Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013

3 3 Projekt Sprawozdania rocznego za 2012 rok z realizacji Programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4202/IV/13 w dniu 11 czerwca 2013 r.

4 4 RPO WD Stan na EUR Wnioski po ocenie formalnej ,95 Umowy o dofinansowanie ,49 Płatności na rzecz beneficjentów ,65 Projekty zakończone ,94

5 5 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,09 8,74% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,95124,63%- Umowy o dofinansowanie , ,4984,85%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,6555,26%- Projekty zakończone , ,9425,81%-

6 6 W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znajduje się 56 projektów, w tym 2 na liście rezerwowej. Łączna szacunkowa wartość projektów znajdujących się na liście podstawowej wynosi ,62 EUR. Łączna szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR wynosi ,89 EUR. Wartość środków EFRR stanowi 20,68% alokacji Programu. Podpisano 50 umów o wartości dofinansowania z EFRR ,12 EUR. Projekty kluczowe

7 7 liczba projektów/umów liczba projektów w IWIPK Liczba podpisanych umów liczba projektów/umów liczba projektów w IWIPK Liczba podpisanych umów Społeczeństwo informacyjne87Turystyka43 Drogi12 Edukacja88 Koleje22Zdrowie11 Środowisko - zapewnienie bezpieczeństwa1110Rewitalizacja10 Kultura77Razem5450

8 8 Nabory wniosków o dofinansowanie W ramach RPO WD według stanu na koniec 2012 r. ogłoszono 110 naborów na łączną kwotę alokacji 1 027,39 mln EUR. W roku 2013 zaplanowano 8 naborów wniosków o dofinansowanie (ogłoszone w styczniu i lutym), w tym: 1 nabór w Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (nabór na projekty innowacyjne na poziomie regionalnym,) – alokacja 6,8 mln EUR; złożono 61 wniosków na blisko 300% alokacji, 1 nabór w Działaniu 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie (Dotacje inwestycyjne dot. tworzenia i rozwoju infrastruktury jednostek naukowych, centrów doskonałości prowadzących działalność badawczo-rozwojową na rzecz przedsiębiorstw) – alokacja 3 mln EUR; złożono 2 wnioski na niespełna 25% alokacji, 1 nabór w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (nabór na projekty z zakresu gospodarki odpadami) – alokacja 1,5 mln EUR; złożono 15 wniosków na 584% alokacji, 2 nabory w Priorytecie 5 Energetyka (nabór w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz nabór na projekty dotyczące termomodernizacji obiektów publicznych) – łączna alokacja 7 mln EUR; w naborze dot. odnawialnych źródeł energii złożono 11 wniosków na 136% alokacji, natomiast w naborze dot. termomodernizacji złożono 30 propozycji projektów na blisko 350% alokacji, 1 nabór w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura (nabory na projekty z zakresu turystyki uzdrowiskowej) – alokacja 2,9 mln EUR; złożono 11 wniosków na 133% alokacji, 2 nabory w Priorytecie 9 Miasta (projekty dotyczące rekultywacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych oraz projekty infrastrukturalne skierowane na realizację potrzeb imigrantów, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych oraz nabór na projekty z dziedziny mieszkalnictwa) – łączna alokacja 5,2 mln EUR; w naborze z Działania 9.1 złożono 24 wnioski na 550% alokacji, natomiast w naborze z Działania 9.2 złożono 6 wniosków na 54% alokacji.

9 9 Według stanu na dzień r. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania z EFRR ,85 EUR, co stanowi 61,81% alokacji Programu. Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków wpłynęło ,38 EUR, co stanowi 59,70% alokacji Programu. Certyfikacja wydatków i refundacja środków z KE

10 10

11 11 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,08 Umowy o dofinansowanie ,43 Płatności na rzecz beneficjentów ,81 Projekty zakończone ,64

12 12 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,01 13,79% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,08160,38%- Umowy o dofinansowanie , ,4384,01%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,8159,73%- Projekty zakończone , ,6416,85%-

13 13 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,26 Umowy o dofinansowanie ,68 Płatności na rzecz beneficjentów ,52 Projekty zakończone ,41

14 14 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,08 2,08% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,2697,64%- Umowy o dofinansowanie , ,6854,47%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,5227,46%- Projekty zakończone , ,417,92%- Dnia r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej o wartości dofinansowania z EFRR 36,5 mln EUR. Poziom wykorzystania alokacji w umowach w Priorytecie 2 po podpisaniu tej umowy wzrósł do 92%.

