Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszowski Obszar Metropolitarny jako biegun wzrostu i rozwoju innowacyjnego Podkarpacia Elżbieta Wojnicka Instytut Gospodarki WSIiZ Rzeszów 18.05.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszowski Obszar Metropolitarny jako biegun wzrostu i rozwoju innowacyjnego Podkarpacia Elżbieta Wojnicka Instytut Gospodarki WSIiZ Rzeszów 18.05.2007."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszowski Obszar Metropolitarny jako biegun wzrostu i rozwoju innowacyjnego Podkarpacia Elżbieta Wojnicka Instytut Gospodarki WSIiZ Rzeszów

2 Rozmieszczenie działalności innowacyjnej w województwie podkarpackim

3 Tendencje wzrostowe w powiatach podkarpackich

4 Tendencje wzrostowe a innowacyjność Rozmieszczenie działalności innowacyjnej pokrywa się z tendencjami wzrostowymi – warunkiem wzrostu gospodarczego jest więc innowacyjność Tendencje wzrostowe i działalność innowacyjna skupione są w Rzeszowskim Obszarze Metropolitarnym, a szczególnie Rzeszowie, powiecie rzeszowskim, dębickim i łańcucki, trochę słabiej rozwijają się powiaty kolbuszowski, ropczycko sędziszowski i strzyżowski Ponadto dobrze rozwijają się i wyróżniają pod względem innowacyjności powiaty mielecki, stalowowolski, sanocki, Krosno, krośnieński, Tarnobrzeg i powiat leżajski

5 Zyskowność firmŚredni roczny dochód brutto firm na mieszkańca w okresie roku (Podkarpackie=1,66 tys. zł) 5,1 -4,9 tys.3,1-1,63 tys.1,5-1,07 tys.0,95-0,52 tys.0,34-0,27 tys. Dynami ka 2005/200 0 Podkarp acie = dębicki sanocki mielecki stalowowol ski przemyski jarosławski leżajski bieszczadzki jasielski rzeszowski krośnieński lubaczowski m.Krosnom.Tarnobrze g łańcucki tarnobrzeski brzozowski niżański m.Rzeszówm.Przemyśl przeworski ropczycko- sędziszo wski kolbuszowskistrzyżowski

6 Zyskowność firm Mazowsze dochód brutto firm na mieszkańca w 2004 roku 8-23 tys.4tys-6,5tys.2-3tys.1-1,99tys.poniżej 1 tys. dynami ka 2004/ 1999 pow.150piaseczyńs ki żyrardowski nowodwo rski grójecki garwolińskisiedlecki lipski m.Płockpruszkowskim.Radom m.Ostrołę ka kozienicki grodziski wołomiński legionow ski zwoleński wyszkowski sokołowski przysuski przasnyski płoński otwocki ostrołęcki mławski makowski Warszawawarszawski zachodni ostrowski m.Siedlce sochaczewski płocki miński węgrowski sierpecki radomski pułtuski żuromiński ciechanowski poniżej 100 szydłowiecki Białobrzeski gostyniński

7 Kondycja firm na Podkarpaciu i Mazowszu Rzeszów cechuje się znacznie niższą zyskownością podmiotów prawnych niż Warszawa - na poziomie powiatów podwarszawskich, ale dynamika wzrostu dochodu podmiotów prawnych była w ostatnich latach o ponad 10 punktów procentowych wyższa niż w Warszawie Najgorsza sytuacja z powiatów ROM w zakresie dochodów podmiotów prawnych dotyczy kolbuszowskiego i strzyżowskiego Dynamika dochodów podmiotów prawnych na Podkarpaciu większa niż dochodów osób, jak też mniej pod tym względem Podkarpacie odstaje od Polski

8 Dochód ludzidochód brutto na mieszkańca na miesiąc w 2005 roku dynamika 2005 / m.Rzeszówleżajskistrzyżowski m.Krosno m.Tarnobrzeg stalowowolski mielecki łańcucki rzeszowski m.Przemyśldębicki sanocki krośnieńskiropczycko- sędziszo wski jasielskitarnobrzeski jarosławski przeworski niżański brzozowski przemyski lubaczows ki kolbuszowski 91 bieszczadzki

