Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan działania na 2009 rok Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan działania na 2009 rok Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Plan działania na 2009 rok Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

2 Kryteria wyboru projektów Podstawowe kryteria dostępu Nazwa kryteriumUzasadnienie kryterium beneficjenta Beneficjent projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną na terenie Dolnego Śląska. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów na Dolnym Śląsku. kryterium zasięgu terytorialnego Projekt jest realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego. Skierowanie realizacji wybranych form wsparcia na obszar Dolnego Śląska. kryterium okresu realizacji Maksymalny okres realizacji projektu – 24 miesiące, planowany termin rozpoczęcia projektu musi mieć miejsce w 2009 roku. Ograniczony do 24 miesięcy okres realizacji pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, ponadto projekty przyjmowane do realizacji będą odpowiadać aktualnym potrzebom w regionie. kryterium liczby składanych wniosków Beneficjent może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w ramach danego konkursu (podczas weryfikacji spełniania kryterium decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w IOK). Wprowadzenie kryterium rekomendowane przez Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego, wynikające z dużego zainteresowania aplikowaniem o środki w 2008 roku. Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę beneficjentów.

3 Kryteria wyboru projektów Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw KONKURS nr 1 Alokacja 9 624 500 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2009 roku Typy projektów: szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

4 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i ich pracownicy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim. W spieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim. kryterium wartości projektu - min. wartość projektu wynosi 500 000 PLN - maks. wartość projektu wynosi 3 000 000 PLN Wprowadzenie maksymalnej wartości projektu pozwoli na ograniczenie przypadków, w których zakres merytoryczno – finansowy projektu znacznie przewyższa możliwości organizacyjne i techniczne oraz zabezpieczenia finansowego beneficjenta. Wprowadzenie granicy minimalnej wartości projektu ma za zadanie zwiększyć efektywność wsparcia. Kryteria w ramach konkursu nr 1 Podstawowe kryteria dostępu Kryterium beneficjenta Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium liczby składanych wniosków

5 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium strategicznegoUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystające dotąd ze wsparcia EFS i jego/ich pracownicy. Kryterium poprzez możliwość uzyskania dodatkowej liczby punktów ma na celu zachęcenie przedsiębiorców z Dolnego Śląska dotychczas nie korzystających z środków EFS do skorzystania z PO KL. WAGA PUNKTOWA - 15 pkt. kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw z wykształceniem najwyżej średnim. Pracownicy gorzej wykształceni nie stanowią dużej grupy odbiorców szkoleń (zwykle swe kwalifikacje podnoszą pracownicy już wysoko wykwalifikowani). Wsparcie dla nich jest niezbędne w celu podwyższenia kwalifikacji WAGA PUNKTOWA – 5 pkt. Kryteria w ramach konkursu nr 1

6 Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw KONKURS nr 2 Alokacja 14 186 700 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2009 roku Typy projektów: szkolenia dla osób zatrudnionych, zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

7 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe wykonujące pracę na terenie Dolnego Śląska, zgodnie z formą zatrudnienia wskazaną w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim. kryterium wartości projektu Min. wartość projektu wynosi 300 000 PLN Maks. wartość projektu wynosi 3 000 000 PLN Wprowadzenie maksymalnej wartości projektu pozwoli na ograniczenie przypadków, w których zakres merytoryczno – finansowy projektu znacznie przewyższa możliwości organizacyjne i techniczne oraz zabezpieczenia finansowego beneficjenta. Wprowadzenie granicy minimalnej wartości projektu ma za zadanie zwiększyć efektywność wsparcia. Podstawowe kryteria dostępu Kryterium beneficjenta Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium liczby składanych wniosków Kryteria w ramach konkursu nr 2

8 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium strategicznegoUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby pracujące z wykształceniem co najwyżej średnim. Pracownicy gorzej wykształceni nie stanowią dużej grupy odbiorców szkoleń (zwykle swe kwalifikacje podnoszą pracownicy już wysoko wykwalifikowani). Wsparcie dla nich jest niezbędne w celu podwyższania ich kwalifikacji. WAGA PUNKTOWA – 5 pkt. kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby pracujące, powyżej 45. roku życia. Osoby w wieku 45+ są grupą będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ze względu na wiek, małą elastyczność na rynku pracy są mniej atrakcyjnymi pracownikami i często nie nadążają za rozwojem nowoczesnych technologii, a także są w pierwszej kolejności pozbawieni pracy w przypadku trudnej sytuacji pracodawcy. WAGA PUNKTOWA – 15 pkt. Kryteria w ramach konkursu nr 2

