Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dialog międzykulturowy w kształceniu zintegrowanym opracowała Joanna Dembowa EUROPEJSKI ROK DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dialog międzykulturowy w kształceniu zintegrowanym opracowała Joanna Dembowa EUROPEJSKI ROK DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Dialog międzykulturowy w kształceniu zintegrowanym opracowała Joanna Dembowa EUROPEJSKI ROK DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

2 2

3 3

4 4 Edukacja międzykulturowa Zapytani o wielokulturowość, odpowiadamy: oczywiście, my to od dawna robimy. Organizujemy w szkole dni poświecone różnym kulturom( Kluby europejskie), robimy wystawy prac uczniów, tematyczne gazetki ścienne, festiwale... To dobrze, ale czy to wystarczy? Nauka o innych kulturach, o zwyczajach dalszych i bliższych sąsiadów to tylko i aż pierwszy krok. Sama wiedza to nie wszystko. Aby prawdziwie zrozumieć otaczający nas świat, przezwyciężyć w sobie lęk przed Obcym, potrzeba kolejnego kroku. Jest nim edukacja międzykulturowa.

5 5 Dlaczego edukacja międzykulturowa? zmiany społeczne we współczesnym świecie( rozpad krajów, społeczności ) masowy napływ imigrantów z ubogich rejonów świata oraz z terenów objętych konfliktami etnicznymi czy religijnymi. rozwój systemów komunikacyjnych i informatycznych kształtowanie nowego modelu współżycia ludzi rożnych narodów, kultur i religii.

6 6 Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja międzykulturowa? Dziś w Polsce żyje ok. 800 tysięcy przedstawicieli innych narodowości: Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, Litwini, Łemkowie, Ormianie, Czesi, Słowacy, Cyganie, Żydzi, Tatarzy i in. Duża ich cześć to tzw. miejscowi zamieszkujący w Polsce od wielu pokoleń.

7 7 warsztat obejmujący kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi Kształcenie w sobie kompetencji interkulturowych nie tylko w kontaktach z przedstawicielami innych kultur, ale również z osobami z naszego kręgu kulturowego którzy żyją, myślą inaczej niż my. Dotyczy zarówno kontaktów z imigrantami, osób niepełnosprawnych, osób żyjących na marginesie społecznym czy dotkniętych biedą. pozwala uczyć do środka, czyli od innych i z innymi. Co to jest edukacja międzykulturowa?

8 8 Edukacja międzykulturowa to dobra edukacja Z A Ł O Ż E N I A: * w każdej społeczności dochodzi do interakcji między jednostkami i grupami * każda interakcja zmienia i wzbogaca uczestnika interakcji * każda jednostka jest niepowtarzalna, ma swoją historię, jest twórcą kultury * kultura jest dynamiczna – jest procesem nadawania znaczeń * nie ma hierarchii kultur * różnorodność jest wartością, gdyż umożliwia rozwój kultury * uczenie międzykulturowe to praktyka, a nie teoria

9 9 C E L E: * kształcenie obywateli kompetentnych międzykulturowo * zwalczanie etnocentryzmu, uprzedzeń i stereotypów * zapobieganie przemocy i agresji * uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów * uczenie otwartości i życzliwości w kontaktach z reprezentantami obcej kultury * uczenie empatii, solidarności, pozytywnej współzależności i współodpowiedzialności * zwalczanie postaw pasywnych * zachęcanie do krytycznego poznawania i oceniania własnej kultury * uczenie o tym, co ludzi łączy * wspieranie mniejszości w jej prawach do zachowania kulturowej odrębności * podnoszenie jakości kształcenia

10 10 J A K O Ś Ć KSZTAŁCENIA * uczenie oparte na współpracy i współdziałaniu w grupie * wspieranie procesu uczenia pozaakademickim doświadczeniem/historią * zastosowanie wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu * przemyślana i sprawna organizacja lekcji * odpowiedni dobór treści zadań, sprzyjający myśleniu koncepcyjnemu * oddanie uczniom części odpowiedzialności za proces uczenia się * odwoływanie się do inteligencji zróżnicowanej * podnoszenie samooceny ucznia poprzez stałe udzielanie mu wsparcia * rola nauczyciela: obserwacja, ewaluacja, wsparcie * nauczyciel dostrzega i reaguje na obecność stereotypów i treści sprzyjających powstawaniu uprzedzeń w podręcznikach i materiałach edukacyjnych

11 11 W dokumentach Unii Europejskiej przyjęte są następujące kryteria różnorodności: –rasa –kolor skóry –pochodzenie etniczne, –narodowość –religia –płeć –język –stopień sprawności –poglądy polityczne lub inne –wiek –orientacja seksualna.

12 12 Kompetencje międzykulturowe Umiejętność komunikowania się z przedstawicielami innych kultur: komunikacja to nie tylko słowa! Krytyczne myślenie (selekcjonowanie i analizowanie informacji, które do nas docierają) Umiejętność posługiwania się językami obcymi Wrażliwość kulturowa – umiejętność aktywnego słuchania bez osądów Umiejętność radzenia sobie z nieznanym i z niepewnością (kontakty międzykulturowe nie są czasem łatwe ) Umiejętność nawiązywania znajomości i utrzymywania

13 13 Kategorie metod nauczania przydatne w edukacji międzykulturowej Metody poszukiwania wiedzy o innych Metody poszukiwania wspólnych korzeni Metody poszukiwania współczesnych powiązań Metody pracy ze stereotypami Metody zrozumienia i poszanowania odrębności Metody rozwiązywania problemów Metody budowania współpracy Metody poszukiwania scenariuszy przyszłości Metoda NIKE (Nauczanie interkulturowe w kontekście europejskim)

14 14 Cele NIKE to : 1.wspólna praca 2.patrzenie na rzeczy z różnych perspektyw 3. umiejętność prawdziwego słuchania innych 4.komunikowanie swojego zdania 5.akceptowanie zmian i radzenie sobie z tymi zmianami w sposób elastyczny 6. praca i myślenie kreatywne 7.używanie umiejętności posiadanych przez innych...

