Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrota Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrota Polski."— Zapis prezentacji:

1 Wrota Polski

2 „Wrota Polski” zostały zaproponowane jako nazwa zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług publicznych przez organy administracji publicznej w Polsce przy pomocy nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych, w szczególności przy pomocy Internetu, a w szerszym znaczeniu jako nazwa projektu, symbolizującego otwarcie Polski na nowe techniki, współpracę z innymi krajami oraz otwarcie państwa na potrzeby obywateli.

3 Regulamin Regulamin katalogu "WrotaPolski.pl - katalog polskich stron www": Do katalogu można zgłosić dowolną stronę www. Z wyjątkiem: stron z PageRank mniejszym od 1 (jeden) stron erotycznych stron naruszających polskie prawo stron w budowie stron bez polskiej wersji językowej podstron strony już istniejącej w katalogu WrotaPolski.pl stron stworzonych wyłącznie w celu zdobywania punktów do systemów wymiany linków albo wyświetlania reklam AdSense 2. Administrator katalogu zastrzega sobie prawo do edycji zaproponowanego wpisu, jak również do jego niezatwierdzenia bez podania przyczyny. 3. Stronę można zgłosić tylko do jednej kategorii. 4. Katalog jest moderowany, darmowy.

4 Garść informacji o katalogu "WrotaPolski
Garść informacji o katalogu "WrotaPolski.pl - katalog polskich stron www": ☼ ilość kategorii – 15 (dodawanie własnych kategorii jest zablokowane ) ☼ ilość podkategorii - 321(można dodawać własne pokategorie ) ☼ ilość wpisów – 1045 ( można sugerować własne wpisy) ☼ ilość gości on-line… ☼ linki bezpośrednie – tak, bezpośrednie

5

6

7 Lista usług oferowanych przez Wrota Polski
Metodyka wyboru usług Proces wyboru usług składał się z kilku etapów. Pierwszym etapem było zebranie wszystkich potencjalnych usług do wdrożenia w długą listę usług. Zebrano około 600 usług w ramach długiej listy. Następnie z długiej listy usług wybrano te usługi które albo są zaawansowane we wdrożeniu w Polce albo planowane do wdrożenia, usługi które są rekomendowane do wdrożenia przez Unią Europejską i usługi które są wdrażane w innych krajach. Po tym etapie do priorytetyzacji pozostało 28 usług w podziale na usługi dla obywateli i usługi dla przedsiębiorstw

8 OGÓLNA METODYKA WYBORU USŁUG DO WDROŻENIA

9 Długa lista usług

10 Metodyka priorytetyzacji usług
Metodyka priorytetyzacji usług opierała się na trzech kryteriach: łatwości wdrożenia, potencjału korzyści oraz znaczeniu strategicznym każdej usługi dla usługobiorców. Łatwość wdrożenia składa się z dwóch elementów: · Kosztu wdrożenia (skala: 1-mały koszt, 5-bardzo duży koszt wdrożenia), na który miał wpływ wymagany poziom zabezpieczeń dostępu do usługi, wymagane wsparcie procesu realizacji usługi poprzez technologie informatyczne oraz dostęp do źródeł finansowania, · Złożoność procesu (skala: 1-wymagane małe zmiany w procesie, 5-duże zmiany), na który miał wpływ poziom obsługi wymaganych zmian w procesie podczas wdrożenia, stopie złożoności podejmowania decyzji oraz stopie zbieżności obecnej architektury z architekturą docelową procesu realizacji podstawowej usługi publicznej.

11 Na potencjał korzyści miał wpływ poziom szacowanych
korzyści dla administracji, realizowanych poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej obsługi procesu i zmniejszenie nieprawidłowości oraz korzyści dla usługobiorców (obywatele i przedsiębiorstwa) wynikające z oszczędności czasu usługobiorcy oraz zmniejszenie kosztów obsługi procesu po stronie usługobiorcy. Dodatkowo dla każdej podstawowej usługi publicznej określono znaczenie strategiczne usługi.

