Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD 21 sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD 21 sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 Plany działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD 21 sierpnia 2008 r.

2 Plan działania na 2009 rok Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

3 Plan działania na 2009 rok Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Planowane 3 konkursy: 1. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 8 542 000 PLN Typy projektów: bezpośrednie wparcie na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w PUP Wyodrębniona kwota środków w wysokości 2 000 000 PLN: Realizacja programów aktywizacji zawodowej ukierunkowanych na rozwój branż i zawodów mających istotne znaczenie przy obsłudze EURO 2012.

4 Plan działania na 2009 rok 2. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 1 000 000 PLN Typy projektów: upowszechniające, rozwój dialogu, szkolenia dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem PSZ) 3. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 1 000 000 PLN Typy projektów: kampanie promocyjne i akcje informacyjne mające na celu zachęcanie pracodawców do zatrudnienia osób z grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 45. roku życia W 2009 roku w Poddziałaniu 6.1.1 nie będzie prowadzony nabór projektów badawczych dotyczących rynku pracy

5 Plan działania na 2009 rok Podziałanie 6.1.2 1. Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 3 067 300 PLN Typy projektów: wzmacnianie PSZ oraz badania dotyczące rynku pracy 2. Kontynuacja trzech projektów systemowych DWUP z 2008 roku 3. Rozpoczęcie projektu systemowego DWUP dotyczącego stworzenia regionalnego obserwatorium rynku pracy

6 Plan działania na 2009 rok Podziałanie 6.1.3 Projekty systemowe 26 powiatowych urzędów pracy oraz 1 jednostki organizacyjnej PUP Obowiązek przeznaczenia części środków każdego projektu systemowego na wsparcie przygotowań regionu do Euro 2012, zawarty w kryteriach dostępu

7 Plan działania na 2009 rok Działanie 6.2 Planowane 3 konkursy: 1. Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 6 100 000 PLN Typy projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 2. Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 6 100 000 PLN Typy projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, pod kątem przygotowania regionu do organizacji Euro 2012 3. Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 1 000 000 PLN Typy projektów: promocja przedsiębiorczości – kampanie regionalne

8 Plan działania na 2009 rok Działanie 6.3 Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 507 800 PLN Typy projektów: wszystkie typy projektów przewidziane w SzOP PO KL, będące oddolnymi inicjatywami promującymi aktywizację zawodową mieszkańców obszarów wiejskich

9 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY INNOWACYJNE Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym w ramach Priorytetu VI Termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r. Typ konkursuotwarty Alokacja na konkurs800 000 PLN Tematy dla projektów innowacyjnych 1.Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia 2.Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej 3.Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

10 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY PONADNARODOWE Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym w ramach Priorytetu VI Nr Poddziałania6.1.1 Termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r. Typ konkursuotwarty Alokacja na konkurs 500 000 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 3. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 4. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.

11 Plan działania na 2009 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan działania na 2009 rok

12 Poddziałanie 7.1.1 Działanie 7.1 Projekty systemowe 169 ośrodków pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Projekty systemowe 29 powiatowych centrów pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

13 Plan działania na 2009 rok Działanie 7.2 Podziałanie 7.2.1 Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 12 491 000 PLN Typy projektów: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym Wyodrębnione trzy kwoty środków po 200 000 PLN: badania i analizy o zasięgu regionalnym w zakresie obszarów: niepełnosprawności, uzależnień, organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą i integracją społeczną

14 Plan działania na 2009 rok Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 8 300 300 PLN Typy projektów: wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej Kryteria dostępu regulujące wartość projektu, obszar i kompleksowość działania instytucji Kryterium strategiczne dla doświadczonych podmiotów Podziałanie 7.2.2

15 Plan działania na 2009 rok Działanie 7.3 Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 5 396 400 PLN Typy projektów: wszystkie typy projektów przewidziane w SzOP PO KL, będące oddolnymi inicjatywami promującymi integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich

16 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY INNOWACYJNE Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym w ramach Priorytetu VII Okres realizacji projektu 06.2009 – 05.2011 Alokacja2 533 600 PLN Beneficjent systemowyWojewództwo Dolnośląskie, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD (projekt realizowany w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym) Tematy dla projektów innowacyjnych Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia Produkt projektuOsobisty asystent osoby niepełnosprawnej

17 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY PONADNARODOWE Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym w ramach Priorytetu VII Nr Poddziałania7.2.1 Termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r. Typ konkursu/ Alokacjaotwarty, 1 000 000 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji 1.rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy) 2.wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 3.wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie

18 Plan działania na 2009 rok Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Plan działania na 2009 rok

19 Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 Planowane 4 konkursy: 1. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 9 624 500 PLN Typy projektów: szkolenia dla przedsiębiorstw oraz doradztwo dla MMŚP (projekty objęte regułami pomocy publicznej) 2. Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 14 186 700 PLN Typy projektów: szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe dla dorosłych osób pracujących

