Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępne założenia MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępne założenia MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP."— Zapis prezentacji:

1 Wstępne założenia MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

2 Osoby niesamodzielne, obecnie: - potocznie to, osoby najciężej i trwale niepełnosprawne - prawnie, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności Według GR: niezdolni do samodzielnej egzystencji w wyniku choroby lub urazu i wymagający stałej pomocy w czynnościach dnia codziennego. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

3 Mamy tylko szacunki: ZUS i KRUS (niezdolność do samodzielnej egzystencji +znaczny stopień niepełnosprawności)- 2.073 tys.(2008) Według UE – ok. 1 mln 770 tys. na podstawie wyliczeń DAS KPRM (2009) MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

4 Kto opiekuje się niesamodzielnymi dzisiaj: Rodzina – ok. 80 %, trudno jednak określić zakres i jakość tej opieki. Szara strefa, zatrudnienie nierejestrowe opiekunów Pomoc społeczna, samorządy: usługi pielęgnacyjne w domu, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, domy pomocy, ośrodki wsparcia, w tym domy dziennego pobytu.

5 Ochrona zdrowia : - środowiskowa opieka długoterminowa - - Odziały geriatryczne, ZOL i ZPO ZUS i KRUS: dodatki pielęgnacyjne: - 1,5 mln osób na kwotę ok.4 mld zł MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

6 Ile wydajemy na opiekę nad niesamodzielnymi (długoterminową): - Szacunki KE – 0,4/0,5 PKB - Wyliczenia Grupy Roboczej 10 mld (0,8 PKB) - Wyliczenia ekspertów BŚ 13 mld (0,9%PKB) MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

7 Uwagi: Dane dla Austrii, Belgii, Kanady, Dani, Węgier, Islandii, Norwegii, Portugali, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych odnoszą się jedynie do wydatków na usługi opieki długoterminowej w związku z problemami zdrowotnymi. W innych przypadkach, koszty odnoszą się zarówno do wydatków w związku z problemami zdrowotnymi (opieka pielęgniarska) oraz na opiekę długoterminową. Dane dla Islandii i Stanów Zjednoczonych odnoszą się jedynie do usług opieki pielęgniarskiej w ośrodkach opieki długoterminowej. Dane dla Stanów Zjednoczonych zaniżają wydatki na w pełni prywatne usługi opieki długoterminowej. Dane dla Polski nie uwzględniają wydatków na infrastrukturę, stanowiących 0,25% Produktu Krajowego Brutto (2007). Dane dla Holandii nie uwzględniają opłat ponoszonych przez osoby korzystające z usług opieki, szacowanych na około 8% całkowitych wydatków na opiekę długoterminową (2007). Źródło Dane na temat zdrowia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 2010

8 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP Ograniczona dostępność, zbyt wysokie koszty dla niesamodzielnych, rodzin i samorządów; Niewłaściwie adresowane świadczenia, niska efektywność; Zła organizacja (brak koordynacji, kompleksowości, ciągłości, nakładanie się orzeczeń i uprawnień, różne zasady kwalifikacji i kontroli jakości, brak lub niejednolite standardy, nierówna konkurencja i przerzucanie kosztów; Słabo rozwinięty rynek usług (uboga oferta, rozległa szara strefa).

9 Kompleksowość publicznej ochrony ubezpieczeniowej OD w krajach OECD, 2008r. Źródło: dane OECD dotyczące ochrony zdrowia, 2010.

