Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Agata Szklińska Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Agata Szklińska Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Agata Szklińska Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej

3 2 Instytucje zaangażowane w realizację ZPORR Instytucja Zarządzająca ZPORR - Ministerstwo Gospodarki, Pracy Instytucja Zarządzająca ZPORR - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu: Urząd Wojewódzki, Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu: Urząd Wojewódzki, Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu: Urząd Marszałkowski Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu: Urząd Marszałkowski Instytucja Wdrażająca/Beneficjent Końcowy: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - RIF Instytucja Wdrażająca/Beneficjent Końcowy: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - RIF Instytucja Płatnicza: Ministerstwo Finansów Instytucja Płatnicza: Ministerstwo Finansów Komitet Sterujący:Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Komitet Sterujący:Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Komitet Monitorujący:Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący:Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego

4 3 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR – Ministerstwo Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej m.in.. Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR Wdraża systemy zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność Wdraża systemy zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej Gwarantuje zgodności z politykami Wspólnoty (zgodnie z art. 12) operacji w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji Gwarantuje zgodności z politykami Wspólnoty (zgodnie z art. 12) operacji w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji Zapobiega i wykrywa nieprawidłowości oraz sporządza raporty o nieprawidłowościach dla Instytucji Płatniczej Zapobiega i wykrywa nieprawidłowości oraz sporządza raporty o nieprawidłowościach dla Instytucji Płatniczej Przygotowuje roczne i końcowe raporty nt. wdrażania ZPORR przekazywane do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu ZPORR, następnie przekazywane Instytucji Zarządzającej PPW, Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej Przygotowuje roczne i końcowe raporty nt. wdrażania ZPORR przekazywane do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu ZPORR, następnie przekazywane Instytucji Zarządzającej PPW, Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania, Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania, Organizuje, we współpracy z Komisją Europejską i Instytucja Zarządzającą PPW, ocenę po zakończeniu wdrażania ZPORR Organizuje, we współpracy z Komisją Europejską i Instytucja Zarządzającą PPW, ocenę po zakończeniu wdrażania ZPORR Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR

5 4 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA w zarządzaniu: - Urząd Wojewódzki m.in..: Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi (Priorytet 1 i 3 bez działania 3.4. – bezpośrednio z projektodawcami/ Priorytet 2 i działanie 3.4. – z instytucjami wdrażającymi działania )Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi (Priorytet 1 i 3 bez działania 3.4. – bezpośrednio z projektodawcami/ Priorytet 2 i działanie 3.4. – z instytucjami wdrażającymi działania ) Odpowiedzialny za wdrażanie systemów zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność (nadzór nad realizacją projektów)Odpowiedzialny za wdrażanie systemów zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność (nadzór nad realizacją projektów) Odpowiada za zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacjiOdpowiada za zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji Obsługuje konta ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS, w tym obsługa płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców i instytucji wdrażających /beneficjentów końcowychObsługuje konta ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS, w tym obsługa płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców i instytucji wdrażających /beneficjentów końcowych Wprowadza dane przekazywane przez projektodawców/beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK)Wprowadza dane przekazywane przez projektodawców/beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) Przygotowuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim okresowe, roczne i końcowe raporty z wdrażania ZPORR w danym województwie. Raporty po przyjęciu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, przekazywane są do Instytucji Zarządzającej ZPORR;Przygotowuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim okresowe, roczne i końcowe raporty z wdrażania ZPORR w danym województwie. Raporty po przyjęciu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, przekazywane są do Instytucji Zarządzającej ZPORR; Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat,Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Upowszechnia informacje o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związane z wdrażaniem ZPORR.Upowszechnia informacje o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związane z wdrażaniem ZPORR. Nadzoruje przestrzeganie zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów Nadzoruje przestrzeganie zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów

6 5 Urząd Marszalkowski pełni dwie role we wdrażaniu ZPORR: Jednostka uczestnicząca w zarzadzaniu ZPORR, w tym jednostka ds., wyboru projektów w ramach: Jednostka uczestnicząca w zarzadzaniu ZPORR, w tym jednostka ds., wyboru projektów w ramach: - Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Priorytetu 3. ZPORR. Rozwój lokalny (bez działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) (bez działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) Jednostka wdrazajaca/beneficjent końcowy dla działań: Jednostka wdrazajaca/beneficjent końcowy dla działań: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

