Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja PPP Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja PPP Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem."— Zapis prezentacji:

1

2 Definicja PPP Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym

3 PPP: Korzystność! Skuteczność! Efektywność!

4 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 PPP 1997 PPP 2007

5 Źródło: opracowanie własne na podstawie PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007

6 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Dealogic ProjectWare http://www.oecd.org/dataoecd/54/23/47814518.pdf, slajd 4 Liczba i wartość zamkniętych projektów PPP na świecie w latach 2004-2010

7 PLN

8 Liczba ogłoszeń o wybór partnera/koncesjonariusza w latach 2009, 2010 i 2011 Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji i danych Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a także Bazy Projektów PPP, Centrum PPP, www.pppbaza.pl + 47 % – 31 % Liczba ogłoszeń o poszukiwaniu partnera prywatnego w oparciu o ustawę PPP oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi, to 41 w roku 2009, 62 w roku 2010, 42 w roku 2011 - w sumie 144 ogłoszenia, a uwzględniając ponownie ogłaszane postępowania, rzeczywista liczba projektów w latach 2009, 2010 i 2011 wyniosła odpowiednio 33, 51 i 36 – w sumie 120.

9 Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji i danych Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a także Bazy Projektów PPP, Centrum PPP, www.pppbaza.pl Liczba ogłoszeń o wybór partnera/koncesjonariusza w latach 2009, 2010 i 2011

10 Liczba projektów PPP (2009 – 2011) W sumie 144 ogłoszeń o poszukiwaniu partnera prywatnego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Rzeczywista liczba ogłoszeń (wraz z ponownie ogłaszanymi) to 126, 24 umowy PPP podpisane: W latach 2009 - 2011, 18 z 24 projektów uzyskało zamknięcie komercyjne finansowe – tj. partnerowi prywatnemu, z którym została podpisana umowa o PPP, udało się zapewnić finansowanie dla przedsięwzięcia, Podpisane umowy stanowią ok. 20% pierwotnej liczby ogłoszeń.

11 Rezultaty ogłoszeń o PPP/koncesji z okresu 2009-2011

12 Prawie 1/4 wszystkich postępowań, w które zaangażowani byli doradcy zewnętrzni, zakończyła się podpisaniem umowy, a 1/3 ogłoszeń została anulowana, W postępowaniach, przy których doradcy zewnętrzni nie byli zaangażowani w proces przygotowania przedsięwzięcia – jedynie 10% ogłoszeń zakończyło się podpisaniem umowy, a ponad 60% ogłoszeń zostało anulowanych.

13 Najbardziej popularne były sektory: sportu i rekreacji (34%) infrastruktura komunalna (15%) transport i parkingi (razem 18%) edukacja (5%) Liczba ogłoszeń wg sektorów (2009-2011)

14 Liczba ogłoszeń o PPP w poszczególnych sektorach (2009-2011) Źródło: opracowanie własne na podstawie Rynek PPP w Polsce – Raport podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Investment Support, Warszawa, 2009, s.9, oraz Raport PPP w Polsce 2010 – Raport podsumowujący rynek partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce w 2010r., Investment Support, Warszawa, 2010, str. 11 oraz Rynek PPP w Polsce 2011, Investment Support, Warszawa, 2012, str. 12

15 * Wg szacunków Investment Support oraz wyliczeń własnych, szacunkowa wartość polskiego rynku PPP (na podstawie ogłoszeń) to 1,97 mld PLN, w 2009 r., 1,88 mld PLN w 2010 r. oraz ok. 1,5 mld PLN na koniec 2011 r. ** Źródło: Raport samorządowy PPP, wydanie specjalne Forum PPP nr 2 Zgodnie z szacunkami prof. Witolda Orłowskiego, Głównego Doradcy Ekonomicznego PwC: Luka finansowa w latach 2011-22 szacowana jest na kwotę 116 -197 mld PLN – oznacza to, że takiej właśnie kwoty zabraknie w sektorze publicznym (wraz ze środkami z UE) dla sfinansowania potrzebnych inwestycji, Gdyby miała być ona w całości finansowana projektami PPP, oznaczałoby to, w latach 2011-22, konieczność poniesienia rocznych nakładów rzędu 4-7 mld PLN, Jest to zarazem szacunek potencjalnej rocznej wartości rynku PPP w Polsce w analizowanym okresie. Wartość polskiego rynku PPP, po 3 latach szacuje się na ponad 5,5 mld PLN*, Po doliczeniu zidentyfikowanych, planowanych projektów samorządowych, jego wartość zwiększa się o kolejne 15 mld PLN**, Podobnie wyglądają szacunki Investment Support oraz Centrum PPP**, Powyższe wyliczenia oparte są na ogłoszonych postępowaniach poszukiwania partnera prywatnego i dotyczą w zasadzie jedynie samorządowych przedsięwzięć w zakresie PPP. Wartość polskiego rynku PPP – obecna i potencjalna