9 Dochody osób - wnioski Dynamika dochodu osób w podkarpackim – 102, w Polsce – 104, na Mazowszu W 2004 roku średnie dochody na mieszkańca na Mazowszu=810 zł, w Polsce =528 zł, na Podkarpaciu w 2005 roku – 320 zł, Warszawa dochód na mieszkańca 1500 zł dynamika podobna jak w Rzeszowie, dochody w Rzeszowie na poziomie Siedlec, Ostrołęki i Radomia Rzeszów wyróżnia się w regionie pod względem wysokości dochodu osób i ich dynamiki, na tle regionu pod względem dochodów ludności z powiatów ROM wyróżniają się też łańcucki, dębicki, a także powiat rzeszowski i strzyżowski o wysokiej dynamice wzrostu Najgorsza sytuacja pod względem dochodu osób z powiatów ROM w kolbuszowskim.

10 PrzedsiębiorczośćLiczba podmiotów REGON na 1 tys. mieszkańców (Podkarpackie=66) dynamika REG ON rzeszowski tarnobrzeski niżański kolbuszowski przeworski 107 m.Tarnobrzegmieleckileżajskistrzyżowski lubaczowski m.Rzeszówstalowowolski sanocki jarosławski łańcucki krośnieński ropczycko- sędziszo wski brzozowski przemyski m.Krosnojasielski dębicki 101 m.Przemyśl bieszczadzki

11 Przedsiębiorczość Rzeszów wyróżnia się na tle regionu pod względem przedsiębiorczości (120 podmiotów na 1000 mieszkańców, w regionie średnio 66, na Mazowszu 116, w Warszawie 175), pod względem przedsiębiorczości wyróżnia się też powiat łańcucki Najdynamiczniej liczba przedsiębiorstw zwiększa się w powiatach rzeszowskim i kolbuszowskim

12 Rynek pracy/migracje Saldo migracji (-903)-1000 – (-1695)-1900 – (-2650) Dynam ika Pracują cych rzeszowskimielecki 100 m.Rzeszówlubaczowski 99 krośnieński łańcucki Kolbuszowski ropczycko- sędziszowski dębicki sanocki brzozowski m.Krosno 98 niżańskiprzemyski strzyżowski leżajski jasielski przeworski m.Przemyśl jarosławski stalowowolski tarnobrzeskibieszczadzki m.Tarnobrzeg

13 Rynek pracy i migracje Pod względem sytuacji na rynku pracy i atrakcyjności osiedleńczej wyróżnia się powiat rzeszowski, gdzie przenoszą się mieszkańcy, a także firmy o czym świadczy dynamika REGON W latach z całego regionu wyjechało 36,5 tys. osób więcej niż osiedliło się Poza powiatem rzeszowskim dodatnie saldo migracji cechowało jeszcze jedynie łańcucki, krośnieński i niżański Dynamika pracujących na Podkarpaciu zbliżona do średniej krajowej i sytuacji w Warszawie

14

15 Klimat koniunktury dla rozwoju przedsiębiorstw na poziomie gmin Wyraźnie widać pasma rozwoju przedsiębiorstw wokół Rzeszowa, wzdłuż planowanej autostrady A4 oraz w miastach COP Gminy, gdzie silny wzrost ośrodka wpływa na wyniki powiatu – Leżajsk, Stalowa Wola, Mielec Gminy o dobrym klimacie do rozwoju przedsiębiorstw, ale jeszcze niewielkim dla poprawy sytuacji względnej całego regionu – Ropczyce, Kolbuszowa

