Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH dr Krzysztof Symela KONFERENCJA Znaczenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH dr Krzysztof Symela KONFERENCJA Znaczenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i."— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH dr Krzysztof Symela KONFERENCJA Znaczenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy wrzesień 2006, Rzeszów

2 2 CO OZNACZA STANDARD? W encyklopediach i słownikach standard określa się jako: typ, model, norma, wzorzec, poziom, skala potrzeb, gwarancja jakości odnoszący się do jakiegoś wyrobu, efektu, usługi lub procesu.

3 3 CZYM JEST STANDARD KWLAIFIKACJI ZAWODOWYCH? STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH jest rodzajem normy opisującej kwalifikacje pracownicze, konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami stanowisk pracy w danym zawodzie

4 4 Zawód – to zbiór zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji. Kwalifikacje zawodowe to układ umiejętności (U), wiadomości (W), i cech psychofizycznych (P) niezbędny do wykonywania zestawu zadań zawodowych. KLUCZOWE POJĘCIA OPISUJĄCE STANDARD

5 5 WSPARCIE DLA TWORZENIA OFERTY PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO ZAPEWNIENIE PRZEJRZYSTOŚCI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA RYNKU PRACY ZAPEWNIENIE PORÓWNYWALNOŚCI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH POTWIERDZANYCH ŚWIADECTWAMI I DYPLOMAMI WSPARCIE DLA UZNAWANIA ORAZ POTWIERDZANIA KWALIFIKACJI FORMALNYCH, NIEFORMALNYCH ORAZ INCYDENTALNYCH WSPARCIE DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ORAZ OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI WSPARCIE DLA TWORZENIA OPISÓW PRACY, WARTOŚCIOWANIA PRACY, SELEKCJI I REKRUTACJI PRACOWNIKÓW, OCEN PRACOWNICZYCH, PLANOWANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO, DORADZTWA, PORADNICTWA, ORIENTACJI ZAWODOWEJ itp. ? DO CZEGO POTRZEBNE SĄ STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH? DOSTOSOWANIE KRAJOWYCH SYSTMÓW KWALIFIKACJI DO EUROPEJSKICH RAM KWALIFIKACJI W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

6 6 STANDARYZACJA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W POLSCE ETAP-3 Opracowanie zbioru krajowych standardów kwalifikacji zawodowych oraz informatycznej bazy danych (45 standardów) ETAP-1 Poszukiwania i badania rozpoznawcze ETAP-2 Opracowanie i testowanie metodologii tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych (8 standardów) ETAP-4 Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych (200 standardów) KSKZ

7 7 USTAWA 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788) Podstawa prawna funkcjonowania standardów kwalifikacji zawodowych Polsce

8 8 (Art. 4 Ustawy): … Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności przez: prowadzenie badań i analiz rynku pracy, ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, koordynowanie opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o standardach kwalifikacji … PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH POLSCE

9 9 Lp.Nazwa grupy wielkiej Liczba grup w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów specjalności Poziom kwalifikacji dużych ś rednich elementarnych 1 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi lub 3 5Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy lub 3 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne1344- RAZEM: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 8 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 265, Poz i 2644) Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności

10 10 RODZAJE KWALIFIKACJI SKŁADOWE KWALIFIKACJI POZIOMY KWALIFIKACJI Określają nazwy uznanych na rynku pracy zakresów kwalifikacyjnych (zakresów pracy) w danym zawodzie Odzwierciedlają stopień złożoności i trudności zadań zawodowych oraz odpowiedzialności za ich wykonanie (Poziomy od 1 do 5) Określają zakres przygotowania do działalności ponadzawodowej, ogólnozawodowej, zawodowej oraz specjalistycznej P-5 P-4 K-4K-n 1. Kwalifikacje ponadzawodowe 2. Kwalifikacje ogólnozawodowe 3. Kwalifikacje podstawowe dla zawodu 4. Kwalifikacje specjalistyczne dla zawodu TREŚĆ ZADANIA ZAWODOWEGO : Umiejętności (U) Wiadomości (W) Cechy psychofizyczne (P) P-1 P-2 P-3 K-3 K-2K-1 Z X Y MODEL KSKZ

11 11 RODZAJE KWALIFIKACJI W KSKZ Specjalistyczne Podstawowe dla zawodu Ogólnozawodowe Ponadzawodowe Specyficzne dla zawodu Typowe dla zawodu Wspólne dla grupy zawodów pokrewnych Wspólne dla wszystkich zawodów

