Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym
MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Wstępne założenia

2 Opieka nad niesamodzielnymi – diagnoza
Osoby niesamodzielne, obecnie: potocznie to, osoby najciężej i trwale niepełnosprawne prawnie, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności Według GR: niezdolni do samodzielnej egzystencji w wyniku choroby lub urazu i wymagający stałej pomocy w czynnościach dnia codziennego. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

3 Opieka nad niesamodzielnymi – diagnoza
Mamy tylko szacunki: ZUS i KRUS (niezdolność do samodzielnej egzystencji +znaczny stopień niepełnosprawności) tys.(2008) Według UE – ok. 1 mln 770 tys. na podstawie wyliczeń DAS KPRM (2009) MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

4 Opieka nad niesamodzielnymi – diagnoza
Kto opiekuje się niesamodzielnymi dzisiaj: Rodzina – ok. 80 %, trudno jednak określić zakres i jakość tej opieki. Szara strefa, zatrudnienie nierejestrowe opiekunów Pomoc społeczna, samorządy: usługi pielęgnacyjne w domu, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, domy pomocy, ośrodki wsparcia, w tym domy dziennego pobytu.

5 Opieka nad niesamodzielnymi – potrzeba zmian
Ochrona zdrowia : środowiskowa opieka długoterminowa - Odziały geriatryczne, ZOL i ZPO ZUS i KRUS: dodatki pielęgnacyjne: - 1,5 mln osób na kwotę ok.4 mld zł MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

6 Opieka nad niesamodzielnymi – diagnoza
Ile wydajemy na opiekę nad niesamodzielnymi (długoterminową): - Szacunki KE – 0,4/0,5 PKB - Wyliczenia Grupy Roboczej 10 mld (0,8 PKB) - Wyliczenia ekspertów BŚ 13 mld (0,9%PKB) MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

7 Opieka nad niesamodzielnymi – poziom finansowania w OECD
Całkowite publiczne wydatki na usługi opieki długoterminowej w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, udział w Krajowym Produkcie Brutto, 2008 Uwagi: Dane dla Austrii, Belgii, Kanady, Dani, Węgier, Islandii, Norwegii, Portugali, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych odnoszą się jedynie do wydatków na usługi opieki długoterminowej w związku z problemami zdrowotnymi. W innych przypadkach, koszty odnoszą się zarówno do wydatków w związku z problemami zdrowotnymi (opieka pielęgniarska) oraz na opiekę długoterminową. Dane dla Islandii i Stanów Zjednoczonych odnoszą się jedynie do usług opieki pielęgniarskiej w ośrodkach opieki długoterminowej. Dane dla Stanów Zjednoczonych zaniżają wydatki na w pełni prywatne usługi opieki długoterminowej. Dane dla Polski nie uwzględniają wydatków na infrastrukturę, stanowiących 0,25% Produktu Krajowego Brutto (2007). Dane dla Holandii nie uwzględniają opłat ponoszonych przez osoby korzystające z usług opieki, szacowanych na około 8% całkowitych wydatków na opiekę długoterminową (2007). Źródło Dane na temat zdrowia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 2010

8 Opieka nad niesamodzielnymi – ocena stanu obecnego
Ograniczona dostępność, zbyt wysokie koszty dla niesamodzielnych, rodzin i samorządów; Niewłaściwie adresowane świadczenia, niska efektywność; Zła organizacja (brak koordynacji, kompleksowości, ciągłości, nakładanie się orzeczeń i uprawnień, różne zasady kwalifikacji i kontroli jakości, brak lub niejednolite standardy, nierówna konkurencja i przerzucanie kosztów; Słabo rozwinięty rynek usług (uboga oferta, rozległa „szara strefa”). MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

9 Ocena obecnych rozwiązań wg badań OECD
Kompleksowość publicznej ochrony ubezpieczeniowej OD w krajach OECD, 2008r. Źródło: dane OECD dotyczące ochrony zdrowia, 2010.