15 15 Wnioski! Wynikiem spotkania międzykulturowego będzie poszerzona zdolność postrzegania obcych, zdolność zaakceptowania obcego jako innego i wieloznaczności z tym związanych. Być może będziemy zdolni reagować bardziej z wyczuciem, pozostaniemy otwartymi na zachowanie eksperymentalne, będziemy zdolni postawić pod znakiem zapytania własne normy kulturowe i rozwiniemy poszerzoną tożsamość kulturową.

16 16 W ocenie, na ile zbliżyliśmy się do ludzi innej kultury, pomoże nam skala dystansu społecznego Bogardusa. Zawiera ona siedem stopniowanych pytań: 1. Czy zawarłbyś małżeństwo? 2. Czy chciałbyś przyjaźnić się? 3. Czy chciałbyś pracować razem w jednej instytucji? 4. Czy chciałbyś mieć jako bliskich sąsiadów? 5. Czy chciałbyś mieć jako znajomych? 6. Czy wolałbyś, aby mieszkali w innej dzielnicy? 7. Czy wolałbyś, aby przebywali poza twoim krajem? Ilość odpowiedzi pozytywnych wskaże, na ile zdołaliśmy zmniejszyć nasz dystans społeczny z przedstawicielami obcej kultury.

17 17 Rok 2008 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Obchody Roku mają na celu: 1.poszanowanie i promocję różnorodności kulturowej 2.zapewnienie równości szans wszystkim mieszkańcom UE i przeciwdziałanie dyskryminacji 3.wsparcie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej 4.budowanie partnerskich relacji z krajami członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty

18 18 Podstawą działań w naszym kraju jest Strategia Polski dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego W dokumencie tym określono także cele i priorytety narodowe dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, za które uznano: ukazanie społeczeństwu polskiemu różnych kontekstów i rozumienia wielokulturowości w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji i doświadczeń historycznych, współtworzących dziedzictwo kulturowe kontynentu ukazanie chrześcijańskich korzeni Europy oraz tradycji Polski wielowyznaniowej ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości, sprzyjającej lepszemu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców i ich przyszłemu współdziałaniu.

19 19 Dodatkowo strategia kładzie szczególny nacisk na: działania ukazujące znaczenie zaangażowania w dialog międzykulturowy w życiu codziennym oraz podkreślanie wkładu różnych kultur i przejawów różnorodności kulturowej w dziedzictwo i sposób życia w państwach członkowskich działania sprzyjające budowie płaszczyzny dialogu i współpracy z sąsiadami Polski, a zwłaszcza z Ukrainą i Białorusią, pogłębieniu dialogu z mniejszością ukraińską i białoruską w Polsce oraz wspieraniu ruchów demokratycznych w krajach będących obecnie bezpośrednimi sąsiadami Unii Europejskiej działania realizujące ideę formalnej i nieformalnej edukacji międzykulturowej, skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

20 20 Wymiar edukacji międzykulturowej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ( wspieranie na rzecz reformy i rozwoju edukacji w Polsce) http://frse.org.pl/ Uczenie się przez całe życie ( Comenius,Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Program Międzysektorowy, Program Jean Monet, Młodzież w działaniu (Wymiany, projekty młodzieżowe, demokracja

21 21 Podstawa programowa – Cele edukacyjne umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy,

22 22 Podstawa programowa - treści nauczania 8) obrazy z życia dzieci w innych krajach, w szczególności w kraju nauczanego języka obcego, 40) podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie a tolerancja, 48) różnorodność dziedzictwa i poszukiwań w sferze kultury, 51) rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych,

23 DZIAŁANIA PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

24 24 Projekty edukacyjne Tradycje świąt Bożego Narodzenia w różnych religiach Tydzień Tolerancji pod hasłem Każdy jest inny Kultura Romska Poznajemy zabytki kultury żydowskiej ( cmentarze, macewy - Święto Zmarłych, synagogi) Kultura prawosławna (cerkiew, ikona) Cudzoziemcy w Polsce (np. Wietnamczycy- religia buddyjska)

25 25 KRZYŻÓWKA GRUZIŃSKA

26 26 KRZYŻÓWKA CYGANIE

27 27 Rodzina chińska, czyli jak zorganizowany jest świat społeczeństwa "Dwa plus jeden" Standardowa chińska rodzina to, w rozumieniu Europejczyka, model "Dwa plus jeden". Czyli rodzice i dziecko. Jak funkcjonuje społeczeństwo wychowujące od trzydziestu lat jedynaków? Co zachowało się z tradycji posiadania licznej rodziny, w której najważniejszy był potomek płci męskiej, w kraju, w którym prawo zezwala na posiadanie jednego dziecka?

28 28 Opracowano na podstawie: Prezentacji Jana Bartczaka ODN Kalisz http:// frse.org.pl http:// miedzykulturowa.org.pl http:// dialog 2008. pl http:// ceo.org.pl


Pobierz ppt "Dialog międzykulturowy w kształceniu zintegrowanym opracowała Joanna Dembowa EUROPEJSKI ROK DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google