Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce   oraz działania UM na rzecz innowacyjnego e-rozwoju Łukasz Nikitin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce   oraz działania UM na rzecz innowacyjnego e-rozwoju Łukasz Nikitin."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce   oraz działania UM na rzecz innowacyjnego e-rozwoju Łukasz Nikitin

2 Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013 Cele i programy operacyjne
Źródło: Teresa Małecka, MRR, 2007

3 Podział środków na ICT/IS w NSS (wg kategorii interwencji)
Lata Alokacja: 3,794 mld € Alokacja EFRR na projekty ICT/IS w skali kraju 3,7 mld EUR w tym PO Innowacyjna Gospodarka 1,4 mld EUR Unijne inwestycje w infrastrukturę ICT w latach (EFRR) na terenie woj. Wielkopolskiego - 4 projekty ZPORR:10,5 mln PLN

4 TERYTORIALNE I TEMATYCZNE UMIEJSCOWIENIE PROGRAMÓW WPARCIA UE
Infrastruktura, technologie, kompetencje Europa Regiony Europy Kraj INTERREG Krajowe Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki LEADER + EQUAL Siódmy Program Ramowy Program „uczenie się przez całe życie” Program Konkurencyjność i Innowacje Krajowe Programy Operacyjne

5 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Cel główny PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe PO IG: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacji w gospodarce.

6 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Osie priorytetowe: 1. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii. 2. Infrastruktura sfery B+R (badania i rozwój). 3. Kapitał dla innowacji. 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 5. Dyfuzja innowacji. 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. 9. Pomoc Techniczna.

7 VII OŚ PRIORYTETOWA 7 Oś priorytetowa. Społeczeństwo Informacyjne i Budowa elektronicznej administracji – Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Alokacja 788 mln EUR Projekty ponadregionalne/obejmujące cały kraj. W wyniku dotychczasowych naborów tworzono listę indykatywną projektów indywidualnych; konkursy z założenia ogłaszano co pół roku. Ostatni nabór: 26 Listopada – 4 Grudnia 2009 r. Instytucja Wdrażająca: Dep. Informatyzacji MSWiA Kto może składać: jednostki administracji rządowej instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry konsorcja jednostek adm. publ. z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub JBR Do tej pory zatwierdzono 10 krajowych strategicznych projektów Przykłady projektów: pl.ID (MSWiA) e-PUAP 2 (MSWiA) e-Deklaracje 2 (MF) e-Podatki (MF) e-Rejestracja (MF) GEOPORTAL (Główny Urząd Geodezji) Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego "112 (Komenda Gł. Policji)

8 SYNERGIA PRIORYTETÓW VII i VIII

9 8 OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI”

10 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne: Zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej: wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań e-biznesu Ogłoszenie naborów – kwiecień 2010 r. (PARP) Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przedsięwzięcia o charakterze technicznym (informatycznym) i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących 3 lub więcej firm. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych (max. przez okres 3 lat), pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania w wybranych gospodarstwach domowych szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu, zatrudnienie i szkolenia pracowników którzy będą odpowiedzialni za realizację działania. Nabór od 1 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r. Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. dofinansowanie budowy i utrzymania dedykowanej infrastruktury na końcowym odcinku, definicje – Internet szerokopasmowy = 2 Mb+, kryterium odcięcia: powyżej 40 gospodarstw, co najmniej 50 % uczniowie, grupy zagrożone Obecny nabór od 12 Marca do 28 Maja 2010 r. wielkopolskie – Warunek Konieczny: zaktualizowana inwentaryzacja. FUNDACJA EDUKACJI EKONOMICZNEJ 14 projektów w ramach 8.4

11 DZIAŁANIE 8.4: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI”
Cel działania: Stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Beneficjenci: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe non-profit.

12 DZIAŁANIE 8.4: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI
Niekwalifikujący się beneficjenci: Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, znajdujące się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej; Przedsiębiorcy na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

13 DZIAŁANIE 8.4: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI
GRUPY DOCELOWE Społeczność lokalna * Grupa docelowa - konkretne osoby, instytucje lub grupy społeczne, które będą bezpośrednio korzystać z rezultatów realizowanych projektów. Forma dofinansowania: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zaliczka/refundacja Organizacje pozarządowe non-profit zaliczka/refundacja

14 Kwalifikujące się projekty
DZIAŁANIE 8.4: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI Kwalifikujące się projekty Projekty muszą być realizowane na terenie Polski. Zakończenie realizacji wszystkich projektów (łącznie z finansowym rozliczeniem) maksymalnie do 31 grudnia 2015 r. szczegółowe terminy realizacji projektu zawarte w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia trwałości rezultatów projektu, w okresie 5 lub 3 lat od daty rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu, przy czym projekt nie może podlegać znaczącej modyfikacji.

