Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES Kontrola I stopnia. Wrzesień 2005r.

2 Współfinansowanie EFRR w tym INTERREG
BK projektu obowiązkowo wnosi wkład własny w wysokości 25 % wartości projektu, wnoszone współfinansowanie może być wydatkowane na kwalifikujące się działania, wnoszone współfinansowanie może być wydatkowane na kwalifikujące się wydatki.

3 KWALIFIKACJE wydatki kwalifikujące się do współfinansowania to wydatki niezbędne do przeprowadzenia projektu, data dostarczenia wniosku o przyznanie funduszy do Komisji jest punktem wyjścia do kwalifikowania wydatków - jeżeli projekt nie będzie przyjęty - wydatki są własnym ryzykiem,

4 KWALIFIKACJE c.d. ostateczny termin kwalifikowania wydatków jest ustanawiany w decyzji przyznającej wkład z funduszy.

5 PŁATNOŚCI refundacja do 75 % poniesionych kwalifikowanych kosztów (po odjęciu wkładów rzeczowych i podatku VAT)

6 Ramy prawne kwalifikowalności projektów i wydatków
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/ przepisy ogólne dotyczące FS, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków.

7 RR nr 1260/1999 art.30 - wydatki odnoszące się do operacji powinny kwalifikować się do współfinansowania z funduszy, tylko jeśli te operacje tworzą część danej pomocy,

8 RR nr 1260/1999 c.d. art.30 - odpowiednie zasady krajowe powinny odnosić się do kwalifikowania się wydatków: np. stawki amortyzacji, VAT, a możliwość jego odzyskania,

9 RR nr 1260/1999 c.d. art.12 - projekty współfinansowane przez EFRR będą zgodne z następującymi zasadami: ograniczanie lub zakłócanie konkurencji ( de minimis), zamówienia udzielane będą zgodnie z Prawem o zamówieniach publicznych r.

10 RR nr 1260/1999 c.d. art.12 -zachowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrona zdrowia ludzkiego, ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

11 RR nr 1260/1999 c.d. promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

12 Horyzont czasowy kwalifikowalności
01 stycznia 2004 r. - dla wydatków, których realizacja nie wymagała stosowania PZP., ostateczny termin składania przez beneficjenta wniosku o płatność 31 październik 2008 r,

13 RK nr 448/2004 - ogólne warunki kwalifikacji
Wydatki te są niezbędne do realizacji projektu, wydatki są rzetelne, wierne i można je zweryfikować, zostały zaplanowane w budżecie zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie są wyraźnie zakazane na mocy obowiązujących przepisów.

14 RK nr 448/ zasady ogólne Zasada 1 - wydatki rzeczywiście poniesione, Zasada 2 - księgowanie wpływów, Zasada 3 - opłaty finansowe i inne oraz inne wydatki prawne, Zasada 4 - zakup sprzętu używanego, Zasada 5 - zakup nieruchomości gruntowej, Zasada 6 - zakup nieruchomości budynkowej, Zasada 7 - podatek VAT i inne podatki oraz opłaty, Zasada 8 - kapitał podwyższonego ryzyka i fundusze pożyczkowe, Zasada 9 - fundusze gwarancyjne, Zasada 10 - leasing, Zasada 11 - koszty wynikające z zarządzania i uruchamiania funduszy strukturalnych, Zasada 12 - kwalifikowanie się projektów w zależności od miejsca.

15 RK nr 448/ zasady ogólne Zasada 1 - wydatki rzeczywiście poniesione w gotówce, z wyjątkiem: amortyzacji, wkładów rzeczowych, kosztów ogólnych.

16 Potwierdzenie poniesionych kosztów i wydatków
faktury, dokument księgowy o podobnej mocy dowodowej (np. koszty osobowe-lista płac, karty czasu pracy, podróże-polecenie wyjazdu służbowego, rachunki za hotele, bilety), wyciągi bankowe, raporty kasowe jako dokument zapłaty

17 RK nr 448/ zasady ogólne koszty amortyzacji są kosztem kwalifikującym się pod warunkiem, że: są związane z celem projektu, nieruchomość lub sprzęt nie zostały zakupione z dotacji krajowych lub Wspólnoty,

18 RK nr 448/ zasady ogólne koszty amortyzacji są kosztem kwalifikującym się pod warunkiem, że: koszty amortyzacji są naliczane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, koszty dotyczą wyłącznie okresu współfinansowania działalności.

