Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES. Kontrola I stopnia. Wrzesień 2005r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES. Kontrola I stopnia. Wrzesień 2005r."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES. Kontrola I stopnia. Wrzesień 2005r.

2 Współfinansowanie EFRR w tym INTERREG n BK projektu obowiązkowo wnosi wkład własny w wysokości 25 % wartości projektu, n wnoszone współfinansowanie może być wydatkowane na kwalifikujące się działania, n wnoszone współfinansowanie może być wydatkowane na kwalifikujące się wydatki.

3 KWALIFIKACJE n wydatki kwalifikujące się do współfinansowania to wydatki niezbędne do przeprowadzenia projektu, n data dostarczenia wniosku o przyznanie funduszy do Komisji jest punktem wyjścia do kwalifikowania wydatków - jeżeli projekt nie będzie przyjęty - wydatki są własnym ryzykiem,

4 KWALIFIKACJE c.d. n ostateczny termin kwalifikowania wydatków jest ustanawiany w decyzji przyznającej wkład z funduszy.

5 PŁATNOŚCI n refundacja do 75 % poniesionych kwalifikowanych kosztów (po odjęciu wkładów rzeczowych i podatku VAT)

6 Ramy prawne kwalifikowalności projektów i wydatków n Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 - przepisy ogólne dotyczące FS, n Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków.

7 RR nr 1260/1999 n art.30 - wydatki odnoszące się do operacji powinny kwalifikować się do współfinansowania z funduszy, tylko jeśli te operacje tworzą część danej pomocy,

8 RR nr 1260/1999 c.d. n art.30 - odpowiednie zasady krajowe powinny odnosić się do kwalifikowania się wydatków: u np. stawki amortyzacji, u VAT, a możliwość jego odzyskania,

9 RR nr 1260/1999 c.d. n art.12 - projekty współfinansowane przez EFRR będą zgodne z następującymi zasadami: u ograniczanie lub zakłócanie konkurencji ( de minimis), u zamówienia udzielane będą zgodnie z Prawem o zamówieniach publicznych - 02.03.2004 r.

10 RR nr 1260/1999 c.d. n art.12 -zachowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, n ochrona zdrowia ludzkiego, n ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

11 RR nr 1260/1999 c.d. n promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, n równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

12 Horyzont czasowy kwalifikowalności n 01 stycznia 2004 r. - dla wydatków, których realizacja nie wymagała stosowania PZP., n ostateczny termin składania przez beneficjenta wniosku o płatność 31 październik 2008 r,

13 RK nr 448/2004 - ogólne warunki kwalifikacji n Wydatki te są niezbędne do realizacji projektu, n wydatki są rzetelne, wierne i można je zweryfikować, n zostały zaplanowane w budżecie zgodnie z obowiązującymi przepisami, n nie są wyraźnie zakazane na mocy obowiązujących przepisów.

14 RK nr 448/2004 - zasady ogólne n Zasada 1 - wydatki rzeczywiście poniesione, n Zasada 2 - księgowanie wpływów, n Zasada 3 - opłaty finansowe i inne oraz inne wydatki prawne, n Zasada 4 - zakup sprzętu używanego, n Zasada 5 - zakup nieruchomości gruntowej, n Zasada 6 - zakup nieruchomości budynkowej, n Zasada 7 - podatek VAT i inne podatki oraz opłaty, n Zasada 8 - kapitał podwyższonego ryzyka i fundusze pożyczkowe, n Zasada 9 - fundusze gwarancyjne, n Zasada 10 - leasing, n Zasada 11 - koszty wynikające z zarządzania i uruchamiania funduszy strukturalnych, n Zasada 12 - kwalifikowanie się projektów w zależności od miejsca.

15 RK nr 448/2004 - zasady ogólne n Zasada 1 - wydatki rzeczywiście poniesione w gotówce, z wyjątkiem: u amortyzacji, u wkładów rzeczowych, u kosztów ogólnych.

16 Potwierdzenie poniesionych kosztów i wydatków n faktury, n dokument księgowy o podobnej mocy dowodowej (np. koszty osobowe-lista płac, karty czasu pracy, podróże-polecenie wyjazdu służbowego, rachunki za hotele, bilety), n wyciągi bankowe, raporty kasowe jako dokument zapłaty

17 RK nr 448/2004 - zasady ogólne n koszty amortyzacji są kosztem kwalifikującym się pod warunkiem, że: u są związane z celem projektu, u nieruchomość lub sprzęt nie zostały zakupione z dotacji krajowych lub Wspólnoty,

18 RK nr 448/2004 - zasady ogólne n koszty amortyzacji są kosztem kwalifikującym się pod warunkiem, że: u koszty amortyzacji są naliczane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, u koszty dotyczą wyłącznie okresu współfinansowania działalności.

