeprowadzona w okresie uruchomienia produkcyjnego systemu ZMOKU, przez pierwszy miesiąc działania systemu w środowisku produkcyjnym. Asysta nie musi być realizowana na miejscu w gminie oraz nie musi być pełniona przez 10 h. W zamian Wykonawca uruchomi punkty obsługi asysty, obsługujące dany region czy województwo. W tym celu zostaną uruchomione dedykowane linie telefoniczne dla określonych regionów (dodatkowo oprócz Help Desku). Zadaniem osób pełniących funkcję asysty będzie również przeprowadzenie administratorów przez proces przejścia na środowisko produkcyjne jeśli zajdzie taka potrzeba. W sytuacji konieczności wyjazdu do gminy, Wykonawca ustali z gminą termin wizyty.

10 Rola ZMOKU w systemie pl.ID.

11 Poziom Gmina Na poziomie gminy będzie zainstalowana na serwerze gminnym Szyna Integracyjna ZMOKU (SI ZMOKU), poprzez którą będzie odbywała się komunikacja z rejestrami centralnymi. Sama aplikacja ZMOKU będzie dostępna w technologii "cienki klient" na stacjach roboczych z dostępem do serwera ZMOKU (SI ZMOKU). Aplikacje alternatywne (obsługujące procesy w zakresie EL i SC), które całkowicie zastępują ZMOKU muszą komunikować się bezpośrednio z Centralną Szyną Integracyjną i przekazywać komunikaty z danymi przysłane z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców. Aplikacje alternatywne, które współpracują ze ZMOKU muszą przekazywać komunikaty z danymi przysłane z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców. Przewidywana jest także komunikacja SI ZMOKU z systemami typu "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - wystawienie interfejsów ze stanami spraw oraz interakcja z EPUAP w zakresie składania wniosków przez Internet.

12 Obszar - Dowody Osobiste
Poziom MSWiA Na poziomie centralnym wyróżniamy Centralną Szynę Integracyjną, na której wystawione są usługi poprzez które aplikacje gminne będą aktualizować rejestry centralne (RDO, PESEL, a w przyszłości CRASC). Zakres zadań wspieranych przez ZMOKU Lp. Zadanie Wsparcie przez ZMOKU Tak Nie Obszar - Dowody Osobiste 1. Przyjęcie i standardowa obsługa pisemnego wniosku o wydanie dowodu osobistego + 2. Przyjęcie i obsługa wniosku elektronicznego o wydanie dowodu osobistego 3. Przyjęcie i obsługa wniosku pisemnego o wydanie DO w miejscu pobytu osoby 4. Przyjęcie dowodów osobistych z CPD MSWiA 5. Wydanie dowodu osobistego na wniosek pisemny 6. Wydanie dowodu osobistego na wniosek elektroniczny ...

13 Wymagania ZMOKU Podstawowym wymaganiem dla urzędów gminnych wynikającym z realizacji projektu pl.ID - polska ID karta jest przygotowanie lokalnej infrastruktury sieciowej do nowej formy współpracy z rejestrami centralnymi. Gminna infrastruktura sieciową zostanie zaopatrzona przez CPI MSWiA w odpowiedni sprzęt do realizacji podstawowych funkcjonalności ZMOKU. Jednym z założeń nowego systemu jest wymóg złożenia przez urzędnika obsługującego ZMOKU podpisu elektronicznego pod każdym komunikatem aktualizującym rejestry centralne. W tym celu podczas wdrażania ZMOKU zostaną również rozdystrybuowane imienne karty operatorskie umożliwiające urzędnikom logowanie się do systemu oraz składanie podpisów elektronicznych. MSWiA nie zamierza nakładać przy tym ograniczeń na wykorzystanie tych podpisów do uwierzytelnienia urzędników w innych (lokalnych) systemach.

14 Karty i czytniki kart na potrzeby pl
Karty i czytniki kart na potrzeby pl.ID zostały zakupione w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego przez CPI MSWiA w w drugim półroczu 2010 roku. Czytniki kart zostały dostarczone do urzędów gminnych w grudniu 2010 roku, wraz z komputerami w ramach doposażenia urzędów gminnych na potrzeby wdrożenia aplikacji ZMOKU. Karty operatorskie zostaną spersonalizowane i dostarczone do urzędów gminnych przez DEPiT MSWiA. Dodatkowym wymaganiem dla gminy może być posiadanie dedykowanej skrzynki podawczej ePUAP do której będzie istniała możliwość podłączenia instalacji ZMOKU. Za pomocą skrzynki nawiązywana będzie komunikacja, w której ZMOKU pobierze z gminnej skrzynki ePUAP, w zakresie obsługi dowodów osobistych i ewidencji ludności, formularze z wnioskami. Na potrzeby konfiguracji ZMOKU-ePUAP zostanie przekazany gminie certyfikat i klucz do dostępu. Dla każdej gminy zostanie zapewniony komplet certyfikatów do komunikacji SSL (serwer-klient).