9 Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw KONKURS nr 3 Alokacja 2 500 000 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2009 roku Typy projektów: ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb pracowników, organizacji pracy Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

10 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i ich pracownicy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim. Podstawowe kryteria dostępu Kryterium beneficjenta Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium liczby składanych wniosków Kryteria w ramach konkursu nr 3

11 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium zakresu realizacji projektu W konkursie zostanie przeprowadzony nabór projektów polegających na podnoszeniu kwalifikacji umiejętności dolnośląskich pracowników poprzez inwestowanie w ich rozwój, m.in. w branżach: hotelarstwo, turystyka, gastronomia, obsługa imprez masowych, obsługa komunikacji publicznej, budownictwo, poligrafia, usługi reklamowe, a także w rozwój pracowników instytucji publicznych realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji, pomocy medycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Warunkiem przyjęcia projektu do realizacji będzie wykazanie związku projektu z przygotowaniem regionu do organizacji Euro 2012. Wsparcie rozwoju potencjału dolnośląskich przedsiębiorstw i pracowników w kontekście przygotowań do organizacji Euro 2012. + WSZYSTKIE KRYTERIA DOSTĘPU PRZEWIDZIANE W RAMACH KONKURSU Kryteria w ramach konkursu nr 3 - EURO 2012

12 Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw KONKURS nr 4 Alokacja 4 000 000 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu I kwartał 2009 roku Typy projektów: szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

13 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe wykonujące pracę na terenie Dolnego Śląska, zgodnie z formą zatrudnienia wskazaną w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim. Podstawowe kryteria dostępu Kryterium beneficjenta Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium liczby składanych wniosków Kryteria w ramach konkursu nr 4

14 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium zakresu realizacji projektu W konkursie zostanie przeprowadzony nabór projektów polegających na podnoszeniu kwalifikacji umiejętności dolnośląskich pracowników poprzez inwestowanie w ich rozwój, m.in. w branżach: hotelarstwo, turystyka, gastronomia, obsługa imprez masowych, obsługa komunikacji publicznej, budownictwo, poligrafia, usługi reklamowe, a także w rozwój pracowników instytucji publicznych realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji, pomocy medycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Warunkiem przyjęcia projektu do realizacji będzie wykazanie związku projektu z przygotowaniem regionu do organizacji Euro 2012. Wsparcie rozwoju potencjału dolnośląskich przedsiębiorstw i pracowników w kontekście przygotowań do organizacji Euro 2012. + WSZYSTKIE KRYTERIA DOSTĘPU PRZEWIDZIANE W RAMACH KONKURSU Kryteria w ramach konkursu nr 4 - EURO 2012

15 Kryteria wyboru projektów Podstawowe kryteria dostępu w Poddziałaniu 8.1.2 Nazwa kryteriumUzasadnienie kryterium beneficjenta Beneficjent projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną na terenie Dolnego Śląska. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów na Dolnym Śląsku. kryterium zasięgu terytorialnego Projekt jest realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego. Skierowanie realizacji wybranych form wsparcia na obszar Dolnego Śląska. kryterium okresu realizacji Maksymalny okres realizacji – 24 miesiące, planowany termin rozpoczęcia projektu musi mieć miejsce w 2009 roku. Ograniczony do 24 miesięcy lat okres realizacji pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, ponadto projekty przyjmowane do realizacji będą odpowiadać aktualnym potrzebom w regionie. kryterium liczby składanych wniosków Beneficjent może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w ramach danego konkursu (podczas weryfikacji spełniania kryterium decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w IOK). Wprowadzenie kryterium rekomendowane przez Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego, wynikające z dużego zainteresowania aplikowaniem o środki w 2008 roku. Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę beneficjentów.