16 Klimat koniunktury dla rozwoju przedsiębiorstw na poziomie gmin 1.Przedsiębiorczość: dynamika liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 2005/2000 liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców 2005 roku 2. Popyt konsumpcyjny: średnioroczna dynamika dochodu osób dochody na mieszkańca na miesiąc Popyt inwestycyjny, efektywność przedsiębiorstw – podmiotów prawnych średnioroczny dochód firm na mieszkańca średnioroczny dochód na aktywny podmiot prawny w latach Rynek pracy, kondycja przedsiębiorstw dynamika pracujących 2005/2000 dynamika pracujących 2005/2004

17 Ośrodki wzrostu w Polsce w latach

18 Czynniki wzrostu regionalnego w Polsce Występowanie silnych biegunów wzrostu Wyższy poziom wykształcenia i większa dostępność szkolnictwa wyższego Więcej inwestycji zagranicznych Większy export Silniejsza działalność badawczo-rozwojowa Więcej turystów

19 ROM – podregion szansy gospodarczej – słabo wykorzystany biznesowo, ale o dobrym klimacie inwestycyjnym Podregionwykorzysta nie biznesowe tendenc je wzrosto we bogact wo/pop yt infrastruktur a (transportow a i mieszkania) zasoby ludzkie Atrakcyjność osiedleńcza i turystyczna białostocko- suwalskicbcdbb olsztyńskicbcbba koszalińskicbcbca bydgoskicccbcb toruńsko- włocławskicccbcc rzeszowsko- tarnobrzeskidbdbbc białostocko- suwalskicbcdbb Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS, klasy A-najlepsza, E-najgorsza.

20 Podregiony słabo wykorzystane biznesowo o słabym klimacie inwestycyjnym Podregionwykorzys tanie biznesow e tenden cje wzrost owe bogact wo/pop yt infrastruktura (transportowa i mieszkania) zasoby ludzkie Atrakcyjnoś ć osiedleńcza i turystyczna jeleniogórsko- wałbrzyski ceddda łódzkiccdded nowosądeckideedda krośnieńsko- przemyski dbeecb łomżyńskidcebdd ełckiddeedb bialskopodlaskiddeecb chełmsko- zamojski ddeecc Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS, klasy A-najlepsza, E-najgorsza.

21 Cecha metropolii – bardzo dobre wykorzystanie biznesowe i klimat inwestycyjny PodregionWykorzysta nie biznesowe Tenden cje wzrosto we Bogact wo/ popyt infrastruktura (transporto wa i mieszkania) Zasoby ludzkie Atrakcyjność osiedleńcza i turystycz na m. Krakówababaa m. Warszawaabaaaa Gdańsk- Gdynia- Sopot aaaaaa m. Wrocławaaaaaa m. Poznańabaaab gorzowskibbcbcb zielonogórskibbcccb m. Łódźbbbaac

22 Sektory wzrostowe na Podkarpaciu w latach Branża przetwórstwa przemysłowegoSuma dynamik zatrudnienia, wynagrodzeń i produkcji gdy średnia dla regionu=100 produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna414,2 produkcja metali380,5 produkcja masy włóknistej oraz papieru375,6 produkcja wyrobów chemicznych339,6 produkcja wyrobów z metali229,2 produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny223,2 produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych222,8 produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep222,5 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej124,0 produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 113,9 włókiennictwo107,1 produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich107,0 produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich103,0 produkcja pozostałego sprzętu transportowego (lotnictwo)101,3

23 Sektory wzrostowe w powiatach ROM - dynamika produkcji sprzedanej w branżach przemysłowych 2005/2000 Branża - Dział PKDdębickikolbuszo wski łańcuckiRopczycko sędziszows ki Rzeszo wski Rzeszówstrzyżows ki Ogółem135,5130,0168,5140,0197,1126,399,4 Produkcja artykułów spożywczych i napojów.131,3..194,1.133,5 Włókiennictwo ,8.. Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich..223,2137,0130,0.. Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny..161,8349,4... Produkcja wyrobów chemicznych 153, Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych..136,7.138,9129,1. Produkcja wyrobów z metali245,2.175,3..269,5. Produkcja maszyn i urządzeń130, ,5.. Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna ,9..