15 Przykładowe projekty mogą składać się z następujących komponentów:
DZIAŁANIE 8.4: ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE „OSTATNIEJ MILI Przykładowe projekty mogą składać się z następujących komponentów: współfinansowanie projektów polegających na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, przeszkolenie we wdrażaniu najnowszych technologii niezbędnych do realizacji projektu polegającego na dostarczeniu usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Minimalna kwota dofinansowania nie może być mniejszą niż PLN.

16 Nabory projektów w ramach działania 8.4
Nabór wniosków w ramach II rundy zakończył się 30 grudnia 2009 r. Dotyczył następujących województw: małopolskie, pomorskie, wielkopolskie (od 14 września 2009 r.) świętokrzyskie (od 12 października 2009 r.) łódzkie (od 9 listopada 2009 r.) podkarpackie (od 26 listopada 2009 r.) śląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie (od 4 grudnia 2009 r.). Warunek konieczny dla ogłoszenia naboru w województwie: Przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowego Internetu Kolejny termin naboru wniosków: 1 marca 2010 r maja 2010 r.

17 Mapa pomocy regionalnej na lata 2007 - 2013
Wsparcie udzielane z zachowaniem intensywności pomocy publicznej, która wynosi: 60% dla średnich przedsiębiorców i 70% dla mikro- i małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego; 50% dla średnich przedsiębiorców i 60% dla mikro- i małych przedsiębiorców na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego w okresie od r r. na obszarze należącym do woj. mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
WIĘCEJ INFORMACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Informacje na temat PO Innowacyjna Gospodarka:

19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Komponent centralny Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Komponent regionalny Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Komponent horyzontalny Priorytet X: Pomoc techniczna PO Kapitał Ludzki obejmuje całość interwencji EFS w Polsce i jest finansowany do wysokości 85% ze środków EFS składa się z 10 Priorytetów, realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 5.2 PO KL wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym Typy projektów podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej, projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr m.in. poprzez: prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej, szkolenia generalne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów zatrudnionych w administracji samorządowej promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno – promocyjnych, seminariów, konferencji i konkursów Ostateczni odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego pracownicy jednostek samorządu terytorialnego Na dzień 5 Marca 2010 r. do MSWiA podpisano 146 umów na łączną wartość dofinansowania 266 mln PLN. Alokacja na 2010 r: 114,4 mln PLN. Dofinansowanie: do 90 %, 10 % wkładu własnego wnoszą JST. Następny konkurs: III kw r.

21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Maksymalna wartość pojedynczego projektu - 50 tys. zł Przykładowe typy projektów: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Kolejny nabór planowany na Lipiec 2010 r.

22 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś 1 PROW: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 1 - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”: upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie; zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym. Refundacja 100 % kosztów, konkursy planowane na koniec 2010 r. Instytucja Pośrednicząca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Oś 4 PROW: LEADER wspieranie oddolnych inicjatyw rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. LGD wybiera projekty które służą osiągnięciu celów LSR Stworzono już LGD (16) praktycznie dla całego obszaru województwa, teraz tworzone są LSR. W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w LSR; Przykłady małych projektów w LSR: - rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych - zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD Dofinansowanie małych projektów do 70% kosztów i do zł (6 404,0 euro). Od dnia r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wraz z nim Referat ds. Wdrażania Osi Leader mieści się przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, Białystok, I piętro , pokój 102, tel , , , fax

23 Projekty Informatyzacji Podmiotów realizujących zadania publiczne
Podmiot zarządzający konkursami: MSWiA Zgodnie z ust. z dn. 17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65) o przyznanie środków finansowych może ubiegać się podmiot publiczny jak również konsorcjum podmiotów publicznych Tematyka projektów (m. in): wdrażanie systemów teleinformatycznych gospodarki i administracji elektronicznej; tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do Internetu; tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną; przygotowanie lub realizacja oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy Lista rankingowa projektów powstaje w terminie do 3 miesięcy od upłynięcia terminu składania wniosków (30 Marca, 30 Listop.) i zostaje opublikowana w BIP. Do dnia 22 lutego 2010 rozpisano 4 nabory w wyniku których wsparcie udzielono 30 projektom; wysokość wsparcia – 24,68 mln PLN -> Informatyzacja -> Dofinansowanie przedsięwzięć informatyzacyjnych Gmina Kępno 255 tys. e-obywatel rozporządzenie z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację (nowelizacja z dnia 18 kwietnia 2007 r) w 2010 do końca marca i do końca listopada 30 listopada

