Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualizacja procesu nauczania - jak sprawnie wdrożyć jej założenia? opracowała: Joanna Dembowa Konferencja 13 września 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualizacja procesu nauczania - jak sprawnie wdrożyć jej założenia? opracowała: Joanna Dembowa Konferencja 13 września 2010."— Zapis prezentacji:

1 Indywidualizacja procesu nauczania - jak sprawnie wdrożyć jej założenia? opracowała: Joanna Dembowa Konferencja 13 września 2010

2 Część I Nowa podstawa programowa – nowe wyzwania dla nauczycieli klas I-III

3 Dlaczego INDYWIDUALIZACJA? We wrześniu 2009 roku wprowadzono do szkół nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Równocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Projekt finansowany jest ze środków unijnych. Szkoła może tylko raz dostać fundusze w ramach projektu.

4 Dlaczego INDYWIDUALIZACJA? ma ułatwić wdrażanie zmian do szkół podstawowych, realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, od 2010 r. w dziewięciu województwach, od 2011 w całej Polsce, MEN przeznaczył na realizację projektu 150 milionów euro.

5 Im wcześniej, tym lepiej Inwestycje w kapitał ludzki najmłodszych dają największy zwrot – są opłacalne nie tylko dla dzieci, ale i dla społeczeństwa. W długim okresie przekładają się na wyższy poziom dobrobytu, lepsze zdrowie, niższe wskaźniki przestępczości.

6 Główny cel projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno- wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010-2013.

7 Cele szczegółowe Każdy uczeń ma prawo uczyć się zgodnie ze swoimi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczeń powinien brać czynny udział w nauce – szersze zastosowanie aktywizujących metod nauczania. Uczeń ma łatwy dostęp do wykwalifikowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rodzice są bardziej zaangażowani w życie szkoły, otrzymują od niej wsparcie w zakresie potrzeb edukacyjnych swojego dziecka.

8 Kto pod tablicą? Nauczyciel jest tylko organizatorem lekcji, może stać pod tablicą jedynie 5-10 minut, to uczniowie mają być aktywni. czy

9 Standardy kształcenia ogólnego dla klas I – III szkół podstawowych To poszczególne etapy, jakie realizuje szkoła w procesie wdrażania zmian związanych z nową podstawą programową, w tym indywidualizacją nauczania.

10 Standardy nauczania I W szkole działa zespół nauczycieli, który realizuje działania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów. II W ramach obowiązkowych zajęć realizowany jest dostosowany do potrzeb uczniów, zindywidualizowany program nauczania. III Nauczyciele posiadają kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć zintegrowanych. Spełnienie standardów I-III pozwala szkole na włączenie się do projektu i realizację standardu IV i V.

11 do standardów I-III I. Zespół nauczycieli opracowuje program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający indywidualizację pracy z dzieckiem, monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań wzór programuwzór programu II. Uwzględnia on działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi III. Jeśli nauczyciele jeszcze nie posiadają takich kompetencji to doskonalą swoje umiejętności zawodowe Szkolenia organizuje (zamawia) dyrektor w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania zasobów intelektualnych kadry i potrzeb uczniów oraz zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających

12 IV Szkoła posiada dostosowane do programu pomieszczenia dydaktyczne, wyposażone zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej. V Szkoła organizuje opracowane przez zespół nauczycieli zajęcia dodatkowe, które wpierają indywidualizację procesu dydaktycznego. Standardy nauczania Standardy IV i V finansowane są przez MEN.

13 Szkoły mogą się ubiegać o środki na realizację zadań w ramach standardu IV: Wyposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań edukacyjnych: pomoce dydaktyczne metody diagnozy rozwoju dziecka specjalistyczne oprogramowanie Specjalistyczne narzędzia Tylko 10% otrzymanej kwoty można przeznaczyć na sprzęt komputerowy i umeblowanie.

14 Szkoły mogą się ubiegać o środki na realizację zadań w ramach standardu V: Finansowanie zajęć dodatkowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami ucznia oraz jego możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Zajęcia logopedyczne Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Gimnastyka korekcyjna Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych

15 Przykładowy arkusz obserwacji dziecka

16 Uczniowie już na zajęciach obowiązkowych uczestniczą w zindywidualizowanym programie nauczania, co oznacza dostosowanie treści zajęć i metod nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. – zajęcia dodatkowe powinny być dynamiczne, w tym wieku rozwój następuje skokowo. Dla jednych dzieci zajęcia dodatkowe muszą trwać cały rok, innym mogą wystarczyć dwa trzy spotkania Ci z nich, u których zaobserwowano specyficzne obszary do rozwoju bądź szczególne zdolności, uczestniczą w zaprojektowanych dla nich zajęciach dodatkowych. Dzięki temu, odpowiednio do potrzeb mają szansę rozwijać swoje talenty i pasje. Lista kontrolna do rozpoznawania ucznia zdolnego

17 Stawiane wymagania: Szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć z indywidualizacji tygodniowo. Szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej powinna realizować 4 rodzaje zajęć z indywidualizacji tygodniowo. Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 wciągu jednego roku szkolnego.

