Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Kłocku Gmina Sieradz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Kłocku Gmina Sieradz"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Kłocku Gmina Sieradz
Uczestniczymy w projekcie „Wszystko zaczyna się od marzeń”

2 Bawimy się w teatr Celem zajęć jest:
- rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem - przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kul­turze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze - rozwijanie wrażliwości estetycznej - udział w życiu kulturalnym szkoły - wyrównywanie dysproporcji rozwojowych - rozwijanie wiedzy o teatrze - zaznajomienie uczniów z wartościowymi utworami li­terackimi - kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym - kontrolowanie własnej wymowy - korygowanie wad, doskonalenie dykcji - wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka - rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów - doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej, - integracja zespołu - kształtowanie poczucia odpowiedzialności dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy - rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole - dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i este­tycznych - eliminowanie nieśmiałości - wzmacnianie poczucia własnej wartości - stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji pla­stycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów - rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych i innych predyspozycji indywidualnych - przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej

3 Bawimy się w teatr

4 Rozwijamy sprawność fizyczną
Zajęcia mają na celu: - poznanie przez uczniów własnych uzdolnień motorycznych oraz możliwości ich kształtowania i rozwijania - stymulowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów - dostarczenie uczniom wielu bogatych przeżyć w oparciu o wartości tkwiące we współzawodnictwie sportowym - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych - kształtowanie pełnej samodzielności uczniów w rozwiązywaniu zadań i problemów ruchowych - kształtowanie u uczniów stosowania w procesie działania samokontrolę i samoocenę oraz zdobywania podstaw ustawicznego doskonalenia się - akceptacja siebie i innych, szukania barier swoich możliwości - poznanie przez uczniów trudno dostępnych form aktywnego wypoczynku - wprowadzanie miłej atmosfery na zajęciach, rozładowanie napięć

5 Rozwijamy sprawność fizyczną
Ćwiczenia gimnastyczne Między drużynowe zawody sportowe

6 Letnia Spartakiada

7 Lepiej czytam, piszę, liczę
Celem zajęć jest: - umożliwienie dzieciom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz kontynuowania dalszej nauki wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych - przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych oraz przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec dalszej nauki

8 Lepiej czytam, piszę, liczę

9 Ćwiczymy czytanie, pisanie, liczenie by zostać Prymusem Roku

10 Śpiewamy, gramy, tańczymy
Celem zajęć jest: - rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego - kształtowanie umiejętności słuchania muzyki, ro­zumienia i przeżywania podstawowych zjawisk w muzyce - wyposażenie w niezbędną przy słuchaniu muzyki wiedzę o podstawowych formach muzycznych - dostarczenie podstawowych informacji na temat ewolucji stylów w historii muzyki - wykształcenie umiejętności elementarnego posługiwania się zapisem nutowym - wyposażenie uczniów w podstawową potrzebną wiedzę z zakresu zasad muzyki - opracowanie pieśni, piosenek, układów choreograficz­nych, układów ruchowo – tanecznych - kształtowanie świadomości wzajemnego przenikania muzyki i różnych dziedzin sztuki. - budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej - rozbudzenie motywacji do poznania muzyki - pomaganie w odkrywaniu możliwości twórczych - budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości czło­wieka - rozwijanie świadomości narodowej, a także dumy w oparciu o muzykę ludową i twórczość wielkich polskich kompozytorów - kształtowanie tolerancji dla twórców różnych ras, na­rodowości, kultur - uczenie kultury odbioru, kultury bycia - kształtowanie współdziałania w grupie - kształtowanie pozytywnego obrazu ucznia - przygotowanie do uczestnictwa w kulturze - przygotowanie do realizowania własnych pomysłów

11 Śpiewamy, gramy, tańczymy
Popisy artystyczne uczestników zajęć „Śpiewamy, gramy, tańczymy.

12 Ćwiczymy układy choreograficzne.