10 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP Jak zmieni się sytuacja w przyszłości: - Znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na usługi w opiece długoterminowej; - Zwiększą się wymagania jakościowe; - Skurczą się zasoby opieki krewniaczej; - Zmaleją możliwości samodzielnego sfinansowania usług przez niesamodzielnych i ich opiekunów; - Wzrośnie presja na władze publiczne na pomoc osobom niesamodzielnym;

11 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP Realna możliwość zmian: Etap I – jednolity, budżetowy system pomocy, z możliwością doubezpieczenia; Etap II – wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia opiekuńczego o finansowaniu budżetowo - ubezpieczeniowym z wykorzystaniem rozwiązań I etapu

12 Osoba niesamodzielna, lub jej bliscy Składają jeden wniosek do OPS w sprawie orzeczenia i przyznania świadczeń Lekarz orzecznik Orzeka o stopniu niesamodzielności i wydaje opinię o potrzebnych świadczeniach medycznych Gminne zespoły interdyscyplinarne Określają zakres świadczeń Rodzina lub inni bliscy Kontrakt z OPS, lub umowę ze świadczeniodawcą ZADBANA OSOBA NIESAMODZIELNA, ZADOWOLENI BLISCY OPS, Wojewoda Kontrolują jakość opieki/świadczeń PCPR i Wojewoda Prowadzą rejestr świadczeniodawców Osoby bliskie lub/i świadczeniodawcy Świadczenie usług OPS i wójt Wydają i rozliczają czeki oraz szkolą osoby bliskie (opiekunów)

13 Zawierać będą niezbędne definicje w tym: niesamodzielności, opiekuna faktycznego, domowych usług opiekuńczych, taryfy cen usług, świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy ustala zasady opieki nad niesamodzielnymi: prymatu opieki domowej nad innymi formami, równego traktowania świadczeniobiorców i świadczeniodawców, współdziałania, wzmacniania autonomii, ciągłości, kompleksowości i koordynacji. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

14 Po 6- ciu miesiącach od wystąpienia niesamodzielności Jaka będzie procedura : 1. Postępowanie: na wniosek własny, opiekuna faktycznego, lekarza, pielęgniarki, kierownika OPS - Dane we wniosku i załączniki m.in. wywiad środowiskowy i wywiad pielęgniarki POZ, dane o opiekunach faktycznych 2. Orzeczenie lekarza orzecznika: - kryteria, trzy stopnie niesamodzielności - Od decyzji przysługiwać będzie odwołanie MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

15 3. Gminny zespół ds. przyznawania świadczeń w składzie: - pracownik socjalny, pielęgniarka, sekretarz, osoba niesamodzielna i/lub opiekun prawny możliwy udział OP: -Analizuje dokumentację i orzeczenie; ewentualnie ocenia sytuację na miejscu; - Dba o komplementarności działań opiekunów faktycznych i zawodowych

16 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP - Wójt wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia; - Decyzja określa: 1)Zakres zaangażowania opiekunów faktycznych i świadczeń z tytułu niesamodzielności; 2)zasady współpracy opiekunów faktycznych i zawodowych - Decyzję zawierającą ustalenia przesyła do: wnioskującego (opiekuna), lekarza i pielęgniarki POZ oraz OPS; - Od decyzji przysługiwać będzie odwołanie do SKO;

17 Świadczenia dzielą się na opiekuńcze i finansowe; Świadczenia opiekuńcze: higiena ciała, odżywianie i mobilność; Świadczenia opiekuńcze udzielane będą w formie: - Usług zwiększających autonomię i bezpieczeństwo - Wspierania rodzin w sprawowaniu opieki - Domowych usług opiekuńczych - Opieki instytucjonalnej; Świadczenia pielęgnacyjne – przysługują z ustaw zdrowotnych

18 Szkolenie i informowanie opiekunów nieformalnych (obowiązkowe w OPS, PCPR i Internecie); OPS podpisuje umowę z opiekunami nieformalnymi w formie kontraktu socjalnego; Świadczenia finansowe: - Opłacenie składek ubezpieczenia społ. i zdrowotnej - Refundacja kosztów kwalifikowanych: opłacenie opieki zastępczej, catering, usługi kąpielowe, dofinansowanie zakupu sprzętu zwiększającego mobilność oraz zakupu środków pomocniczych np. pieluchomajtek MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

19 Świadczyć je mogą osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne, opiekun osoby niesamodzielnej; Opiekun osoby niesamodzielnej : wiarygodny, na podstawie umowy uaktywniającej zawartej między ONs, rodziną (opiekunem faktycznym); Rejestr opiekunów prowadzić będzie PCPR; W sprawowaniu opieki można będzie korzystać z pomocy wolontariuszy MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