16 Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie KONKURS nr 1 Alokacja 8 673 000 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu I kwartał 2009 roku Typy projektów: wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

17 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowią przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i ich pracownicy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim. Uczestnicy projektów, będący osobami odchodzącymi z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa), muszą mieć miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie dolnośląskim. Celem projektów realizowanych w województwie będzie udzielanie wsparcia m.in. osobom pracującym i odchodzącym z rolnictwa / rybołówstwa (rybactwa) z obszaru Dolnego Śląska, a także przedsiębiorcom, których miejscem prowadzenia działalności jest Dolny Śląsk. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim. Podstawowe kryteria dostępu Kryterium beneficjenta Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium liczby składanych wniosków Kryteria w ramach konkursu nr 1

18 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium grupy docelowej Grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i ich pracownicy działający w branżach: górnictwo, hutnictwo, cukrownictwo, włókiennictwo, kolejnictwo, służba zdrowia oraz ewentualnie w innych, jeśli w ciągu roku w ramach danej branży zgłaszane są do urzędów pracy zwolnienia grupowe. Ze względu na zapisy SzOP PO KL, wsparcie powinni otrzymać wyłącznie ci pracodawcy, którzy prowadzą działalność w branżach określonych w Planie działania jako podlegające modernizacji, zgodnie z zapisami Zaleceń IZ PO KL w zakresie zapewnienia prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2. Podstawowe kryteria dostępu Kryterium beneficjenta Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium liczby składanych wniosków Kryteria w ramach konkursu nr 1

19 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium strategicznegoUzasadnienie kryterium preferowanych typów projektów Premię punktową otrzymają projekty dotyczące wyłącznie: - pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; lub -szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Preferencja dla projektów pobudzających środowiska lokalne do współpracy w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą oraz projektów które pomagają w praktycznym przystosowaniu dolnośląskich przedsiębiorstw do zmiany gospodarczej WAGA PUNKTOWA – 20 pkt Kryteria w ramach konkursu nr 1

20 Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności KONKURS nr 1 Alokacja 725 800 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu I kwartał 2009 roku Typy projektów: tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) na rzecz adaptacyjności Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

21 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium beneficjenta Projekt realizowany przez beneficjenta (oraz partnera projektu) będącego wyłącznie partnerem społecznym (organizacja pracodawców lub przedstawicielstwo pracownicze). Dodatkowo beneficjent projektu (lider partnerstwa) musi posiadać jednostkę organizacyjną (siedzibę, oddział, filię, delegaturę itp.), bądź w uzasadnionych przypadkach posiadać biuro projektu, na terenie Dolnego Śląska Kryterium w części dotyczącej partnera społecznego jest zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Ponadto, wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów na Dolnym Śląsku (lokalizacja administracji projektów zgodna z kryterium obszaru realizacji projektów). kryterium wartości projektu Maksymalna wartość projektu wynosi 350 000 PLN Wprowadzenie kryterium maksymalnej wartości projektu umożliwi realizację większej liczby projektów Podstawowe kryteria dostępu Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium liczby składanych wniosków Kryteria w ramach konkursu nr 1

22 Kryteria wyboru projektów Kryteria w ramach konkursu nr 1 Nazwa kryterium strategicznegoUzasadnienie kryterium partnerstwa Realizacja projektu w partnerstwie złożonym z co najmniej jednej organizacji pracodawców i z co najmniej jednego przedstawicielstwa pracowniczego. Kryterium ma za zadanie zachęcić partnerów społecznych – zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników – do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz adaptacyjności i społecznej odpowiedzialności. WAGA PUNKTOWA – 10 pkt. kryterium zakresu projektu Projekt zapewnia wdrożenie inicjatywy związanej z kwestią godzenia życia zawodowego z rodzinnym (np. założenie punktów opieki nad dzieckiem przy firmie). Kwestia godzenia życia rodzinnego z zawodowym wymaga szczególnego wsparcia w Polsce ze względu na spadającą dzietność kobiet WAGA PUNKTOWA – 10 pkt.