20 Plan działania na 2009 rok Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 Planowane 4 konkursy: 3. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 2 500 000 PLN Typy projektów: szkolenia dla przedsiębiorstw (projekty objęte regułami pomocy publicznej), wspierające przygotowania regionu do organizacji Euro 2012 4. Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 4 000 000 PLN Typy projektów: szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe dla dorosłych osób pracujących, wspierające przygotowania regionu do organizacji Euro 2012

21 Plan działania na 2009 rok Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 8 673 000 PLN Typy projektów: pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych, wsparcie dla pracodawców przechodzące procesy adaptacyjne i modernizacyjne, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa W 2009 roku w Poddziałaniu 8.1.2 nie będzie prowadzony nabór projektów badawczych dotyczących zmian gospodarczych Poddziałanie 8.1.2

22 Plan działania na 2009 rok Poddziałanie 8.1.3 Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 725 800 PLN Typy projektów: tworzenie sieci współpracy na rzecz adaptacyjności, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw W 2009 roku w Poddziałaniu 8.1.3 nie będzie prowadzony nabór projektów dotyczących upowszechniania idei flexicurity

23 Plan działania na 2009 rok Poddziałanie 8.1.4 Kontynuacja 3 projektów systemowych Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD Rozpoczęcie realizacji 3 kolejnych projektów systemowych Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD: Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012 Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych w tym ekonomiczne i finansowe instrumenty wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii

24 Plan działania na 2009 rok 1. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 5 308 600 PLN Typy projektów: staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, szkolenia w zakresie rozpoczynania działalności spin off lub spin out 2. Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 6 000 000 PLN Typy projektów: tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji w zakresie innowacyjności i transferu technologii Poddziałanie 8.2.1

25 Plan działania na 2009 rok Poddziałanie 8.2.2 Kontynuacja 3 projektów systemowych Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD Rozpoczęcie realizacji 1 projektu systemowego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD: Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

26 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY INNOWACYJNE Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym w ramach Priorytetu VIII Termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r. Trybotwarty Alokacja na konkurs2 000 000 PLN Tematy dla projektów innowacyjnych 1.Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity 2.Spójny system szkolenia w przedsiębiorstwie

27 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY PONADNARODOWE Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym w ramach Priorytetu VIII Nr Poddziałania8.2.1 Termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r. Typ konkursu/ Alokacjaotwarty, 1 000 000 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji 1.Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) 2.Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out

28 Plan działania na 2009 rok Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Plan działania na 2009 rok

29 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 8 168 300 PLN Typy projektów: tworzenie przedszkoli (w tym również innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wsparcie istniejących przedszkoli (w tym funkcjonujących innych form wsparcia wychowania przedszkolnego) W 2009 roku w Poddziałaniu 9.1.1 nie będzie prowadzony nabór projektów promujących edukację przedszkolną

30 Plan działania na 2009 rok Poddziałanie 9.1.2 1. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 5 000 000 PLN Typy projektów: programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 2. Projekt systemowy Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Edukacji i Nauki UMWD w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej: Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Poddziałanie 9.1.3 Kontynuacja projektu systemowego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Edukacji i Nauki UMWD

31 Plan działania na 2009 rok Działanie 9.2 W 2009 roku w ramach Działania 9.2 nie będą ogłaszane konkursowe nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Projekt systemowy Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Edukacji i Nauki UMWD w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

32 Plan działania na 2009 rok Działanie 9.3 Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 6 208 800 PLN Typy projektów: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji, rozwój kształcenia ustawicznego W 2009 roku w Działaniu 9.3 nie będzie prowadzony nabór projektów promujących kształcenie ustawiczne

33 Plan działania na 2009 rok Działanie 9.4 1. Konkurs otwarty, II kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 1 254 600 PLN Typy projektów: zgodnie z SzOP PO KL, w tym: studia wyższe, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej 2. Projekt systemowy Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Edukacji i Nauki UMWD w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej oraz dla komponentu ponadnarodowego z Georg- August-Universitaet Goettingen: Dolnośląski nauczyciel liderem zmian w kształceniu uczniów

34 Plan działania na 2009 rok Działanie 9.5 Konkurs otwarty, I kwartał 2009 roku Kwota środków na konkurs: 5 039 200 PLN Typy projektów: wszystkie typy projektów przewidziane w SzOP PO KL, będące oddolnymi inicjatywami promującymi podnoszenie kwalifikacji przez mieszkańców obszarów wiejskich

35 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY PONADNARODOWE Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym w ramach Priorytetu IX Nr Poddziałania9.1.2 Termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2009 r. Typ konkursuotwarty Alokacja na konkurs2 172 800 PLN Typy projektów przewidziane do realizacji Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia

36 Plan działania na 2009 rok PROJEKTY PONADNARODOWE Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie systemowym w ramach Priorytetu IX (komponent ponadnarodowy w projekcie systemowym Województwa Dolnośląskiego) Nr Działania9.4 Okres realizacji projektu 02.2009 – 12.2010 Alokacja350 000 PLN (wartość komponentu ponadnarodowego) Typy projektów przewidziane w ramach projektu - studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)


Pobierz ppt "Plany działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD 21 sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google