Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
Agata Szklińska Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej

2 Instytucje zaangażowane w realizację ZPORR
Instytucja Zarządzająca ZPORR - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu: Urząd Wojewódzki, Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu: Urząd Marszałkowski Instytucja Wdrażająca/Beneficjent Końcowy: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - RIF Instytucja Płatnicza: Ministerstwo Finansów Komitet Sterujący: Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Komitet Monitorujący: Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca - Instytucja lub organ administracji publicznej, wyznaczony przez państwo członkowskie, odpowiedzialny za zarządzanie programem operacyjnym. Instytucja Pośrednicząca - Jednostka publiczna podlegająca →Instytucji Zarządzającej, do której Instytucja Zarządzająca deleguje część uprawnień. Beneficjent końcowy/ Instytucja wdrazajaca Instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie) beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych: instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy. Beneficjent ostateczny /Grupa docelowa Osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy Instytucja Płatnicza - Jedna lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji. W Polsce Instytucją Płatniczą jest Ministerstwo Finansów (Departament Obsługi Funduszy Pomocowych). Komitet sterujący wyborem projektów Podmiot powoływany przez instytucję zarządzającą w celu opiniowania i konsultowania wybór projektów kwalifikujących się do wsparcia z Funduszy Strukturalnych. Komitet monitorujący Podmiot powoływany wspólnie przez KE oraz kraj beneficjenta dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest zapobieżenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, częstotliwości i zakresu analiz cząstkowych i końcowych. Odbiorca ostateczny Jednostka publiczna lub prywatna przedkładająca wnioski na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.

3 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR – Ministerstwo Gospodarki ,Pracy i
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR – Ministerstwo Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej m.in.. Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR Wdraża systemy zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej Gwarantuje zgodności z politykami Wspólnoty (zgodnie z art. 12) operacji w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji Zapobiega i wykrywa nieprawidłowości oraz sporządza raporty o nieprawidłowościach dla Instytucji Płatniczej Przygotowuje roczne i końcowe raporty nt. wdrażania ZPORR przekazywane do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu ZPORR, następnie przekazywane Instytucji Zarządzającej PPW, Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania, Organizuje, we współpracy z Komisją Europejską i Instytucja Zarządzającą PPW, ocenę po zakończeniu wdrażania ZPORR Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR

4 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA w zarządzaniu: - Urząd Wojewódzki m.in..:
Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi (Priorytet 1 i 3 bez działania 3.4. – bezpośrednio z projektodawcami/ Priorytet 2 i działanie 3.4. – z instytucjami wdrażającymi działania ) Odpowiedzialny za wdrażanie systemów zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność (nadzór nad realizacją projektów) Odpowiada za zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji Obsługuje konta ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS, w tym obsługa płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców i instytucji wdrażających /beneficjentów końcowych Wprowadza dane przekazywane przez projektodawców/beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) Przygotowuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim okresowe, roczne i końcowe raporty z wdrażania ZPORR w danym województwie. Raporty po przyjęciu przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR, przekazywane są do Instytucji Zarządzającej ZPORR; Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Upowszechnia informacje o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związane z wdrażaniem ZPORR. Nadzoruje przestrzeganie zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów

5 Urząd Marszalkowski pełni dwie role we wdrażaniu ZPORR:
Jednostka uczestnicząca w zarzadzaniu ZPORR, w tym jednostka ds., wyboru projektów w ramach: - Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Priorytetu 3. ZPORR. Rozwój lokalny (bez działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) Jednostka wdrazajaca/beneficjent końcowy dla działań: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

