Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zatwierdzone przez Komitet Monitorujący."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zatwierdzone przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 16 kwietnia 2004 r.

2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006 – jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). – jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF).

3 Cel strategiczny ZPORR Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

4 Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca Urząd Wojewódzki, Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski (DWUP, WARR).

5 Zadania Wojewody: Zadania Wojewody: Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców Obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców

6 Zadania Marszałka: Zadania Marszałka: pełni rolę jednostki uczestniczącej w zarządzaniu ZPORR dla priorytetu I i III pełni rolę jednostki uczestniczącej w zarządzaniu ZPORR dla priorytetu I i III pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działań w II priorytecie oraz dla Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działań w II priorytecie oraz dla Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Marszałek Województwa przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Strerującemu wyborem projektów Marszałek Województwa przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Strerującemu wyborem projektów Informuje społeczeństwo o współfinansowaniu przez UE projektów realizowanych w ramach programu Informuje społeczeństwo o współfinansowaniu przez UE projektów realizowanych w ramach programu

7 Struktura programu ZPORR Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach; Priorytet 3: Rozwój lokalny; Priorytet 4: Pomoc techniczna.

8 Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie 1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego; Działanie 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne; Działanie 3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; Działanie 4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi; Działanie 5: Promocja przedsiębiorczości; Działanie 6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

9 Działanie 2.6.:Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy: Cel działania Celem ogólnym działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.

10 RODZAJE PROJEKTÓW 1.Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych: - przeprowadzenie analiz i badań potrzebnych do opracowania RSI, - monitorowanie i analiza postępów w realizacji RSI - przeprowadzenie badań i analiz służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI, - promowanie RSI 2.Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii: - tworzenie struktur wspierających sieć współpracy, - organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń itp. 3. Rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji: 3. Rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji: - organizowanie imprez promujących innowacje oraz służących wymianie innowacji (dni informacji, dni konsultacji itd.) - działania mające na celu analizę i identyfikację kluczowych narzędzi do realizacji RSI w regionach, - działania służące zwiększaniu poziomu wiedzy partnerów realizujących RSI w zakresie planowania strategicznego, budowania partnerstwa oraz zarządzania projektem, - tworzenie i udostępnianie bazy informacyjnej dla członków sieci, partnerów i innych zainteresowanych stron, w tym gromadzenie danych.

11 RODZAJE PROJEKTÓW. 4. Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści. Projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania. 5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów przemysłowych). Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa. Stypendia te służą kreowaniu w regionie potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu: 5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów przemysłowych). Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa. Stypendia te służą kreowaniu w regionie potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu: - organizowanie programów stypendialnych i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania, - analiza dziedzin i dyscyplin naukowych, w których prowadzone są studia doktoranckie przydatne dla przemysłu w regionie, - przekazywanie wsparcia w formie refundacji części kosztów związanych z praca naukową (zakup literatury, opłaty za odbywanie studiów doktoranckich, koszty prowadzenia badań naukowych, prac projektowych i wdrożeniowych) lub w formie finansowej (granty na realizację studiów)

12 Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, - szkoły wyższe, - jednostki naukowe, - instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (np. centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego), - organizacje pozarządowe, - samorządy gospodarcze i zawodowe, - przedsiębiorcy

13 Beneficjenci Ostateczni - jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, - przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji, - szkoły wyższe, - jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów, - uczestnicy studiów doktoranckich, - pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci szkół wyższych nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.

14 DZIAŁANIE 2.6 :Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy: Maksymalna wysokość dotacji z EFS : 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych Źródła finansowania : EFS (75%) oraz Budżet Państwa (25%) Środki na realizację działania z EFS lata 2004-2006 : około 3,6 mln euro. 2004 – 842.967 euro 2005- 1.204.036 euro 2006- 1.560.053 euro Pomoc publiczna : około 1,2 mln euro (Minister Gospodarki i Pracy ).