10 Opieka nad niesamodzielnymi - prognoza
Jak zmieni się sytuacja w przyszłości: Znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na usługi w opiece długoterminowej; Zwiększą się wymagania jakościowe; Skurczą się zasoby opieki krewniaczej; Zmaleją możliwości samodzielnego sfinansowania usług przez niesamodzielnych i ich opiekunów; Wzrośnie presja na władze publiczne na pomoc osobom niesamodzielnym; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

11 Opieka nad niesamodzielnymi – rekomendacje Grupy Roboczej
Realna możliwość zmian: Etap I – jednolity, budżetowy system pomocy, z możliwością doubezpieczenia; Etap II – wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia opiekuńczego o finansowaniu budżetowo - ubezpieczeniowym z wykorzystaniem rozwiązań I etapu MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

12 Zasady działania nowego sytemu wg Grupy Roboczej
Osoba niesamodzielna, lub jej bliscy Lekarz orzecznik Gminne zespoły interdyscyplinarne Rodzina lub inni bliscy Orzeka o stopniu niesamodzielności i wydaje opinię o potrzebnych świadczeniach medycznych Składają jeden wniosek do OPS w sprawie orzeczenia i przyznania świadczeń Określają zakres świadczeń Kontrakt z OPS, lub umowę ze świadczeniodawcą OPS, Wojewoda PCPR i Wojewoda Osoby bliskie lub/i świadczeniodawcy OPS i wójt Kontrolują jakość opieki/świadczeń Prowadzą rejestr świadczeniodawców Świadczenie usług Wydają i rozliczają czeki oraz szkolą osoby bliskie (opiekunów) ZADBANA OSOBA NIESAMODZIELNA, ZADOWOLENI BLISCY

13 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym(UPN) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Zawierać będą niezbędne definicje w tym: niesamodzielności, opiekuna faktycznego, domowych usług opiekuńczych, taryfy cen usług, świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy ustala zasady opieki nad niesamodzielnymi: prymatu opieki domowej nad innymi formami, równego traktowania świadczeniobiorców i świadczeniodawców, współdziałania, wzmacniania autonomii, ciągłości, kompleksowości i koordynacji. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

14 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdz. 2 Postępowanie ws przyznania świadczeń. Po 6- ciu miesiącach od wystąpienia niesamodzielności Jaka będzie procedura : 1. Postępowanie: na wniosek własny, opiekuna faktycznego, lekarza, pielęgniarki, kierownika OPS Dane we wniosku i załączniki m.in. wywiad środowiskowy i wywiad pielęgniarki POZ, dane o opiekunach faktycznych 2. Orzeczenie lekarza orzecznika: - kryteria, trzy stopnie niesamodzielności - Od decyzji przysługiwać będzie odwołanie MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

15 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 3. Przyznawanie świadczeń 3. Gminny zespół ds. przyznawania świadczeń w składzie: - pracownik socjalny, pielęgniarka, sekretarz, osoba niesamodzielna i/lub opiekun prawny możliwy udział OP: -Analizuje dokumentację i orzeczenie; ewentualnie ocenia sytuację na miejscu; Dba o komplementarności działań opiekunów faktycznych i zawodowych MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

16 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. Rozdział 3. Przyznawanie świadczeń. - Wójt wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia; Decyzja określa: 1)Zakres zaangażowania opiekunów faktycznych i świadczeń z tytułu niesamodzielności; 2)zasady współpracy opiekunów faktycznych i zawodowych Decyzję zawierającą ustalenia przesyła do: wnioskującego (opiekuna), lekarza i pielęgniarki POZ oraz OPS; Od decyzji przysługiwać będzie odwołanie do SKO; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

17 Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdz
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdz.4 Rodzaje świadczeń i zasady ich udzielania Świadczenia dzielą się na opiekuńcze i finansowe; Świadczenia opiekuńcze: higiena ciała, odżywianie i mobilność; Świadczenia opiekuńcze udzielane będą w formie: Usług zwiększających autonomię i bezpieczeństwo Wspierania rodzin w sprawowaniu opieki Domowych usług opiekuńczych Opieki instytucjonalnej; Świadczenia pielęgnacyjne – przysługują z ustaw zdrowotnych

18 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdz. 5 Wspieranie rodzin w sprawowaniu opieki Szkolenie i informowanie opiekunów nieformalnych (obowiązkowe w OPS, PCPR i Internecie); OPS podpisuje umowę z opiekunami nieformalnymi w formie kontraktu socjalnego; Świadczenia finansowe: Opłacenie składek ubezpieczenia społ. i zdrowotnej Refundacja kosztów kwalifikowanych: opłacenie opieki zastępczej, catering, usługi kąpielowe, dofinansowanie zakupu sprzętu zwiększającego mobilność oraz zakupu środków pomocniczych np. pieluchomajtek MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

19 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 6. Domowe usługi opiekuńcze Świadczyć je mogą osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne, opiekun osoby niesamodzielnej; Opiekun osoby niesamodzielnej: wiarygodny, na podstawie umowy uaktywniającej zawartej między ONs, rodziną (opiekunem faktycznym); Rejestr opiekunów prowadzić będzie PCPR; W sprawowaniu opieki można będzie korzystać z pomocy wolontariuszy MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

