Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO ORAZ KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2013/14 9 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO ORAZ KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2013/14 9 września."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO ORAZ KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2013/14 9 września 2013

2 O BOWIĄZUJĄCE ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie MENiS z 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

3 K IERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

4 W SPIERANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO W KLASACH I - III Indywidualizacja nauczania Zabawa jako jedna z najważniejszych form pracy na zajęciach Nauczanie wielozmysłowe Troska o rozwój emocjonalny dziecka

5 E DUKACJA ZDROWOTNA – PODSTAWOWE POJĘCIA Wiedza Nawyk Przekonanie Postawa Umiejętności ( zdrowia fizycznego i psychospołecznego) Zachowania zdrowotne Prozdrowotny styl życia Dbałość o zdrowie Pomocna literatura Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole, red. B.Woynarowska strona ORE

6 WSPÓŁCZESNA EDUKACJA ZDROWOTNA UWZGLĘDNIA WSZYSTKIE WYMIARY ZDROWIA : fizyczne psychiczne (radzenie sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, techniki relaksacyjne) społeczne ( umiejętności interpersonalne, komunikacja)

7 E DUKACJA ZDROWOTNA I BEZPIECZEŃSTWO W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna (wymagania szczegółowe) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; w zakresie bezpieczeństwa i higieny osobistej: rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higienicznych (np. mycie zębów, codzienne mycie całego ciała), dba o czystość odzieży (pamięta o zmianie bielizny, skarpet), przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

8 Edukacja społeczna zna niektóre zagrożenia ze strony innych ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

9 Zajęcia praktyczno-techniczne zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania sprzętów, urządzeń, leków, środków czystości i ochrony roślin itp.; ostrożnie się z nimi obchodzi, wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; orientuje się, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. powiadomić dorosłych.

10 Edukacja przyrodnicza dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, (na miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu powódź, huragan, śnieżyca, lawina itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

11 Zajęcia komputerowe wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, wie, jak groźne jest uzależnienie od komputera.

12 P RZYKŁADY REALIZACJI EDUKACJI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA Innowacja metodyczna Wiem co jem, zdrowo się odżywiam. Olimpiada sportowa z udziałem rodziców Dzień Jabłka – Festyn promujący zdrowie Wycieczki terenowe Spotkania z policjantem strażakiem pracownikiem Straży Miejskiej, lekarzem i pielęgniarką Warsztaty dla nauczycieli z gimnastyki korekcyjnej ( wykorzystanie elementów korektywy na zajęciach wych. fiz. oraz w czasie przerw śródlekcyjnych) Warsztaty kulinarne dla rodziców i dzieci Konkursy o zdrowiu Zdrowe śniadanie

13 R EALIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Projekty ogólnopolskie Szkoła Promująca zdrowie Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole Ratujemy i uczymy ratować ( podchody z elementami udzielania pierwszej pomocy) Smok Mądragon daje radę Bezpieczeństwo w sieci Mamo, tato nie pal przy mnie Program Porcja Pozytywnej Energii

14 Decyzja o realizacji w szkole programu edukacyjnego dotyczącego różnych aspektów zdrowia, oferowanego przez organizacje spoza szkoły, powinna wynikać ze specyficznych potrzeb uczniów w danej szkole. W wyborze programów należy brać pod uwagę jego jakość. Jednym z kryteriów tej jakości, jest to, czy autorzy programu dokonali ewaluacji jego wyników. Programy edukacyjne zewnętrzne powinny być powiązane z konkretnymi treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po wdrożeniu programu należy sprawdzić – czy i jakie są jego efekty – i na tej podstawie podjąć decyzję o kontynuacji realizacji danego programu.

15 P ROGRAM P ORCJA POZYTYWNEJ ENERGII Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice Organizator: FPH PAULA –producent naturalnych chipsów

16 Ideą programu jest nauka dostarczania dzieciom dobrej ENERGII,pochodzącej z naturalnych źródeł, niezbędnej do prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia każdego dnia. Założenia: promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia

17 Z ASADY UCZESTNICTWA Zgłoszenie na stronie internetowej: http://www.porcjapozytywnejenergii.pl Nauczyciel otrzymuje bezpłatne materiały metodyczne ( plakaty, plansze, książeczki kulinarno-edukacyjne, płyta CD z materiałami edukacyjnymi i scenariuszami zajęć, gadżety dla uczniów) Nauczyciel przeprowadza z dziećmi zajęcia w oparciu o wybrany scenariusz

18 U DZIAŁ W KONKURSIE Przygotowanie pracy konkursowej o tematyce społecznej nawyki żywieniowe, zachowania konsumenckie, aktywność fizyczna a zdrowie, ochrona środowiska i działania proekologiczne, w jednym z formatów: Plakat Komiks Film wydarzenie społeczne Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody

19 - STRONA DLA DZIECI CHRUPSY. PL

20 UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI Uczniowie z upośledzeniem umysłowym Uczniowie niewidomi i słabo widzący Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący Uczniowie z autyzmem Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową Pomocna literatura: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Warszawa 2010

21 K IERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO OBEJMUJĄ :

22 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 7 LUTEGO 2012 R. W SPRAWIE RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO SZKOŁACH PUBLICZNYCH W trzyletnim okresie nauczania (I etap – edukacja wczesnoszkolna) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: – edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin; – język obcy – 190 godzin – edukacja muzyczna – 95 godzin – edukacja plastyczna – 95 godzin – zajęcia komputerowe – 95 godzin – wychowanie fizyczne – 290 godzin

23 PROJEKT O NOWEJ FORMIE WSPOMAGANIA SZKÓŁ Sieci współpracy ( koordynator sieci) Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji SORE

24 S IECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tworzenie łączących szkoły sieci to innowacyjna metoda wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nimi. Przed dyrektorami szkół i nauczycielami otwierają się nowe możliwości pozyskiwania potrzebnej im wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

25 D ZIAŁANIA W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE SORE Kompleksowa diagnoza potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia i rozwoju Udział w zaplanowanych szkoleniach Współpraca z innymi placówkami (wymiana doświadczeń w formie bezpośredniej oraz na platformie informatycznej ewaluacja

26 P ROCESOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ ODN K ALISZ Tematy do realizacji zgodnie z zapotrzebowaniem szkół/placówek, które nie realizują projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

27 TEMATY 1. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły 2. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną. 3. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły. 4. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 5. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. 7. Szkoła promuje wartość edukacji. 8. Nauczyciel 45+. 9. Rodzice są partnerami szkoły. 10. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 11. Projekt edukacyjny w szkole. 12. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 13. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 14. Praca z uczniem zdolnym.

28 15. Praca z uczniem młodszym. 16. Budowa koncepcji pracy szkoły. 17. Postawy uczniowskie – jak je kształtować. 18. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 19. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 20. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 21. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. 22. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 23. Ocenianie kształtujące. 24. Jak pomoc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny


Pobierz ppt "E DUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO ORAZ KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2013/14 9 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google