Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce
Artur Kośmider Jadwiga Sękowska FORUM ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

2 Główne źródło finansowania 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Narodowa Strategia Spójności (do wykorzystania na eROZWÓJ ok. 14 MLD PLN, termin realizacji: ) Programy Operacyjne (zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – ok. 9 mld PLN na eROZWÓJ) Regionalne Programy Operacyjne (zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw – ok. 5 MLD PLN na eROZWÓJ) Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

3 Programy Operacyjne w ramach NSS
PO Innowacyjna Gospodarka - 12,3% całości środków (8,3 mld Euro) 16 Regionalnych PO – 23,8% całości środków (15,9 mld Euro)) PO Kapitał Ludzki - 14,4% całości środków (9,7 mld Euro) PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld Euro) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – (0,7 mld Euro) PO Infrastruktura i Środowisko – 41,3% całości środków (27,8 mld Euro) PO Pomoc Techniczna – 0,8% całości środków (0,5 mld euro) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego, Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

4 Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1,3 mld euro W tym ok. 100 MLN EURO na SI ! 11,4 mld euro (Polska) 17,2 mld euro (Polska) WRPO – Priorytet III Środowisko Przyrodnicze PO KL - poddziałanie 8.2.2 Regionalna Strategia Innowacji Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

5 Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

6 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – Działanie 1.1
Rozwój sieci i kooperacji – Działanie 1.6 Nacisk na elementy innowacyjne oraz wpływ na politykę horyzontalną rozwoju społeczeństwa informacyjnego – dodatkowe punkty ! Nabór został uruchomiony 31 marca i trwa do 31 maja (2 m-ce) Dofinansowanie 65% kosztów Działanie 1.1 Skierowane do małych firm do 1 roku działalności Działania związane z rozbudową firmy Do 200 tys wsparcia finansowego Działanie 1.6 - Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu poprzez współpracę kooperujących ze sobą przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami. - Rozwój klastrów i powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym. - Projekt do 2 mln zł Dofinansowanie do 60% 22 kwietnia, szkolenie z tego działania Ogłoszony 31.03, termin do Kontakt:   telefonicznie pod numer telefonu: (61) Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

7 Nabory w I kwartale 2010 roku – 31 marca Wnioski do 14 maja
Turystyka i środowisko kulturowe PRIORYTET VI (61,5 mln EURO) Infrastruktura turystyczna Nacisk na elementy innowacyjne oraz wpływ na politykę horyzontalną rozwoju społeczeństwa informacyjnego – dodatkowe punkty ! Nabory w I kwartale 2010 roku – 31 marca Wnioski do 14 maja Kontakt:   telefonicznie pod numer telefonu: (61) Promocja i informacja turystyczna (6.1) a w tym: Kampanie reklamowe, organizacja imprez, tworzenie programów , ekspertyz i badań, tworzenie lokalnych produktów turystycznych, Rozbudowa systemu informacji turystycznej - w oparciu o nowoczesne rozwiązania Do 85% finasowania – projekty promoicyjne Promocja i rozwój kultury (6.2): organizacja wydarzeń kulturalnych, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury regionu, Do 85% finasowania – projekty promocyjne Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

8 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Harmonogram z 30.12.2009
Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

9 Infrastruktura Komunikacyjna
PRIORYTET II (493,4 mln EURO) Stan realizacji budżetu na działanie 2.7: 0% Kategoria interwencji Udział w priorytecie (%) Środki EFRR (€) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 9,9 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp. 2,0 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 7,9 W sumie 19,8 Projekty kluczowe zabierają z puli środków 59 mln Euro co pozostawia w budżecie działania 2.7 – ok. 21 mln ! Wpływ samorządów na decyzje Urzędu Marszałkowskiego Infrastruktura Komunikacyjna - dotyczy zwiększenia wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia. Podjęte będą m.in. takie działania, jak: podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego, łączności oraz informatycznej, a także zwiększenie wewnątrz regionalnej spójności oraz powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi. Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

10 eRozwój w projektach kluczowych*
* Lista 32 projektów kluczowych WRPO - kwiecień 2009 Najnowsza koncepcja WSS, która nie ma zgodności członków Zarządu Województwa, to wydatkowanie 80 mln EURO z WRPO i 80 mln EURO z budżetu Samorządu Województwa Jakie są plany Samorządu Województwa względem powyższych projektów ??? Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