20 Rodzaje pomocy instytucjonalnej : ośrodki wsparcia dziennego (DDP), ośrodki wsparcia całodobowego (DPS) Pomoc świadczyć mogą osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe, OP Świadczenia mogą mieć charakter stały lub okresowy: opieka wytchnieniowa (zasady i warunki przyznania – różny wymiar) Koszt opłacałaby gmina po przedłożeniu rachunku i potwierdzeniu pobytu

21 Na realizację określonych świadczeń przysługiwać będzie czek opiekuńczy o wartości zależnej od stopnia niesamodzielności; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

22 Czek opiekuńczy to promesa płatności dla podmiotów zarejestrowanych w rejestrze starosty lub wojewody; Czek opiekuńczy wydawać się będzie ONs lub jej opiekunowi faktycznemu; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

23 Czek realizować będzie OPS po przestawieniu umowy, potwierdzeniu wykonania usługi oraz faktury; Świadczeniodawca zobowiązany będzie do powiadomienia OPS o rozpoczęciu świadczenia usług; Osoba, której przyznano świadczenie tracić będzie prawo do zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

24 Warunki wiarygodności świadczeniodawców; Zasady kontroli: opiekuna faktycznego, OPS i wojewody Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez opiekuna faktycznego (powiadomienie OPS, kontrola, wykreślenie z rejestru); MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

25 Postępowanie w czasie kontroli OPS i wojewody – zgodność ze standardami: wykreślenie z rejestru, zerwanie kontraktu z opiekunem nieformalnym; O ponowne orzeczenie można się ubiegać po dwóch latach (wcześniej OPS, lekarz, pielęgniarka z powodu pogorszenia stanu zdrowia); Zmiana zakresu świadczeń i zaangażowania opiekunów rodzinnych możliwa w wypadku zmiany sytuacji MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

26 Odpłatne wykonywanie usług opiekuńczych będzie działalnością regulowaną i wymagać będzie wpisu do rejestru: starosty (powiatowy obszar działania) lub wojewody; Zasady dokonywania rejestracji (potrzebne dokumenty w tym oświadczenie o spełnieniu standardów); MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

27 Wydawane będą certyfikaty poświadczające wpis; Wojewoda/ starosta może dokonać kontroli sprawdzającej; Wydanie certyfikatu będzie odpłatne; Świadczeniodawca musi informować o zmianie sytuacji;

28 Standardy i zobowiązanie do ich przestrzegania (określą je ministrowie) Instytut Badania i Regulacji Rynku Usług Opiekuńczych: - Opracuje propozycje standardów; - Określi zasady i sposoby mierzenia jakości; - Będzie negocjował i zatwierdzał taryfy dla ośrodków wsparcia całodobowego; - Będzie monitorował skuteczność orzecznictwa oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i przygotowywał propozycje zmian oraz prognozy;

29 Źródłem finansowania będzie budżet państwa; Stworzony zostanie państwowy, celowy: Fundusz Zabezpieczenia Opiekuńczego; Środki pochodzić będą z dotacji budżetowej i będą równe zmniejszeniu przewidywanej dotacji do ZUS i KRUS na dodatki pielęgnacyjne dla osób po 75 roku w związku ze zmianą zasad ich przyznawania oraz ze środków wydawanych dziś na inne świadczeń; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

30 Wydatki na dodatki pielęgnacyjne dla osób powyżej 75 rż, oraz świadczenia z tytułu niesamodzielności Świadczenia z tytułu niesamodzielności Oprac. DAS KPRM

31 Ustalone zostaną wszystkie źródła przychodów i rodzaje wydatków, w tym ewentualne środki dla samorządów za wykonywanie zadań nałożonych ustawą; Ustalone zostaną zasady(algorytmy) przekazywania środków do wojewodów, starostw, gmin oraz na druk czeków, działanie zespołów orzekających itd. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

