Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury i funkcje Tworzenie: CREATE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury i funkcje Tworzenie: CREATE"— Zapis prezentacji:

1 Procedury i funkcje Tworzenie: CREATE
PROCEDURE nazwa ([proc_parameter[,...]]) [characteristic ...] routine_body FUNCTION nazwa ([func_parameter[,...]]) RETURNS type proc_parameter: [ IN | OUT | INOUT ] param_name type func_parameter: param_name type

2 Prosty przykład: CREATE PROCEDURE przecena (IN nazwa varchar (64))
UPDATE nieruchomosc SET czynsz = czynsz*1.2 WHERE miasto = nazwa; mysql> SELECT nieruchomoscNr, miasto, czynsz, biuroNr FROM nieruchomosc; | nieruchomoscNr | miasto | czynsz | biuroNr | | A | Augustów | | B | | B | Białystok | | B | | B | Białystok | | B | | B | Białystok | | B | | B | Białystok | | B | | G | Grajewo | | B | | L | Łomża | | B | 7 rows in set (0.00 sec)

3 Wywołanie procedury: mysql> CALL przecena('Augustów');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec) mysql> SELECT nieruchomoscNr, miasto, czynsz, biuroNr FROM nieruchomosc; | nieruchomoscNr | miasto | czynsz | biuroNr | | A | Augustów | | B | | B | Białystok | | B | | B | Białystok | | B | | B | Białystok | | B | | B | Białystok | | B | | G | Grajewo | | B | | L | Łomża | | B | 7 rows in set (0.00 sec)

4 Schemat bazy Biuro Nieruchomości:

5 Zadanie: Zrealizować procedurę, która będzie zwiększać płacę pracowników o wartość podaną przy wywołaniu jako dana wejściowa dla stanowiska też podanego przy wywołaniu. CREATE PROCEDURE podwyzka (IN ile int(4), IN jaki varchar (15)) UPDATE personel SET pensja = pensja+ile WHERE stanowisko = jaki; CALL podwyzka(50, 'asystent');

6 Przykład procedury losującej uczniów do klas:
DELIMITER | CREATE PROCEDURE UtworzUczniow(IN r INT, IN kl CHAR, IN chlopcy INT, IN dziewczynki INT) BEGIN DECLARE dz INT; DECLARE ch INT; DECLARE rchar CHAR(11); CASE r WHEN 1 THEN SET rchar=' '; WHEN 2 THEN SET rchar=' '; WHEN 3 THEN SET rchar=' '; ELSE SELECT 'ERROR - ZLY ROK'; END CASE;

7 SET dz=0; WHILE (dz < dziewczynki) DO INSERT INTO Uczniowie VALUES (0, (SELECT nazwisko FROM __Nazwiska ORDER BY rand() LIMIT 1), (SELECT imie FROM __Imiona WHERE plec='K' ORDER BY rand() LIMIT 1), (SELECT rchar - INTERVAL rand()*365+1 DAY),'K', (SELECT id_klasy FROM Klasy WHERE rok=r AND klasa=kl)); SET dz=dz+1; END WHILE;

8 SET ch=0; WHILE (ch < chlopcy) DO INSERT INTO Uczniowie VALUES (0, (SELECT nazwisko FROM __Nazwiska ORDER BY rand() LIMIT 1), (SELECT imie FROM __Imiona WHERE plec='M' ORDER BY rand() LIMIT 1), (SELECT rchar - INTERVAL rand()*365+1 DAY),'M', (SELECT id_klasy FROM Klasy WHERE rok=r AND klasa=kl)); SET ch=ch+1; END WHILE; END| DELIMITER ;