19 RK nr 448/2004 - zasady ogólne n podwykonawstwo - koszt kwalifikowalny pod warunkiem, że: u wzrasta poziom wartości dodanej w projekcie u zgodność z prawem zamówień publicznych

20 Zasada 2 - Księgowanie przychodów n wydzielone konta analityczne dokumentujące wszystkie wpływy i wydatki dotyczące projektu, n wpływy obniżają sumę współfinansowania dla projektów usługowych (INTERREG),

21 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne n odsetki od debetu, opłaty od transakcji finansowych, prowizje od wymiany walut i ujemne różnice kursowe oraz inne opłaty finansowe u nie są kwalifikowane z wyjątkiem opłat od transnarodowych transakcji finansowych

22 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne n Opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunków nie są kosztem kwalifikowanym, chyba że współfinansowanie przez EFRR nakłada na Beneficjenta obowiązek otwarcia rachunku, wtedy koszt otwarcia takiego rachunku i jego prowadzenia jest kosztem kwalifikowanym. Nie są kosztem kwalifikowanym opłaty pobierane za przelewy w ramach konta, którego koszt otwarcia i prowadzenia jest kosztem kwalifikowanym.

23 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne n Opłaty za porady prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych, księgowości oraz audytu są kwalifikowane pod warunkiem, że: u są bezpośrednio związane z realizowanym projektem, u są niezbędne do realizacji projektu, u w przypadku kosztów księgowości i audytu- są wymagane przez Program Operacyjny lub Uzupełnienie Programu

24 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne n Koszty gwarancji udzielanych przez bank lub inna instytucję finansową są kosztem kwalifikowanym pod warunkiem, że są wymagane przez prawo krajowe czy wspólnotowe lub też przez Program Operacyjny lub Uzupełnienie Programu. n Koszty kar finansowych: odsetki karne, kary, mandaty, koszty procesów sądowych nie są kwalifikowane.

25 Zasada 7 - Podatek VAT i inne podatki oraz opłaty n Podatek VAT jest kwalifikowany pod warunkiem, że Beneficjentowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. n Udział funduszy strukturalnych w finansowaniu projektu nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych, nieuwzględniających podatku VAT.

26 INTERREG III B CADSES- linie budżetowe 1. Koszty koordynacji projektem 2. Koszty personelu (w tym koszty pośrednie- overheads) 3. Koszty spotkań, konferencji i seminariów 4. Koszty podróży i zakwaterowania 5. Koszty promocji i publikacji 6. Koszty ekspertyz zewnętrznych i audytu 7. Koszty pozostałe 8. Koszty niewielkich inwestycji

27 Koszty koordynacji projektem n koszty administracyjne, które związane są z ogólnym zarządzaniem projektem n nie są obliczane w ramach kosztów ogólnych (overheads) u opłaty prawne, opłaty za gwarancje bankowe, opłaty ubezpieczeniowe, usługi kurierskie itp.

28 Koszty personelu (w tym koszty pośrednie – overheads) Koszty personelu, w tym: n wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, n odpłatność zakładu pracy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

29 Koszty personelu (w tym koszty pośrednie – overheads) –cd. Koszty administracyjne, w tym m.in.: n koszty pośrednie (np. najem pomieszczeń, koszty energii, telefonów) właściwie uzasadnione i skalkulowane, oparte na kosztach rzeczywistych i proporcjonalnie alokowane do projektu, n koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, n koszty pracowników pośrednio zaangażowane w projekt (w tym m.in. Dyrektor. Główny księgowy/Skarbnik, Sekretarka),

30 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u Karty czasu pracy (timesheets) wraz z krótkim opisem wykonywanych działań w każdym przepracowanym dniu-podpisane przez osobę wykonującą działanie oraz zatwierdzone przez Kierownika projektu, u Lista płac wraz z wyliczeniem kwoty stanowiącej wartość kwalifikowaną do rozliczenia w kosztach projektu

31 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (przelew lub dowód kasowy) - dla kosztów pośrednich nie są wymagane dowody zapłaty u Faktury - dla kosztów pośrednich u Oświadczenie, iż wynagrodzenia brutto i odpłatność zakładu pracy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP rozliczane w projekcie nie zostały i nie będą rozliczane w innym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej

32 Koszty spotkań, konferencji i seminariów n wynajem sali n wynajem sprzętu do prezentacji n koszty cateringu n tłumaczenia pisemne i ustne

33 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: faktury, rachunki umowy na tłumaczenie materiałów do prezentacji wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty protokół odbioru usług lista obecności/agenda

34 Koszty podróży i zakwaterowania Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej Bilety kolejowe w I lub II klasie Bilety autobusowe Koszty hoteli Diety krajowe i zagraniczne według przepisów krajowych

35 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: delegacja krajowa/zagraniczna wraz z załącznikami w postaci faktur i biletów, kopie biletów, boarding passy, zaproszenie/lista obecności/ agenda/minutes wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty

36 Koszty promocji i publikacji n broszury, n foldery, n ogłoszenia w prasie, TV, radio n koszty redagowania n koszty druku

37 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: broszura, folder, ogłoszenie wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty

38 Koszty ekspertyz zewnętrznych i audytu n zlecenia zewnętrzne usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (np. tłumaczenia, ekspertyzy, opracowania itp.) n zlecenia usług osobom fizycznym (np. umowy zlecenia i o dzieło pracowników własnych Partnera i zewnętrznych) n koszty audytu - dla polskich Partnerów projektu audyt jest bezpłatny

39 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: umowy zlecenia, o dzieło wraz z rachunkami, wskazaniem sposobu wyliczenia wynagrodzenia i poświadczeniem odbioru zadania adres strony internetowej będącej przedmiotem umowy wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty dokumentacja z przeprowadzonego przetargu zrealizowanego zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych

40 Koszty pozostałe n amortyzacja/zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki, faksy, kopiarki, meble itp.) nabytego w celach administrowania projektem n koszty administracyjne bezpośrednie u czynsz za pomieszczenia wynajmowane dodatkowo w związku z realizacją projektu, u oddzielna linia telefoniczna - wydzielona wyłącznie dla realizacji projektu,

41 Koszty pozostałe cd. u zakup materiałów biurowych specjalnie na realizację projektu n wszelkie pozostałe koszty, które nie pasują do jakiejkolwiek z powyżej wymienionych linii budżetowych

42 Koszty niewielkich inwestycji n koszty niewielkich inwestycji infrastrukturalnych u np.:renowacja budynku u wyposażenie w sprzęt biurowy (komputery, drukarki, faksy, kopiarki, meble itp.) centrum informatycznego lub informacyjnego

43 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u W przypadku rozliczania w projekcie amortyzacji – Oświadczenie Partnera, że koszty amortyzacji nieruchomości lub urządzeń uwzględnione w wydatkach kwalifikowalnych dotyczą tylko i wyłącznie zakupów, które nie zostały sfinansowane z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej, u Dokumentacja z przeprowadzonego przetargu zrealizowanego zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych

44 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u Potwierdzenie otrzymania dostawy (w przypadku zakupów) u Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu podające pochodzenie sprzętu i potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej,

45 Kontrola I stopnia n Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u Umowa pomiędzy Sekretariatem a Partnerem Wiodącym-Subsidy Contract + Application Form u Umowa pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerami projektu-Joint Convention Between Partners + budżet w podziale na Partnerów

46 Kontrola I stopnia n Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu podające pochodzenie sprzętu i potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej, u Oświadczenie Partnera, że koszty amortyzacji nieruchomości lub urządzeń uwzględnione w wydatkach kwalifikowalnych dotyczą tylko i wyłącznie zakupów, które nie zostały sfinansowane z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej,

47 Kontrola I stopnia n Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u Zakładowy plan kont z wyodrębnionymi kontami na realizację projektu oraz wydruki z programu finansowo-księgowego wg kosztów i wydatków, u Progress Report zgodnie z obowiązującym wzorem,

48 Kontrola I stopnia n Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych : u Zestawienie poniesionych wydatków i kosztów uwzględniające przeliczenie kwot w PLN na EUR zgodne z wzorem, u Zaświadczenie, że partner nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług lub pisemne oświadczenie głównego księgowego i kierownika jednostki, będącej Partnerem projektu o braku możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z podaniem podstawy prawnej.

49 Kontrola I stopnia n Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: u Oświadczenia w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowalności wydatków należy przesłać do WWPWP Phare w oryginale. Pozostałe dokumenty należy przesłać jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego lub Kierownika projektu.

50 Nie kwalifikujące się wydatki- przykłady n odsetki karne, n prowizje oraz strata związana z wymianą walutową, n opłaty bankowe, n podatek VAT jeżeli może być odzyskany, n grzywny, opłaty karne oraz wydatki sądowe, n koszty wypełnienia wniosku o dofinansowanie, n koszt zakupu pojazdów.

51 INTERREG III B CADSES- kursy walutowe 1. Kurs z dnia poniesienia kosztu 2. Kurs średni z okresu raportowania 3. Kurs z określonych dni (30/06 i 31/12) www.ecb.int, www.nbp.pl

52 Osoby do kontaktu Sylwia Tyszko sylwia.tyszko@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 88 04 Izabela Niedostatkiewicz izabela.niedostatkiewicz@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 88 26 Małgorzata Piórkowska malgorzata.piorkowska@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 88 25 Magdalena Zawadzka magdalena.zawadzka@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 88 14

53 Osoby do kontaktu Agata Węclewska agata.weclewska@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 89 53 Małgorzata Kurkus malgorzata.kurkus@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 91 13 Katarzyna Suda katarzyna.suda@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 87 76 Ewa Adamczuk ewa.adamczuk@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 87 79 Marta Wilamek marta.wilamek@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 87 76

54 Osoby do kontaktu Andżelika Kruszewska andzeilka.kruszewska@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 92 23 Urszula Trochimiuk urszula.trochimiuk@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 91 22 Joanna Skrzydłowska joanna.skrzydłowska@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 86 34 Agnieszka Kubiak agnieszka.kubiak@wwpwp.it.pl tel. + 48 22 461 88 25

55 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.wwpwp.gov.pl


Pobierz ppt "Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES. Kontrola I stopnia. Wrzesień 2005r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google