6 JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski m.in.:
Organizuje nabór i wybór projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR bez działania 3.4 Marszałek przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu - rekomendującemu listę rankingową projektów zgłoszonych do priorytetu 1 i 3 (bez działania 3.4) Prowadzi sekretariat RKS, Przekazuje listę rankingową projektów wybranych do realizacji, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej (dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 bez działania 3.4) Przygotowuje wnioski o wprowadzenie zmian do Uzupełnienia Programu, przekazuje je pod obrady Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego, który po pozytywnym zaopiniowaniu przesyła do akceptacji Komitetowi Monitorującemu ZPORR; Odpowiada za informowanie społeczeństwa o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in. udostępnia formularze wniosków, prowadzi punkty informacyjne). Koordynuje działania informacyjno-promocyjnych w regionie Upowszechnia informacje o Funduszach Strukturalnych, realizowanych projektach i osiągnięciach uzyskanych dzięki wdrożeniu ZPORR

7 Instytucja wdrażająca/Beneficjenta Końcowego w ramach
Priorytetu 2 oraz działania 3.4 ZPORR: - Urząd Marszałkowski: Wydzial Edukacji i Nauki (działanie 2.2), Wydzial Rozwoju Gospodarczego (działanie 2.6) - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) - Regionalna Instytucja Finansująca (działanie 3.4) Przekazuje Instytucji Pośredniczącej (DUW) rekomendowane przez RKS i zatwierdzone przez Zarząd Województwa roczne Ramowe Plany Realizacji Działania Podpisuje umowę z Wojewodą na finansowanie działania Organizuje nabór u i wybór projektów (w oparciu o opinię Komisji Oceniającej Projekty) Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o wyborze projektów Podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje i kontroluje wdrażane projekty Sporządza zbiorczych wniosek o płatność na finansowanie działania do Instytucji Pośredniczącej Opracowuje zbiorcze okresowe, roczne i końcowe raporty z realizacji działania i przedkłada je do Instytucji Pośredniczącej oraz Urzędu Marszałkowskiego Obsługuje systemu SIMIK w zakresie swoich kompetencji, wprowadzanie dane nt. projektów i działania) Informuje społeczeństwo o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in.prowadzi punkty kontaktowe).

8 (Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu)
Rozpatruje i rekomenduje Zarządowi Województwa listę rankingową projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFRR –zgłoszonych do realizacji w ramach Priorytetu 1 i 3 (z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) Rekomenduje roczne Ramowe Plany Realizacji Działania (Priorytet 2 i Działanie 3.4)

9 Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Regionalnego
(Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego) Monitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORR Monitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju Przyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na zakończenie realizacji programu

10 Procedura wyboru projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.)
1. Przyjmowanie wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI (Wydzial Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej) 2. Ocena formalna wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI (Wydzial Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej) 3. Ocena merytoryczna / techniczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem WOJEWODA

11 Weryfikacja formalna wniosków
1. Wymogi rejestracyjne złożona wersja elektroniczna i papierowa, zgodność obu wersji, wszystkie wymagane pola wypełnione. 2. Wymogi formalne określone w ZPORR właściwy konkurs, właściwy beneficjent końcowy, właściwy program, priorytet, działanie, schemat, uprawniony projektodawca, uprawnieni beneficjenci ostateczni, wymagane załączniki, podpisy, pieczęci 3. Zgodność z celami horyzontalnymi zrównoważony rozwój społeczeństwo informacyjne równość szans

12 Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 1 i 3 ZPORR – bez działania 3.4.) Panel Ekspertów Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów; Jego zadaniem jest ocena merytoryczna i techniczna projektów zgłoszonych w ramach ZPORR dla Priorytetów I i III (oprócz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa); Panel składa się z przewodniczącego, sekretarza (osoba zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim) i ekspertów; Eksperci będą wybierani spośród 4 list.W każdym z województw funkcjonują trzy listy ekspertów: Eksperci powołani przez Marszałka Województwa Eksperci reprezentujący instytucje regionalne Eksperci powołani przez Wojewodę Jeśli wartość projektu będzie przekraczać 2 mln euro to do prac w PE powoływany jest dodatkowy ekspert z listy utworzonej na poziomie krajowym przez Instytucję Zarządzającą; Marszałek Województwa powołuje PE; Posiedzenie PE odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego;