24 Inne programy europejskie
Program Konkurencyjność i Innowacje, Program szczegółowy ICT: Zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności wykorzystywania ich przez użytkowników Poprawa jakości, skuteczności i dostępności usług elektronicznych - w tym interoperacyjnych ogólnoeuropejskich lub transgranicznych usług publicznych Kolejny konkurs od 21 Stycznia do 1 Czerwca 2010, całkowity budżet na tematy: eZdrowie, usługi on-line w miastach i usługi publiczne 41,5 mln €. dofinansowanie 50 %, budżet projektu 2-3 mln €, 4- 7 partnerów z krajów UE. Program Uczenie przez całe życie Projekty transferu innowacji: do 75 % kosztów uprawnionych do 2 lat (150 tys. €/rok) Tworzenie innowacji: do 75 % kosztów uprawnionych do 2 lat (250 tys. €/rok) Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe. Projekty wymian i staży oraz projektów współpracy wielostronnej. Program międzysektorowy - rozwój nauczania poprzez ICT Szwajcarsko Polski Program Współpracy Beneficjenci: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Tematyka projektów: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform , środowisko i infrastruktura, rozwój społeczny i zasobów ludzkich Dofinansowanie: do 85 % dla projektów adm. centralnej, regionalnej lub lokalnej, do 90 % dla organizacji pozarządowych

25 INTERREG NIE JEDNO MA IMIĘ
Programy Transgraniczne Program współpracy Regionu Morza Bałtyckiego

26 Central European Programme
Priorytety: 1: Wspieranie innowacyjności w Europie Centralnej (59 mln €) 2: Poprawa dostępności komunikacyjnej Europy Centralnej (77 mln €) 3: Odpowiedzialne wykorzystanie środowiska naturalnego (77 mln €) 4: Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów (65 mln €) Działanie 2.4 „Promowanie ICT oraz rozwiązania alternatywne w celu poprawy dostępu” Każdy projekt finansowany w ramach CEP powinien dotyczyć problemów których rozwiązanie przerasta możliwości pojedynczych regionów bądź też krajów. W praktyce oznacza to zawarcie w projekcie kwestii dotyczących: jednego, jasno zdefiniowanego międzynarodowego obszaru, lub zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania wszystkich partnerów, a które przyczyni się do wypracowania innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. Pierwszy konkurs 3 Marca – 14 Kwietnia 2008 r. Obecny trwa od 15 Marca i będzie trwał do 30 kwietnia 2010.

27 PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-LITWA
Program współpracy Regionu Morza Bałtyckiego Obszar kwalifikowalny (po polskiej stronie): obszar całego kraju Niektóre z tematów objętych wsparciem: • Przygotowanie inwestycji zwiększających absorbcję ICT na obszarach wiejskich i peryferyjnych, oraz zmniejszających cyfrowe wykluczenie • Dostarczenie, przetestowanie i analiza rozwiązań ICT uwzględniających potrzeby w obszarach południowych regionu bałtyckiego • Budowa kompetencji i harmonizacja polityk ICT w poszczególnych krajach wraz z ujęciem ich w ramach regionalnych polityk rozwoju i wsparciem ich poprzez działania edukacyjne. Informacja o terminie projektu – czerwiec br., sam nabór pod koniec roku – kategorie interwencji podzielone wzgl. Budżetu 55% pierwszy priorytet, 30 % drugi priorytet Beneficjenci projektu: Władze krajowe, regionalne i lokalne Podmioty prawa publicznego ustanowione w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadający osobowość prawną oraz finansowany w przeważającej części ze środków publ. Organizacje Pozarządowe Non-Profit Budżet na projekty ICT/SI: EUR Poziom finansowania: 85 % budżet: 1 – 3 mln €

28 MIKROPROJEKT Projekt: „Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem”; koordynator: Powiat Giżycki, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, partner: Technologijų ir verslo mokykla - Smalininkai. Budżet: €. Wymiana nauczycieli i uczniów: Organizacja doskonalenia nauczycieli , Utworzenie multimedialnych centrów współpracy Polsko- Litewskiej w ZSEiI Giżycko i TVM w Smlininkai: Sale komputerowe, słowniki, sala ogólnie dostępna Organizacja szkolenia informatycznego młodzieży TVM w Giżycku

29 MIKROPROJEKTY Projekt: „E-kooperacja – innowacyjne klastry”
Koordynator: Centrum Promocji Podlasia Partner: Viešoji įstaiga Alytaus verslo konsultacinis centras. Budżet: €. Kontynuacja projektu: „stworzenie internetowego portalu współpracy gospodarczej w ramach INTERREG III A wymiana informacji i nawiązywanie kontaktów ponad granicą. baza danych zawiera obecnie ponad 200 ofert podmiotów gospodarczych, funkcjonujących zarówno na terenie Polski, jak i z Ukrainy. Bezpłatny dostęp do zasobów platformy 4 wersje językowe (angielski, polski, rosyjski, ukraiński), Ponad 115 tysięcy wywołań.  2 wizyty studyjne lokalnych przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu, po polskiej i ukraińskiej stronie granicy.

30 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe Łukasz Nikitin
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” GSM Dziękuję za uwagę 13 Maja 2009r.

31 Szczegóły nt. konferencji dostępne są pod adresem
Zapraszamy także na… 14 Konferencję Miasta w Internecie w Zakopanem! 24-26 czerwca 2010 r. Hotel Mercure Kasprowy Szczegóły nt. konferencji dostępne są pod adresem 13 Maja 2009r.


Pobierz ppt "Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce   oraz działania UM na rzecz innowacyjnego e-rozwoju Łukasz Nikitin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google