18 Środki przypadające na szkołę Szkoły licząca w klasach I-III do 69 uczniów: 30 000 zł. Szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej: dofinansowanie stanowi iloczyn liczby uczniów w klasach I-III i kwoty 453,30 zł. Jedna szkoła nie może otrzymać mniej niż 30 000 zł, a organ prowadzący nie mniej niż 50 000 zł. Organ Prowadzący może zgłosić uczestnictwo w projekcie, jeśli zgłosi się co najmniej 70% szkół jemu podległych. Gdy Organ Prowadzący ma tylko jedną szkołę, na którą przeznaczone będzie mniej niż50 000 zł, musi się on zrzeszyć z innym organem prowadzącym.

19 Wdrożenie projektu w praktyce oznacza: 1. Stworzenie zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za indywidualizację nauczania. 2. Określenie potrzeb uczniów i ich możliwości. 3. Opracowanie projektów zajęć indywidualizujących nauczanie. Z projektem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej wiąże się doskonalenie kompetencji nauczycieli.

20 Dlaczego INDYWIDUALIZACJA? Projekt z 28 kwietnia 2010 rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

21 Najważniejsze rozwiązania: poszerzenie świadczonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej o prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka, zobowiązanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, zobowiązanie dyrektorów szkół podstawowych do rozpoznawania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (w tym ryzyka dysleksji) już na pierwszym etapie edukacyjnym, określenie czasu trwania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych.

22 Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole będą opracowywać i realizować programy wsparcia uczniów, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Powstaną zespoły nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, których celem będzie diagnozowanie i zindywidualizowane zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Nowym rozwiązaniem jest także wprowadzenie Karty Potrzeb i Świadczeń dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą założy i będzie prowadził Zespół. Projekt zobowiązuje poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli do udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom.

23 Część II Indywidualizacja w praktyce – jak się za nią zabrać?

24 Indywidualizacja nauczania pozwala dzieciom czerpać radość z nauki – dzięki temu prawidłowo się rozwijają Szkoła w nauczaniu początkowym pomaga każdemu dziecku wydobyć potencjał twórczy. Nie koncentruje się na analizie jego wad czy dysfunkcji lecz na poszukiwaniu adekwatniejszych metod skutecznego nauczania, a tym samym pozostaje sprzymierzeńcem, a nie wrogiem ucznia.

25 Jakich trzeba przygotowań? Ze strony dyrektora szkoły – nadzoruje wdrażanie projektu, wnioskuje o dotacje na szkolenia i doposażenie szkoły. Ze strony zespołu powołanego w celu realizacji zadań związanych z indywidualizacją – opracowuje jej program. Ze strony nauczycieli – odbywają przeszkolenie w zakresie nowych form organizowania zajęć, trybu nauczania i prowadzenia lekcji na wielu poziomach. Ze strony rodziców – bez ich współudziału trudno byłoby określić profil poznawczy ucznia i jego potrzeby rozwojowe. Wspierają jego rozwój.

26 Trzeba zadbać o przygotowanie nauczyciela do indywidualizacji nauczania Nauczyciel nauczania początkowego w szkole po wprowadzeniu nowej podstawy programowej zobowiązany jest do różnicowania treści i formy nauczania, a także rytmu nauki i stylu komunikacji ze względu na każdego ucznia i dla jego dobra.

27 Czego nauczyciel musi się nauczyć? Powinien orientacyjnie rozpoznać profil poznawczy każdego ucznia: jego styl uczenia się( preferowana półkula) preferowane kanały uczenia się( wzrokowy, słuchowy kinestetyczny ) mocne i słabe strony, umiejętności, zdolności, poziom uzyskanej wiedzy strukturę inteligencji, przejawiane trudności, itp. Ocena profilu poznawczego nie jest możliwa bez współpracy nauczycieli z rodzicami.