13 Rozwijamy logiczne myślenie
Zajęcia mają na celu: - kształcenie umiejętności czytania, pisania, ro­zumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce - kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań zgod­nie z poleceniem - poznanie typów zadań sprawdzających umiejętności. - poznanie kryteriów oceniania - diagnozowanie osiągnięć uczniów - motywowanie uczniów do osiągania coraz wyższych wyników

14 Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem
Celem zajęć jest: - określenie miejsca i roli Polski i Polaków w Europie. - kształtowanie świadomości europejskiej. - rozwijanie zainteresowań i wzbudzanie motywacji do doskonalenia się -poszerzanie wiadomości na temat wybranych państw Unii Europejskiej w aspekcie geograficznym. - poznawanie nowych wiadomości o swoim regionie, kraju - kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodo­wej, europejskiej - zapoznanie z sylwetkami sławnych Polaków i poznanie ich wkładu w rozwój dziedzictwa kulturowego Europy - poznanie sylwetek sławnych Europejczyków - poznanie genezy i idei Unii Europejskiej - zachęcanie do pokonywania barier językowych - kształtowanie postaw tolerancji i szacunku do „inności” - rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie rówieśniczej - stymulowanie kreatywności uczniów, ich intelektualnej ciekawości oraz umiejętności rozwiązywania problemów - zdobywanie i przetwarzanie informacji, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych

15 Poznajemy kraje Europy

16 Dziennikarsko informatyczne
Celem zajęć jest: - wspomaganie harmonijnego psychofizycznego rozwoju ucznia. - ukazywanie celowości kształtowania estetyki i wyobraźni twórczej, rozwijanie uzdolnień literackich. - zaspokajanie naturalnej potrzeby obserwacji, dokumentowania. - poznawanie różnorodnych gatunków literackich. - budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego ob­razu samego siebie i wiary we własne siły. - rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności posługiwania się komputerem. - rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia. - wdrażanie do kulturalnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. - kształtowanie zainteresowania literaturą. - aktywny udział w życiu szkoły i promowanie jej na zewnątrz. - kształcenie umiejętności właściwego wyboru, segregowania i wartościowania informacji.

17 Dziennikarsko informatyczne
Zespół redakcyjny szkolnej gazetki

18 Poznajemy świat przez sztukę
Celem zajęć jest: - rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia. - stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania - poznawanie różnych technik plastycznych - zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukany­mi środkami plastyki - obudzanie kreatywności uczniów - nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i organizowania sobie pracy - doskonalenie umiejętności manualnych - rozwijanie umiejętności samooceny - właściwe posługiwanie się głosem , gestem i mimiką . - budzenie wrażliwości estetycznej

19 Praca i wytwory uczestników zajęć

20 Wycieczka do Krakowa – Zakopanego - Wieliczki
Wycieczka Kraków – Zakopane – Wieliczka odbyła się 08 – 10 czerwca 2007 r. Uczestniczyło w niej 40 uczniów naszej szkoły. W czasie wycieczki poznaliśmy zabytki Krakowa: Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, Kościół Św. Wojciecha, Bramę Floriańską, Planty, słynne okno papieskie na ul. Frańciszkańskiej i Kościół Franciszkanów. Zwiedziliśmy Zakopane: Gubałówkę, Krupówki, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Podziwialiśmy uroki Tatrzańskiego Parku Narodowego idąc Doliną Strążyską do wodospadu Siklawica. Zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce.