24 Branże o wysokiej dynamice zatrudnienia w Rzeszowie Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami Działalność w zakresie oprogramowania Działalność związana z turystyką Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych Działalność detektywistyczna i ochroniarska Produkcja mebli Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie architektury i inżynierii Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna Sprzedaż detaliczna paliw Sprzątanie i czyszczenie obiektów

25 Specjalizacje Rzeszowa w 2006 roku Branże o wysokiej koncentracji w ujęciu zarówno liczby firm jak i zatrudnienia: poligrafia, informatyka, działalność badawczo-rozwojowa i obsługa nieruchomości i firm, zaopatrywanie w energię, gaz i wodę oraz handel hurtowy. W ujęciu jedynie liczby pracujących specjalizacje Rzeszowa w 2006 roku: pozostałe górnictwo, produkcja metali, produkcja pozostałego sprzętu transportowego tj. samolotów, pozostała działalność gospodarcza, administracja i działalność organizacji członkowskich (Działalność gospodarcza pozostała - prawnicza, rachunkowo- księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami Działalność w zakresie architektury i inżynierii, Rekrutacja i udostępnianie pracowników, Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana)

26 Specjalizacje Rzeszowa w 2006 roku Branże cechujące się dużo większym udziałem w liczbie podmiotów w Rzeszowie niż średnio w regionie: produkcja sprzętu RTV, produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych działalność wspomagająca transport i związana z turystyką, pośrednictwo finansowe ochrona zdrowia. rybactwo, petrochemia,

27 Specjalizacje Rzeszowa w 2006 roku Specjalizacje Rzeszowa wskazują na większe znaczenie branż wysoko technologicznych i wiedzochłonnych niż w innych powiatach. Rozwijają się tu bowiem usługi high-tech – informatyka, działalność B+R, a także przemysł wysokiej techniki tj. lotnictwo, elektronika i przemysł precyzyjny.

28 Jak Państwo postrzegacie Rzeszów? (odsetek respondentów dostrzegający daną cechę) Centrum edukacyjne Podkarpacia79,10 Centrum administracyjne Podkarpacia77,86 Miasto, które będzie się w najbliższych latach dobrze rozwijać64,18 Miasto, które napędza rozwój regionu62,94 Centrum kulturalne Podkarpacia55,47 Miasto, gdzie można realizować różne inicjatywy51,99 Miasto otwarte na międzynarodowe trendy48,51 Miasto, które stwarza szanse na znalezienie dobrej pracy47,26 Centrum naukowo-badawcze regionu45,77 Atrakcyjne miejsce zamieszkania42,04

29 Jak Państwo postrzegacie Rzeszów? (odsetek respondentów dostrzegający daną cechę) Miasto, które promieniuje na tereny wiejskie regionu40,80 Miasto nowoczesne40,05 Miasto, z którego ludzie uciekają39,05 Miasto, z którego jesteście dumni36,82 Miasto przywiązane do tradycji35,32 Miasto układów i korupcji33,83 Atrakcyjne miejsce wypoczynku17,41 Miasto, które powinno przestać być stolicą regionu na rzecz np. Krakowa lub Lublina6,97

30 Bariery rozwoju Podkarpacia (5 bardzo ważna bariera, 1 nie ważna) Ucieczka wykwalifikowanych pracowników 4,44 Niska przejrzystość procedur administracyjnych i przetargów w regionie, ważniejsze układy niż rzeczywiste umiejętności 4,07 Słaba dostępność komunikacyjna Podkarpacia 4,02 Niedostatek dużych przedsiębiorstw, inwestycji zagranicznych 3,94 Niski poziom wykształcenia mieszkańców 3,91