9 Nazwiska: CREATE TABLE __Nazwiska (
id_nazwiska INT UNSIGNED NOT NULL auto_increment, nazwisko char(30) NOT NULL, UNIQUE id(id_nazwiska), PRIMARY KEY (id_nazwiska) ); INSERT INTO __Nazwiska VALUES (0,'Ancypo'),(0,'Arciuch'),(0,'Awdziej'),(0,'Chwiedzko'),(0,'Cychowska'), (0,'Czaplejewicz'),(0,'Filonowicz'),(0,'Filon'),(0,'Kuzbiel'),(0,'Gryszkiewicz'), (0,'Jackiewicz'),(0,'Jurgiel'),(0,'Kazimierowicz'),(0,'Kostera'),(0,'Kostro'), (0,'Nowak'),(0,'Krawiel'),(0,'Krupowicz'),(0,'Mizer'),(0,'Mrozowicz'), (0,'Mucus'),(0,'Niedzwiedz'),(0,'Ostasiewicz'),(0,'Surowiec'),(0,'Anisko'), (0,'Antoniuk'),(0,'Borowik'),(0,'Chodziutko'),(0,'Gieniusz'),(0,'Grygucis'), (0,'Gryszko'),(0,'Jurgiel'),(0,'Karpowicz'),(0,'Kargul'),(0,'Pawlak'), (0,'Marcinkiewicz'),(0,'Miller'),(0,'Sidor'),(0,'Siemianczuk'),(0,'Misiukiewicz'), (0,'Szymczyk'),(0,'Taudul'),(0,'Zapolnik'),(0,'Klej'),(0,'Kucharewicz'), (0,'Chlus'),(0,'Cilulko'),(0,'Puszko'),(0,'Loszczyk'),(0,'Makarewicz'), (0,'Solniczek'),(0,'Szczesnowicz'),(0,'Szyszko'),(0,'Werda'),(0,'Sietejko'), (0,'Sawon'),(0,'Smola'),(0,'Sloma'),(0,'Sacharczuk'),(0,'Miszkin'), (0,'Baszko'),(0,'Bilkiewicz'),(0,'Czaplejewicz'),(0,'Osial'),(0,'Borys'), (0,'Salak'),(0,'Zajczyk'),(0,'Lazarewicz'),(0,'Rudnik'),(0,'Recko'), (0,'Szczesiul'),(0,'Luba'),(0,'Mroczko'),(0,'Abramowicz'),(0,'Beczko'), (0,'Bleczko'),(0,'Butkiewicz'),(0,'Daszkilewicz'),(0,'Galuzyn'),(0,'Gryc'), (0,'Gudel'),(0,'Toczko'),(0,'Malkiewicz'),(0,'Potapa'),(0,'Pupek'), (0,'Prycz'),(0,'Koleda'),(0,'Gniedziejko'),(0,'Juchniewicz'),(0,'Lengiewicz'), (0,'Turko'),(0,'Kulak'),(0,'Dudziuk'),(0,'Trochanowicz'),(0,'Stefanczuk'), (0,'Lopata'),(0,'Loskot'),(0,'Matuk'),(0,'Kijek'),(0,'Woronko'), (0,'Romanowicz'),(0,'Pylko'),(0,'Misarko'),(0,'Waluszko'),(0,'Toloczko'), (0,'Pigiel'),(0,'Stupak'),(0,'Zdanuk'),(0,'Mackiewicz'),(0,'Hecman') ;

10 Imiona: CREATE TABLE __Imiona (
id_imienia INT UNSIGNED NOT NULL auto_increment, imie char(20) NOT NULL, plec ENUM('K','M'), UNIQUE id(id_imienia), PRIMARY KEY (id_imienia) ); INSERT INTO __Imiona VALUES (0,'Lukasz','M'),(0,'Piotr','M'),(0,'Raroslaw','M'),(0,'Jacek','M'),(0,'Andrzej','M'), (0,'Maciej','M'),(0,'Zbigniew','M'),(0,'Leszek','M'),(0,'Kamil','M'),(0,'Pawel','M'), (0,'Wojciech','M'),(0,'Bartosz','M'),(0,'Jakub','M'),(0,'Marcin','M'),(0,'Rafal','M'), (0,'Adam','M'),(0,'Daniel','M'),(0,'Robert','M'),(0,'Boromir','M'),(0,'Slawomir','M'), (0,'Mateusz','M'),(0,'Marek','M'),(0,'Przemyslaw','M'),(0,'Mariusz','M'),(0,'Grzegorz','M'), (0,'Marzena','K'),(0,'Sylwia','K'),(0,'Edyta','K'),(0,'Urszula','K'),(0,'Malgorzata','K'), (0,'Justyna','K'),(0,'Magdalena','K'),(0,'Agnieszka','K'),(0,'Joanna','K'),(0,'Anna','K'), (0,'Monika','K'),(0,'Ewa','K'),(0,'Paulina','K'),(0,'Marta','K'),(0,'Jolanta','K'), (0,'Katarzyna','K'),(0,'Natalia','K'),(0,'Agata','K'),(0,'Elzbieta','K'),(0,'Celina','K'), (0,'Beata','K'),(0,'Karolina','K'),(0,'Dorota','K'),(0,'Izabela','K'),(0,'Wioletta','K') ;

11 Wywołania: call UtworzUczniow(3,'a',10,19);
call UtworzUczniow(3,'b',6,24); call UtworzUczniow(3,'c',19,11); call UtworzUczniow(3,'d',14,13); call UtworzUczniow(3,'e',6,25); call UtworzUczniow(3,'f',7,20): call UtworzUczniow(2,'a',9,22); call UtworzUczniow(2,'b',18,8); call UtworzUczniow(2,'c',22,8); call UtworzUczniow(2,'d',13,17); call UtworzUczniow(2,'e',7,23); call UtworzUczniow(2,'f',3,26); call UtworzUczniow(1,'a',6,25); call UtworzUczniow(1,'b',20,10); call UtworzUczniow(1,'c',20,8); call UtworzUczniow(1,'d',16,15); call UtworzUczniow(1,'e',7,24); call UtworzUczniow(1,'f',7,25);

12 Przykład funkcji: mysql> CREATE FUNCTION Witajcie (s CHAR(20)) RETURNS CHAR(50) -> RETURN CONCAT('Witajcie, ',s,'!'); Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> SELECT Witajcie('kochani'); | Witajcie('kochani') | | Witajcie, kochani! | 1 row in set (0.00 sec)