28 Strategia poznawcza to swoisty sposób wykonania pewnego konkretnego zadania lub grupy zadań Przykładowe strategie poznawcze: analityczna - więcej czasu poświęca się na etapy przygotowawcze w rozwiązywaniu zadania globalna - dana osoba więcej czasu poświęca na etapy wykonawcze zadania; werbalna - czas reakcji jest wprost proporcjonalny do złożoności struktury werbalnej wyobrażeniowa - czas reakcji nie zależy od stopnia skomplikowania werbalnej struktury zadania Ze względu na styl uczenia się mamy: Działaczy - zgłaszają się do wszystkich ćwiczeń! Refleksyjnych - zajmują nieco dalsze miejsca i wydają się być jakby nieobecni Teoretyków - pytają się o powtórzenie nazwisk, dat, danych i tytułów literatury, Pragmatyków - już w trakcie zajęć kombinują jak to można zastosować i zasypują pomysłami l

29 Nauczyciel powinien zdobyć wiedzę, narzędzia i umiejętności: Jak diagnozować etap rozwoju ucznia i jego profil poznawczy? Jak wykorzystywać te informacje w swojej pracy dydaktycznej? Jak skłaniać uczniów do samoobserwacji i samorozwoju?

30 Nauczyciel powinien zdobyć wiedzę, narzędzia i umiejętności: Jak oceniać, aby wspierać rozwój ucznia? Jakie metody nauczania stosować w pracy z dzieckiem?

31 Dobrze, by uczeń na początku odkrył swój własny profil poznawczy i poznał zalety tej wiedzy. Można posłużyć się rozmaitymi kwestionariuszami, które pomogą odpowiedzieć na pytanie: Kiedy i jak najlepiej się uczę? Wyniki tych kwestionariuszy mogą stać się nieocenioną pomocą dla uczniów, rodziców nauczycieli, terapeutów. Pamiętajmy: nie służą one do etykietowania lecz do uruchomienia sensownej (samo-) obserwacji i doskonalenia efektywności i skuteczności samodzielnego uczenia się. A uczyć się w XXI wieku trzeba przez całe życie. Przykładowe kwestionariusze na stronie wydawnictwa Nowa Era ankieta dla ucznia klasy III

32 Rolą szkoły nie jest w tej chwili przekazywanie wiedzy, lecz maksymalne doskonalenie osobowości, intelektu i ducha ucznia. Wiedza się wymienia, dlatego trzeba kształcić umysły – człowiek uczy się bowiem przez całe życie.

33 Jak to osiągać? Dając uczniowi maksymalnie dużo swobody i samodzielności

34 Co to oznacza? Kształtowanie autonomii ucznia już na poziomie nauczania I-III Każde przesunięcie postawy ucznia w kierunku większej samodzielności to najważniejsze zwycięstwa nauczycieli i rodziców! Stosować należy techniki i metody budujące autonomię uczącego się. Stopniowe wprowadzanie autonomii. Budowanie progresji zadań.

35 Ucząc innych! Jak najlepiej kształcić umysł?

36 Stożek Dale`a (piramida zapamiętywania) Należy zachęcać rodziców, by każdego dnia pytali, czego nauczyły się ich dzieci.

37 Jak realizować indywidualizację nauczania? O czym trzeba pamiętać? Jakość systemu nauczania (wyniki nauczania) zależy od formy pracy nauczycieli i ich kompetencji. Szkoła jest bardziej sprawna, gdy współpracuje z rodzicami. Szkoła powinna zapewniać każdemu dziecku maksymalny rozwój.

38 Uświadomić sobie własne zasoby intelektualne i osobowościowe (profile poznawcze i trenerskie, mocne strony intelektualne, osobowościowe i psychospołeczne. rozpoznać z rodzicami i uczniami : - preferencje poznawcze uczniów, - efektywne metody uczenia się zindywidualizowane dla każdego ucznia; - profil poznawczy własnej klasy. - profil wielorakiej inteligencji ucznia oceniać wg zasad oceniania kształtującego dostosować ocenę opisową do nowego rozporządzenia o ocenianiu teksttekst Jak realizować indywidualizację nauczania?

39 modyfikować swoje metody pracy z uczniami i wzajemnie się wspierać wykorzystując zasoby całego zespołu - Metody C.Freineta - W. Sherborn - M. Bogdanowicz - System Edukacja przez ruch - różnorodne metody nauki czytania - pedagogika zabawy Jak realizować indywidualizację nauczania?

40 Stworzyć system wzajemnych hospitacji dla nauczycieli, aby: odczarować" słowo hospitacja i nauczyć się poddawać krytyce swoje działania, stworzyć atmosferę wymiany, dzielenia się doświadczeniami między nauczycielami.

41 Pamiętajmy -Rodzic to też nauczyciel Zaproponujmy spotkania – szkolenia jako formę wywiadówek dla rodziców pod hasłem: Bądź dobrym nauczycielem dla swojego dziecka

42 Źródła: Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt z 28 kwietnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. strona internetowa www.punctum.pl Pracowni Oświatowo - Wydawniczej Punctum


Pobierz ppt "Indywidualizacja procesu nauczania - jak sprawnie wdrożyć jej założenia? opracowała: Joanna Dembowa Konferencja 13 września 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google