7 6 JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski m.in.: JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski m.in.: Organizuje nabór i wybór projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR bez działania 3.4Organizuje nabór i wybór projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR bez działania 3.4 Marszałek przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu - rekomendującemu listę rankingową projektów zgłoszonych do priorytetu 1 i 3 (bez działania 3.4)Marszałek przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu - rekomendującemu listę rankingową projektów zgłoszonych do priorytetu 1 i 3 (bez działania 3.4) Prowadzi sekretariat RKS,Prowadzi sekretariat RKS, Przekazuje listę rankingową projektów wybranych do realizacji, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej (dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 bez działania 3.4)Przekazuje listę rankingową projektów wybranych do realizacji, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej (dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 bez działania 3.4) Przygotowuje wnioski o wprowadzenie zmian do Uzupełnienia Programu, przekazuje je pod obrady Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego, który po pozytywnym zaopiniowaniu przesyła do akceptacji Komitetowi Monitorującemu ZPORR;Przygotowuje wnioski o wprowadzenie zmian do Uzupełnienia Programu, przekazuje je pod obrady Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego, który po pozytywnym zaopiniowaniu przesyła do akceptacji Komitetowi Monitorującemu ZPORR; Odpowiada za informowanie społeczeństwa o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in. udostępnia formularze wniosków, prowadzi punkty informacyjne).Odpowiada za informowanie społeczeństwa o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in. udostępnia formularze wniosków, prowadzi punkty informacyjne). Koordynuje działania informacyjno-promocyjnych w regionieKoordynuje działania informacyjno-promocyjnych w regionie Upowszechnia informacje o Funduszach Strukturalnych, realizowanych projektach i osiągnięciach uzyskanych dzięki wdrożeniu ZPORRUpowszechnia informacje o Funduszach Strukturalnych, realizowanych projektach i osiągnięciach uzyskanych dzięki wdrożeniu ZPORR

8 7 Instytucja wdrażająca/Beneficjenta Końcowego w ramach Priorytetu 2 oraz działania 3.4 ZPORR: - Urząd Marszałkowski: Wydzial Edukacji i Nauki (działanie 2.2), Wydzial Rozwoju Gospodarczego (działanie 2.6) - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) - Regionalna Instytucja Finansująca (działanie 3.4) Przekazuje Instytucji Pośredniczącej (DUW) rekomendowane przez RKS i zatwierdzone przez Zarząd Województwa roczne Ramowe Plany Realizacji DziałaniaPrzekazuje Instytucji Pośredniczącej (DUW) rekomendowane przez RKS i zatwierdzone przez Zarząd Województwa roczne Ramowe Plany Realizacji Działania Podpisuje umowę z Wojewodą na finansowanie działaniaPodpisuje umowę z Wojewodą na finansowanie działania Organizuje nabór u i wybór projektów (w oparciu o opinię Komisji Oceniającej Projekty)Organizuje nabór u i wybór projektów (w oparciu o opinię Komisji Oceniającej Projekty) Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o wyborze projektów Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o wyborze projektów Podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje i kontroluje wdrażane projektyPodpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje i kontroluje wdrażane projekty Sporządza zbiorczych wniosek o płatność na finansowanie działania do Instytucji PośredniczącejSporządza zbiorczych wniosek o płatność na finansowanie działania do Instytucji Pośredniczącej Opracowuje zbiorcze okresowe, roczne i końcowe raporty z realizacji działania i przedkłada je do Instytucji Pośredniczącej oraz Urzędu MarszałkowskiegoOpracowuje zbiorcze okresowe, roczne i końcowe raporty z realizacji działania i przedkłada je do Instytucji Pośredniczącej oraz Urzędu Marszałkowskiego Obsługuje systemu SIMIK w zakresie swoich kompetencji, wprowadzanie dane nt. projektów i działania)Obsługuje systemu SIMIK w zakresie swoich kompetencji, wprowadzanie dane nt. projektów i działania) Informuje społeczeństwo o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in.prowadzi punkty kontaktowe).Informuje społeczeństwo o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in.prowadzi punkty kontaktowe).