21 Wycieczka do Krakowa – Zakopanego - Wieliczki
Z wizytą u Smoka Wawelskiego Jesteśmy przed Kaplicą Zygmuntowską na Wawelu

22 Sukiennice w Krakowie Pomnik Adama Mickiewicza na rynku w Krakowie

23 Najstarszy kościół Krakowa
Zwiedzamy rynek Krakowa

24 W tej ławce modlił się papież Jan Paweł II
Słynne okno papieskie na ul. Frańciszkańskiej

25 Wieczorny odpoczynek przy ognisku
Na trasie Tatrzańskiego Parku Narodowego

26 Krótka chwila wypoczynku przed dalszą drogą.
Na górskie trasie

27 Na szczycie Gubałówki – widok na Zakopane
U celu wyprawy – wodospad Siklawica.

28 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach

29 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach

30 Wizyta w Kopalni Soli w Wieliczce kończy wycieczkę do Krakowa – Zakopanego – Wieliczki.
Pamiątkowe zdjęcie z Kaplicy Św. Kingi.

31 Szkoła Letnia w Krynicy Morskiej
Szkoła Letnia w Krynicy Morskiej trwała od 03 do r. Uczestniczyło w niej 45 uczniów naszej szkoły. Głównym celem Szkoły Letniej było: poznanie kraju i jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, wspomaganie rodziny w procesie wychowania, upowszechnienie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. W czasie trwania Szkoły Letniej odbyły się wycieczki do: Malborka, Gdańska, Gdyni, Sopotu. Letnia Szkoła dała uczestnikom możliwość poznania piękna wybrzeża Bałtyku a zarazem aktywnego wypoczynku.

32 Szkoła Letnia w Krynicy Morskiej Wycieczka do Malborka
Wycieczka odbyła się do Zamku Krzyżackiego w Malborku.

33 ZAMEK W MALBORKU

34 ZAMEK W MALBORKU

35 ZAMEK W MALBORKU

36 Kolonie w Krynicy Morskiej
Nawet w taką pogodę warto iść na plażę .

37 Choć woda zimna dzielnie stawiamy czoła morskiemu żywiołowi

38 Kąpiel pod okiem ratownika jest bezpieczna

39 Zabawy w wodzie to samo zdrowie
Po kąpieli czas na odpoczynek

40 Ale gorąco… Przygotowania do wspólnego zdjęcia

41 Czynnie można również wypoczywać na plaży – wspólna gra w piłkę.

42 Zamki na piasku – plażowy konkurs

43 Jesteśmy z wizytą w porcie rybackim w Krynicy Morskiej

44 Pogoda jest wspaniała a tak czynnie wypoczywamy…

45 … na plaży

46

47

48

49

50 … w trakcie spacerów

51 …podczas, których często spotykaliśmy dziki

52 Jak to działa? Zwiedzamy Latarnię Morską w Krynicy Morskiej

53 W trakcie trwania Szkoły Letniej odbyły się wycieczki do Gdyni – Sopotu, Gdańska

54 Szkoła Letnia Wycieczka do Gdyni – Gdańska – Sopot
Wycieczkę rozpoczynamy od zwiedzania Oceanarium w Gdyni Jak tu ciekawie.

55 Jesteśmy z wizytą na Darze Pomorza
Podziwiamy bogatą wystawę

56 Ile tu ciekawych rzeczy i urządzeń

57 Zwiedzamy kabiny załogi Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i w dalszą drogę

58 Molo w Sopocie – podziwiamy piękne widoki

59 Wizyta w katedrze w Oliwie kończy wycieczkę Gdynia - Sopot

60 Wycieczkę po Gdańsku rozpoczynamy od…
…wspólnego zdjęcie przed Neptunem Ta ulica to Długi Targ

61 Pani przewodnik ciekawie opowiada nam historię portu i Gdańska

62 Jakie tu wszystko ciekawe…

63 Zwiedzamy Katedrę Mariacką w Gdańsku

64 W oknie ukazała się nam „Panienka z okienka” – wielka atrakcja gdańskiego rynku
Czekamy na statek, którym popłyniemy na Westerplatte

65 Podziwiamy port gdański i Gdańsk z pokłady statku turystycznego

66

67 Wizytą na Westerplatte i pożegnaniem z Panią przewodnik kończymy wycieczkę do Gdańska


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Kłocku Gmina Sieradz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google