15 Informacje o serwerach - wymagania
Zgodnie z przyjętą architekturą, aplikacja ZMOKU działać będzie w trybie klient-serwer. Oznacza to, że w każdej gminie znajdował się będzie serwer (w architekturze systemu pl.ID określany jako SI ZMOKU (szyna integracyjna ZMOKU) za pośrednictwem którego odbywać się będzie komunikacja z rejestrami centralnymi.  Na serwerze zainstalowana będzie również aplikacja ZMOKU z której korzystać będą urzędnicy za pomocą swoich stacji roboczych. Doposażenie urzędów gminnych w zakresie infrastruktury serwerowej zostanie zrealizowane przez CPI MSWiA w drugim półroczu 2011 roku. Aktualnie trwają prace zmierzające do szczegółowego określenia potrzeb gmin i uruchomienia postępowań przetargowych w tym zakresie.

16 Głównym kryterium pozwalającym określić potrzeby gminy w zakresie infrastruktury serwerowej, będzie ilość stanowisk do obsługi obywateli w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. Dodatkowym kryterium będzie ilość fizycznych lokalizacji urzędów realizujących na terenie danej gminy zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. Gminy, których urzędy mieszczą się w jednej lokalizacji otrzymają w ramach doposażenia jeden serwer. Dla gmin, których urzędy rozlokowane są w więcej niż jednej lokalizacji, może zaistnieć konieczność doposażenia w szerszym zakresie. Ilość serwerów w tych gminach uzależniona będzie od ilości fizycznych lokalizacji urzędów gminnych obsługujących sprawy ze wskazanych wyżej obszarów oraz od możliwości wewnętrznej komunikacji pomiędzy tymi lokalizacjami (możliwość przesyłania danych do serwera znajdującego się w jednej z nich).

17 Ustawy Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

18 SSDIP Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej to aplikacja, która umożliwi ujednolicenie wyglądu stron podmiotowych BIP dla poszczególnych kategorii instytucji wykonujących zadania publiczne. Dzięki temu, szybciej znajdziemy informacje w biuletynach m.in. urzędów, sądów, czy szkół. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zawarło umowę na przygotowanie tego rozwiązania informatycznego z konsorcjum firm Nabino Sp. z o.o., Komunix Sp. z o.o. oraz Infomex Sp. z o.o. Jednolity system dostępu do informacji publicznej będzie dużym ułatwieniem dla instytucji, które zgodnie ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku, mają obowiązek udostępniać informacje publiczne m.in. na stronach podmiotowych BIP. Aplikacja zostanie udostępniona wyżej wymienionym podmiotom nieodpłatnie i umożliwi budowanie i aktualizację swoich stron podmiotowych BIP bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

19 SSDIP Przez wprowadzenie jednego wzoru strony BIP dla wszystkich instytucji z danej kategorii ujednolicony zostanie wygląd witryn i sposób prezentowania ich zawartości. Przykładowo, oznacza to, że biuletyn każdej gminy będzie miał jednakowe menu przedmiotowe. Analogicznie będzie w przypadku innych podmiotów, np. starostw, urzędów wojewódzkich, ministerstw. Budowa Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej stanowi element szerszego przedsięwzięcia, jakim jest rozwój elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej realizowany w ramach 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

20 SSDIP Umowa pomiędzy Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz konsorcjum firm Nabino Sp. z o.o., Komunix Sp. z o.o. i Infomex Sp. z o.o. została zawarta 30 grudnia 2010 roku. Wykonawcę wybrano w postępowaniu przetargowym w trybie dialogu konkurencyjnego. W ramach umowy konsorcjum ma opracować rozwiązanie informatyczne oparte na systemie zarządzania treścią (Content Management System - CMS), a także m.in. przygotować layout graficzny i dostarczyć i skonfigurować sprzęt potrzebny do poprawnego funkcjonowania aplikacji. Obecnie na stronie głównej BIP która zawiera ogólnokrajową bazę stron podmiotowych BIP instytucji realizujących zadania publiczne, zarejestrowanych jest prawie 12,4 tys. podmiotów.