20 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 7. Pomoc instytucjonalna Rodzaje pomocy instytucjonalnej : ośrodki wsparcia dziennego (DDP), ośrodki wsparcia całodobowego (DPS) Pomoc świadczyć mogą osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe, OP Świadczenia mogą mieć charakter stały lub okresowy: opieka wytchnieniowa (zasady i warunki przyznania – różny wymiar) Koszt opłacałaby gmina po przedłożeniu rachunku i potwierdzeniu pobytu MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

21 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 8. Realizacja świadczeń Na realizację określonych świadczeń przysługiwać będzie czek opiekuńczy o wartości zależnej od stopnia niesamodzielności; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

22 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 8. Realizacja świadczeń Czek opiekuńczy to promesa płatności dla podmiotów zarejestrowanych w rejestrze starosty lub wojewody; Czek opiekuńczy wydawać się będzie ONs lub jej opiekunowi faktycznemu; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

23 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 8. Realizacja świadczeń. Czek realizować będzie OPS po przestawieniu umowy, potwierdzeniu wykonania usługi oraz faktury; Świadczeniodawca zobowiązany będzie do powiadomienia OPS o rozpoczęciu świadczenia usług; Osoba, której przyznano świadczenie tracić będzie prawo do zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

24 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 9. Zapobieganie nadużyciom. Warunki wiarygodności świadczeniodawców; Zasady kontroli: opiekuna faktycznego, OPS i wojewody Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez opiekuna faktycznego (powiadomienie OPS, kontrola, wykreślenie z rejestru); MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

25 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 9. Zapobieganie nadużyciom Postępowanie w czasie kontroli OPS i wojewody – zgodność ze standardami: wykreślenie z rejestru, zerwanie kontraktu z opiekunem nieformalnym; O ponowne orzeczenie można się ubiegać po dwóch latach (wcześniej OPS, lekarz, pielęgniarka z powodu pogorszenia stanu zdrowia); Zmiana zakresu świadczeń i zaangażowania opiekunów rodzinnych możliwa w wypadku zmiany sytuacji MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

26 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 10. Rejestry świadczeniodawców Odpłatne wykonywanie usług opiekuńczych będzie działalnością regulowaną i wymagać będzie wpisu do rejestru: starosty (powiatowy obszar działania) lub wojewody; Zasady dokonywania rejestracji (potrzebne dokumenty w tym oświadczenie o spełnieniu standardów); MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

27 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 10. Rejestry świadczeniodawców Wydawane będą certyfikaty poświadczające wpis; Wojewoda/ starosta może dokonać kontroli sprawdzającej; Wydanie certyfikatu będzie odpłatne; Świadczeniodawca musi informować o zmianie sytuacji; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

28 Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 11
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 11. Ochrona świadczeniobiorców, zapewnienie jakości i równej konkurencji Standardy i zobowiązanie do ich przestrzegania (określą je ministrowie) Instytut Badania i Regulacji Rynku Usług Opiekuńczych: Opracuje propozycje standardów; Określi zasady i sposoby mierzenia jakości; Będzie negocjował i zatwierdzał taryfy dla ośrodków wsparcia całodobowego; Będzie monitorował skuteczność orzecznictwa oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i przygotowywał propozycje zmian oraz prognozy;

29 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. Rozdział 12. Zasady finansowania Źródłem finansowania będzie budżet państwa; Stworzony zostanie państwowy, celowy: Fundusz Zabezpieczenia Opiekuńczego; Środki pochodzić będą z dotacji budżetowej i będą równe zmniejszeniu przewidywanej dotacji do ZUS i KRUS na dodatki pielęgnacyjne dla osób po 75 roku w związku ze zmianą zasad ich przyznawania oraz ze środków wydawanych dziś na inne świadczeń; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

30 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. Rozdział 12. Zasady finansowania Wydatki na dodatki pielęgnacyjne dla osób powyżej 75 rż, oraz świadczenia z tytułu niesamodzielności Oprac. DAS KPRM MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP Świadczenia z tytułu niesamodzielności

31 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 12. Zasady finansowania Ustalone zostaną wszystkie źródła przychodów i rodzaje wydatków, w tym ewentualne środki dla samorządów za wykonywanie zadań nałożonych ustawą; Ustalone zostaną zasady(algorytmy) przekazywania środków do wojewodów, starostw, gmin oraz na druk czeków, działanie zespołów orzekających itd. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