13 IF: IF warunek THEN instrukcje [ELSEIF warunek THEN instrukcje] ...
[ELSE instrukcje] END IF

14 Wyzwalacze: CREATE TRIGGER nazwa trigger_time trigger_event
ON tabela FOR EACH ROW trigger_stmt Wyzwalacz nazwa związany z tabelą tabela. trigger_time - określenie czasowe wykonania, może być: BEFORE lub AFTER instrukcji, która go aktywuje trigger_stmt – instrukcje wykonywane po aktywacji wyzwalacza trigger_event – instrukcje, które aktywują wyzwalacz

15 trigger_event – instrukcje, które aktywują wyzwalacz:
INSERT: wyzwalacz jest aktywowany gdy tylko nowy wiersz jest wstawiany do tabeli; np. przez INSERT, LOAD DATA, czy REPLACE. UPDATE: wyzwalacz jest aktywowany gdy tylko wiersz jest uaktualniany; np. przez UPDATE. DELETE: wyzwalacz jest aktywowany gdy tylko wiersz jest usuwany z tabeli; np. przez DELETE czy REPLACE Jednakże DROP TABLE nie aktywuje wyzwalacza

16 Przykład: mysql> CREATE TABLE test1(a1 INT);
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec) mysql> CREATE TABLE test2(a2 INT); Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) mysql> CREATE TABLE test3(a3 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY); mysql> CREATE TABLE test4( -> a4 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -> b4 INT DEFAULT 0 -> );

17 mysql> DELIMITER | mysql> CREATE TRIGGER testref BEFORE INSERT ON test1 -> FOR EACH ROW BEGIN -> INSERT INTO test2 SET a2 = NEW.a1; -> DELETE FROM test3 WHERE a3 = NEW.a1; -> UPDATE test4 SET b4 = b4 + 1 WHERE a4 = NEW.a1; -> END; -> | Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) mysql> DELIMITER ;

18 mysql> INSERT INTO test3 (a3) VALUES
-> (NULL), (NULL), (NULL), (NULL), (NULL), -> (NULL), (NULL), (NULL), (NULL), (NULL); Query OK, 10 rows affected (0.05 sec) Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0 mysql> INSERT INTO test4 (a4) VALUES -> (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0),(0); Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)

19 mysql> SELECT * FROM test3
+----+ | a3 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 5 rows in set (0.01 sec) mysql> SELECT * FROM test4 | a4 | b4 | | 1 | 0 | | 2 | 0 | | 3 | 0 | | 4 | 0 | | 5 | 0 | | 6 | 0 | | 7 | 0 | | 8 | 0 | | 9 | 0 | | 10 | 0 | 10 rows in set (0.00 sec)

20 Aktywacja wyzwalacza:
mysql> INSERT INTO test1 VALUES -> (1), (3), (1), (7), (1), (8), (4), (4); Query OK, 8 rows affected (0.09 sec) Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0

21 Wyniki: mysql> SELECT * FROM test1 +------+ | a1 | | 1 | | 3 |
| 1 | | 3 | | 7 | | 8 | | 4 | 8 rows in set (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM test2 | a2 |

22 mysql> SELECT * FROM test3
+----+ | a3 | | 2 | | 5 | | 6 | | 9 | | 10 | 5 rows in set (0.01 sec) mysql> SELECT * FROM test4 | a4 | b4 | | 1 | 3 | | 2 | 0 | | 3 | 1 | | 4 | 2 | | 5 | 0 | | 6 | 0 | | 7 | 1 | | 8 | 1 | | 9 | 0 | | 10 | 0 | 10 rows in set (0.00 sec)

23 Cechy MySQL w wersjach:
Unions 4.0 Subqueries 4.1 R-trees 4.1 (dla tabeli MyISAM) Procedury i funkcje 5.0 Views (perspektywy) Cursors Foreign keys 5.1 (od 3.23 dla InnoDB) Triggers (wyzwalacze) 5.0 i 5.1 Full outer join 5.1 ? Constraints (ograniczniki) 5.1

24 Transakcje: Transakcje w systemach zarządzania bazą danych stanowi sekwencje powiązanych ze sobą instrukcji, które muszą być traktowane jak pojedyncza jednostka. Rozumiemy to tak, że albo wszystkie zadania wchodzące w skład transakcji zostaną wykonane, albo żadne z nich. Transakcja jest niepodzielna, ponieważ przy równoczesnym dostępie do zasobów przez wielu użytkowników lub trwających procesach, w czasie awarii może dojść do niespójności bazy danych. Ważną cechą transakcji jest to, że są one nie widoczne dla innych sesji jeżeli nie zostaną wykonane. Nikt nie może odczytać danych z tabel, jeżeli jesteśmy w czasie ich aktualizacji

25 MySQL oferuje transakcje zgodne z tzw. właściwościami ACID:
Atomicity ( niepodzielność) – nie ma możliwości podziału transakcji, albo wszystkie zmiany zostaną zachowane w bazie danych albo żadna z nich Consistency (spójność) – oznacza, że operacje przekształcają bazę danych z jednego stanu prawidłowego w inny. Nie powinny być możliwe etapy, kiedy dane są niespójne. Isolation (izolacja) – oznacza, że transakcje nie kolidują ze sobą, gdy są wykonywane. Każda transakcja powinna być wykonywana tak, jakby w danej chwili tylko ona mogła wykonywać operacje odczytu i aktualizacji. Durability (trwałość) – oznacza, że po wykonaniu transakcji w bazie danych, efekty transakcji są stałe.