31 Bariery rozwoju Podkarpacia (5 bardzo ważna bariera, 1 nie ważna) Zbyt mała rola Rzeszowa jako centrum kulturalnego i edukacyjnego 3,82 Konflikty między administracją na tle sporów politycznych 3,81 Słaba infrastruktura badawczo-rozwojowa w postaci uczelni, niedostatek instytucji badawczych 3,78 Słabe kontakty z zagranicą 3,78 Słabość regionalnej infrastruktury edukacyjnej 3,76 Niski poziom rozwoju terenów wiejskich regionu 3,75 Słaba działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw w regionie 3,73 Niska przedsiębiorczość mieszkańców 3,73 Słaba świadomość społeczna w zakresie nowych technologii 3,70 Brak klimatu współpracy w regionie 3,69

32 Bariery rozwoju Podkarpacia (5 bardzo ważna bariera, 1 nie ważna) Brak silnej metropolii/obszaru metropolitarnego 3,62 Niski popyt w regionie 3,61 Zmieniające się prawo 3,56 Patologie społeczne jak alkoholizm 3,41 Inne, jakie ,15 zniszczone drogi słaba infrastruktura zatrudnienia niskie płace brak pieniędzy brak centrów kulury i sztuki

33 Jakie powinny być główne priorytety strategiczne Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego ( 5 – bardzo ważny priorytet, 1 - nie ważny priorytet) Stworzenie sprawnego systemu transportowego połączonego z resztą kraju 4,39 Rozwój wysokich technologii 4,36 Strategia zapobiegania ucieczce ludności z regionu 4,31 Przyciąganie inwestorów zagranicznych na terytorium ROM. 4,25 Powstanie silnego zaplecza naukowo-badawczego 4,25 Rozwój infrastruktury IT dla mieszkańców, promocja społeczeństwa informacyjnego 4,25

34 Jakie powinny być główne priorytety strategiczne Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego ( 5 – bardzo ważny priorytet, 1 - nie ważny priorytet) Rozwój rynku pracy dla ludności z terenów wiejskich 4,21 Polepszenie warunków mieszkaniowych w regionie 4,15 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 4,13 Stworzenie silnej wspólnej infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorstw (parki technologiczne/przemysłowe) 4,11 Przyciąganie pracowników i przedsiębiorstwa spoza regionu 3,96 Pobudzanie współpracy między różnymi grupami podmiotów w regionie 3,93

35 Jakie powinny być główne priorytety strategiczne Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego ( 5 – bardzo ważny priorytet, 1 - nie ważny priorytet) Przejęcie roli promotora kontaktów gospodarczych z Ukrainą i Słowacją 3,76 Poszerzenie granic Rzeszowa 3,51 Inne 1,11 większy system ochrony rozwój turystyki promowanie nowopowstałych działalności gospodarczych, remont dróg miejsce rekreacji i wypoczynku

36 Cechy systemów innowacyjnych metropolii i obszarów metropolitarnych Wielość uczelni wyższych i centrów badawczych, wielu studentów Posiadanie strategii proinnowacyjnej i realizacja projektów proinnowacyjnych angażujących różnych partnerów lokalnych W strategiach nacisk na współpracę i koordynację działań, szczególnie rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, formułowanie strategii w odniesieniu do klastrów, nie branż Rozwinięta infrastruktura wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw (parki, centra transferu technologii) Otwartość i umiędzynarodawianie terytorium m.in. przez sprowadzanie badaczy z zewnątrz, promocję terytorium jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych Rozwinięte usługi wiedzochłonne Rozwój przedsiębiorstw wysokiej techniki Helsinki - strategia innowacyjności obszaru metroplitarnego W największych metropoliach np. Londyn pojawiają się problemy z innowacyjnością przedsiębiorstw w ujęciu innowacji technologicznych ze względu na pełnienie roli centrów usługowych, przy wyprowadzaniu się zakładów produkcyjnych poza miasto

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rzeszowski Obszar Metropolitarny jako biegun wzrostu i rozwoju innowacyjnego Podkarpacia Elżbieta Wojnicka Instytut Gospodarki WSIiZ Rzeszów 18.05.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google