32 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdz. 13. Zmiany w przepisach obowiązujących Zmiany obejmą bardzo wiele ustaw, w tym: - o pomocy społecznej; o świadczeniach rodzinnych; o emeryturach i rentach z FUS; o ubezpieczeniu społecznym rolników; o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; o finansach publicznych; - kodeks pracy MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

33 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Rozdział 14. Przepisy przejściowe Ustawa wdrażana będzie etapami : I etap – świadczenia dla osób o największym stopniu niesamodzielności; II etap – świadczenia dla osób o największym i umiarkowanym stopniu niesamodzielności; III etap – dla wszystkich stopni niesamodzielności; MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

34 Ocena skutków regulacji dla osób niesamodzielnych i ich opiekunowie
Gdy niesamodzielny przebywa w domu a) z bliskimi sprawującymi opiekę: szkolenie opiekunów w rodzinie; pokrycie kosztów ubezpieczenia; pokrycie kwalifikowanych kosztów opieki; opieka zastępczą w pełnym wymiarze; b) z bliskimi pracującymi: czek opiekuńczy na pokrycie kosztów opieki opieka wytchnieniowa – w niepełnym wymiarze c) samodzielnie teleopieka czek na zatrudnienie opiekuna lub wynajęcie firmy MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

35 Ocena skutków regulacji dla osób niesamodzielnych i opiekunów
Gdy niesamodzielny potrzebuje instytucjonalnej pomocy w dzień: szkolenie opiekuna faktycznego/nieformalnego czek na zakup usług opiekuńczych opieka zastępcza w niepełnym wymiarze MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

36 Ocena skutków regulacji dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów
Gdy niesamodzielny potrzebuje pomocy całodobowej: czek na pokrycie części odpłatności za pobyt w placówce całodobowej We wszystkich przypadkach: - Zdecydowane podniesienie poziomu dofinansowania i dostępności usług opiekuńczych - Wysokość każdego z pakietów świadczeń nie powinna przekraczać wartości czeku określonego dla danego stopnia niesamodzielności MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

37 Ocena skutków regulacji dla osób niesamodzielnych i starszych
Odczuwalna poprawa poziomu zabezpieczenia na wypadek niesamodzielności; Zdecydowane podniesienie wysokości świadczenia w wypadku niesamodzielności; Szansa na pracę (i godziwą emeryturę) dla osób w wieku okołoemerytalnym(50+); Możliwość odpoczynku i leczenia, gdy opiekun nieformalny sprawuje opiekę; Ograniczenie dostępności do świadczenia po 75 rż do osób z orzeczeniem niesamodzielności.

38 Ocena skutków regulacji dla rynku pracy
OD to najbardziej obiecujący sektor zatrudnienia w UE Powstanie ok. 200 tys. miejsc legalnej pracy; Ograniczona zostanie „szara strefa” zatrudnienia tzw. nierejestrowego; Zmaleje odpływ wykwalifikowanych opiekunów z zawodu lub do innych krajów UE; Wzrośnie poziom zatrudnienia w grupie 50+. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

39 Ocena skutków regulacji dla przedsiębiorców
Powstanie nowy rynek usług i kolejne kilkanaście tysięcy firm; Nastąpi przekierowanie środków publicznych na dofinansowanie usług opiekuńczych co podniesie opłacalność w tym sektorze i zachęci do nowych inwestycji prywatnych; Wprowadzenie czeku stworzy warunki do równej konkurencji; Działalność gospodarcza w sektorze usług nad niesamodzielnymi będzie miała charakter swobodny na tyle ile to możliwe ( deregulacja), a będzie regulowana na tyle i tylko tak długo jak to okaże się konieczne ( najbardziej w zakresie całodobowej opieki instytucjonalnej).

40 Ocena skutków regulacji dla przedsiębiorców
Zmiany w kodeksie pracy. Celem zmian jest umożliwienie łączenia obowiązków opiekuńczych z pracą zawodową. Istota zmian : Obowiązek udzielenia bezpłatnego urlopu opiekunowi osoby niesamodzielnej ( na wniosek, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego – w celu przedłużenia – orzeczenia)

41 Ocena skutków regulacji dla przedsiębiorców, pracowników
Zmiany w Kodeksie pracy cd. : Łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 3 lat; Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę; Pracodawca dopuszcza po urlopie do pracy na tym samym stanowisku lub równoważnym; Pracownik może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy maksimum do pół etatu, a pracodawca powinien go uwzględnić.