15 Koszty kwalifikowalne Działania 2.6 Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS, możliwe do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, efektywne kosztowo, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z udziałem EFS.

16 1. Koszty personelu projektu. - Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami - Koszty wynagrodzeń personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. na ubezpieczenie społeczne. - Koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet). - Koszty delegacji personelu (m.in. podróży, zakwaterowania, diet). 2. Koszty Beneficjentów Ostatecznych - Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach - Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia przy szkoleniach odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione odbywających się poza miejscem zamieszkania; muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen) - Koszty uczestniczenia w konferencjach, seminariach itp. - Koszty uczestniczenia w konferencjach, seminariach itp. - Koszty związane z uczestniczeniem w stażach np. koszty podróży, - Koszty związane z uczestniczeniem w stażach np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia. zakwaterowania, wyżywienia. - Koszty grantów udzielanych uczestnikom studiów doktoranckich np. - Koszty grantów udzielanych uczestnikom studiów doktoranckich np. zakupu niezbędnej literatury naukowej, opłat za odbywanie studiów zakupu niezbędnej literatury naukowej, opłat za odbywanie studiów doktoranckich, kosztów prowadzenia badań naukowych, kosztów doktoranckich, kosztów prowadzenia badań naukowych, kosztów prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych. prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych. - Koszty dodatków stażowych dla absolwentów uczestniczących w stażach - Koszty dodatków stażowych dla absolwentów uczestniczących w stażach

17 3. Inne koszty. - Koszty usług księgowych - Koszty usług księgowych Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego Koszty księgowe muszą być bezpośrednio związane z projektem, są konieczne do jego realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie. realizacji oraz odnoszą się do wymagań Instytucji Zarządzającej w tym zakresie. - Koszty amortyzacji sprzętu. - Koszty amortyzacji sprzętu. - Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. - Koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania. - Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. - Koszty zakupu sprzętu np. komputerowego, biurowego. - Koszty leasingu. - Koszty leasingu. - Koszty materiałów szkoleniowych. - Koszty materiałów szkoleniowych. - Koszty związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych. - Koszty związane z organizacją spotkań informacyjno – doradczych. - Koszty publikacji i działań promocyjnych. - Koszty publikacji i działań promocyjnych. - VAT - VAT - Koszty badań, analiz i ekspertyz i innych działań służących przygotowaniu projektów - Koszty badań, analiz i ekspertyz i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI i innych programów wspierających budowanie regionalnego systemu wynikających z RSI i innych programów wspierających budowanie regionalnego systemu innowacji. innowacji. - Koszty związane z tworzeniem i udostępnianiem kompleksowej bazy informacyjnej - Koszty związane z tworzeniem i udostępnianiem kompleksowej bazy informacyjnej - Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do - Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu współfinansowania projektu z EFS okresu współfinansowania projektu z EFS

18 Koszty, które nie mogą być uznane jako kwalifikowalne np.: 1. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, 1. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, 2. koszty poniesione na przygotowanie wniosku, 2. koszty poniesione na przygotowanie wniosku, 3. koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, 3. koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, 4. koszty nieudokumentowane, 4. koszty nieudokumentowane, 5. koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, 5. koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, 6. koszty zakupu gruntu i nieruchomości, 6. koszty zakupu gruntu i nieruchomości, 7. inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych 7. inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% ogólnych kosztów projektu, kosztów projektu, 8. koszty prac budowlanych, 8. koszty prac budowlanych, 9. koszty napraw sprzętu, 9. koszty napraw sprzętu, 10. wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana 10. wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z krajowymi przepisami, zgodnie z krajowymi przepisami, 11. odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych 11. odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych, środków publicznych, 12. mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych 12. mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych

19 Kryteria formalne wyboru projektów z działania 2.6: 1.Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność wniosku, 2.Zgodność projektu z dokumentami programowymi 3.Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym 4.Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa, 5.Wartość projektu jest wyższa niż 5 000 euro 6.Zgodność z celami horyzontalnymi