13 Przykładowy arkusz oceny merytorycznej i technicznej
Nr Kryteria Waga Maksymalny wynik Formularz wniosku I Przedsięwzięcia w ramach projektu 1 4 D 6 II Spójność projektu z celami działania UZPORR 3 12 III Powiązanie z innymi projektami D 7 IV Trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna D 10/SW V Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia SW VI Wskaźniki osiągnięcia celów projektu E 2/SW VII Wykonalność techniczna Zal. nr 1 S W VIII Wskaźniki ekonomiczne Zał.nr1 SW IX Wskaźniki finansowe X Wpływ na politykę ochrony środowiska F 1 XI Wpływ na politykę równych szans F 2 XII Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego F 3 XIII Promocja projektu G XV Kryteria dodatkowe Razem

14 Organizacja naboru i wyboru projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (bez działania 3.4) ścieżka procesu informacja o odrzuceniu wniosku powiadamianie beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku zwrot wniosku celem uzupełnienia w określonym terminie braków formalnych

15 Procedura wyboru projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.)
Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY (BK) (UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki, Wyd. Rozwoju Gospodarczego; DWUP; RIF) 2. Ocena formalna wniosków BENEFICJENT KOŃCOWY (UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki, Wyd. Rozwoju Gospodarczego; DWUP; RIF) 3. Ocena merytoryczna wniosków KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy BK 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy BK 4. Wybór projektów/decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

16 Weryfikacja formalna wniosków
1. Wymogi rejestracyjne złożona wersja elektroniczna i papierowa, zgodność obu wersji, wszystkie wymagane pola wypełnione. 2. Wymogi formalne określone w ZPORR właściwy konkurs, właściwy beneficjent końcowy, właściwy program, priorytet, działanie, schemat, uprawniony projektodawca, uprawnieni beneficjenci ostateczni, wymagane załączniki, podpisy, pieczęci 3. Zgodność z celami horyzontalnymi zrównoważony rozwój społeczeństwo informacyjne równość szans

17 Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 2 i działania 3
Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 2 i działania 3.4 ZPORR Komisja Oceniająca Projekty Umiejscowione w instytucjach pełniących rolę beneficjenta końcowego i powoływane przez dyrektora beneficjenta końcowego KOP powinna liczyć przynajmniej 8 osób. Każdy projekt oceniany jest przez 2 wybrane przez BK osoby w oparciu o kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu Programu. Oceniana jest wartość merytoryczna projektu, a także jego koszt w odniesieniu do planowanych rezultatów. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen punktowych, wyciągana jest średnia, która stanowi ogólną ocenę projektu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. W przypadku rozbieżności sięgających więcej niż 30% pomiędzy punktami ww. dwóch osób, projekt poddawany jest powtórnej ocenie, którą przeprowadza trzecia, wskazana prez BK osoba. Ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną. Projekty, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów (i równocześnie w każdym z pytań uzyskały minimum 40% punktów) szeregowane są w listę rankingową projektów, rekomendowaną dyrektorowi beneficjenta końcowego, który ostatecznie akceptuje listę projektów przyjętych do realizacji.

18 Partnerzy Beneficjentów Końcowych (wnioskodawców) po otrzymaniu decyzji o współfinansowaniu projektu w ramach ZPORR (podpisanie umowy na realizacje projektu, sprawozdawczość, wnioski o płatność, monitoring, kontrola, nadzór nad realizacją zadania) Bezpośredni nadzór nad realizacja projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytetu 3. Rozwój lokalny ( bez działania 3.4) sprawowany jest przez Instytucja Pośredniczącą: Dolnośląski Urząd Wojewódzki Działanie 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 – prowadzi Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Działanie prowadzi Wyd. Edukacji i Nauki UMWD Działanie 2.6 – prowadzi Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Działanie 3.4. –prowadzi Regionalna Instytucja Finansująca