42 Ocena skutków regulacji dla samorządów gminnych
Gminy będą głównymi partnerami w realizacji nowego systemu wsparcia: Korzyści Niesamodzielni mieszkańcy gmin objęci zostaną opieką o gwarantowanym poziomie; Znacząco zmaleją wydatki gmin na opiekę środowiskową, półstacjonarną i stacjonarną; Zmaleje presja na wydatki inwestycyjne – każdy podmiot będzie mógł wybudować i prowadzić ośrodek wsparcia; Wzrosną wpływy podatkowe. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

43 Ocena skutków regulacji dla samorządów gminnych
Obowiązki wynikające z ustawy: wnioskowanie OPS o orzekanie, gdy nikt inny tego nie robi, a jest to konieczne; wydawanie i realizacja czeków; refundowanie kwalifikowanych kosztów opieki; Zawieranie kontraktów z opiekunami nieformalnymi; kontrola jakości usług MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

44 Ocena skutków regulacji dla samorządów powiatowych
Korzyści: Zmaleje presja na wydatki inwestycyjne na remonty i budowę nowych domów pomocy społecznej; Wzrosną możliwości utrzymania placówek na poziomie odpowiadającym standardom; Pojawi się możliwość podwyżek płac w domach pomocy i ośrodkach wsparcia;

45 Ocena skutków regulacji dla samorządów powiatowych
Obowiązki: zorganizowanie i prowadzenie Komisji orzekających (lub wykorzystanie w tym celu PZON); wydawanie decyzji ws zakresu usług opiekuńczych i współdziałania z opiekunami rodzinnymi/faktycznymi; prowadzenie rejestrów świadczeniodawców i opiekunów osób niesamodzielnych; opłacanie składek za opiekunów w rodzinie szkolenie opiekunów rodzinnych/ faktycznych MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

46 Ocena skutków regulacji dla administracji państwowej
Wojewoda: Prowadzić będzie rejestr świadczeniodawców Przekazywać będzie środki budżetowe na realizację ustawy Kontrolować będzie wykonywanie standardów jakości usług MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

47 Ocena skutków regulacji dla administracji państwowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wydawać będzie rozporządzenia w zakresie :formularzy i wniosków, kryteriów orzekania, zakresu świadczeń opiekuńczych, wzoru czeku, standardy usług, Powoływać będzie Instytut badań i regulacji rynku uslug opiekuńczych, nadawać mu statut i nadzorować pracę MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

48 Ocena skutków regulacji dla systemu ochrony zdrowia
Jasne rozdzielenie zadań medycznych i opiekuńczych w opiece nad niesamodzielnymi; Przejęcie finansowania usług z zakresu pielęgnacji podstawowej ( higienicznej) przez nowy system opieki; Zmniejszenie zjawiska pobytów socjalnych w szpitalach oraz ZOL i ZPO MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

49 Ocena skutków regulacji dla systemu ochrony zdrowia
Możliwość wykorzystania części bazy materialnej w nowym systemie; Uwolnienie fachowego, deficytowego personelu pielęgniarskiego; Dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

50 Ocena skutków regulacji dla finansów państwa
Racjonalizacja wydatków publicznych w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym(niezdolnym do samodzielnej egzystencji); Wpływy podatkowe z nowych firm i od nowo zatrudnionych; Nowe wpływy do ZUS – zmniejszenie dotacji; Zmniejszenie wydatków na aktywizację bezrobotnych i pomoc społeczną. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

51 Trwałość nowego systemu
Jak długo wystarczy środków na finansowanie zadań wynikających z UPN: Największy napływ osób niesamodzielnych nastąpi w latach 2020 –2025. W tych latach system pomocy osobom niesamodzielnym powinien ulec przekształceniu. Potrzeba wprowadzenia ubezpieczenia opiekuńczego po r. jednak nie później niż w 2025 r.

52 Ubezpieczenie od ryzyka niesamodzielności
Docelowy system powinien mieć charakter mieszany: ubezpieczeniowo – budżetowy: - zapobiegnie to przerzucaniu całego ciężaru opieki na ubezpieczonych; obniży wysokość składki do ok. 1 – 1,5%; zabezpieczy system przed niedoborami wywołanymi zmianami demograficznymi; pozwoli niemal w całości wykorzystać dorobek pierwszego etapu reformy. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

53 Warunki wprowadzenia zmian
Dobra koncepcja i projekt ustawy; Aprobata interesariuszy i zorganizowane działania informacyjne; Aktywność organizacji samorządowych; Aprobata i nacisk opinii publicznej; Wola polityczna. MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP

54 MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Uwagi do założeń ustawy prosimy przesyłać na adres : MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP


Pobierz ppt "Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google