9 8 Komitet Sterujący (Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu) Rozpatruje i rekomenduje Zarządowi Województwa listę rankingową projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFRR –zgłoszonych do realizacji w ramach Priorytetu 1 i 3 (z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) Rekomenduje roczne Ramowe Plany Realizacji Działania (Priorytet 2 i Działanie 3.4)

10 9 Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Regionalnego (Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego) Monitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORR Monitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORR Monitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju Monitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju Przyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na zakończenie realizacji programu Przyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na zakończenie realizacji programu

11 10 Procedura wyboru projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI (Wydzial Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej) 2. Ocena formalna wniosków- URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI (Wydzial Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej) 3. Ocena merytoryczna / techniczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów -REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów- ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem- WOJEWODA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA

12 11 Weryfikacja formalna wniosków 1. Wymogi rejestracyjne złożona wersja elektroniczna i papierowa,złożona wersja elektroniczna i papierowa, zgodność obu wersji,zgodność obu wersji, wszystkie wymagane pola wypełnione. wszystkie wymagane pola wypełnione. 2. Wymogi formalne określone w ZPORR właściwy konkurs,właściwy konkurs, właściwy beneficjent końcowy,właściwy beneficjent końcowy, właściwy program, priorytet, działanie, schemat,właściwy program, priorytet, działanie, schemat, uprawniony projektodawca,uprawniony projektodawca, uprawnieni beneficjenci ostateczni,uprawnieni beneficjenci ostateczni, wymagane załączniki, podpisy, pieczęciwymagane załączniki, podpisy, pieczęci 3. Zgodność z celami horyzontalnymi zrównoważony rozwójzrównoważony rozwój społeczeństwo informacyjnespołeczeństwo informacyjne równość szansrówność szans

13 12 Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 1 i 3 ZPORR – bez działania 3.4.) Panel Ekspertów Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów;Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów; Jego zadaniem jest ocena merytoryczna i techniczna projektów zgłoszonych w ramach ZPORR dla Priorytetów I i III (oprócz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa);Jego zadaniem jest ocena merytoryczna i techniczna projektów zgłoszonych w ramach ZPORR dla Priorytetów I i III (oprócz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa); Panel składa się z przewodniczącego, sekretarza (osoba zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim) i ekspertów;Panel składa się z przewodniczącego, sekretarza (osoba zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim) i ekspertów; Eksperci będą wybierani spośród 4 list.W każdym z województw funkcjonują trzy listy ekspertów:Eksperci będą wybierani spośród 4 list.W każdym z województw funkcjonują trzy listy ekspertów: -Eksperci powołani przez Marszałka Województwa -Eksperci reprezentujący instytucje regionalne -Eksperci powołani przez Wojewodę -Jeśli wartość projektu będzie przekraczać 2 mln euro to do prac w PE powoływany jest dodatkowy ekspert z listy utworzonej na poziomie krajowym przez Instytucję Zarządzającą; -Marszałek Województwa powołuje PE; -Posiedzenie PE odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego;

14 13 Przykładowy arkusz oceny merytorycznej i technicznej NrKryteriaWaga Maksymalny wynik Formularz wniosku I Przedsięwzięcia w ramach projektu 14 D 6 II Spójność projektu z celami działania UZPORR 312 D 6 III Powiązanie z innymi projektami 14 D 7 IV Trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna 312 D 10/SW V Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia 312SW VI Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 14 E 2/SW VII Wykonalność techniczna 312 Zal. nr 1 S W VIII Wskaźniki ekonomiczne 312 Zał.nr1 SW IX Wskaźniki finansowe 14SW X Wpływ na politykę ochrony środowiska 14 F 1 XI Wpływ na politykę równych szans 14 F 2 XII Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego 14 F 3 XIII Promocja projektu 14G XV Kryteria dodatkowe Razem

15 14 ścieżka procesu informacja o odrzuceniu wniosku powiadamianie beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku zwrot wniosku celem uzupełnienia w określonym terminie braków formalnych Organizacja naboru i wyboru projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (bez działania 3.4)

16 15 1.Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY (BK) (UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki, Wyd. Rozwoju Gospodarczego; DWUP; RIF) 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY (UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki, Wyd. Rozwoju Gospodarczego; DWUP; RIF) 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy BK 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy BK - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy BK 4. Wybór projektów/decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO Procedura wyboru projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.)

17 16 Weryfikacja formalna wniosków 1. Wymogi rejestracyjne złożona wersja elektroniczna i papierowa,złożona wersja elektroniczna i papierowa, zgodność obu wersji,zgodność obu wersji, wszystkie wymagane pola wypełnione. wszystkie wymagane pola wypełnione. 2. Wymogi formalne określone w ZPORR właściwy konkurs,właściwy konkurs, właściwy beneficjent końcowy,właściwy beneficjent końcowy, właściwy program, priorytet, działanie, schemat,właściwy program, priorytet, działanie, schemat, uprawniony projektodawca,uprawniony projektodawca, uprawnieni beneficjenci ostateczni,uprawnieni beneficjenci ostateczni, wymagane załączniki, podpisy, pieczęciwymagane załączniki, podpisy, pieczęci 3. Zgodność z celami horyzontalnymi zrównoważony rozwójzrównoważony rozwój społeczeństwo informacyjnespołeczeństwo informacyjne równość szansrówność szans

