Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative Warszawa 2-5. czerwca 2009 Szkolenie w zakresie monitorowania jakości wody dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warsztaty dotyczące raportowania Publikowanie informacji we Francji Pierre Chantrel Międzynarodowe Biuro ds. Wody PARIS

2 Wymagania w zakresie informowania zawarte w Dyrektywie wyłączenia (art. 3), wyłączenia (art. 3), instalacje wewnętrzne w domach prywatnych (art. 6.3), instalacje wewnętrzne w domach prywatnych (art. 6.3), niezgodność z wymaganiami ws. jakości (art. 8), niezgodność z wymaganiami ws. jakości (art. 8), odstępstwa i warunki (art. 9), odstępstwa i warunki (art. 9), publiczny dostęp do informacji (art. 13), publiczny dostęp do informacji (art. 13), raport składany co 3 lata (art. 13), raport składany co 3 lata (art. 13), przesunięcie terminów wdrożenia (art. 15). przesunięcie terminów wdrożenia (art. 15).

3 Nowy akt prawny we Francji: Zapisy Dyrektywy 98/83 zostały przeniesione do prawa krajowego Dekretem 2001-1220 z dnia 20 Grudnia 2001 Ponadto przepisy Dekretu n° 2001-1220 zostały skodyfikowane w postaci artykułów od R 1321-1 do R 1321-66 Kodeksu Zdrowia Publicznego

4 Fundamentalna zasada Analizy wody do spożycia są dokumentami administracyjnymi & jako takie mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym.

5 Informowanie ludności Ciągłe informowanie o jakości wody Odpowiednie informacje wraz z zaleceniami mającymi zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów.

6 Podział odpowiedzialności we Francji Zakres odpowiedzialności określa Dekret 2001-1220 Państwo, Państwo, Burmistrz, Burmistrz, PPOODW * PPOODW * Jednostki udostępniające wodę publicznie (szkoły, szpitale, restauracje…) Jednostki udostępniające wodę publicznie (szkoły, szpitale, restauracje…) * PPOODW: osoba publiczna lub prywatna odpowiedzialna za dostarczanie wody (patrz następny slajd)

7 WŁADZE ADMINISTRACYJNE PUBLICZNE LUB PRYWATNE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTARCZANIE WODY (PPOODW) Uczestnicy procesu zaopatrzenia w wodę we Francji odpowiada za opracowuje regulacje prawne Zdrowie publiczne tej funkcji nie może delegować Zaopatrzenie w wodę (tę funkcję może delegować) Ministerstwo Zdrowia Prefekt (DDASS) Burmistrz Jednostka kontraktująca Dostawca wody kontroluje wdrażanie przepisów na poziomie lokalnym odpowiada za zaopatrzenie w wodę (z upoważnienia Burmistrza) obsługuje urządzenia

8 Obowiązki burmistrza W ciągu dwóch dni publikuje wyniki analiz kontroli sanitarnych, Umieszcza na fakturze dla konsumenta podstawowe informacje n/t jakości wody, Przedstawia radzie miejskiej roczny raport n/t jakości wody.

9 Obowiązki burmistrza W miejscowościach powyżej 3500 mieszkańców: W miejscowościach powyżej 3500 mieszkańców: -Udostępnia publicznie raport roczny, -Publikuje w archiwum administracyjnym roczny raport zbiorczy przekazany przez Prefekta.

10 Informacje publiczne Oprócz informacji dotyczących poszczególnych wodociągów: Raporty departamentów Raporty departamentów Raporty regionalne Raporty regionalne Raporty dla zlewni rzek (w związku z polityką agencji odpowiedzialnych za wodę) Raporty dla zlewni rzek (w związku z polityką agencji odpowiedzialnych za wodę) Raporty krajowe Raporty krajowe Raporty dotyczące poszczególnych sektorów lub parametrów, raporty z realizacji, … Raporty dotyczące poszczególnych sektorów lub parametrów, raporty z realizacji, … Dokumenty zawierające informacje o jakości WS… na przykład ulotki dystrybuowane w całym kraju Dokumenty zawierające informacje o jakości WS… na przykład ulotki dystrybuowane w całym kraju Strony internetowe Strony internetowe

11 Raporty dla Komisji Europejskiej Co trzy lata (1. raport: 2002-2003-2004) Co trzy lata (1. raport: 2002-2003-2004) W szczególności dotyczące: krajowych przepisów prawa, krajowych przepisów prawa, organizacji zajmujących się ich wdrażaniem, organizacji zajmujących się ich wdrażaniem, jakości: jakości: wód powierzchniowych wykorzystywanych do produkcji wody do spożycia, wód powierzchniowych wykorzystywanych do produkcji wody do spożycia, wody dostarczanej. wody dostarczanej. Zgodnie z Dyrektywami: 75/440 (woda surowa i wody powierzchniowe), 75/440 (woda surowa i wody powierzchniowe), 79/869 (metody pobierania prób i analiz), 79/869 (metody pobierania prób i analiz), 91/692 (raportowanie), 91/692 (raportowanie), 98/83 (woda przeznaczona do spożycia przez ludzi). 98/83 (woda przeznaczona do spożycia przez ludzi).