23 Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw KONKURS nr 1 Alokacja 5 308 600 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2009 roku Typy projektów: staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach, szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out Działanie 8.2 Transfer wiedzy

24 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium beneficjenta Projekt realizowany przez beneficjenta (lidera partnerstwa) posiadającego jednostkę organizacyjną (siedzibę, oddział, filię, delegaturę itp.), bądź w uzasadnionych przypadkach biuro projektu, na terenie Dolnego Śląska Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów na Dolnym Śląsku (lokalizacja administracji projektów zgodna z kryterium obszaru realizacji projektów). kryterium zakresu realizacji Projekt musi być realizowany w ramach dziedzin kluczowych dla gospodarki województwa dolnośląskiego, określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji (Rozdział VII). Projekty dotyczące komercjalizacji wiedzy akademickiej przyjmowane do realizacji powinny mieć na celu wzrost innowacyjności, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności gospodarki regionu. Podstawowe kryteria dostępu Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryteria w ramach konkursu nr 1

25 Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw KONKURS nr 2 Alokacja 6 000 000 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu I kwartał 2009 roku Typy projektów: wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji Działanie 8.2 Transfer wiedzy

26 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium partnerstwa Realizacja projektu w partnerstwie przynajmniej dwóch rodzajów instytucji typu: IOB (np. agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe lub inne podmioty biorące udział w realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji), jednostki badawczo – rozwojowe lub uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa, JST. Realizowanie projektów sieciowych przez partnerstwo podmiotów uczestniczących w regionalnym systemie innowacji jest niezbędne, jeżeli celem projektu jest wsparcie sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. kryterium wartości projektu Min. wartość projektu 500 000 PLN Wynika z dotychczasowego doświadczenia we wdrażaniu projektów o podobnym zakresie. Podstawowe kryteria dostępu Kryterium beneficjenta Kryterium zasięgu terytorialnego Kryterium okresu realizacji projektu Kryteria w ramach konkursu nr 2

27 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium strategicznegoUzasadnienie kryterium szerokiego partnerstwa Realizacja projektu w szerokim partnerstwie: wszystkich z wymienionych rodzajów instytucji: IOB (np. agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe lub inne podmioty biorące udział w realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji), JST, przedsiębiorstwa, jednostki badawczo –rozwojowe i/lub szkoły wyższe, trzech z wymienionych rodzajów instytucji: IOB (np. agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe lub inne podmioty biorące udział w realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji), JST, przedsiębiorstwa, jednostki badawczo – rozwojowe i/lub szkoły wyższe. Realizowanie projektów sieciowych przez partnerstwo podmiotów uczestniczących w regionalnym systemie innowacji jest niezbędne, jeżeli celem projektu jest wsparcie sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. Szersze partnerstwo – polegające na włączaniu różnych typów podmiotów to szansa na pełny, bogaty projekt, mający większe szanse powodzenia i przyniesienia wymiernych efektów. WAGA PUNKTOWA: 7 pkt. (za partnerstwo trzech z wymienionych rodzajów instytucji) lub 15 pkt. (za partnerstwo wszystkich z wymienionych rodzajów instytucji ) Kryteria w ramach konkursu nr 2

28 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium strategicznegoUzasadnienie kryterium doświadczenia beneficjenta Beneficjent (lider partnerstwa) posiada doświadczenie w realizacji projektów lub innych przedsięwzięć w obszarze inicjatyw sieciowych w zakresie transferu wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami. W województwie dolnośląskim były już realizowane projekty sieciowe, których doświadczenia są warte wykorzystania w nowym okresie programowania. Projekty składane przez beneficjentów mających doświadczenie w realizacji tego typu wsparcia mają większe szanse powodzenia i przyniesienia wymiernych efektów. WAGA PUNKTOWA – 5 pkt. Kryteria w ramach konkursu nr 2 (c.d.)

29 Kryteria wyboru projektów Beneficjent systemowy: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Projekt pt. Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych Kwota planowanych wydatków: 320 000 PLN, w tym w 2009 r. 270 000,00 PLN Okres realizacji projektu: 01.2009 – 08.2011 Szczegółowe kryteria projektów systemowych Działanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium wkładu własnego Beneficjent zapewni wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. Źródło wkładu własnego: budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego. Wprowadzenie kryterium wkładu własnego wynika z konieczności zapewnienia współfinansowania Poddziałania z budżetu JST szczebla regionalnego i daje gwarancję jego wniesienia przez beneficjenta systemowego.