20 Kryteria podstawowe określone w UZPORRR dla działania 2.6 Kryteria Max wynik (100) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie 15 Zakładane rezultaty projektu 15 Sposób zarządzania projektem 20 Uzasadnione koszty projektu 30

21 Kryteria szczegółowe określone w UZPORRR dla działania 2.6 - Znajomość problematyki lokalnego rynku pracy - Dostosowanie oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy - Zasięg i zakres projektu w przypadku projektów informacyjnych oraz promocyjnych - Deklarowana liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność innowacyjną w wyniku uczestnictwa w projekcie - Zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów - Deklarowany wpływ na wzrost nakładów na działalność inwestycyjną w przedsiębiorstwach

22 Uszczegółowienie kryteriów szczegółowych (Ramowy Plan Działania RPD) -projektodawcy będą odpowiedzialni za przygotowanie regulaminu przyznawania stypendiów, przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi, temat prac doktorskich musi być zgodny z założeniami RSI -w przypadku staży konieczne jest, aby odbywały się one w firmach, które należą do branż określonych w RSI oraz zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD)

23 Dodatkowe informacje : 1.Staż zawodowy min 12 miesięcy 2.Kwota stypendium / dodatku stażowego : 1000 – 3000 PLN 3. Obszary wsparcia określone w SRWD: -Energetyka -Informatyka -Ochrona środowiska -Budownictwo -Inżynieria elektryczna i materiałowa -Medycyna -Sektor rolno - spożywczy

24 Dominujące branże Dolnego Śląska określone w raporcie Wnioski końcowe z wyniku prac pierwszego etapu RSI Sektory nowoczesne: a) produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, b) produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, c) produkcja wyrobów chemicznych Sektory tradycyjne: a) produkcja maszyn i urządzeń, b) włókiennictwo, c) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę d) górnictwo i kopalnictwo

25 Partnerzy projektu Partnerzy projektu Partnerów musi wiązać umowa (porozumienie), jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę jednego podmiotu, reprezentującego partnerstwo, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec beneficjenta końcowego. Umowa musi zawierać: 1. cel partnerstwa, 2. obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu – projektodawcy), 3. zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, 4. plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, 5. zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, 6. zasady podejmowania decyzji w partnerstwie,

26 Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego musi być oceniany pod względem zgodności z celami horyzontalnymi : zasada równości szans, zasada społeczeństwa informacyjnego zasada rozwoju lokalnego.

27 Na co należy zwrócić uwagę przygotowując wniosek? 1.przygotowanie spójnego projektu, czyli określenie logicznego zestawu działań prowadzących do osiągnięcia w określonym czasie konkretnego, mierzalnego celu, 2.zdefiniowanie struktury zarządzania z przejrzystym podziałem odpowiedzialności, zaplanowanie harmonogramu i kosztorysu oraz reguł monitoringu odnoszących się do osiągania zaplanowanych rezultatów, 3. projekt musi odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy beneficjentów ostatecznych i odpowiadać na stwierdzone potrzeby tej grupy.

28 Przygotowując projekt należy pamiętać o tym, że: Przygotowując projekt należy pamiętać o tym, że: 1. projekt musi odpowiadać celom ogłoszonym przez organizatora konkursu, 1. projekt musi odpowiadać celom ogłoszonym przez organizatora konkursu, 2. projekt musi odpowiadać na zidentyfikowane ( udokumentowane) potrzeby, 2. projekt musi odpowiadać na zidentyfikowane ( udokumentowane) potrzeby, 3. projekt musi wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców, 3. projekt musi wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców, 4. projekt powinien być przygotowany przy udziale wszystkich 4. projekt powinien być przygotowany przy udziale wszystkich zainteresowanych partnerów, zainteresowanych partnerów, 5. cele projektu muszą być przejrzyste, realne i specyficzne dla danego projektu, 5. cele projektu muszą być przejrzyste, realne i specyficzne dla danego projektu, 6. projekt musi precyzyjnie określać rodzaje zadań, 6. projekt musi precyzyjnie określać rodzaje zadań, 7. reguły zarządzania muszą być klarowne i zaakceptowane przez 7. reguły zarządzania muszą być klarowne i zaakceptowane przez wszystkich partnerów, wszystkich partnerów, 8. wydatki projektu muszą być wyliczone rzetelnie, 8. wydatki projektu muszą być wyliczone rzetelnie,