26 START TRANSACTION [WITH CONSISTENT SNAPSHOT] | BEGIN [WORK]
COMMIT [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE] ROLLBACK [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE] SET AUTOCOMMIT = {0 | 1} Transakcje rozpoczynamy wydając polecenie START TRANSACTION lub jego synonimy BEGIN WORK oraz BEGIN. Zalecane jest używanie tej pierwszej postaci, gdyż jest ona zgodna z norma SQL-99.

27 MySQL może pracować w dwóch trybach
MySQL może pracować w dwóch trybach. Pierwszy, zwany autocommit, powoduje, że każde wydawane polecenie jest traktowana jako transakcja. Oznacza to, ze wynik działania tego polecenia jest automatycznie zatwierdzany w bazie danych i nie ma możliwości jego wycofania. Aby wyłączyć działanie trybu autocommit należy wydąć polecenie: SET AUTOCOMMIT = 0; Wówczas można samodzielnie wydawać polecenia START TRANSACTION, COMMIT oraz ROLLBACK. Pierwsze z nich rozpoczyna nową transakcje, drugie zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone w ramach bieżącej transakcji. Ostatnie natomiast polecenie wycofuje wszystkie zmiany wprowadzone w ramach bieżącej transakcji.

28 Przykład: mysql> CREATE TABLE test (id INT PRIMARY KEY) ENGINE = InnoDB; mysql> INSERT INTO test VALUES (1), (2); mysql> select * from test; +----+ | id | | 1 | | 2 | mysql> SET AUTOCOMMIT = 0; mysql> START TRANSACTION; mysql> UPDATE test SET id=10 WHERE id=1; mysql> UPDATE test SET id=20 WHERE id=2; mysql> SELECT * FROM test; | 10 | | 20 | mysql> COMMIT;

29 Ponowny powrót do trybu autocommit spowoduje polecenie:
Po wykonaniu instrukcji SET AUTOCOMMIT = 0, MySQL zakłada, ze od tej pory wszystkie transakcje będą przez użytkownika jawnie kończone poleceniem COMMIT. Należy o tym zawsze pamiętać, bo gdy o tym zapomnimy i zakończymy sesje (np. zamykając aplikacje kliencką), MySQL automatycznie wycofa wszystkie zmiany wprowadzone w czasie całej sesji! Ponowny powrót do trybu autocommit spowoduje polecenie: SET AUTOCOMMIT = 1; Sprawdzamy jaki tryb zatwierdzania transakcji obowiązuje: mysql> SELECT | | | |

30 Przykład z wycofaniem:
| SESJA A | mysql> SET AUTOCOMMIT = 0; mysql> START TRANSACTION; | SESJA B | mysql> SELECT * FROM test; | id | | 1 | mysql> UPDATE test SET id = 2; mysql> DELETE FROM test;

31 mysql> SELECT * FROM test;
| id | | 1 | mysql> UPDATE test SET id = 2; --- sesja zablokowana --- mysql> ROLLBACK; --- sesja ’puszcza’ --- Query OK, 1 row affected (2.13 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 | id | | 2 |

32 Przykład z zakleszczeniem:
mysql> DROP TABLE test; mysql> CREATE TABLE test (id INT PRIMARY KEY) ENGINE = InnoDB; mysql> INSERT INTO test VALUES (1), (2); mysql> COMMIT; mysql> select * from test; +----+ | id | | 1 | | 2 | | SESJA A | | SESJA B | mysql> SET AUTOCOMMIT = 0; mysql> START TRANSACTION; mysql> UPDATE test SET id=10 WHERE id=1; mysql> UPDATE test SET id=20 WHERE id=2;

33 mysql> UPDATE test SET id=20 WHERE id=2;
--- sesja zablokowana --- mysql> UPDATE test SET id=10 WHERE id=1; --- sesja ’puszcza’ --- Query OK, 1 row affected (21.44 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction mysql>

34 mysql> SELECT * FROM test;
+----+ | id | | 10 | | 20 | | 1 | | 2 | mysql> COMMIT; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

35 mysql> SELECT * FROM test;
+----+ | id | | 1 | | 2 | mysql> COMMIT; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) | 10 | | 20 |

36 Zakleszczanie bez klucza głównego:
mysql> DROP TABLE test; mysql> CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = InnoDB; mysql> INSERT INTO test VALUES (1), (2); mysql> COMMIT; mysql> select * from test; +----+ | id | | 1 | | 2 | | SESJA A | | SESJA B | mysql> SET AUTOCOMMIT = 0; mysql> START TRANSACTION; mysql> UPDATE test SET id=10 WHERE id=1;