12 Raporty dla Komisji Europejskiej Na temat wody surowej: Na temat wody surowej: - wody sklasyfikowane jako A3 i nie spełniające norm, - plany zarządzania, - odstępstwa … Na temat wody dostarczanej: Na temat wody dostarczanej: - liczba obiektów, liczba analiz, - wodociągi nie spełniające przepisów, - odstępstwa …

13 Informacje na temat jakości wody * Jeżeli zaopatrzeniem w wodę zajmuje się bezpośrednio gmina ZATWIERDZONE LABORATORIUM PREFEKT D.D.A.S.S. Informacja n/t skutków dla zdrowia / interpretacja Streszczenie Okresowy raport sanitarny Raport z analizy laboratoryjnej MIESZKAŃCY GMINA BURMISTRZ Raport roczny publicznego zakładu zaopatrzenia w wodę: koszty i jakość Wyniki monitoringu prowadzonego przez zakład Przygotowuje BRAK ZGODNOŚCI I INCYDENTY RAPORT ROCZNY > 3500 mieszk.

14 Informacje na temat jakości wody * Jeżeli Burmistrz, Jednostka Kontraktująca i Operator są niezależnymi podmiotami PPOODW (Publiczne lub Prywatne Osoby Odpowiedzialne za Dostarczanie Wody) Ich role patrz: « Uczestnicy procesu zaopatrzenia w wodę we Francji» BURMISTRZ DOSTAWCA WODY Firma prywatna lub gminna MIESZKAŃCY JEDNOSTKA KONTRAKTUJĄCA Raport roczny publicznego zakładu zaopatrzenia w wodę: koszty i jakość > 3 500 mieszk. BRAK ZGODNOŚCI I INCYDENTY Wyniki monitoringu prowadzonego przez zakład ZATWIERDZONE LABORATORIUM PREFEKT D.D.A.S.S. Informacja n/t skutków dla zdrowia / interpretacja Streszczenie Okresowy raport sanitarny Raport z analizy laboratoryjnej Przygotowuje

15 Dyr. Gen. ds. Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia) Regionalne / Departamentowe jednostki higieny środowiska Laboratoria « SISE-EAUX » krajowy system monitoringu - Pobierają i analizują próby wody - walidują wyniki analiz (walidacja analityczna) - Laboratorium przekazuje wyniki analiz przez « SISE-EAUX » - zarządzają regionalną siecią - walidują wyniki analiz w « SISE-EAUX » (walidacja kontrolna) - generują raporty dla konsumentów - DGS centralizuje zwalidowane wyniki analiz - opracowuje raporty europejskie i krajowe - odpowiedzialne za kształtowanie « SISE-EAUX » Bieżące zarządzanie ryzykiem i przepływ informacji

16 ORGANIZACJA NA POZIOMIE LOKALNYM 22 Regiony 100 Departamentów 36 763 Gmin 9 gmin miejskich 165 Dystryktów 16 178 wielozadaniowych syndykatów gminnych

17 0 do 500 mieszk. 21 574 Łącznie: 4 737 250 500 do 2 500 mieszk. 11 488 Łącznie: 12 105 459 2 500 do 10 000 mieszk. 2 648 Łącznie: 12 219 850 10 000 do 50 000 mieszk. 738 Łącznie: 15 319 688 50 000 do 100 000 mieszk. 67 Łącznie: 4 443 077 > 100 000 mieszk. 36 Łącznie: 8 859 400 Gminy w rozbiciu na liczbę mieszkańców ORGANIZACJA NA POZIOMIE LOKALNYM

18 Przekazywanie wyników analiz sanitarnych (MoH) oraz monitoringu* (art.17 i 18) Wyniki kontrolne: przekazywanie / dostępność –analizy:Labo. Prefekt & PPOODW –wyniki kontroli sanitarnej:Prefekt Burmistrz Monitoring* : dostępność / sygnalizacja –incydenty oraz informacje mogące mieć wpływ na zdrowie –> 3 500 mieszkańców:. raport roczny (monitoring i prace). Plan monitoringu na rok przyszły PPOODW Prefekt * Zwany również automonitoringiem

19 Informowanie w przypadku braku zgodności z przepisami (art. 19 do 23) –Wystąpienie braku zgodności –Przyczyny –Określenie i wdrożenie środków zaradczych * –Ograniczenia / przerwy w dostawach wody * Środki zaradcze podejmowane z inicjatywy własnej PPOODW lub na wniosek Prefekta Komunikacja : PPOODW Burmistrz / Prefekt & Informacje i zalecenia dla konsumentów

20 Informacje w przypadku odstępstwa (art. 24) (art. 24) Szybkie przekazanie właściwych informacji: –o odstępstwie –o jego warunkach –o grupach mieszkańców narażonych na szczególne ryzyko narażonych na szczególne ryzyko Raport n/t postępów dotyczący: –prac –wyników monitoringu i kontroli w okresie odstępstwa przekazywany przez PPOODW Prefekt Informacje i zalecenia dla mieszkańców

21 Informacje przekazywane w przypadku ryzyka braku zgodności z przepisami instalacją domową –Działania korekcyjne, które mogą podjąć właściciele –Działania korekcyjne, które powinni podjąć konsumenci Opóźnienie wejścia w życie 25-12-03 Opóźnienie wejścia w życie 25-12-03 Informacje i zalecenia Właściciele i konsumenci (art. 31) Informacje i zalecenia dla mieszkańców oraz grup mieszkańców narażonych na konkretne ryzyko związane z opóźnieniem (art. 51)

22 Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative Warszawa 2-5. czerwca 2009 Szkolenie w zakresie monitorowania jakości wody dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Pierre Chantrel Międzynarodowe Biuro ds. Wody PARIS


Pobierz ppt "Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la."

Podobne prezentacje


Reklamy Google