12 12 POZIOMY KWALIFIKACJI W KSKZ Proste prace wykonywane pod nadzorem przełożonego Wykonywanie złożonych zadań często w sytuacjach problemowych I II III IV V Samodzielne wykonywanie wielu skomplikowanych zadań Wykonywanie typowych i bardziej złożonych zadań wymagających samodzielności Wykonywanie zadań w sytuacjach typowych Rośnie poziom złożoności zadań oraz odpowiedzialności za ich wykonanie

13 13 Przykłady zadań zawodowych (Razem 19 zadań) Składowe kwalifikacji wyodrębnione w standardzie kwalifikacji zawodowych Wykonywanie powłok malarskich (K-1) Naprawianie uszkodzonych tynków (K-3) Tapetowanie powierzchni ścian i sufitów (K-2) Malowanie konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych (K-4 ) ZAWÓD Malarz-Tapeciarz (714103) Posługiwanie się dokumentacją techniczną (Z-1) Przygotowanie podłoża ścian i sufitów do malowania (Z-2) Malowanie farbami wodnymi podłoży różnych rodzajów (Z-5) Malowanie olejne powierzchni drewnianych, metalowych i tynkowych (Z-6) SKŁADOWE KWALIFKACJI I ZADANIA ZAWODOWE W STANDARDZIE - PRZYKŁAD

14 14 INFORMACJE ZAWARTE W OPISIE KSKZ NAZWA ZAWODU ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ INFORMACJA O PODMIOTACH UCZESTNICZĄCYCH W OPRACOWANIU STANDARDÓW SŁOWNIK POJĘĆ PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU SYNTETYCZNY OPIS ZAWODU STANOWISKA PRACY ZADANIA ZAWODOWE SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SPECYFIKACJA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (wg grup i poziomów)

15 15 OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat a) – Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia Odbiorca ostateczny projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy PROJEKT EFS SPO-RZL

16 16 Wykonawcy: DORADCA Consultants Ltd. - Gdynia Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy - Radom DEMOS Polska, Warszawa Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Łódź Podwykonawcy: Instytut Badań Edukacyjnych - Warszawa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - Warszawa Pracowania Badań Społecznych - Sopot KONSORCJUM REALIZUJĄCE PROJEKT KSKZ Okres realizacji ( )

17 17 Określenie krajowych norm (standardów) wymaganych przez pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych dla zapewnia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz jego powiązania z rynkiem pracy. Budowa systemu przejrzystości i uznawania kwalifikacji uzyskiwanych w sposób formalny i na drodze doświadczenia zawodowego. CELE PROJEKT KSKZ

18 18 DZIAŁANIE - 1 Opracowanie opisów 200 krajowych standardów kwalifikacji dla zawodów/specjalności wybranych w oparciu o rozpoznanie potrzeb i przygotowanych na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach DZIAŁANIE - 1 Opracowanie opisów 200 krajowych standardów kwalifikacji dla zawodów/specjalności wybranych w oparciu o rozpoznanie potrzeb i przygotowanych na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach DZIAŁANIE - 2 Upowszechnianie informacji o standardach kwalifikacji zawodowych (także w wersji angielskojęzycznej) w formie broszur, artykułów publikacji książkowych, zoorganizowanie konferencji DZIAŁANIE - 2 Upowszechnianie informacji o standardach kwalifikacji zawodowych (także w wersji angielskojęzycznej) w formie broszur, artykułów publikacji książkowych, zoorganizowanie konferencji DZIAŁANIE – 3 Przeprowadzenie badania wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych przez potencjalnych użytkowników (na początku i na końcu realizacji projektu) DZIAŁANIE – 3 Przeprowadzenie badania wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych przez potencjalnych użytkowników (na początku i na końcu realizacji projektu) PODSTAWOWE KOMPONENTY PROJEKTU KSKZ

19 19 ODBIORCY REZULTATÓW PROJEKTU KSKZ Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP, CIiPKZ) Publiczne służby zatrudnienia (WUP, PUP, CIiPKZ) Jednostki organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy Agencje zatrudnia Stowarzyszenia zawodowe Ogólnopolskie organizacje związkowe Instytucje odpowiedzialne za zawody regulowane Ogólnopolskie organizacje pracodawców Ministerstwa, urzędy centralne i ich agendy Szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego (m.in.: CKU, CKP, szkoły zawodowe i wyższe) Niepubliczne instytucje szkoleniowe (m.in.: ZDZ i inne) Niepubliczne instytucje szkoleniowe (m.in.: ZDZ i inne) Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne ? ? KTO JEST ODBIORCĄ REZULTATÓW PROJEKTU?