21 Nowy BIP już wkrótce

22 Szkolenie administratorów „centralnego BIP” - 27.07.2011
Obsługa Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), konfiguracja serwerów i aplikacji SSDIP oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową - to tylko niektóre z umiejętności, które powinien posiadać administrator „centralnego BIP”. W dniach lipca br. w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA przeprowadzone zostało szkolenie dla administratorów SSDIP. W ramach szkolenia, uczestnicy zapoznali się z ogólnymi założeniami oraz architekturą systemu SSDIP. Poznali sposoby konfiguracji serwerów i aplikacji SSDIP, zarządzania infrastrukturą sieciową oraz założenia polityk bezpieczeństwa w kontekście tworzenia kopii zapasowych systemu. Ponadto organizatorzy przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu wykonywania kopii zapasowych, obsługi błędów systemu oraz jego obsługi.

23 eUsługi Zintegrowana, wielousługowa Platforma komunikacyjna Policji z funkcją eUsługi dla obywateli i przedsiębiorców to projekt, dzięki któremu sześć usług zostanie udostępnionych obywatelom drogą elektroniczną, takich jak: e-licencje (licencja detektywa, ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego); e-skarga; e-zażalenie; e-aukcja (zbywanie majątku); e-zamówienia publiczne; e-pozwolenie na broń.

24 eUsługi Łatwy dostęp do tych eUsług zapewnią tzw. „kioski elektroniczne”, które będą zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych dla obywateli – we wszystkich Komendach Wojewódzkich Policji, Komendzie Stołecznej i Komendzie Głównej Policji. eUsługi zostaną połączone na centralnej platformie komunikacyjnej, w pełni archiwizowanej i zarządzanej centralnie.

25 eUsługi w służbie Policji - 29.07.2011
Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zrealizowało II etap projektu eUsługi, w ramach którego dostarczyło policji m.in. 840 urządzeń wielofunkcyjnych, 80 tys. licencji oprogramowania oraz zapewniło konfigurację urządzeń sieciowych na potrzeby platformy. Celem projektu jest usprawnienie obiegu dokumentów w policji. Urządzenia wielofunkcyjne umożliwią funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji przetwarzanie papierowych wersji dokumentów na postać cyfrową, szybki wydruk niezbędnych dokumentów oraz przesłanie ich w sieci komputerowej na wskazane adresy. Dostęp do zintegrowanej, wielousługowej platformy komunikacyjnej Policji będzie miał każdy policjant lub pracownik cywilny Policji, wyposażony w komputer z odpowiednim oprogramowaniem, bez względu na lokalizację.  Centralny system usług ułatwi sprawne i szybkie dotarcie do informacji niezbędnych w codziennej pracy, a także udostępni funkcje e-learningu czy tele- i wideokonferencji.

26 Integracja w Policji Ponad 56 tysięcy użytkowników zostało zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE). ZSODE - wewnętrzny system Policji zostanie zintegrowany z budowaną - w ramach projektu eUsługi - platformą komunikacyjną. Integracja systemów usprawni przepływ danych oraz odciąży funkcjonariuszy i pracowników Policji od żmudnych, powtarzalnych czynności biurokratycznych. Policjanci będą mogli skuteczniej sprawować kontrolę nad prowadzeniem najważniejszych spraw i dochodzeń, a osoby ich nadzorujące będą miały możliwość przeglądania spraw dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom, związanym  z dokumentacją i przepływem zadań. Rozbudowany system uprości pracę, wyeliminuje potrzebę stosowania papieru, skróci czas sporządzania raportów i pozwoli na skoncentrowaniu się na podstawowym zadaniu, jakim jest ochrona społeczeństwa.

27 ePosterunek Aplikacja ePosterunek usprawnieni pracę jednostek organizacyjnych Policji, przede wszystkim służb dochodzeniowo-śledczych prowadzących postępowania przygotowawcze. Zadaniem systemu jest wsparcie obsługi druków procesowych, z zastosowaniem mechanizmów gromadzenia określonych danych w sposób eliminujący ich wielokrotne wpisywanie, głównie w ramach prowadzonych postępowań dotyczących przestępstw. Założenia aplikacji: wsparcie obsługi spraw i zdarzeń, a w szczególności tworzenie, zarządzanie i utrzymanie dokumentacji procesowej; usprawnienie obsługi spraw i optymalizację czasu generowania druków procesowych. 

28 Należy podkreślić, że terminologia w ePosterunku jest tożsama z nazewnictwem Krajowego Systemu Informatycznego Policji dzięki implementacji słowników KSIP i TEMIDA, co ułatwi bieżącą obsługę aplikacji. Dzięki integracji aplikacji ePosterunek z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) obywatel, poprzez może złożyć zawiadomienie o zdarzeniu nie wymagającym natychmiastowej interwencji np. zgłosić zaginięcie osoby.