12

13 Krótka lista podstawowych usług publicznych
W wyniku zastosowania priorytetyzacji uzyskano listę podstawowych usług publicznych do wdrożenia w pierwszej kolejności. Lista podzielona jest na usługi dla obywateli i przedsiębiorstw. Każda z usług otrzymała identyfikujący ją numer składający się z przedrostka „PUB” (podstawowe usługi publiczne), litery O lub P dla odpowiednio usług dla obywateli i przedsiębiorstw i kolejnego numeru usługi.

14

15 PUB.0.5 Proces obsługi praw jazdy
 Karta usługi

16

17

18

19

20

21 Architektura Wrót Polski
Najogólniej System Wrota Polski pośredniczy pomiędzy usługobiorcami a usługodawcami w zakresie realizacji usług administracji publicznej. Pośrednictwo to rozciąga się od bardzo prostej roli informowania o dostępnych usługach (rola katalog) w innych portalach, poprzez pośredniczenie w wymianie danych (rola bramka), następnie informowanie o przebiegu realizacji usługi (rola notyfikator) po dostarczanie nowych usług na bazie dostarczanych przez usługobiorców (rola koordynator). Dodatkowo System Wrota Polski udostępnia usługobiorcom zestaw usług własnych, które mogą by wykorzystane przy konstruowaniu portali administracji publicznej

22 Podstawowe założenia architektoniczne
1. Wrota Polski nie zastępują systemów dziedzinowych ( należących do jednostek administracji państwowej i samorządowej) 2. Wrota Polski są dla obywatela bramą do świata administracji. Stanowią jednolity interfejs do wszystkich usług udostępnianych publicznie. 3. Jednostkom administracji rządowej i samorządowej Wrota Polski udostępniają wspólne usługi, pozwalające na realizacje docelowych funkcji dla obywatela efektywniej. 4. Wrota Polski zawierają katalog usług elektronicznych oferowanych przez jednostki administracji państwowej i samorządowej. Z tego katalogu mogą korzystać: obywatele (relacja G2C – Government to Citizen ) firmy ( relacja G2B - Government to Business ) jednostki administracji ( relacja G2G - Government to Government ) 5. Architektura Wrót Polski musi podlegać ciągłemu i zaplanowanemu rozwojowi.

23 Misja Wrót Dla obywateli ( G2C) i firm ( G2B ) Wrota Polski są portalem Dla jednostek administracji ( G2G)Wrota Polski są magistralą usług

24 Architektura oparta o usługi (ang
Architektura oparta o usługi (ang. SOA - Service Oriented Architecture) zastosowana w komunikacji z systemami zewnętrznymi jak równie w komunikacji międzywarstwowej zakłada istnienie dostawców i odbiorców usług, którzy komunikuj się wywołując zdefiniowane na poziomie interfejsu funkcje – usługi. Architektura SOA odróżnia się od ogólnego modelu klient-serwer bardzo dużym naciskiem na separację poszczególnych komponentów oprogramowania i wykorzystaniem oddzielnie istniejących definicji interfejsów.

25 Usługi „przed wdrożeniem Wrót”

26 Usługi po wdrożeniu Wrót

27 1. Architektura organizacyjna ( biznesowa)
Poziomy architektury: - organizacyjna ( biznesowa) ( DLACZEGO? KNOW-WHY?) - logiczna ( CO? KNOW- WHAT?) - fizyczna ( JAK? KNOW0 HOW?) 1. Architektura organizacyjna ( biznesowa) Rola Wrót Polski w architekturze usług publicznych; wobec obywatela wobec systemów resortowych ( usług świadczonych przez resorty)

28 Poszczególne role : Katalog – System Wrota Polski zawiera odnośnik do serwisu internetowego obsługującego daną usług. Rola Systemu Wrót Polski sprowadzona do portalu internetowego (katalog linków, wyszukiwarka).

29 Bramka – System Wrota Polski zawiera mechanizmy identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji obywatela (zaufana strona). Po zalogowaniu do Systemu Wrót Polski obywatel ma dostęp do usługi (bez konieczności logowania).

