Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powstanie i działalność Miejskiej Rady Seniorów I kadencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powstanie i działalność Miejskiej Rady Seniorów I kadencji"— Zapis prezentacji:

1 Powstanie i działalność Miejskiej Rady Seniorów I kadencji
Janina Paprzycka Przewodnicząca MRS I kadencji

2 MIEJSKA RADA SENIORÓW Miejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku. Skład osobowy Rady został powołany uchwałą XXXII/319/V/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku. Pierwsze posiedzenie MRS I kadencji odbyło się r., (dokonano na nim wyboru przewodniczącej), a ostatnie r. (przyjęto sprawozdanie z prac Rady I kadencji)

3 MIEJSKA RADA SENIORÓW Rada liczy 15 osób. W skład Rady wchodzą seniorzy (9 osób) wybrani przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, przez przedstawicieli rad osiedli i klubów seniora, 3 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania. Skład osobowy MRS powołany jest na okres kadencji Rady Miasta.

4 MIEJSKA RADA SENIORÓW W preambule uchwały w sprawie powołania MRS zapisano: „Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak dzieciństwo, młodość i lata średnie. Każda forma życia obejmuje zarówno rozwój, jak też utratę czegoś, posiadania możliwości i ograniczeń, ma coś do ofiarowania i otrzymania, a także jest okresem nabycia określonych praw, jak i zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia warunków, które zapewnią seniorom wysoką jakość życia”.

5 MIEJSKA RADA SENIORÓW MRS jest organem społecznym, doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym wobec władz Miasta. Głównym celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

6 MIEJSKA RADA SENIORÓW Rada działa w następujących obszarach:
1. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów; 2. wspieranie aktywności ludzi starszych; 3. mieszkalnictwo dla seniorów; 4. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów; 5. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu; 6. rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

7 MIEJSKA RADA SENIORÓW Do zadań Rady należy:
1. ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych; 2. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów; 3. monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów;

8 MIEJSKA RADA SENIORÓW 4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów; 5. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego; 6. inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych; 7. informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

9 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Członkowie MRS I kadencji uczestniczyli w 42 dyżurach, w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) w godz. od 12:00 do 14:00 w Urzędzie Miasta Poznania przy placu Kolegiackim, pokój nr 58. Członkowie MRS w I kadencji uczestniczyli w 30 posiedzeniach.

10 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Członkowie MRS I kadencji uczestniczyli w pracach Komisji Rady Miasta Poznania oraz w zespołach powołanych Zarządzeniami Prezydenta: Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przydział lokalu komunalnego, socjalnego lub w TBS – przedstawiciel MRS w roli członka komisji. Zespole Programu „Seniorzy” – przedstawiciel MRS w roli obserwatora. Komisji konkursowej ds. pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – przedstawiciel MRS w roli obserwatora.

11 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Komisji konkursowej na wyłonienie Dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych – przedstawiciel MRS w roli obserwatora. Zespole ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Poznania na lata 2010 – 2030. MRS I kadencji opiniowała ponadto projekty uchwał Rady Miasta Poznania, Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania a także Roczne Programy Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz seniorów.

12 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Z inicjatywy MRS I kadencji 8. grudnia 2009 roku uchwałą Rady Miasta Poznania zostało powołane Centrum Inicjatyw Senioralnych.

13 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
W październiku 2010 r. w ramach konkursu zorganizowanego przez parlamentarny zespół ds. osób starszych Miasto Poznań otrzymało tytuł „Samorządu przyjaznego seniorom”. Poznań wyróżniono za dwa projekty - targi "Aktywni 50+" oraz Miejską Radę Seniorów, spośród 50 samorządów różnych szczebli z całego kraju. Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. osób starszych, senator Mieczysław Augustyn, w uzasadnieniu werdyktu podkreślił: "Uważamy za kluczowe uczestnictwo osób starszych w życiu wspólnoty lokalnej, w podejmowaniu decyzji, dlatego wysoko oceniliśmy projekty, które tę partycypację gwarantowały".

14 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Dyplom w imieniu władz Miasta Poznania odebrały p. Monika Szelągiewicz - dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych, które koordynowało projekt targi "Aktywni 50+" oraz przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów I kadencji, p. Janina Paprzycka.

15 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Zadania, które zdaniem MRS I kadencji należy kontynuować: Program „Seniorzy”. Targi dedykowane osobom w wieku 50+; nadać im charakter targów międzynarodowych. Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów (TBS lub inne formy budownictwa).

16 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Współpracę nawiązaną w 2010 roku i wymianę doświadczeń z Wrocławską Radą ds. Seniorów i Wrocławskim Centrum Seniora.

17 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Zadania, które zdaniem MRS wymagają w Poznaniu szybkich decyzji i rozwiązań: Utworzenie oddziałów geriatrycznych długoterminowych. Utworzenie poradni geriatryczno – gerontologicznej. Utworzenie hosteli dla osób starszych na krótkoterminowy pobyt. Utworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej. Tworzenie mieszkań chronionych dla seniorów (w oparciu o model COCON 3S lub podobny). Rozwinięcie rynku usług opiekuńczych i socjalnych świadczonych w miejscu zamieszkania.

18 MIEJSKA RADA SENIORÓW I KADENCJI
Reasumując, w naszym mieście stworzona jest baza, która służyć może seniorom a od seniorów zależy, czy będą korzystać z różnych form aktywności i czy będą aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta. Zadania dotychczas podjęte wyznaczają kierunek działania, ale jest to dopiero początek drogi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i uznaniu osób starszych za znaczącą i wartościową część społeczności Miasta Poznania.

19 Janina Paprzycka Przewodnicząca MRS I kadencji
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Janina Paprzycka Przewodnicząca MRS I kadencji


Pobierz ppt "Powstanie i działalność Miejskiej Rady Seniorów I kadencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google