Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Polish EFSA Focal Point Iwona Wiśniewska Spotkanie z krajowymi ekspertami Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Polish EFSA Focal Point Iwona Wiśniewska Spotkanie z krajowymi ekspertami Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Polish EFSA Focal Point Iwona Wiśniewska Spotkanie z krajowymi ekspertami Warszawa, 24 kwietnia 2009

2 Strategia dla współpracy i ustanowienie sieci pomiędzy państwami członkowskimi UE i EFSA – 19 XII 2006 Utworzenie w 27 państwach członkowskich oraz w Norwegii Punktów Koordynacyjnych (FOCAL POINTS) (Szwajcaria jest obserwatorem)

3 Punkt Koordynacyjny EFSA - Główny Inspektorat Sanitarny Podpunkt Punktu Koordynacyjnego EFSA w odniesieniu do bezpieczeństwa pasz i zdrowia roślin - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 FOCAL POINTS zadania Wsparcie Advisory Forum oraz współpraca z EFSA, Punktami Koordynującymi Krajów Członkowskich w zakresie bezpieczeństwa żywności Utworzenie krajowej bazy danych instytucji i ekspertów współpracujących z krajowym Punktem Koordynacyjnym i EFSA

5 weryfikacja instytutów znajdujących się na liście EFSA Informowanie ekspertów o wszelkich działaniach podejmowanych przez EFSA, gromadzenie i udzielanie informacji, promowanie EFSA, dystrybucja materiałów, zbieranie informacji poprzez kwestionariusze, zbieranie danych

6 Renewal of Scientific Committee and Panels 23 października 2008 -14 stycznia 2009 rekrutacja i wymiana ekspertów w Panelach Naukowych i Komitecie Naukowym Ponad 200 ekspertów Seminaria EFSA w Budapeszcie i Warszawie Join EFSA in Assessing Food Safety Risks in Europe!

7 ANS dodatki do żywności i składniki odżywcze dodawane do żywności AFC materiały pozostające w kontakcie z żywnością, enzymy, aromaty i substancje pomagające w przetwarzaniu AHAW zdrowie i dobrostan zwierząt BIOHAZ zagrożenia biologiczne CONTAM zanieczyszczenia w łańcuchu pokarmowym FEEDAP dodatki i produkty lub substancje wykorzystywane w paszach GMO organizmy modyfikowane genetycznie NDA produkty dietetyczne, żywienie i alergie PPR środków ochrony roślin i ich pozostałości PLH zdrowie roślin Panele Naukowe

8 Expert Database 5 czerwca 2008r. została uruchomiona baza zewnętrznych ekspertów EFSA Zadanie: wsparcie naukowe paneli i komitetu naukowego (ad-hoc) Ponad 1000 nowych aplikacji (1,5% z Polski), poprzednio współpracowało 1100 ekspertów

9 Exchange Information Platform Cel: ułatwienie wymiany informacji naukowych, ułatwienie dostępu do artykułów, szybkie reagowanie na wydarzenia (melamina, dioksyny), informowanie o konferencjach, spotkaniach w krajach członkowskich Doniesienia prasowe, opinie organów kompetentnych, artykuły, abstrakty, plany pracy i plany strategiczne organów kompetentnych Uruchomiona 8 września 2008r. Faza testowa do 27 stycznia 2009r.

10 Działalność EFSA Press releases Scientific Opinions, Publications & Reports (guidance documents) Open consultations Calls for data Calls for proposal (art.36) Calls for tender (art.32) www.efsa.europa.eu

11 Rozporządzenie Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

12 Art.36 Łączenie w sieci organizacji działających w dziedzinach objętych misją Urzędu Urząd wspiera łączenie w system sieci organizacji działających w dziedzinach objętych jego misją. Celem takiego łączenia w sieć jest w szczególności ułatwienie współpracy naukowej poprzez koordynację działań, wymianę informacji, rozwijanie i implementację wspólnych projektów, wymianę doświadczeń i praktyk w dziedzinach objętych misją Urzędu. Calls for proposal

13 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji EFSA. Art.1 kryteria Art. 2 wykaz – publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii, seria C Art. 3 współpraca Art. 4. zadania Art. 5 finansowanie Obecnie 243 instytucje (wzrost o 52%)

14 Zadania pomoc w ocenie dokumentacji substancji i produktów wprowadzanych do obrotu (PPP, GMO, dodatki do żywności, materiały pozostające w kontakcie z żywnością, aromaty, dodatki do pasz, oświadczenia zdrowotne) prace związane z oceną ryzyka (zagrożenia biologiczne, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, zanieczyszczenia w łańcuchu pokarmowym) Zbieranie danych i ich analiza w kontekście oceny ryzyka i monitoringu (identyfikacja pojawiających się zagrożeń)

15 Finansowanie projektów 2007 - 1,7 mln Euro - 8 projektów 2008 - 2,0 mln Euro – 18 projektów 2009 – planowane 3,9 mln Euro Uczestniczyło 37 instytucji z 17 krajów Potrzebna współpraca w dziedzinie zdrowia roślin i nanotechnologii

16 Instytuty w Polsce współpracujące z EFSA Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH Instytut Żywności i Żywienia Instytut włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB Instytut Zootechniki – PIB Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Morski Instytut Rybacki Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

17 Calls for tender Art.32 Badania Naukowe 1. Korzystając z najlepszych dostępnych i niezależnych źródeł Urząd zleca badania naukowe niezbędne dla wykonywania jego misji. Zlecanie takich badań powinno odbywać się w otwarty i przejrzysty sposób. Urząd powinien unikać dublowania programów badawczych realizowanych już przez Państwo Członkowskie lub Wspólnotę i sprzyjać współpracy poprzez właściwą koordynację przedsięwzięć. 2. Urząd informuje Parlament Europejski, Komisję i Państwa Członkowskie o wynikach jego badań naukowych.

18 Finansowanie 2003-2006 2,1 mln Euro 2007 1,2 mln Euro 2008 3,8 mln Euro 2009 zaplanowano 3,6 mln Euro 30 organizacji z 10 krajów członkowskich

19 Udział w spotkaniach (Focal Point, Comm WG, konferencjach) i seminariach EFSA Spotkania z ekspertami Newsletter www.pis.gov.pl/?dep=159 Spotkania

20 Punkt Kontaktowy ds. Środków Ochrony Roślin współpracujący z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Krajami Członkowskimi. Podpunkt w zakresie objętym nadzorem ministra właściwego ds. rolnictwa znajduje się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałości pestycydów

21 Panel PPPR ds. środków ochrony roślin i ich pozostałości Jednostka Naukowa PRAPeR ( Pesticide Risk Assessment Peer Review) - dokonuje przeglądu oceny zagrożenia środkami ochrony roślin i jest odpowiedzialna za unijny system wzajemnej oceny substancji czynnych używanych w nowych lub istniejących środkach ochrony roślin

22 Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG

23


Pobierz ppt "Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Polish EFSA Focal Point Iwona Wiśniewska Spotkanie z krajowymi ekspertami Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google