19 RK nr 448/ zasady ogólne podwykonawstwo - koszt kwalifikowalny pod warunkiem, że: wzrasta poziom wartości dodanej w projekcie zgodność z prawem zamówień publicznych

20 Zasada 2 - Księgowanie przychodów
wydzielone konta analityczne dokumentujące wszystkie wpływy i wydatki dotyczące projektu, wpływy obniżają sumę współfinansowania dla projektów usługowych (INTERREG),

21 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne
odsetki od debetu, opłaty od transakcji finansowych, prowizje od wymiany walut i ujemne różnice kursowe oraz inne opłaty finansowe nie są kwalifikowane z wyjątkiem opłat od transnarodowych transakcji finansowych

22 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne
Opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunków nie są kosztem kwalifikowanym, chyba że współfinansowanie przez EFRR nakłada na Beneficjenta obowiązek otwarcia rachunku, wtedy koszt otwarcia takiego rachunku i jego prowadzenia jest kosztem kwalifikowanym. Nie są kosztem kwalifikowanym opłaty pobierane za przelewy w ramach konta, którego koszt otwarcia i prowadzenia jest kosztem kwalifikowanym.

23 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne
Opłaty za porady prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych, księgowości oraz audytu są kwalifikowane pod warunkiem, że: są bezpośrednio związane z realizowanym projektem, są niezbędne do realizacji projektu, w przypadku kosztów księgowości i audytu- są wymagane przez Program Operacyjny lub Uzupełnienie Programu

24 Zasada 3 - Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne
Koszty gwarancji udzielanych przez bank lub inna instytucję finansową są kosztem kwalifikowanym pod warunkiem, że są wymagane przez prawo krajowe czy wspólnotowe lub też przez Program Operacyjny lub Uzupełnienie Programu. Koszty kar finansowych: odsetki karne, kary, mandaty, koszty procesów sądowych nie są kwalifikowane.

25 Zasada 7 - Podatek VAT i inne podatki oraz opłaty
Podatek VAT jest kwalifikowany pod warunkiem, że Beneficjentowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. Udział funduszy strukturalnych w finansowaniu projektu nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych, nieuwzględniających podatku VAT.

26 INTERREG III B CADSES-linie budżetowe
1. Koszty koordynacji projektem 2. Koszty personelu (w tym koszty pośrednie-overheads) 3. Koszty spotkań, konferencji i seminariów 4. Koszty podróży i zakwaterowania 5. Koszty promocji i publikacji 6. Koszty ekspertyz zewnętrznych i audytu 7. Koszty pozostałe 8. Koszty niewielkich inwestycji

27 Koszty koordynacji projektem
koszty administracyjne, które związane są z ogólnym zarządzaniem projektem nie są obliczane w ramach kosztów ogólnych (overheads) opłaty prawne, opłaty za gwarancje bankowe, opłaty ubezpieczeniowe, usługi kurierskie itp.

28 Koszty personelu (w tym koszty pośrednie – overheads)
wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, odpłatność zakładu pracy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

29 Koszty personelu (w tym koszty pośrednie – overheads) –cd.
Koszty administracyjne, w tym m.in.: koszty pośrednie (np. najem pomieszczeń, koszty energii, telefonów) właściwie uzasadnione i skalkulowane, oparte na kosztach rzeczywistych i proporcjonalnie alokowane do projektu, koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, koszty pracowników pośrednio zaangażowane w projekt (w tym m.in. Dyrektor. Główny księgowy/Skarbnik, Sekretarka),

30 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Karty czasu pracy (timesheets) wraz z krótkim opisem wykonywanych działań w każdym przepracowanym dniu-podpisane przez osobę wykonującą działanie oraz zatwierdzone przez Kierownika projektu, Lista płac wraz z wyliczeniem kwoty stanowiącej wartość kwalifikowaną do rozliczenia w kosztach projektu

31 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (przelew lub dowód kasowy) - dla kosztów pośrednich nie są wymagane dowody zapłaty Faktury - dla kosztów pośrednich Oświadczenie, iż wynagrodzenia brutto i odpłatność zakładu pracy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP rozliczane w projekcie nie zostały i nie będą rozliczane w innym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej

32 Koszty spotkań, konferencji i seminariów
wynajem sali wynajem sprzętu do prezentacji koszty cateringu tłumaczenia pisemne i ustne

33 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: faktury, rachunki umowy na tłumaczenie materiałów do prezentacji wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty protokół odbioru usług lista obecności/agenda

34 Koszty podróży i zakwaterowania
Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej Bilety kolejowe w I lub II klasie Bilety autobusowe Koszty hoteli Diety krajowe i zagraniczne według przepisów krajowych

35 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: delegacja krajowa/zagraniczna wraz z załącznikami w postaci faktur i biletów, kopie biletów, boarding passy, zaproszenie/lista obecności/ agenda/minutes wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty

36 Koszty promocji i publikacji
broszury, foldery, ogłoszenia w prasie, TV, radio koszty redagowania koszty druku

37 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: broszura, folder, ogłoszenie wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty

38 Koszty ekspertyz zewnętrznych i audytu
zlecenia zewnętrzne usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (np. tłumaczenia, ekspertyzy, opracowania itp.) zlecenia usług osobom fizycznym (np. umowy zlecenia i o dzieło pracowników własnych Partnera i zewnętrznych) koszty audytu - dla polskich Partnerów projektu audyt jest bezpłatny

39 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: umowy zlecenia, o dzieło wraz z rachunkami, wskazaniem sposobu wyliczenia wynagrodzenia i poświadczeniem odbioru zadania adres strony internetowej będącej przedmiotem umowy wyciągi bankowe, przelewy, raporty kasowe jako dokument zapłaty dokumentacja z przeprowadzonego przetargu zrealizowanego zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych

40 Koszty pozostałe amortyzacja/zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki, faksy, kopiarki, meble itp.) nabytego w celach administrowania projektem koszty administracyjne bezpośrednie czynsz za pomieszczenia wynajmowane dodatkowo w związku z realizacją projektu, oddzielna linia telefoniczna - wydzielona wyłącznie dla realizacji projektu,

41 Koszty pozostałe cd. zakup materiałów biurowych specjalnie na realizację projektu wszelkie pozostałe koszty, które nie pasują do jakiejkolwiek z powyżej wymienionych linii budżetowych

42 Koszty niewielkich inwestycji
koszty niewielkich inwestycji infrastrukturalnych np.:renowacja budynku wyposażenie w sprzęt biurowy (komputery, drukarki, faksy, kopiarki, meble itp.) centrum informatycznego lub informacyjnego

43 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: W przypadku rozliczania w projekcie amortyzacji – Oświadczenie Partnera, że koszty amortyzacji nieruchomości lub urządzeń uwzględnione w wydatkach kwalifikowalnych dotyczą tylko i wyłącznie zakupów, które nie zostały sfinansowane z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej, Dokumentacja z przeprowadzonego przetargu zrealizowanego zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych

44 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Potwierdzenie otrzymania dostawy (w przypadku zakupów) Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu podające pochodzenie sprzętu i potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej,

45 Kontrola I stopnia Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Umowa pomiędzy Sekretariatem a Partnerem Wiodącym-Subsidy Contract + Application Form Umowa pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerami projektu-Joint Convention Between Partners + budżet w podziale na Partnerów

46 Kontrola I stopnia Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu podające pochodzenie sprzętu i potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej, Oświadczenie Partnera, że koszty amortyzacji nieruchomości lub urządzeń uwzględnione w wydatkach kwalifikowalnych dotyczą tylko i wyłącznie zakupów, które nie zostały sfinansowane z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej,

47 Kontrola I stopnia Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Zakładowy plan kont z wyodrębnionymi kontami na realizację projektu oraz wydruki z programu finansowo-księgowego wg kosztów i wydatków, Progress Report zgodnie z obowiązującym wzorem,

48 Kontrola I stopnia Pozostałe dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Zestawienie poniesionych wydatków i kosztów uwzględniające przeliczenie kwot w PLN na EUR zgodne z wzorem, Zaświadczenie, że partner nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług lub pisemne oświadczenie głównego księgowego i kierownika jednostki, będącej Partnerem projektu o braku możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z podaniem podstawy prawnej.

49 Kontrola I stopnia Dokumenty wymagane do certyfikacji wydatków kwalifikowanych: Oświadczenia w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowalności wydatków należy przesłać do WWPWP Phare w oryginale. Pozostałe dokumenty należy przesłać jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego lub Kierownika projektu.

50 Nie kwalifikujące się wydatki-przykłady
odsetki karne, prowizje oraz strata związana z wymianą walutową, opłaty bankowe, podatek VAT jeżeli może być odzyskany, grzywny, opłaty karne oraz wydatki sądowe, koszty wypełnienia wniosku o dofinansowanie, koszt zakupu pojazdów.

51 INTERREG III B CADSES-kursy walutowe
1. Kurs z dnia poniesienia kosztu 2. Kurs średni z okresu raportowania 3. Kurs z określonych dni (30/06 i 31/12)

52 Osoby do kontaktu Sylwia Tyszko sylwia.tyszko@wwpwp.it.pl
tel Izabela Niedostatkiewicz tel Małgorzata Piórkowska tel Magdalena Zawadzka tel

53 Osoby do kontaktu Agata Węclewska agata.weclewska@wwpwp.it.pl
tel Małgorzata Kurkus tel Katarzyna Suda tel Ewa Adamczuk tel Marta Wilamek

54 Osoby do kontaktu Andżelika Kruszewska
tel Urszula Trochimiuk tel Joanna Skrzydłowska tel Agnieszka Kubiak tel

55 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
ul. Wspólna 2/4 Warszawa


Pobierz ppt "Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów INTERREG III B CADSES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google