18 17 Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 2 i działania 3.4 ZPORR Komisja Oceniająca Projekty Umiejscowione w instytucjach pełniących rolę beneficjenta końcowego i powoływane przez dyrektora beneficjenta końcowego Umiejscowione w instytucjach pełniących rolę beneficjenta końcowego i powoływane przez dyrektora beneficjenta końcowego KOP powinna liczyć przynajmniej 8 osób. KOP powinna liczyć przynajmniej 8 osób. Każdy projekt oceniany jest przez 2 wybrane przez BK osoby w oparciu o kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu Programu. Oceniana jest wartość merytoryczna projektu, a także jego koszt w odniesieniu do planowanych rezultatów. Każdy projekt oceniany jest przez 2 wybrane przez BK osoby w oparciu o kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu Programu. Oceniana jest wartość merytoryczna projektu, a także jego koszt w odniesieniu do planowanych rezultatów. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen punktowych, wyciągana jest średnia, która stanowi ogólną ocenę projektu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. W przypadku rozbieżności sięgających więcej niż 30% pomiędzy punktami ww. dwóch osób, projekt poddawany jest powtórnej ocenie, którą przeprowadza trzecia, wskazana prez BK osoba. Ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen punktowych, wyciągana jest średnia, która stanowi ogólną ocenę projektu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. W przypadku rozbieżności sięgających więcej niż 30% pomiędzy punktami ww. dwóch osób, projekt poddawany jest powtórnej ocenie, którą przeprowadza trzecia, wskazana prez BK osoba. Ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną. Projekty, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów (i równocześnie w każdym z pytań uzyskały minimum 40% punktów) szeregowane są w listę rankingową projektów, rekomendowaną dyrektorowi beneficjenta końcowego, który ostatecznie akceptuje listę projektów przyjętych do realizacji. Projekty, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów (i równocześnie w każdym z pytań uzyskały minimum 40% punktów) szeregowane są w listę rankingową projektów, rekomendowaną dyrektorowi beneficjenta końcowego, który ostatecznie akceptuje listę projektów przyjętych do realizacji.

19 18 Partnerzy Beneficjentów Końcowych (wnioskodawców) po otrzymaniu decyzji o współfinansowaniu projektu w ramach ZPORR (podpisanie umowy na realizacje projektu, sprawozdawczość, wnioski o płatność, monitoring, kontrola, nadzór nad realizacją zadania) Bezpośredni nadzór nad realizacja projektów realizowanych w ramachBezpośredni nadzór nad realizacja projektów realizowanych w ramach –Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów –Priorytetu 3. Rozwój lokalny ( bez działania 3.4) sprawowany jest przez Instytucja Pośredniczącą: Dolnośląski Urząd Wojewódzki Bezpośredni nadzór nad realizacja projektów realizowanych w ramachBezpośredni nadzór nad realizacja projektów realizowanych w ramach –Działanie 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 – prowadzi Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy –Działanie prowadzi Wyd. Edukacji i Nauki UMWD –Działanie 2.6 – prowadzi Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD –Działanie 3.4. –prowadzi Regionalna Instytucja Finansująca

20 19 Przepływy finansowe i obiegdokumentów Przepływy finansowe i obieg dokumentów KOMISJA EUROPEJSKA Wniosek o płatność, rocznie minimum 3 transze INSTYTUCJA PŁATNICZA MINISTERSTWO FINANSÓW INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA MGPiPS INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA URZĄD WOJEWÓDZKI INSTYTUCJAWDRAŻAJĄCA, UM;WUP; RIF Kwartalne zestawienie wniosków o płatność Miesięczne zestawienie wniosków o płatność Wniosek o płatność nie częściej niż 1 raz w miesiącu Zaliczka/refundacja wydatków ze środków funduszy strukturalnych Refundacja wydatków w ramach priorytetu 1 i 3 (bez działania 3.4) BENEFICJENT KOŃCOWY/Projektodawca Refundacja wydatków w ramach priorytetu 2 i działania 3.4 ?