37 mysql> UPDATE test SET id=20 WHERE id=2;
ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction - przekroczony czas oczekiwania – Query OK, 1 row affected (21.44 sec)Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 mysql> UPDATE test SET id=10 WHERE id=1; - przekroczony czas oczekiwania - mysql> SELECT * FROM test; +----+ | id | | 10 | | 20 |

38 mysql> SELECT * FROM test; +----+ | id | | 1 | | 2 |
| 1 | | 2 | mysql> COMMIT; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) | 10 | | 20 |

39 Informacje o statusie tabeli i jej powiązaniach:
mysql> show table status like 'personel'\G *************************** 1. row *************************** Name: personel Engine: InnoDB Version: 10 Row_format: Compact Rows: 17 Avg_row_length: 963 Data_length: 16384 Max_data_length: 0 Index_length: 16384 Data_free: 0 Auto_increment: NULL Create_time: :36:44 Update_time: NULL Check_time: NULL Collation: utf8_polish_ci Checksum: NULL Create_options: Comment: InnoDB free: 3072 kB; (`biuronr`) REFER `biuro/biuro`(`biuronr`) ON UPDATE CASCAD

40 INFORMATION_SCHEMA: Zapewnia dostęp do metadanych bazy danych.
Metadane to dane o danych (definicja struktury danych), takie jak nazwa bazy danych lub tabeli, typ danych kolumny lub przywileje dostępu. Nazywany czasami słownikiem danych lub katalogiem systemowym. INFORMATION_SCHEMA to ''baza informacyjna'', gdzie magazynuje się informacje o wszystkich bazach danych, które serwer MySQL utrzymuje. Zawiera kilka tabel (tymczasowych), które są tylko do odczytu. Każdy użytkownik MySQL ma prawo dostępu do tych tabel, ale tylko do wierszy związanych z obiektami, do których użytkownik posiada właściwe przywileje dostępu. Struktura tabel INFORMATION_SCHEMA stosuje się do standardu ANSI/ISO SQL:2003 część 11 ''Schematy''. Jest dostępny od wersji MySQL

41 Pełna lista tabel Information_schema:
mysql> show tables; | Tables_in_information_schema | | CHARACTER_SETS | | COLLATIONS | | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | | COLUMNS | | COLUMN_PRIVILEGES | | ENGINES | | EVENTS | | FILES | | GLOBAL_STATUS | | GLOBAL_VARIABLES | | KEY_COLUMN_USAGE | | PARTITIONS | | PLUGINS | | PROCESSLIST | | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | | ROUTINES | | SCHEMATA | | SCHEMA_PRIVILEGES | | SESSION_STATUS | | SESSION_VARIABLES | | STATISTICS | | TABLES | | TABLE_CONSTRAINTS | | TABLE_PRIVILEGES | | TRIGGERS | | USER_PRIVILEGES | | VIEWS | 27 rows in set (0.05 sec)

42 Wybrane informacje o tabelach:
mysql> SELECT table_schema, table_name, table_type FROM information_schema.tables; | table_schema | table_name | table_type | | information_schema | CHARACTER_SETS | SYSTEM VIEW | | information_schema | COLLATIONS | SYSTEM VIEW | | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | SYSTEM VIEW | | information_schema | COLUMNS | SYSTEM VIEW | | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | | information_schema | ENGINES | SYSTEM VIEW | | information_schema | EVENTS | SYSTEM VIEW | | information_schema | FILES | SYSTEM VIEW | | information_schema | GLOBAL_STATUS | SYSTEM VIEW | | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | SYSTEM VIEW | | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | SYSTEM VIEW | | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | | information_schema | SESSION_STATUS | SYSTEM VIEW | ...

43 | information_schema | SESSION_VARIABLES | SYSTEM VIEW |
| information_schema | STATISTICS | SYSTEM VIEW | | information_schema | TABLES | SYSTEM VIEW | | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | | information_schema | TRIGGERS | SYSTEM VIEW | | information_schema | USER_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | | information_schema | VIEWS | SYSTEM VIEW | | biuro | _10_dyrektorzy | VIEW | | biuro | _10_full | VIEW | | biuro | _11_biuro_b | VIEW | | biuro | biuro | BASE TABLE | | biuro | biuro | BASE TABLE | | biuro | klient | BASE TABLE | | biuro | nieruchomosc | BASE TABLE | | biuro | nieruchomosc | BASE TABLE | | biuro | personel | BASE TABLE | | biuro | rejestracja | BASE TABLE | | biuro | test | BASE TABLE | | biuro | test | BASE TABLE | | biuro | test | BASE TABLE | | biuro | test | BASE TABLE | | biuro | wizyta | BASE TABLE | | biuro | wlasciciel | BASE TABLE | | biuro | wynajecie | BASE TABLE | ...