30 Notyfikator – System Wrota Polski informuje usługobiorcę o zdarzeniach go dotyczących (np. zaległe podatki, przypomnienie o opłatach). Po zalogowaniu się „klient” Systemu Wrót Polski otrzymuje zagregowaną informację o „zdarzeniach w administracji, które go dotycz” (w formie osobistego informatora). System Wrota Polski odbiera informacje o zdarzeniach od zewnętrznych systemów (np. resortowych).

31 Koordynator – System Wrota Polski nie tylko odbiera informacje o zdarzeniach dotyczących usługi, ale także przesyła je do innych systemów usługodawców.

32

33 2. Architektura logiczna
Podstawowe elementy:

34

35 MOST : warstwy

36 MOST: usługi wspólne

37 Portal : dekompozycja

38 Portal : elementy

39 Warstwa prezentacji Warstwa prezentacji jest odpowiedzialna za dostarczenie różnych kanałów dostępu w sposób dostosowany do indywidualnych wymaga i potrzeb usługobiorców. Wyróżnianie w architekturze warstwy prezentacji narzuca oddzielenie interfejsu obsługi systemu od jego logiki biznesowej. Dzięki takiemu podejściu dane mogą by prezentowane w postaci i formie dostosowanej do indywidualnych preferencji usługobiorcy, ale równie niezależnie od środków czy urządzeń udostępniających interfejs obsługi. Dla obywateli/podmiotów gospodarczych System Wrót Polski powinien być dostępny poprzez kilka kanałów: dwukierunkowo - WWW, WAP PDA, jak i jednokierunkowo– SMS, (System Wrota Polski pełni rolę nadawcy komunikatów). Dodatkowo w przyszłości warstwa prezentacji może zostać rozbudowana o kanały telefoniczne jak IVR (ang. Interactive Voice Recognition) czy obsługę przez CallCenter. Wszystkie interfejsy użytkownika powinny spełnia zalecenia odnośnie dostępności.

40

41 Warstwa usług Warstwa usług odpowiedzialna jest za udostępnienie usług Systemu Wrót Polski programom/systemom informatycznym usługobiorców. Warstwa usług poza udostępnianiem samych usług oferuje katalog - opis oferowanych usług.

42 Środowisko budowy aplikacji
Środowisko budowy aplikacji nie stanowi warstwy w ścisłym modelu logicznym oprogramowania. Zostało wyróżnione dla zaznaczenia narzędzi projektowych i programistycznych, które będą wykorzystywane do tworzenia aplikacji uruchamianych w Systemie Wrota Polski

43 Aspekty prawne projektu
Zastosowana metodyka analizy problematyki prawnej programu Wrota Polski została podzielona na dwie części, analityczną oraz syntezę rekomendowanych zmian prawnych Analiza aktów prawnych Identyfikacja barier prawnych obejmuje: o Analizę aktów prawnych, mających związek z programem Wrota Polski pod kątem barier prawnych dla realizacji wdrożenia o Analizę proponowanych procesów dla każdej z usług publicznych oraz analizę procesów wspólnych, w celu identyfikacji strukturalnych barier prawnych, wynikających z rozwiązań przyjętych w administracji państwowej Synteza rekomendacji Synteza szczegółowego materiału wynikowego z fazy analitycznej pozwoli na opracowanie następujących rekomendacji: o Proponowane zmiany prawne dotyczące poszczególnych usług publicznych oraz procesów wspólnych o Opracowanie strategii wprowadzania zmian prawnych w zakresie procedur legislacyjnych z uwzględnieniem proponowanych zmian w harmonogramach wdrażania usług

44 Lista wyselekcjonowanych i przeanalizowanych aktów prawnych mających związek z programem Wrota Polski została przedstawiona w poniższej tabeli:

45

46

47 Lista przeanalizowanych procesów wspólnych i procesów realizacji usług publicznych

48


Pobierz ppt "Wrota Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google