15 15 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,02 Umowy o dofinansowanie ,12 Płatności na rzecz beneficjentów ,05 Projekty zakończone ,77

16 16 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,90 6,14% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,02103,51%- Umowy o dofinansowanie , ,1293,41%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,0544,60%- Projekty zakończone , ,7718,82%- Priorytet 3 Transport

17 17 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,64 Umowy o dofinansowanie ,37 Płatności na rzecz beneficjentów ,93 Projekty zakończone ,01

18 18 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,40 10,39% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,64108,94%- Umowy o dofinansowanie , ,3779,59%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,9360,24%- Projekty zakończone , ,0135,36%- Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

19 19 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,14 Umowy o dofinansowanie ,42 Płatności na rzecz beneficjentów ,46 Projekty zakończone ,96

20 20 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,53 42,89% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,14108,25%- Umowy o dofinansowanie , ,4241,02%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,462,70%- Projekty zakończone0, ,960,44%- Priorytet 5 Energetyka Po podpisaniu umów o dofinansowanie w roku 2013 o wartości dofinansowania 5,86 mln EUR łączna wartość dofinansowania z EFRR umów w Priorytecie 5 wzrosła do poziomu 20,79 mln EUR, co stanowi 57,11% alokacji Priorytetu.

21 21 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,05 Umowy o dofinansowanie ,26 Płatności na rzecz beneficjentów ,38 Projekty zakończone ,64

22 22 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,64 2,86% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,05156,18%- Umowy o dofinansowanie , ,2695,86%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,3872,37%- Projekty zakończone , ,6441,72%- Priorytet 6 Turystyka i Kultura

23 23 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,70 Umowy o dofinansowanie ,13 Płatności na rzecz beneficjentów ,65 Projekty zakończone ,64

24 24 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,00 0,00% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,70123,96%- Umowy o dofinansowanie , ,1399,38%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,6580,46%- Projekty zakończone , ,6446,81%- Priorytet 7 Edukacja

25 25 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,20 Umowy o dofinansowanie ,24 Płatności na rzecz beneficjentów ,14 Projekty zakończone ,79

26 26 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,00 0,00% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej ,20 123,78%- Umowy o dofinansowanie , ,24100,86%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,1481,44%- Projekty zakończone , ,7950,88%- Priorytet 8 Zdrowie

27 27 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,21 Umowy o dofinansowanie ,70 Płatności na rzecz beneficjentów ,31 Projekty zakończone ,00

28 28 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,11 6,71% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,21113,05%- Umowy o dofinansowanie , ,7089,24%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,3154,14%- Projekty zakończone , ,0028,67%- Priorytet 9 Miasta

29 29 Stopień realizacji RPO Stan na w EUR Wnioski po ocenie formalnej ,66 Umowy o dofinansowanie ,15 Płatności na rzecz beneficjentów ,40 Projekty zakończone ,08

30 30 Realizacja zobowiązań UE w ramach RPO WD (w EUR) Stan na: % alokacji z EFRR według stanu na dzień Pozostało do zakontraktowania na dzień (w EUR i jako %) Alokacja ,08 31,25% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej , ,6681,26%- Umowy o dofinansowanie , ,1564,21%- Płatności na rzecz beneficjentów , ,4053,69%- Projekty zakończone , ,0840,25%- Priorytet 10 Pomoc Techniczna

31 31 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

32 32 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

33 33 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

34 34 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

35 35 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

36 36 Postęp rzeczowy w ramach RPO WD

37 37 Wśród typów projektów realizowanych w ramach Programu najliczniejsza jest grupa inwestycji w przedsiębiorstwa (468 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR ,89 EUR). Rewitalizacji dotyczą 386 projekty o wartości dofinansowania z EFRR ,35 EUR, natomiast usług medycznych dotyczy 128 projektów o wartości dofinansowania z EFRR ,62 EUR. Największa wartość dofinansowania z EFRR przypada na projekty z zakresu infrastruktury transportowej – ,12 EUR. Wysoka wartość dofinansowania z EFRR przypada także na budowę/przebudowę/modernizację w infrastrukturze edukacyjnej – ,32 EUR, projekty z zakresu poboru i uzdatniania wody – ,36 EUR oraz informatykę i telekomunikację – ,13 EUR. Typy realizowanych projektów

38 38 Dziękuję za uwagę

39 39


Pobierz ppt "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, czerwiec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google