32 Zmiany obejmą bardzo wiele ustaw, w tym: - o pomocy społecznej; - o świadczeniach rodzinnych; - o emeryturach i rentach z FUS; - o ubezpieczeniu społecznym rolników; - o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; - o finansach publicznych; - - kodeks pracy MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

33 Ustawa wdrażana będzie etapami : I etap – świadczenia dla osób o największym stopniu niesamodzielności; II etap – świadczenia dla osób o największym i umiarkowanym stopniu niesamodzielności; III etap – dla wszystkich stopni niesamodzielności; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

34 Gdy niesamodzielny przebywa w domu a) z bliskimi sprawującymi opiekę: - szkolenie opiekunów w rodzinie; - pokrycie kosztów ubezpieczenia; - pokrycie kwalifikowanych kosztów opieki; - opieka zastępczą w pełnym wymiarze; b) z bliskimi pracującymi: - czek opiekuńczy na pokrycie kosztów opieki - opieka wytchnieniowa – w niepełnym wymiarze c) samodzielnie - teleopieka - czek na zatrudnienie opiekuna lub wynajęcie firmy MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

35 Gdy niesamodzielny potrzebuje instytucjonalnej pomocy w dzień: - szkolenie opiekuna faktycznego/nieformalnego - czek na zakup usług opiekuńczych - opieka zastępcza w niepełnym wymiarze MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

36 Gdy niesamodzielny potrzebuje pomocy całodobowej : - czek na pokrycie części odpłatności za pobyt w placówce całodobowej We wszystkich przypadkach: - Zdecydowane podniesienie poziomu dofinansowania i dostępności usług opiekuńczych - Wysokość każdego z pakietów świadczeń nie powinna przekraczać wartości czeku określonego dla danego stopnia niesamodzielności

37 Odczuwalna poprawa poziomu zabezpieczenia na wypadek niesamodzielności; Zdecydowane podniesienie wysokości świadczenia w wypadku niesamodzielności; Szansa na pracę (i godziwą emeryturę) dla osób w wieku okołoemerytalnym(50+); Możliwość odpoczynku i leczenia, gdy opiekun nieformalny sprawuje opiekę; Ograniczenie dostępności do świadczenia po 75 rż do osób z orzeczeniem niesamodzielności.

38 OD to najbardziej obiecujący sektor zatrudnienia w UE Powstanie ok. 200 tys. miejsc legalnej pracy; Ograniczona zostanie szara strefa zatrudnienia tzw. nierejestrowego; Zmaleje odpływ wykwalifikowanych opiekunów z zawodu lub do innych krajów UE; Wzrośnie poziom zatrudnienia w grupie 50+. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

39 Powstanie nowy rynek usług i kolejne kilkanaście tysięcy firm; Nastąpi przekierowanie środków publicznych na dofinansowanie usług opiekuńczych co podniesie opłacalność w tym sektorze i zachęci do nowych inwestycji prywatnych; Wprowadzenie czeku stworzy warunki do równej konkurencji; Działalność gospodarcza w sektorze usług nad niesamodzielnymi będzie miała charakter swobodny na tyle ile to możliwe ( deregulacja), a będzie regulowana na tyle i tylko tak długo jak to okaże się konieczne ( najbardziej w zakresie całodobowej opieki instytucjonalnej).

40 Zmiany w kodeksie pracy. Celem zmian jest umożliwienie łączenia obowiązków opiekuńczych z pracą zawodową. Istota zmian : - Obowiązek udzielenia bezpłatnego urlopu opiekunowi osoby niesamodzielnej ( na wniosek, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego – w celu przedłużenia – orzeczenia)

41 Zmiany w Kodeksie pracy cd. : - Łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 3 lat; - Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę; - Pracodawca dopuszcza po urlopie do pracy na tym samym stanowisku lub równoważnym; - Pracownik może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy maksimum do pół etatu, a pracodawca powinien go uwzględnić.