44 | mysql | columns_priv | BASE TABLE |
| mysql | db | BASE TABLE | | mysql | event | BASE TABLE | | mysql | func | BASE TABLE | | mysql | general_log | BASE TABLE | | mysql | help_category | BASE TABLE | | mysql | help_keyword | BASE TABLE | | mysql | help_relation | BASE TABLE | | mysql | help_topic | BASE TABLE | | mysql | host | BASE TABLE | | mysql | plugin | BASE TABLE | | mysql | proc | BASE TABLE | | mysql | procs_priv | BASE TABLE | | mysql | slow_log | BASE TABLE | | mysql | tables_priv | BASE TABLE | | mysql | time_zone | BASE TABLE | | mysql | time_zone_leap_second | BASE TABLE | | mysql | time_zone_name | BASE TABLE | | mysql | time_zone_transition | BASE TABLE | | mysql | time_zone_transition_type | BASE TABLE | | mysql | user | BASE TABLE | | mysql | user_info | BASE TABLE |

45 Informacje z komentarzami dla tabel bazy biuro:
mysql> SELECT table_schema, table_name, table_comment FROM information_schema.tables WHERE TABLE_SCHEMA='biuro'; | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_COMMENT | | biuro | _10_dyrektorzy | VIEW | | biuro | _10_full | VIEW | | biuro | _11_biuro_b003 | VIEW | | biuro | biuro | | | biuro | biuro | | | biuro | klient | | | biuro | nieruchomosc | | | biuro | nieruchomosc2 | | | biuro | personel | | | biuro | rejestracja | | | biuro | test | | | biuro | test | | | biuro | test | | | biuro | test | | | biuro | v | VIEW | | biuro | v | VIEW | | biuro | v | VIEW | | biuro | wizyta | | | biuro | wlasciciel | | | biuro | wynajecie | | 20 rows in set (0.03 sec)

46 Informacje z komentarzami dla tabel bazy mysql:
mysql> select TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, TABLE_COMMENT from information_schema.tables WHERE TABLE_SCHEMA='mysql'; | TABLE_SCHEMA| TABLE_NAME | TABLE_COMMENT | | mysql | columns_priv | Column privileges | | mysql | db | Database privileges | | mysql | func | User defined functions | | mysql | help_category | help categories | | mysql | help_keyword | help keywords | | mysql | help_relation | keyword-topic relation | | mysql | help_topic | help topics | | mysql | host | Host privileges; Merged with database privileges | | mysql | proc | Stored Procedures | | mysql | procs_priv | Procedure privileges | | mysql | tables_priv | Table privileges | | mysql | time_zone | Time zones | | mysql | time_zone_leap_second | Leap seconds information for time zones | | mysql | time_zone_name | Time zone names | | mysql | time_zone_transition | Time zone transitions | | mysql | time_zone_transition_type | Time zone transition types | | mysql | user | Users and global privileges |

47 Wszystkie informacje dla tabeli personel bazy biuro:
mysql> SELECT * FROM information_schema.tables WHERE TABLE_SCHEMA='biuro' AND TABLE_NAME='personel'\G *************************** 1. row *************************** TABLE_CATALOG: NULL TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel TABLE_TYPE: BASE TABLE ENGINE: InnoDB VERSION: 10 ROW_FORMAT: Compact TABLE_ROWS: 17 AVG_ROW_LENGTH: 963 DATA_LENGTH: 16384 MAX_DATA_LENGTH: 0 INDEX_LENGTH: 16384 DATA_FREE: 0 AUTO_INCREMENT: NULL CREATE_TIME: :36:44 UPDATE_TIME: NULL CHECK_TIME: NULL TABLE_COLLATION: utf8_polish_ci CHECKSUM: NULL CREATE_OPTIONS: TABLE_COMMENT: InnoDB free: 3072 kB; (`biuronr`) REFER` biuro/biuro`(`biuronr`) ON UPDATE CASCAD

48 Informacje o schematach :
mysql> SELECT catalog_name, schema_name, default_character_set_name, default_collation_name FROM information_schema.schemata; | catalog_name | schema_name | default_character_set_name| default_collation_name| | NULL | information_schema| utf | utf8_general_ci | | NULL | biuro | utf | utf8_polish_ci | | NULL | mysql | utf | utf8_general_ci | | NULL | szkola | utf | utf8_polish_ci | 4 rows in set (0.02 sec)

49 Rozszerzone informacje o kolumnach:
mysql> SELECT * FROM information_schema.columns WHERE TABLE_SCHEMA='biuro' AND TABLE_NAME='personel' AND COLUMN_NAME IN ('personelnr','plec')\G *************************** 1. row *************************** TABLE_CATALOG: NULL TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel COLUMN_NAME: personelNr ORDINAL_POSITION: 1 COLUMN_DEFAULT: NULL IS_NULLABLE: NO DATA_TYPE: varchar CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH: 4 CHARACTER_OCTET_LENGTH: 12 NUMERIC_PRECISION: NULL NUMERIC_SCALE: NULL CHARACTER_SET_NAME: utf8 COLLATION_NAME: utf8_polish_ci COLUMN_TYPE: varchar(4) COLUMN_KEY: PRI EXTRA: PRIVILEGES: select,insert,update,references COLUMN_COMMENT:

50 Cd. *************************** 2. row ***************************
TABLE_CATALOG: NULL TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel COLUMN_NAME: plec ORDINAL_POSITION: 5 COLUMN_DEFAULT: NULL IS_NULLABLE: NO DATA_TYPE: enum CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH: 1 CHARACTER_OCTET_LENGTH: 3 NUMERIC_PRECISION: NULL NUMERIC_SCALE: NULL CHARACTER_SET_NAME: utf8 COLLATION_NAME: utf8_polish_ci COLUMN_TYPE: enum('K','M') COLUMN_KEY: EXTRA: PRIVILEGES: select,insert,update,references COLUMN_COMMENT:

51 Informacje o używanych kluczach:
mysql> SELECT * FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE WHERE TABLE_SCHEMA='biuro' AND TABLE_NAME='personel'\G ************************** 1. row ************************** CONSTRAINT_CATALOG: NULL CONSTRAINT_SCHEMA: biuro CONSTRAINT_NAME: PRIMARY TABLE_CATALOG: NULL TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel COLUMN_NAME: personelNr ORDINAL_POSITION: 1 POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT: NULL REFERENCED_TABLE_SCHEMA: NULL REFERENCED_TABLE_NAME: NULL REFERENCED_COLUMN_NAME: NULL

52 cd: ************************** 2. row **************************
CONSTRAINT_CATALOG: NULL CONSTRAINT_SCHEMA: biuro CONSTRAINT_NAME: biuroNr TABLE_CATALOG: NULL TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel COLUMN_NAME: biuroNr ORDINAL_POSITION: 1 POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT: 1 REFERENCED_TABLE_SCHEMA: biuro REFERENCED_TABLE_NAME: biuro REFERENCED_COLUMN_NAME: biuroNr 2 rows in set (0.02 sec)

53 Informacje o więzach (ograniczeniach) tabel:
mysql> SELECT * FROM information_schema.table_constraints WHERE TABLE_SCHEMA='biuro' AND TABLE_NAME='personel'\G ************************** 1. row ************************** CONSTRAINT_CATALOG: NULL CONSTRAINT_SCHEMA: biuro CONSTRAINT_NAME: PRIMARY TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel CONSTRAINT_TYPE: PRIMARY KEY ************************** 2. row ************************** CONSTRAINT_NAME: biuroNr CONSTRAINT_TYPE: FOREIGN KEY 2 rows in set (0.02 sec)

54 Informacje o indeksach:
mysql> SELECT * FROM information_schema.statistics WHERE TABLE_SCHEMA='biuro' AND TABLE_NAME='personel'\G ************************** 1. row ************************** TABLE_CATALOG: NULL TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel NON_UNIQUE: 0 INDEX_SCHEMA: biuro INDEX_NAME: PRIMARY SEQ_IN_INDEX: 1 COLUMN_NAME: personelNr COLLATION: A CARDINALITY: 17 SUB_PART: NULL PACKED: NULL NULLABLE: INDEX_TYPE: BTREE COMMENT:

55 Cd. ************************** 2. row **************************
TABLE_CATALOG: NULL TABLE_SCHEMA: biuro TABLE_NAME: personel NON_UNIQUE: 1 INDEX_SCHEMA: biuro INDEX_NAME: biuroNr SEQ_IN_INDEX: 1 COLUMN_NAME: biuroNr COLLATION: A CARDINALITY: 17 SUB_PART: NULL PACKED: NULL NULLABLE: INDEX_TYPE: BTREE COMMENT: 2 rows in set (0.01 sec)

56 Przykładowe wyszukiwanie danych użytkownika „Biuro”:
Podaj informacje o biurach w danym mieście; Podaj liczbę wszystkich biur w danym mieście. Podaj nazwiska, stanowiska oraz wysokości pensji pracowników zatrudnionych w danym biurze. Wynik uporządkuj według nazwisk. Podaj całkowitą liczbę pracowników firmy oraz ich sumaryczną pensje. Podaj liczbę pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach we wszystkich biurach w Białymstoku. Podaj nazwiska wszystkich dyrektorów biur w kolejności wyznaczonej adresami biur. Podaj nazwiska wszystkich pracowników podległych określonemu dyrektorowi. Podaj numery, adresy, typy i wysokość czynszu dla wszystkich nieruchomości z Białegostoku. Wynik uporządkuj według czynszu. Podaj informacje o wszystkich nieruchomościach nadzorowanych przez określonego pracownika. Podaj liczbę nieruchomości nadzorowanych przez każdego pracownika w każdym z biur.

57 Podaj informacje o nieruchomościach oferowanych do wynajęcia przez właścicieli instytucjonalnych zarejestrowanych w danym biurze. Podaj całkowitą liczbę nieruchomości każdego typu zarejestrowanych w każdym z biur. Podaj informacje o wszystkich właścicielach prywatnych oferujących do wynajęcia więcej niż jedną nieruchomość. Podaj informacje o wszystkich mieszkaniach w Augustowie, w których są przynajmniej trzy pokoje, a czynsz nie przekracza 350 złotych. Podaj numery, nazwiska i numery telefonów oraz preferowany rodzaj nieruchomości dla wszystkich klientów danego biura. Znajdź nieruchomości, które były ogłaszane w prasie częściej, niż wynosi przeciętna liczba ogłoszeń dotyczących jednej nieruchomości. Podaj informacje o wynajęciach nieruchomości zarejestrowanych w danym biurze, których termin końcowy upłynie w następnym miesiącu. Podaj całkowitą liczbę umów najmu zawartych w biurach w Łomży na okres krótszy niż jeden rok. Podaj najwyższą dzienną stawkę za wynajęcie nieruchomości w każdym z biur. Wynik uporządkuj według numerów biur.