29 Wartość dodana projektu: - osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem, - osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne oraz wykazanie, czy istnieje związek między tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS, - utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, - dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS, - wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy odzwierciedlającej cele programów operacyjnych, która bez wsparcia z EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie,

30 Procedura naboru i weryfikacji wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

31 Weryfikacja formalna projektów przyjęcie wniosku data zamknięcia naboru lub termin złożenia wniosku przeprowadzenie oceny formalnej – dwie osoby w ciągu 10 dni roboczych od upływu terminu składnia wniosków lub od daty złożenia wniosku powiadomienie projektodawców o wynikach oceny formalnej w ciągu 10 dni roboczych od dokonania oceny formalnej

32 Weryfikacja merytoryczna projektów Organizacja posiedzenia KOP w ciągu 20 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków lub daty złożenia wniosku ocena wniosków pod kątem merytorycznym przygotowanie raportu oraz listy rankingowej w ciągu 2 dni roboczych od daty posiedzenia KOP powiadomienie projektodawcy o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku przez KOP w ciągu 5 dni roboczych (konkurs otwarty) lub 10 dni roboczych (konkurs zamknięty) od posiedzenia KOP przesłanie projektu umowy do projektodawcy w ciągu 18 dni roboczych od zatwierdzenia listy rankingowej

33 Procedury weryfikacji wniosków o rozliczenie projektu Procedury weryfikacji wniosków o rozliczenie projektu weryfikacja formalna wniosku w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku przez projektodawcę weryfikacja merytoryczna wniosku potwierdzenie przeprowadzonej weryfikacji formalnej i merytorycznej w ciągu 2 dni roboczych weryfikacja formalno-rachunkowa + potwierdzenie w ciągu 5 + 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku w sekretariacie Dep. Finansów Zatwierdzenie i zaakceptowanie wniosku w ciągu 2 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji poinformowanie projektodawcy o pozytywnej weryfikacji wniosku w ciągu 5 dni roboczych od zaakceptowania wniosku Przekazanie dyspozycji przelania środków co najmniej 5 dni przed terminem przelania środków

34 Przekazywanie środków na rzecz projektodawców Przekazywanie środków na rzecz projektodawców Środki na rzecz projektodawcy przekazywane są transzami w formie dotacji zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowania na rachunek projektodawcy otwarty dla projektu. Środki na rzecz projektodawcy przekazywane są transzami w formie dotacji zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowania na rachunek projektodawcy otwarty dla projektu. Pierwsza transza dotacji w wysokości 20% przyznanych środków na realizację projektu przekazywana jest na warunkach określonych w umowie dofinansowania projektu w terminie 21 dni roboczych od daty podpisania umowy. Pierwsza transza dotacji w wysokości 20% przyznanych środków na realizację projektu przekazywana jest na warunkach określonych w umowie dofinansowania projektu w terminie 21 dni roboczych od daty podpisania umowy. Druga i kolejne transze dotacji przekazywane są na podstawie wniosku o rozliczenie projektu. Wypłata drugiej i kolejnych transz uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 80% wartości poprzedniej transzy. Druga i kolejne transze dotacji przekazywane są na podstawie wniosku o rozliczenie projektu. Wypłata drugiej i kolejnych transz uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 80% wartości poprzedniej transzy.

35 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zatwierdzone przez Komitet Monitorujący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google