16 1.Budowa cmentarza wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią w Podgórkach Tynieckich. (cmentarz) 2.Budowa kotłowni na odnawialne źródła energii oraz wytwarzanie energii cieplnej w Pieckach. (energetyka) 3.Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzionków: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 3. (energetyka) 4.Budowa parkingu podziemnego, na placu Na Groblach w Krakowie. (parking) 5.Budowa nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu. (ochrona zdrowia) 6.Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie. (dworzec) 7.Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ. (parking) 8.Koncesja na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kiszkowo. (wod-kan) 9.WiMax Wielkopolska Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3700 MHz na sześciu obszarach koncesyjnych: 30.1- 30.6 (ICT) 10.Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. (ochrona zdrowia) 11.Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. "Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju. (sport i rekreacja) 12.Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. (ochrona zdrowia) 13.Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w gminie Ustka. (transport) 14.Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego. Budowa drogi gminnej w Ustce. (transport) *Analiza powstała w ramach realizacji zamówienia dla Polskiej Agencji Przedsiębiorczości pt. Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.

17

18 Pomysł na realizację parkingu w formule PPP zrodził się jeszcze 2005 roku, gdy pojawiła się pierwsza ustawa o PPP, Co ciekawe – z inicjatywą realizacji projektu wyszedł sektor prywatny, nie publiczny, I procedura w 2007 roku prowadzona jednak zgodnie z przepisami ustawy PZP – została unieważniona, II procedura w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi – zakończyła się sukcesem: podpisanie umowy między partnerami – lipiec 2010, zamknięcie finansowe – czerwiec 2011, rozpoczęcie fazy konstrukcyjnej – lipiec 2011, Projekt zakładał budowę parkingu podziemnego wraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem, Po okresie koncesyjnym 40 lat parking stanie się na mocy zawartej umowy – własnością miasta Wrocławia, 3 podstawowe ryzyka: budowy, dostępności i popytu obciążają partnera prywatnego, Realizacja projektu wartego ok. 39 mln PLN jest finansowana przez partnera prywatnego – ze środków własnych oraz kredytu bankowego (w tym 31,3 mln PLN z kredytu udzielonego przez EBOiR).

19 Nazwa i przedmiot projektuZaprojektowanie i wybudowanie parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ Podmiot publicznyUrząd Miasta Wrocław Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno prywatnym. Forma prawna projektuKontraktualne PPP Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w przetargu na wybór partnera prywatnego: dysponowanie uprawnieniami do realizacji, niezbędnej do wykonania zamówienia, działalności i czynności, odpowiednia do wykonania zamówienia sytuacja ekonomiczna i finansowa, dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania umowy (np. posiadanie zespołu osób z odpowiednią widzą i doświadczeniem, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu koncesji. Kryteria oceny ofertOkres trwania koncesji oraz wysokość udziału finansowego partnera prywatnego Podmiot prywatny Konsorcjum w składzie: 1. Mota – Engil Central Europe S.A. – Lider konsorcjum, z siedzibą w Krakowie, 2. Mota – Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (Portugalia), 3. Emsa – Empreendimentos e exploracao de estacionamentos, S.A. (Portugalia), 4. Esli – Parques de Estacionamento, S.A. Lizbona (Portugalia), 5. IMMO Park Sp. z o.o. Kraków. Podział ryzyk między partnerami 1.Wszelkie ryzyka związane z wykonaniem umowy obciążają partnera prywatnego, w szczególności ryzyko prawidłowego zaprojektowania i wykonania obiektu, ryzyko dostępności i popytu a także ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem przedmiotu koncesji, 2.Partner publiczny ponosi część ryzyka ekonomicznego związanego z wykonaniem Umowy (w zakresie płatności części wynagrodzenia na rzecz koncesjonariusza), ryzyko związane prowadzeniem postępowania o wybór Koncesjonariusza. Ponosi on także ryzyko polityczne i społeczne związane z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto obciążają go wszelkie ryzyka związane z przedmiotem umowy od chwili przejęcia parkingu po okresie jego eksploatacji przez koncesjonariusza, w tym ryzyko związane z końcową wartością parkingu oraz ryzyko ekonomiczne i eksploatacyjne związane z jego dalszą eksploatacją. 3 podstawowe ryzyka: ryzyko budowy, dostępności i popytu obciążają partnera prywatnego. Wartość inwestycji (pełna wartość projektu)Ok. 39 mln PLN (38 731 429,62 PLN) Struktura projektu i finansowania Realizacja projektu jest finansowana przez partnera prywatnego – ze środków własnych oraz kredytu bankowego( z kredyt 31,3 mln PLN Udzielony przez EBI). Wynagrodzeniem jest czerpanie korzyści z tytułu świadczenia usług uzupełnione wypłatami z budżetu miasta ( do kwoty 15 mln PLN.) Nakłady inwestycyjne (w tym wkład partnera prywatnego i wkład partnera publicznego) Partner prywatny ma obowiązek sfinansowania przedsięwzięcia, bądź zapewnienia jego sfinansowania przez osoby trzecie – ok. 39 mln PLN. Udział partnera publicznego: wynagrodzenie (15 mln PLN) sukcesywnie wypłacane partnerowi prywatnemu w okresie trwania umowy.. Czas trwania umowy40 lat Parametry techniczne (długość, powierzchnia itp.)W koncepcji przyjęto założenie wielkości podziemnego parkingu pod placem Nowy Targ na minimalnie 300, maksymalnie 800 miejsc postojowych. Liczba użytkownikówTrzy kondygnacje podziemne – 331 miejsc postojowych Inne szczegóły techniczne (cechy charakterystyczne )3 kondygnacje podziemne, czyli ponad 10 000 tys. metrów kwadratowych. Wsparcie eksperckie/doradcze zewnętrzne Partner publiczny - tak, korzystano z doradztwa zewnętrznego: doradztwo prawne od etapu negocjacji. W ramach działań zleconych były prowadzone wstępne analizy ekonomiczne w zakresie możliwości wydłużenia okresu koncesyjnego oraz gruntowne rozeznanie zapotrzebowania miejsc postojowych, bilans miejsc postojowych. Czas od pomysłu do wszczęcia postępowania2007 – kwiecień 2009, czyli 28 miesięcy Trudności formalne (trudności przygotowania projektu) Pierwsze postępowanie ogłoszone w marcu 2008 roku w oparciu o ustawę PZP (Prawo Zamówień Publicznych) zostało unieważnione uwagi na fakt, że przepisy ustawy PZP uniemożliwiały uwzględnienie wniosków wykonawców zgłaszanych w trakcie postępowania. Konsultacje społeczneNie były prowadzone.