58 11. Podaj informacje o nieruchomościach oferowanych do wynajęcia przez właścicieli zarejestrowanych w danym biurze: SELECT wlascicielnr,nieruchomoscnr, CONCAT(kod,' ',miasto,' ',ulica)AS adres, typ,czynsz FROM nieruchomosc WHERE biuronr = 'B003'; mysql> SELECT wlascicielnr, nieruchomoscnr, CONCAT(kod, ' ', miasto, ' ', ulica) AS adres, typ, czynsz -> FROM nieruchomosc -> WHERE biuronr = 'B003'; | wlascicielnr | nieruchomoscnr | adres | typ | czynsz | | CO | B | Białystok Nowa 5 | mieszkanie | | | CO | B | Białystok Mała 2 | mieszkanie | | | CO | B | Białystok Leśna 6 | mieszkanie | | | CO | B | Białystok Dobra 18 | dom | |

59 12. Podaj całkowitą liczbę nieruchomości każdego typu zarejestrowanych w każdym z biur: SELECT biuronr, typ, COUNT(*) FROM nieruchomosc GROUP BY biuronr, typ; mysql> SELECT biuronr, typ, COUNT(*) -> FROM nieruchomosc -> GROUP BY biuronr, typ; | biuronr | typ | COUNT(*) | | B | dom | | | B | mieszkanie | | | B | dom | | | B | mieszkanie | |

60 13. Podaj informacje o wszystkich właścicielach prywatnych oferujących do wynajęcia więcej niż jedną nieruchomość: SELECT biuronr, typ, COUNT(*) FROM nieruchomosc GROUP BY biuronr, typ;

61 14. Podaj informacje o wszystkich mieszkaniach w Augustowie, w których są przynajmniej trzy pokoje, a czynsz nie przekracza 350 złotych: SELECT biuronr, typ, COUNT(*) FROM nieruchomosc GROUP BY biuronr, typ;

62 15. Podaj numery, nazwiska i numery telefonów oraz preferowany rodzaj nieruchomości dla wszystkich klientów danego biura: SELECT biuronr, typ, COUNT(*) FROM nieruchomosc GROUP BY biuronr, typ;

63 17. Podaj informacje o wynajęciach nieruchomości zarejestrowanych w danym biurze, których termin końcowy upłynie w następnym miesiącu: SELECT biuronr, typ, COUNT(*) FROM nieruchomosc GROUP BY biuronr, typ;

64 18. Podaj całkowitą liczbę umów najmu zawartych w biurach w Łomży na okres krótszy niż jeden rok: SELECT biuronr, typ, COUNT(*) FROM nieruchomosc GROUP BY biuronr, typ;

65 19. Podaj najwyższą dzienną stawkę za wynajęcie nieruchomości w każdym z biur. Wynik uporządkuj według numerów biur: SELECT biuronr, typ, COUNT(*) FROM nieruchomosc GROUP BY biuronr, typ;

66 Przykładowe wyszukiwanie danych użytkownika „Personel”:
Podaj wszystkich podwładnych danego kierownika z danego biura; Podaj szczegółowe informacje o wszystkich asystentach, uporządkowane według nazwiska i biura. Podaj szczegółowe informacje o nieruchomościach (obejmujące także kaucje za wynajęcie), które można uzyskać w biurze, wraz z informacjami o właścicielu. Podaj szczegółowe informacje o nieruchomościach nadzorowanych przez wskazanego pracownika z danego biura. Podaj dane klientów zarejestrowanych w danym biurze oraz dla każdego klienta dane pracownika, który go zarejestrował. Podaj dane nieruchomości znajdujących się w Łomży, dla których miesięczny czynsz nie przekracza 450 złotych.

67 Podaj uwagi zgłaszane przez klientów odwiedzających daną nieruchomość.
Podaj nazwiska i numery telefonów klientów, którzy oglądali nieruchomość, ale nie zgłosili żadnych uwag. Podaj szczegółowe informacje dotyczące wynajęcia określonej nieruchomości przez określonego klienta. Podaj informacje o wynajęciach nieruchomości, których termin końcowy upłynie w następnym miesiącu. Podaj informacje o nieruchomościach, których nie udało się wynająć przez ponad trzy miesiące. Podaj listę klientów, których wymagania odpowiadają określonej nieruchomości.

68 Typ wyliczeniowy pola:
Kolumna ustawiona jako ENUM('jeden','dwa','trzy') może przyjmować którąkolwiek z poniższych wartości, gdzie przedstawiono również indeksy dla każdej wartości: Value Index NULL ' ' 'jeden' 1 'dwa' 2 'trzy' 3 Typ wyliczeniowy może mieć maksymalnie elementów.


Pobierz ppt "Procedury i funkcje Tworzenie: CREATE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google