Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013

3 3 Projekt Sprawozdania rocznego za 2012 rok z realizacji Programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4202/IV/13 w dniu 11 czerwca 2013 r.

4 4 RPO WD Stan na 31.12.2012 - EUR Wnioski po ocenie formalnej1 545 635 965,95 Umowy o dofinansowanie1 052 307 572,49 Płatności na rzecz beneficjentów685 332 025,65 Projekty zakończone320 051 871,94

5 5 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja1 240 184 092 108 438 411,09 8,74% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 1 271 950 265,011 545 635 965,95124,63%- Umowy o dofinansowanie904 227 820,031 052 307 572,4984,85%- Płatności na rzecz beneficjentów492 994 056,77685 332 025,6555,26%- Projekty zakończone153 585 294,43320 051 871,9425,81%-

6 6 W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znajduje się 56 projektów, w tym 2 na liście rezerwowej. Łączna szacunkowa wartość projektów znajdujących się na liście podstawowej wynosi 452 944 146,62 EUR. Łączna szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR wynosi 256 448 290,89 EUR. Wartość środków EFRR stanowi 20,68% alokacji Programu. Podpisano 50 umów o wartości dofinansowania z EFRR 197 570 952,12 EUR. Projekty kluczowe

7 7 liczba projektów/umów liczba projektów w IWIPK Liczba podpisanych umów liczba projektów/umów liczba projektów w IWIPK Liczba podpisanych umów Społeczeństwo informacyjne87Turystyka43 Drogi12 Edukacja88 Koleje22Zdrowie11 Środowisko - zapewnienie bezpieczeństwa1110Rewitalizacja10 Kultura77Razem5450

8 8 Nabory wniosków o dofinansowanie W ramach RPO WD według stanu na koniec 2012 r. ogłoszono 110 naborów na łączną kwotę alokacji 1 027,39 mln EUR. W roku 2013 zaplanowano 8 naborów wniosków o dofinansowanie (ogłoszone w styczniu i lutym), w tym: 1 nabór w Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (nabór na projekty innowacyjne na poziomie regionalnym,) – alokacja 6,8 mln EUR; złożono 61 wniosków na blisko 300% alokacji, 1 nabór w Działaniu 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie (Dotacje inwestycyjne dot. tworzenia i rozwoju infrastruktury jednostek naukowych, centrów doskonałości prowadzących działalność badawczo-rozwojową na rzecz przedsiębiorstw) – alokacja 3 mln EUR; złożono 2 wnioski na niespełna 25% alokacji, 1 nabór w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (nabór na projekty z zakresu gospodarki odpadami) – alokacja 1,5 mln EUR; złożono 15 wniosków na 584% alokacji, 2 nabory w Priorytecie 5 Energetyka (nabór w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz nabór na projekty dotyczące termomodernizacji obiektów publicznych) – łączna alokacja 7 mln EUR; w naborze dot. odnawialnych źródeł energii złożono 11 wniosków na 136% alokacji, natomiast w naborze dot. termomodernizacji złożono 30 propozycji projektów na blisko 350% alokacji, 1 nabór w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura (nabory na projekty z zakresu turystyki uzdrowiskowej) – alokacja 2,9 mln EUR; złożono 11 wniosków na 133% alokacji, 2 nabory w Priorytecie 9 Miasta (projekty dotyczące rekultywacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych oraz projekty infrastrukturalne skierowane na realizację potrzeb imigrantów, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych oraz nabór na projekty z dziedziny mieszkalnictwa) – łączna alokacja 5,2 mln EUR; w naborze z Działania 9.1 złożono 24 wnioski na 550% alokacji, natomiast w naborze z Działania 9.2 złożono 6 wniosków na 54% alokacji.

9 9 Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania z EFRR 766 603 242,85 EUR, co stanowi 61,81% alokacji Programu. Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków wpłynęło 740 383 598,38 EUR, co stanowi 59,70% alokacji Programu. Certyfikacja wydatków i refundacja środków z KE

10 10

11 11 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej477 668 738,08 Umowy o dofinansowanie250 221 954,43 Płatności na rzecz beneficjentów177 913 645,81 Projekty zakończone50 175 219,64

12 12 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja297 842 736 41 075 642,01 13,79% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 385 056 692,99477 668 738,08160,38%- Umowy o dofinansowanie223 900 874,91250 221 954,4384,01%- Płatności na rzecz beneficjentów147 911 547,22177 913 645,8159,73%- Projekty zakończone27334 315,3050 175 219,6416,85%-

13 13 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej94 764 655,26 Umowy o dofinansowanie52 865 245,68 Płatności na rzecz beneficjentów26 647 447,52 Projekty zakończone7 687 600,41

14 14 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja 97 051 591 2 019 274,08 2,08% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 53 957 271,6194 764 655,2697,64%- Umowy o dofinansowanie49 150 641,6052 865 245,6854,47%- Płatności na rzecz beneficjentów16 449 336,2126 647 447,5227,46%- Projekty zakończone5 488 265,187 687 600,417,92%- Dnia 29.01.2013 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej o wartości dofinansowania z EFRR 36,5 mln EUR. Poziom wykorzystania alokacji w umowach w Priorytecie 2 po podpisaniu tej umowy wzrósł do 92%.