29 Realizacja usługi za pośrednictwem www.epuap.gov.pl
Aby załatwić wybraną sprawę wystarczy, postąpić według metody 7 kroków:

30 OST 112 Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) to projekt, który jest elementem kompleksowych działań realizowanych przez CPI MSWiA, mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli poprzez budowę zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Projekt OST 112 zakłada uruchomienie platformy komunikacyjnej służącej do obsługi wywołań na numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe oraz komunikacji  pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne. OST 112 będzie stanowić bazę w postaci infrastruktury teleinformatycznej m.in. dla Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI PR), realizującego przyjmowanie i obsługę wywołań alarmowych, budowanego przez CPI MSWiA systemu łączności radiowej oraz dla funkcjonowania służb ratownictwa oraz porządku publicznego.

31 Dostarczono 1 500 telefonów IP - 05.12.2011
Centrum Projektów Informatycznych MSWiA - w ramach realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) - zakończyło doposażenie Komend Wojewódzkich Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w telefony IP. W sumie jednostki te otrzymały 1500 aparatów, które umożliwiają transmisję głosu przy pomocy sieci IP. Tym samym zakończyła się realizacja wszystkich dostaw telefonów zaplanowanych w projekcie. Aparaty zostaną wykorzystane w ramach budowanej sieci IP/MPLS na potrzeby służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego - OST 112, co pozwoli na podniesienie standardów obsługi połączeń oraz bezpieczeństwa transmisji głosu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, np. w zakresie szyfrowania transmisji danych głosowych. 

32 Zastosowana w urządzeniach technologia pozwoli na: uruchomienie nowych usług, w tym funkcji  telekonferencji, co usprawni współpracę różnego typu służb podczas obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe, możliwość przesyłania dodatkowych danych bezpośrednio na aparat i wyświetlania ich na ekranie LCD, przekazywanie połączeń, przywoływanie,  pocztę głosową oraz możliwość podłączenia zestawu słuchawek itp. Szkielet sieci OST 112 stanie się siecią operatorską, na bazie której zostaną zbudowane sieci usługowe na potrzeby wymiany danych, komunikacji VoIP oraz innych nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Rdzeń wykorzystywać będzie łącza o przepustowości do 10 Gbps, co pozwoli na swobodne przesyłanie różnego rodzaju danych pomiędzy użytkownikami końcowymi przyłączonymi do jej węzłów. Infrastruktura sieci została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić obsługę wszystkich wymaganych usług, jakie pochodzić będą od jej przyszłych użytkowników.

33 Sieć została zaprojektowana w trzech warstwach:
POL20 – obszar obejmujący lokalizacje w Warszawie oraz w miastach wojewódzkich, którego uruchomienie planowane jest na przełomie i 2011 roku; POL35 – obszar obejmujący lokalizacje w większych ośrodkach miejskich (w tym byłe miasta wojewódzkie), którego uruchomienie planowane jest do połowy 2011 roku; POL300 – obszar obejmujący poziom ośrodków powiatowych, którego uruchomienie planowane jest do końca 2011 roku. We wszystkich powyższych lokalizacjach zostaną zainstalowane i skonfigurowane elementy OST 112, m. in. sprzęt sieciowy i oprogramowanie. Dodatkowo na potrzeby sprawnego funkcjonowania sieci zostanie zakupiony system monitorowania i zarządzania siecią oraz niezbędne łącza.

34 Parametry techniczne urządzeń oraz topologia sieci gwarantują, że możliwe będzie elastyczne kształtowanie jej przepustowości w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby jej użytkowników. Jednocześnie poziom niezawodności i bezpieczeństwa sieci pozwala na szerokie wykorzystanie, np. sieć może być używana w administracji publicznej, stopniowego zastępując obecnie wykorzystywane przez urzędy technologie transmisji danych. W przyszłości OST 112 stanie się jednym z podstawowych narzędzi integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa, usprawni proces komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, przyczyniając się do budowy w Polsce elektronicznej administracji.

35 Roundtable on 112. Funkcjonowanie powiadamiania ratunkowego - 22. 11
Roundtable on 112 to cykliczne spotkania, których inicjatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Numeru Alarmowego EENA (European Emergency Number Association). Spotkania odbywają się dwa razy w roku w różnych miejscach w Europie. Ich celem w głównej mierze, jest wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w państwach starego kontynentu. Dzięki współpracy polskich władz oraz przedstawicieli stowarzyszenia EENA druga, w tym roku, konferencja Roundtable on 112 miała miejsce 18 listopada br. w Krakowie. Podczas konferencji omawiano modele organizacyjne służb powołanych do niesienia pomocy w nagłych przypadkach, w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro Stąd też, oprócz strony polskiej, w konferencji wzięli udział goście z Ukrainy, współgospodarza przyszłorocznych mistrzostw. Swoimi doświadczeniami przy organizacji imprez masowych podzielili się przedstawiciele m.in. Niemiec, Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.  


Pobierz ppt "Centrum Projektów Informatycznych MSWiA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google