21 20 PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNEK PROJEKTODAWCÓW w ramach Priorytetu 2 i działania 3.4 -środki na realizację projektu przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy projektodawcy (w PLN), - pierwsza transza dotacji w wysokości 20% przyznanej kwoty w terminie 20 dnia od podpisania umowy z projektodawcą, - realizacja kolejnej transzy dotacji uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% poprzedniej transzy,

22 21 WSPÓŁFINANSOWANIE Informacje na temat podmiotów, które mogą zapewniać współfinansowanie zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR.Informacje na temat podmiotów, które mogą zapewniać współfinansowanie zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR. W przypadku, gdy właściwym dysponentem części budżetowej zapewniającym współfinansowanie jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, środki na współfinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywane są przez Ministra Finansów na wniosek MGPiPS.W przypadku, gdy właściwym dysponentem części budżetowej zapewniającym współfinansowanie jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, środki na współfinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywane są przez Ministra Finansów na wniosek MGPiPS. Wniosek o współfinansowanie powinien opiewać na planowane całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania, zgodnie z zapisami harmonogramu płatności.Wniosek o współfinansowanie powinien opiewać na planowane całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania, zgodnie z zapisami harmonogramu płatności. Do wniosku załącza się kopię umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.Do wniosku załącza się kopię umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania. Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i III (poza Działaniem 3.4), które zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR mogą się ubiegać o współfinansowanie z budżetu państwa, z wnioskiem o współfinansowanie występuje beneficjent końcowy.Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i III (poza Działaniem 3.4), które zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR mogą się ubiegać o współfinansowanie z budżetu państwa, z wnioskiem o współfinansowanie występuje beneficjent końcowy. Dla Działania 3.4 oraz Priorytetu II z wnioskiem o współfinansowanie występuje Wojewoda, przy czym projekt wniosku o współfinansowanie dla poszczególnych działań przygotowują Instytucje Wdrażające.Dla Działania 3.4 oraz Priorytetu II z wnioskiem o współfinansowanie występuje Wojewoda, przy czym projekt wniosku o współfinansowanie dla poszczególnych działań przygotowują Instytucje Wdrażające. Wniosek o współfinansowanie składany jest do Instytucji Zarządzającej ZPORR za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, która go weryfikuje, zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem płatności. Wniosek podpisuje Wojewoda, jako właściwy dysponent części budżetowej.Wniosek o współfinansowanie składany jest do Instytucji Zarządzającej ZPORR za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, która go weryfikuje, zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem płatności. Wniosek podpisuje Wojewoda, jako właściwy dysponent części budżetowej. Instytucja Zarządzająca ZPORR weryfikuje zgodność wniosku, w szczególności wnioskowanej kwoty, z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.Instytucja Zarządzająca ZPORR weryfikuje zgodność wniosku, w szczególności wnioskowanej kwoty, z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.

23 22 Monitoring Główni uczestnicy procesu: INSTYTUCJA PŁATNICZA (MF, IP)INSTYTUCJA PŁATNICZA (MF, IP) INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MGPiPS, DRR)INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MGPiPS, DRR) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (Urząd Wojewódzki)INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (Urząd Wojewódzki) INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA/Beneficjent KońcowyINSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA/Beneficjent Końcowy Komitet MonitorującyKomitet Monitorujący

24 23 Monitoring ZPORR - raporty WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe. RAPORT jest sprawozdaniem, przedstawionym w standaryzowanym formacie: - aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu (najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy); - aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu (najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy); - postępu realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki); - postępu realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki); - finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy - finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy

25 Terminy składania raportów w ramach ZPORR

26 25 Informacja i Promocja ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych Działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej zawierają: w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne, których całkowity koszt przekracza ponad EUR dla operacji częściowo finansowanych przez IFOR i 3 miliony EUR w przypadku innych działań: tablice reklamowe ustawione w terenie, tablice reklamowe ustawione w terenie, stałe tablice pamiątkowe dla infrastruktur dostępnych dla ogółu społeczeństwa stałe tablice pamiątkowe dla infrastruktur dostępnych dla ogółu społeczeństwa w przypadku działań dotyczących szkoleń i promocji zatrudnienia informacje o współfinansowaniu przez fundusze strukturalne przekazuje się poprzez m. in. plakaty, foldery, broszury, listy informacyjne, środki komunikacji elektronicznej, strony internetowe, bazy danych czy flagi europejskie w salach, w których odbywają się wystawy, konferencje itp.)

27 26 Informacja i Promocja Strona internetowa ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim:

28 27 Dziękuje za uwagę i powodzenia!!


Pobierz ppt "1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Agata Szklińska Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google