15 15 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej282 799 141,02 Umowy o dofinansowanie255 200 245,12 Płatności na rzecz beneficjentów121 837 740,05 Projekty zakończone51 425 897,77

16 16 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja 273 196 914 16 782 607,90 6,14% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 223 977 550,28282 799 141,02103,51%- Umowy o dofinansowanie192 891 016,32255 200 245,1293,41%- Płatności na rzecz beneficjentów66 394 223,54121 837 740,0544,60%- Projekty zakończone21 398 201,0551 425 897,7718,82%- Priorytet 3 Transport

17 17 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej140 271 501,64 Umowy o dofinansowanie102 476 086,37 Płatności na rzecz beneficjentów77 560 630,93 Projekty zakończone45 528 758,01

18 18 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja 128 759 928 13 372 795,40 10,39% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 127 793 019,12140 271 501,64108,94%- Umowy o dofinansowanie92 934 466,64102 476 086,3779,59%- Płatności na rzecz beneficjentów57 718 032,2577 560 630,9360,24%- Projekty zakończone20 415 167,2945 528 758,0135,36%- Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

19 19 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej39 398 572,14 Umowy o dofinansowanie14 929 529,42 Płatności na rzecz beneficjentów983 575,46 Projekty zakończone160 290,96

20 20 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja 36 394 347 15 608 413,53 42,89% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 10 870 058,2339 398 572,14108,25%- Umowy o dofinansowanie1 928 119,8314 929 529,4241,02%- Płatności na rzecz beneficjentów351 381,85983 575,462,70%- Projekty zakończone0,00160 290,960,44%- Priorytet 5 Energetyka Po podpisaniu umów o dofinansowanie w roku 2013 o wartości dofinansowania 5,86 mln EUR łączna wartość dofinansowania z EFRR umów w Priorytecie 5 wzrosła do poziomu 20,79 mln EUR, co stanowi 57,11% alokacji Priorytetu.

21 21 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej169 420 694,05 Umowy o dofinansowanie103 986 090,26 Płatności na rzecz beneficjentów78 511 158,38 Projekty zakończone45 255 000,64

22 22 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja108 479 487 3 105 514,64 2,86% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 160 503 239,91169 420 694,05156,18%- Umowy o dofinansowanie93 964 303,46103 986 090,2695,86%- Płatności na rzecz beneficjentów54 608 370,4578 511 158,3872,37%- Projekty zakończone14 491 230,5845 255 000,6441,72%- Priorytet 6 Turystyka i Kultura

23 23 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej122 783 930,70 Umowy o dofinansowanie98 439 015,13 Płatności na rzecz beneficjentów79 696 430,65 Projekty zakończone46 361 073,64

24 24 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja99 050 316 0,00 0,00% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 122 169 217,38122 783 930,70123,96%- Umowy o dofinansowanie95 095 675,2398 439 015,1399,38%- Płatności na rzecz beneficjentów63 291 122,1879 696 430,6580,46%- Projekty zakończone22 890 071,8346 361 073,6446,81%- Priorytet 7 Edukacja

25 25 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej65 260 797,20 Umowy o dofinansowanie53 177 790,24 Płatności na rzecz beneficjentów42 937 200,14 Projekty zakończone26 824 867,79

26 26 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja52 722 970 0,00 0,00% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 65 260 797,20 123,78%- Umowy o dofinansowanie52 277 080,2353 177 790,24100,86%- Płatności na rzecz beneficjentów36 491 839,7642 937 200,1481,44%- Projekty zakończone14 788 144,4526 824 867,7950,88%- Priorytet 8 Zdrowie

27 27 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej121 149 611,21 Umowy o dofinansowanie95 633 751,70 Płatności na rzecz beneficjentów58 021 407,31 Projekty zakończone30 725 951,00

28 28 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja107 160 013 7 191 312,11 6,71% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 95 005 602,22121 149 611,21113,05%- Umowy o dofinansowanie76 558 295,1895 633 751,7089,24%- Płatności na rzecz beneficjentów33 578 028,6158 021 407,3154,14%- Projekty zakończone15 261 551,3730 725 951,0028,67%- Priorytet 9 Miasta

29 29 Stopień realizacji RPO Stan na 31.12.2012 w EUR Wnioski po ocenie formalnej32 118 324,66 Umowy o dofinansowanie25 377 864,15 Płatności na rzecz beneficjentów21 222 789,40 Projekty zakończone15 907 212,08

30 30 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień 31.12.2012 Pozostało do zakontraktowania na dzień 31.05.2013 (w EUR i jako %) 31.12.201131.12.2012 Alokacja39 525 790 9 411 668,08 31,25% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej 27 356 816,0832 118 324,6681,26%- Umowy o dofinansowanie25 527 346,8425 377 864,1564,21%- Płatności na rzecz beneficjentów16 200 174,6821 222 789,4053,69%- Projekty zakończone11 518 347,3715 907 212,0840,25%- Priorytet 10 Pomoc Techniczna

31 31 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

32 32 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

33 33 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

34 34 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

35 35 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

36 36 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

37 37 Wśród typów projektów realizowanych w ramach Programu najliczniejsza jest grupa inwestycji w przedsiębiorstwa (468 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 130 559 632,89 EUR). Rewitalizacji dotyczą 386 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 94 706 730,35 EUR, natomiast usług medycznych dotyczy 128 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 60 183 852,62 EUR. Największa wartość dofinansowania z EFRR przypada na projekty z zakresu infrastruktury transportowej – 255 200 245,12 EUR. Wysoka wartość dofinansowania z EFRR przypada także na budowę/przebudowę/modernizację w infrastrukturze edukacyjnej – 105 507 268,32 EUR, projekty z zakresu poboru i uzdatniania wody – 63 069 635,36 EUR oraz informatykę i telekomunikację – 62 712 360,13 EUR. Typy realizowanych projektów

38 38 Dziękuję za uwagę

39 39


Pobierz ppt "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google