19 Przepływy finansowe i obieg dokumentów
KOMISJA EUROPEJSKA Zaliczka/refundacja wydatków ze środków funduszy strukturalnych Wniosek o płatność, rocznie minimum 3 transze INSTYTUCJA PŁATNICZA MINISTERSTWO FINANSÓW Kwartalne zestawienie wniosków o płatność INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA MGPiPS Miesięczne zestawienie wniosków o płatność INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA URZĄD WOJEWÓDZKI Refundacja wydatków w ramach priorytetu 1 i 3 (bez działania 3.4) Wniosek o płatność nie częściej niż 1 raz w miesiącu Refundacja wydatków w ramach priorytetu 2 i działania 3.4 ? INSTYTUCJAWDRAŻAJĄCA, UM;WUP; RIF BENEFICJENT KOŃCOWY/Projektodawca

20 PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNEK PROJEKTODAWCÓW w ramach Priorytetu 2 i działania 3.4
środki na realizację projektu przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy projektodawcy (w PLN), - pierwsza transza dotacji w wysokości 20% przyznanej kwoty w terminie 20 dnia od podpisania umowy z projektodawcą, - realizacja kolejnej transzy dotacji uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% poprzedniej transzy,

21 WSPÓŁFINANSOWANIE Informacje na temat podmiotów, które mogą zapewniać współfinansowanie zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR. W przypadku, gdy właściwym dysponentem części budżetowej zapewniającym współfinansowanie jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, środki na współfinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywane są przez Ministra Finansów na wniosek MGPiPS. Wniosek o współfinansowanie powinien opiewać na planowane całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania, zgodnie z zapisami harmonogramu płatności. Do wniosku załącza się kopię umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania. Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i III (poza Działaniem 3.4), które zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR mogą się ubiegać o współfinansowanie z budżetu państwa, z wnioskiem o współfinansowanie występuje beneficjent końcowy. Dla Działania 3.4 oraz Priorytetu II z wnioskiem o współfinansowanie występuje Wojewoda, przy czym projekt wniosku o współfinansowanie dla poszczególnych działań przygotowują Instytucje Wdrażające. Wniosek o współfinansowanie składany jest do Instytucji Zarządzającej ZPORR za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, która go weryfikuje, zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem płatności. Wniosek podpisuje Wojewoda, jako właściwy dysponent części budżetowej. Instytucja Zarządzająca ZPORR weryfikuje zgodność wniosku, w szczególności wnioskowanej kwoty, z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.

22 Monitoring Główni uczestnicy procesu:
INSTYTUCJA PŁATNICZA (MF, IP) INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MGPiPS, DRR) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (Urząd Wojewódzki) INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA/Beneficjent Końcowy Komitet Monitorujący

23 Monitoring ZPORR - raporty
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe. RAPORT jest sprawozdaniem, przedstawionym w standaryzowanym formacie: - aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu (najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy);     - postępu realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki); - finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy

24 Terminy składania raportów w ramach ZPORR

25 Informacja i Promocja ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych Działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej zawierają: w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne, których całkowity koszt przekracza ponad EUR dla operacji częściowo finansowanych przez IFOR i 3 miliony EUR w przypadku innych działań: tablice reklamowe ustawione w terenie, stałe tablice pamiątkowe dla infrastruktur dostępnych dla ogółu społeczeństwa w przypadku działań dotyczących szkoleń i promocji zatrudnienia informacje o współfinansowaniu przez fundusze strukturalne przekazuje się poprzez m. in. plakaty, foldery, broszury, listy informacyjne, środki komunikacji elektronicznej, strony internetowe, bazy danych czy flagi europejskie w salach, w których odbywają się wystawy, konferencje itp.)

26 Strona internetowa ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim:
Informacja i Promocja Strona internetowa ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim:

27 Dziękuje za uwagę i powodzenia!!


Pobierz ppt "Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google