30 Kryteria wyboru projektów Beneficjent systemowy: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Projekt pt. Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012 Kwota planowanych wydatków: 480 000 PLN, w tym w 2009 r. 50 000,00 PLN Okres realizacji projektu: 09.2009 – 12.2011 Szczegółowe kryteria projektów systemowych Działanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium wkładu własnego Beneficjent zapewni wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. Źródło wkładu własnego: budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego. Wprowadzenie kryterium wkładu własnego wynika z konieczności zapewnienia współfinansowania Poddziałania z budżetu JST szczebla regionalnego i daje gwarancję jego wniesienia przez beneficjenta systemowego.

31 Kryteria wyboru projektów Beneficjent systemowy: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Projekt pn. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska Kwota planowanych wydatków: 750 000 PLN, w tym w 2009 r. 15 000,00 PLN Okres realizacji projektu: 11.2009 – 02.2011 Szczegółowe kryteria projektów systemowych Działanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium wkładu własnego Beneficjent zapewni wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. Źródło wkładu własnego: budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego. Wprowadzenie kryterium wkładu własnego wynika z konieczności zapewnienia współfinansowania Poddziałania z budżetu JST szczebla regionalnego i daje gwarancję jego wniesienia przez beneficjenta systemowego.

32 Kryteria wyboru projektów Beneficjent systemowy: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD Projekt pn.Analiza stanu i kryteriów rozwoju instytucji proinnowacyjnej w województwie dolnośląskim Kwota planowanych wydatków: 405 724 PLN, w tym w 2009 r. 10 000,00 PLN Okres realizacji projektu: 11.2009 – 07.2011 Szczegółowe kryteria projektów systemowych Działanie 8.2.2 Przewidywanie zmiany gospodarczej Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium wkładu własnego Beneficjent zapewni wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. Źródło wkładu własnego: budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego. Wprowadzenie kryterium wkładu własnego wynika z konieczności zapewnienia współfinansowania Poddziałania z budżetu JST szczebla regionalnego i daje gwarancję jego wniesienia przez beneficjenta systemowego.

33 Kryteria wyboru projektów Szczegółowe kryteria wyboru projektów innowacyjncych wdrażanych w trybie konkursowym Alokacja 2 000 000 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 roku Typy projektów: 1.Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity. 2. Spójny system szkolenia w przedsiębiorstwie

34 Kryteria wyboru projektów Nazwa kryterium dostępu kryterium beneficjenta - podstawowe kryterium okresu realizacji projektu - podstawowe kryterium liczby składanych wniosków - podstawowe Szczegółowe kryteria wyboru projektów innowacyjncych wdrażanych w trybie konkursowym Nazwa kryterium strategicznegoUzasadnienie kryterium formy realizacji projektu Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie ponadnarodowym. Realizacja projektów w partnerstwie ponadnarodowym pozwoli na poznanie innowacyjnych metod z zakresu polityki rynku pracy stosowanych w krajach UE.

35 Kryteria wyboru projektów Szczegółowe kryteria wyboru projektów ponadnarodowych wdrażanych w trybie konkursowym Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Alokacja 1 000 000 PLN Konkurs otwarty Planowany termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 roku Typy projektów: 1. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) 2. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out

36 Kryteria wyboru projektów Szczegółowe kryteria wyboru projektów ponadnarodowych wdrażanych w trybie konkursowym Nazwa kryterium dostępuUzasadnienie kryterium beneficjenta - podstawowe kryterium okresu realizacji projektu - podstawowe kryterium zakresu realizacji projektu Projekt musi być realizowany w ramach dziedzin kluczowych dla gospodarki województwa dolnośląskiego, określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji (Rozdział VII). Projekty dotyczące komercjalizacji wiedzy akademickiej przyjmowane do realizacji powinny mieć na celu wzrost innowacyjności, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności gospodarki regionu.


Pobierz ppt "Plan działania na 2009 rok Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google