20

21 Co należy zrobić? 1.Opracowanie rządowej polityki stosowania PPP. Przełożenie woli politycznej na język świadomych, planowych działań praktycznych – gdzie (w jakim sektorze, branży), kiedy i jak stosować PPP. 2.Opracowanie strategii implementacji PPP do polskiej praktyki. Opracowanie struktury organizacyjnej - wykonawczej (w tym i koordynującej działania podmiotów publicznych) niezbędnej dla urzeczywistnienia polityki stosowania PPP w Polsce. Opracowywanie średnioterminowych programów upowszechniania wiedzy i umiejętności stosowania PPP w Polsce. 3. Rozwiązania instytucjonalne. Uruchomienie struktury organizacyjnej pozwalającej na realizację celów programowych określonych w polityce stosowania PPP i strategii upowszechnienia tej formuły realizacji usług publicznych( pełnomocnik ds. PPP, jednostki - centra kompetencyjne i wykonawcze w poszczególnych ministerstwach. Uruchomienie instytucji zmniejszających poziom ryzyk związanych ze stosowaniem formuły PPP ( certyfikacja korzystności PPP, poręczenia, wsparcie finansowe na etapie przygotowywania projektów). 4.Regulacje prawne. Zachowanie przyjaznych dla stosowania formuły PPP uwarunkowań prawnych. Uzupełnienie regulacji prawnych o inkorporację Decyzji 18/2004 Eurostatu do prawa polskiego oraz nowelizację Ustawy o finansach publicznych - uwzględnienie specyfiki rozliczania projektów PPP. Cel:

22 dr Irena Herbst, Prezes Zarządu E-mail: irena.herbst@centrum-ppp.pl Mobile: +48 519 138 515 Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest niezależną instytucją obywatelską, która stawia sobie za cel zaspokajanie ważnych potrzeb publicznych poprzez znaczące przyspieszenie inwestycji prywatnych w tej części na które państwo nie ma pieniędzy. Fundację Centrum PPP powołano aktem notarialnym 10 lipca 2008 roku w Warszawie. Założycielami Centrum PPP są: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze - łącznie 41 podmiotów prywatnych i publicznych. Są one zainteresowane przełamywaniem marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie przygotowania inwestycji publiczno-prywatnych w przedmiocie świadczenia usług publicznych. Obok założycieli współpracują z nami inne podmioty zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym w Polsce. Centrum PPP współpracuje z ministerstwem finansów, gospodarki, rozwoju regionalnego i infrastruktury, jak również JST. Jednym z postulatów jest podpisanie umowy z rządem na realizację zadań publicznych wynikających z upowszechnienia PPP w Polsce. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Definicja PPP Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google