11 Priorytet II – 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Przykładowe projekty „ Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym”, „ Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności, w tym z wykorzystaniem podpisu elektronicznego”, „Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (także hot-spotów) oraz infokiosków” „Z zakresu telemedycyny” „Budowa Systemów Informacji Przestrzennej dla gromadzenia, integracji i udostępniania poprzez Internet aktualnych danych przestrzennych” „ Infrastrukturalne z zakresu e-Edukacji” „ Dotyczące regionalnych i lokalnych zasobów cyfrowych promujących kulturę i turystykę regionu” „Poprzez działania zapewniony zostanie dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną„ „… upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej i instytucji publicznych oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności…„ Do 85% dofinansowania UE Działanie miało być w 2010 r. Wskaźniki WRPO: 14 projektów w II półroczu 2010 r. (w tym e-usługi: 3, na obszarach wiejskich: 10) 13 projektów w II półroczy 2013 r. (w tym e-usługi: 2, na obszarach wiejskich: 10) 27 projektów na koniec realizacji WRPO (w tym e-usługi: 5, na obszarach wiejskich: 20) * * Realizacja i analiza postępów – RAPORT WRPO grudzień 2008 Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

12 PO KL i eROZWÓJ lokalny www.efs.wup.poznan.pl
I Zatrudnienie i integracja społeczna 506,2 mln EUR (w tym 430,3 mln EUR z EFS); II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 778 mln EUR (w tym 661,3 mln EUR z EFS); III Wysoka jakość systemu oświaty 1.006,2 mln EUR (w tym 855,3 mln EUR z EFS); IV Szkolnictwo wyższe i nauka 960,4 mln EUR (w tym 816,3 mln EUR z EFS); V Dobre rządzenie 610,9 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR z EFS); VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2.256,9 mln EUR (w tym 1.918,4 mln EUR z EFS)  VII Promocja integracji społecznej 1.552,9 mln EUR (w tym mln EUR z EFS); XIII Regionalne kadry gospodarki 1.588,5 mln EUR (w tym 1.350,2 mln EUR z EFS); IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.703,4 mln EUR (w tym 1.447,9 mln EUR z EFS); X Pomoc techniczna 456,8 mln EUR (w tym 388,3 mln EUR z EFS). Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

13 Pozytywne zmiany w spojrzeniu na eRozwój !
Ogłoszenie konkursów w I i II kwartale 2010 roku Zwiększenie alokacji środków w stosunku do roku 2009 – w znacznej mierze wynika to ze zmiany kursu EURO Priorytety nie związane z eROZWOJEM: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej Pełny wykaz terminów konkursów zamieszczony w Planie Działania Rewolucyjne zmiany związane z wnioskiem o dofinansowanie, system płatności 100% dofinansowania projektu (prawie) Priorytety związane z eROZWOJEM: VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wykluczenie społeczne to nie wykluczenie cyfrowe !!! PO KL nie przewiduje inwestycji w sprzęt i oprogramowanie ! eRozwój rozumiany jest przez WUP jako kształcenie na odległość i e-lekcje. Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

14 Priorytety PO KL związane z eRozwojem
Poddziałanie Specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poddziałanie Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim WIR Poddziałanie Tworzenie sieci współpracy w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

15 Działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz innowacji
Seminaria eAdministracja w eGospodarce Badania przedsiębiorców w zakresie wykorzystania e-usług Światowe Dni Innowacji – 02.10 Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

16 Priorytety PO KL związane z eRozwojem
Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Szkolenia na odległość Działanie Podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego. E-Lekcje Działanie Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem Działanie Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną Działanie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

17 Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

18 Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

19 Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

20 Projekty realizowane przez MG i ILIM
Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii - Projekt WIR - Ostrów Wielkopolski 21 kwietnia 2010

21 Zapraszam na strony: http://www.wir-wielkopolska.pl http://www.SMWI.pl
Dziękuję za uwagę! Zapraszam na strony: Portal Wielkopolski Stowarzyszenie Miasta w Internecie Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii Artur Kośmider Tel: Jadwiga Sękowska Tel:


Pobierz ppt "Źródła finansowania lokalnych projektów eRozwoju w Wielkopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google