Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRANT PLUS Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRANT PLUS Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 GRANT PLUS Program Operacyjny Kapitał Ludzki
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GRANT PLUS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 UMWD Wydział Gospodarki • Wrocław, sierpień 2012

2 Grant Plus Projekt systemowy realizowany w okresie od 01 lutego 2012 r. do 31 października 2015 r. Kontynuacja projektów „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” oraz „Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”.

3 Cel Główny Projektu Zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, w ramach kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 240 doktorantów do 2015 r., które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.

4 Grupa Docelowa Doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata

5 Wykaz Dziedzin Naukowych
NAUKI BIOLOGICZNE NAUKI CHEMICZNE NAUKI FIZYCZNE NAUKI MATEMATYCZNE NAUKI O ZIEMI NAUKI TECHNICZNE NAUKI ROLNICZE NAUKI MEDYCZNE NAUKI FARMACEUTYCZNE

6 Wymagania Wobec Kandydatów
mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub innych placówkach naukowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego doktora; kształcą się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, oraz realizują prace doktorskie z zakresu dyscyplin naukowych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego nie otrzymują wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe, z innych źródeł ze środków publicznych w wysokości równej lub przekraczającej ,00 PLN kwartalnie w okresie, za jaki wpłacane są transze w ramach projektu „Grant Plus”;

7 Wymagania Wobec Kandydatów
nie otrzymywały wsparcia stypendialnego w ramach PO KL (w szczególności z Priorytetu IV i VIII PO KL), którego przeznaczenie było tożsame z zadaniami przewidzianymi do zrealizowania w trakcie uczestnictwa w projekcie „Grant Plus”; posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej; zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego; prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostać w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego; przedstawią zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej 9 miesięcy w okresie wypłaty stypendium w danej edycji;

8 Wymagania Wobec Kandydatów
mają podpisane co najmniej 1 porozumienie w formie listu intencyjnego z jednostką organizacyjną, którego minimalny zakres został określony we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu "Grant Plus"; nie prowadzą działalności gospodarczej w dziedzinie, w której realizują swoje prace doktorskie.

9 Terminy Naborów: I nabór 04 czerwca 2012 r. – 29 czerwca 2012 r.
II nabór 02 kwietnia 2013 r. – 29 maja 2013 r. III nabór 02 kwietnia 2014 r. – 30 maja 2014 r.

10 Ocena Ocena formalna 15 dni roboczych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków formalnych doktorant ma prawo do dokonania w wyznaczonym terminie jednorazowej korekty Wniosku. W razie stwierdzenia we Wniosku oczywistych omyłek pisarskich osoba weryfikująca dany Wniosek może w tym zakresie dokonać niezbędnej korekty. Dopasowanie recenzentów Każdy pojedynczy Wniosek oceniany jest przez dwóch niezależnych Recenzentów. Recenzenci zostają wyłonieni losowo do oceny konkretnego Wniosku na podstawie zgodności ze swoją specjalizacją. W przypadku rozbieżności 10 pkt. i więcej w dokonanych ocenach, Wniosek weryfikowany jest przez Recenzenta dodatkowego. Akceptacji Listy recenzentów dokonuje Komisja Stypendialna. Każdy recenzent ma 5 dni roboczych na dokonanie oceny od momentu podpisania umowy. Ocena merytoryczna Dokonywana przez Komisję Stypendialną oraz niezależnych recenzentów wyłonionych w drodze konkursu Przy pomocy Karty oceny merytorycznej weryfikowane są następujące zagadnienia: - stopień zaawansowania przewodu doktorskiego, - poziom innowacyjności pracy badawczej w kraju i na świecie - możliwość praktycznego zastosowania oraz wdrożenia wyników badań na terenie województwa dolnośląskiego, - zakres nawiązanej współpracy w formie porozumienia / listu intencyjnego oraz jej użyteczność dla prowadzonych przez doktoranta badań, - dotychczasowy dorobek naukowy. Dokonywana w skali punktowej, jest sumą następujących składowych: 1) do 80% skali punktowej - ilość punktów będąca średnią arytmetyczną wyciągniętą z ocen dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami z dziedziny obejmującej zakres tematyczny Wniosku; 2) do 20% skali punktowej – ilość dodatkowych punktów, które mogą zostać przyznane przez KS za perspektywiczność praktycznego zastosowania i wdrożenia rezultatów badań na terenie województwa dolnośląskiego.

11 Wyniki Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Stypendialna wyłania listę potencjalnych kandydatów kwalifikujących się do otrzymania stypendium, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej. Ostateczną decyzję o wyborze doktorantów, których badania najlepiej przyczynią się do rozwoju województwa i przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendiów podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

12 Lista rezerwowa W oparciu o listę rankingową Komisja Stypendialna może zatwierdzić listę rezerwową doktorantów, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej, lecz nie zostały objęte wsparciem finansowym z powodu ograniczonych środków dostępnych na wypłatę stypendiów. W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez doktoranta, któremu przyznano wsparcie finansowe, pozostała kwota zostaje przyznana osobie pierwszej (lub odpowiednio kolejnej) na liście rezerwowej doktorantów, pod warunkiem spełniania przez nią w dalszym ciągu kryteriów formalnych.

13 Wskaźniki Liczba doktorantów prowadzących innowacyjne badania (240).
Liczba uczestników projektu, którzy wskazali wzrost świadomości w ankiecie (240). Liczba podpisanych porozumień w formie listów intencyjnych (240). Liczba doktorantów, którzy otrzymują stypendia (240).

14 Rezultaty wymagane do osiągnięcia przez każdego uczestnika projektu
Opublikowanie co najmniej 1 artykułu w czasopiśmie naukowym lub wykazanie artykułu przyjętego do druku (po recenzji). Uczestnictwo w co najmniej 1 konferencji lub seminarium naukowym w kraju lub za granicą z wystąpieniem. Uczestnictwo w co najmniej 2 konferencjach lub seminariach naukowych w kraju lub za granicą z materiałami (np. plakatami naukowymi). Zrealizowanie zakresu co najmniej 1 porozumienia w formie listu intencyjnego z przedstawicielem gospodarki. Udział w co najmniej 1 szkoleniu, stażu w kraju lub  za granicą bądź innej formie podnoszenia kwalifikacji na rzecz podniesienia jakości prowadzonych prac badawczych

15 Inne obowiązki i uprawnienia
Czynny udział we wszystkich działaniach zorganizowanych w ramach Projektu, mających na celu przełamywanie barier w nawiązywaniu kontaktów i podtrzymywaniu współpracy pomiędzy światem nauki i przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami sfery gospodarczej. Możliwość przekazania informacji w formie portfolio nt. wyników prowadzonych badań w celu promocji swoich prac naukowych na stronie Oznakowanie wyników badań poprzez podanie informacji o wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej oraz umieszczenia odpowiednich logotypów . Sporządzenie i dostarczenie dwóch sprawozdań merytorycznych w okresie pobierania stypendium (okresowego oraz końcowego). Wzięcie udziału we wszystkich działaniach ewaluacyjnych przygotowanych przez Beneficjenta Systemowego

16 Podsumowanie I naboru liczba złożonych wniosków – 152
pozytywna ocena formalna - 148 Uniwersytet Przyrodniczy - 27 Akademia Medyczna - 7 Uniwersytet Wrocławski – 13 Politechnika Wrocławska – 99 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej (PAN) – 2 negatywna ocena formalna – 4 Uniwersytet Wrocławski – 2 Politechnika Wrocławska – 1 Uniwersytet Ekonomiczny – 1 liczba zgłoszonych recenzentów – 366

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GRANT PLUS Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google