20 20

21 21 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WDRAŻANIE I PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Warszawa Pliki PDF PUBLIKACJE O KSSK

22 22 INFORMATYCZNA BAZA DANYCH

23 23 NAJPILNIESZE POTRZEBY Szacuje się, że należy opracować ok. 300÷400 standardów, aby zbudować system pokrywający najważniejsze obszary zawodowe, w szczególności mając na wglądzie ich wartość dla systemu edukacji zawodowej i mobilności zatrudnia.

24 24 SKZ to pewien uzgodniony wzorzec dla porównań w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a standaryzacja kwalifikacji oznacza wprowadzanie jednolitych norm wymagań, które są respektowane na rynku pracy oraz w sektorze edukacji. Rynkowe postrzeganie standardu kwalifikacji zawodowych

25 25 SKZ określa poziom wymagań w danym zawodzie, poniżej którego zejść nie można, bo oznaczałoby to, że pracownik jest niekompetentny, a rezultaty jego pracy pozbawione są cech o uznanej jakości. Rynkowe postrzeganie standardu kwalifikacji zawodowych

26 26 RYNEKUSŁUGEDUKACYJNYCH RYNEKPRACY KSKZ JAKO ELEMENT ŁĄCZĄCY EDUKACJĘ Z RYNKIEM PRACY KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

27 27 PRZEMIANY W KULTURZE PRACY RYNEK PRACY Kultura kompetencji Kultura jakości Kultura produkcji Lata siedemdziesiąte Lata osiemdziesiąte Lata współczesne Lata współczesne 80% nowych technologii pojawi się do 2025 r. 80% nowych technologii pojawi się do 2025 r.

28 28 lotnictwo motoryzacja inżynieria chemiczna informatyka telekomunikacja elektronika ochrona zdrowia przemysł maszynowy przemysł spożywczy inne dziedziny Kamery wideo Fotokopiarki System ABS Mikofalówka Mikropompy medyczne Elektroniczny wtrysk paliwa Winda Skanery Mechatronika – nowe możliwości zatrudnienia INŻYNIER TECHNIK MONTER OBSZARY ZASTOSOWAŃ MECHATRONIKI

29 29 CZTERY FILARY EDUKACJI KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZYĆ SIĘ ABY BYĆ KSZTAŁCENIE INCYDENTALNE KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE KSZTAŁCENIE FORMALNE UCZYĆ SIĘ ABY ŻYĆ WSPÓLNIE UCZYĆ SIĘ ABY DZIAŁAĆ UCZYĆ SIĘ ABY WIEDZIEĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIEDZA - POSTAWY Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa. SOP, Warszawa 1998

30 30 KLUCZOWE KOMPETENCJE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE EUROPEJSKIE RAMY REFERENCYJNE 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 2. Porozumiewanie się w językach obcych 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 4. Kompetencje informatyczne 5. Zdolność uczenia się 6. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie 7. Przedsiębiorczość 8. Ekspresja kulturowa Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2005)548

31 31 RELACJE KWALIFIKACJE-KOMPETENCJE SKŁADNIKI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (KWALIFIKACJE RZECZYWISTE) KWALIFIKACJE ZAWODOWE WIADOMOŚCI Pracownik/uczeń zna: … UMIEJĘTNOŚCI Pracownik/uczeń potrafi wykonać: … CECHY PSYCHOFIZYCZNE Pracownik/uczeń posiada: … wykazuje:... przejawia:... DOŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA MOTYWACJA, WARTOŚCI, WŁASNY WIZERUNEK MOTYWACJA, WARTOŚCI, WŁASNY WIZERUNEK

32 32 STANDARDY KWALIFIAKCJI ZAWODOWYCH 1. Czym jest Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych (KSKZ)? 2. Dlaczego standardy są tak ważne dla społeczeństwa i rynku pracy? 3. Co stanowi podstawę prawną funkcjonowania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce? 4. W jaki sposób tworzone są standardy kwalifikacji zawodowych? 5. Kto bierze udział w opracowywaniu, ocenianiu i zatwierdzaniu KSKZ? 6. Czy standard kwalifikacji zawodowych jest obligatoryjnym dokumentem? 7. Kto i w jakim zakresie może korzystać ze standardu kwalifikacji zawodowych? 8. Czy standardy kwalifikacji zawodowych mogą być przenoszone pomiędzy krajami? 9. Czy częstotliwość aktualizacji KSKZ nie będzie uciążliwa dla ich użytkowników? 10. Gdzie można znaleźć informacje o standardach kwalifikacji zawodowych? CZY ZNAM ODPOWIEDZI NA PYTANIA?

33


Pobierz ppt "OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH dr Krzysztof Symela KONFERENCJA Znaczenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google