42 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP Gminy będą głównymi partnerami w realizacji nowego systemu wsparcia: Korzyści - Niesamodzielni mieszkańcy gmin objęci zostaną opieką o gwarantowanym poziomie; - Znacząco zmaleją wydatki gmin na opiekę środowiskową, półstacjonarną i stacjonarną; - Zmaleje presja na wydatki inwestycyjne – każdy podmiot będzie mógł wybudować i prowadzić ośrodek wsparcia; - Wzrosną wpływy podatkowe.

43 Obowiązki wynikające z ustawy: - wnioskowanie OPS o orzekanie, gdy nikt inny tego nie robi, a jest to konieczne; - wydawanie i realizacja czeków; - refundowanie kwalifikowanych kosztów opieki; - Zawieranie kontraktów z opiekunami nieformalnymi; - kontrola jakości usług MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

44 Korzyści: - Zmaleje presja na wydatki inwestycyjne na remonty i budowę nowych domów pomocy społecznej; - Wzrosną możliwości utrzymania placówek na poziomie odpowiadającym standardom; - Pojawi się możliwość podwyżek płac w domach pomocy i ośrodkach wsparcia;

45 Obowiązki : zorganizowanie i prowadzenie Komisji orzekających (lub wykorzystanie w tym celu PZON); wydawanie decyzji ws zakresu usług opiekuńczych i współdziałania z opiekunami rodzinnymi/faktycznymi; prowadzenie rejestrów świadczeniodawców i opiekunów osób niesamodzielnych; opłacanie składek za opiekunów w rodzinie szkolenie opiekunów rodzinnych/ faktycznych MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

46 Wojewoda: - Prowadzić będzie rejestr świadczeniodawców - Przekazywać będzie środki budżetowe na realizację ustawy - Kontrolować będzie wykonywanie standardów jakości usług MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

47 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Wydawać będzie rozporządzenia w zakresie :formularzy i wniosków, kryteriów orzekania, zakresu świadczeń opiekuńczych, wzoru czeku, standardy usług, - Powoływać będzie Instytut badań i regulacji rynku uslug opiekuńczych, nadawać mu statut i nadzorować pracę MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

48 Jasne rozdzielenie zadań medycznych i opiekuńczych w opiece nad niesamodzielnymi; Przejęcie finansowania usług z zakresu pielęgnacji podstawowej ( higienicznej) przez nowy system opieki; Zmniejszenie zjawiska pobytów socjalnych w szpitalach oraz ZOL i ZPO MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

49 Możliwość wykorzystania części bazy materialnej w nowym systemie; Uwolnienie fachowego, deficytowego personelu pielęgniarskiego; Dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

50 Racjonalizacja wydatków publicznych w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym(niezdolnym do samodzielnej egzystencji); Wpływy podatkowe z nowych firm i od nowo zatrudnionych; Nowe wpływy do ZUS – zmniejszenie dotacji; Zmniejszenie wydatków na aktywizację bezrobotnych i pomoc społeczną. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

51 Jak długo wystarczy środków na finansowanie zadań wynikających z UPN: - Największy napływ osób niesamodzielnych nastąpi w latach 2020 –2025. - W tych latach system pomocy osobom niesamodzielnym powinien ulec przekształceniu. Potrzeba wprowadzenia ubezpieczenia opiekuńczego po 2020 r. jednak nie później niż w 2025 r.

52 Docelowy system powinien mieć charakter mieszany: ubezpieczeniowo – budżetowy: - zapobiegnie to przerzucaniu całego ciężaru opieki na ubezpieczonych; - obniży wysokość składki do ok. 1 – 1,5%; - zabezpieczy system przed niedoborami wywołanymi zmianami demograficznymi; - pozwoli niemal w całości wykorzystać dorobek pierwszego etapu reformy. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

53 Dobra koncepcja i projekt ustawy; Aprobata interesariuszy i zorganizowane działania informacyjne; Aktywność organizacji samorządowych; Aprobata i nacisk opinii publicznej; Wola polityczna. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

54


Pobierz ppt "Wstępne założenia MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google