Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekty z zakresu gospodarki odpadami Szkolenie dla potencjalnych projektodawców Krystyna Lesz,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekty z zakresu gospodarki odpadami Szkolenie dla potencjalnych projektodawców Krystyna Lesz,"— Zapis prezentacji:

1 Działanie Infrastruktura ochrony środowiska Projekty z zakresu gospodarki odpadami Szkolenie dla potencjalnych projektodawców Krystyna Lesz, Ryszard Szpadt Wrocław,

2 Rodzaje projektów Organizacja i wdrażanie systemów selektywnego zbierania odpadów i recyklingu Wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi: sortownie, kompostownie, spalanie, instalacje mechaniczno-biologiczne, składowiska – budowa nowych, modernizacja, rekultywacja, likwidacja „dzikich” składowisk, Budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezp. Zamykanie i rekultywacja składowisk odp. niebezp.

3 Rodzaje beneficjentów
jednostki samorządu terytorialnego związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska organy administracji rządowej w województwie jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

4 Prawo gospodarki odpadami
Ustawa Prawo ochrony środowiska … Ustawa o odpadach …. Ustawa o opakowaniach … Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców.. Ustawa o utrzymaniu czystości … Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym… Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw

5 Hierarchia postępowania z odpadami
Zapobieganie Ograniczanie ilości Odzysk Unieszkodliwianie Składowanie ZAPOBIEGANIE Ograniczanie ilości Odzysk Unieszkodliwianie Składowanie Działania Państwa stabilizujące system (przepisy prawa, opłaty, kary)

6 Najważniejsze zasady prawa gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Zasada samowystarczalności (UE, Polska, województwo) Zasada bliskości Zanieczyszczający płaci Zintegrowane podejście do środowiska Dostęp obywateli do informacji o środowisku Prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu adm. Zasada zapobiegania (prewencji) oddziaływaniu na środ. Zasada przezorności

7 Cele gospodarki odpadami wynikające z prawa UE i polskiego -1
Uzyskanie poziomów recyklingu (25 % / 55 %) oraz odzysku (50 % / 60 %) odpadów opakowaniowych do roku 2007 oraz 2014, Zmniejszenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych o 25 % (2010), 50 % (2013) i 65 % (2020), w stosunku do roku 1995, Zapewnienie, że wszystkie odpady będą przekształcane przed składowaniem

8 Cele ilościowe

9 Pozwolenia zintegrowane dla instalacji gospodarki odpadami komunalnymi
Pozwolenia zintegrowanego wymagają: Składowiska >10 Mg/d, Mg, Instalacje unieszkodliwiania > 50 Mg/d. Terminy uzyskania: nowe instalacje – przed rozpoczęciem użytkowania, istniejące inst. – pozwol. na użytk. przed - składowiska – do , - pozostałe instalacje - do

10 Terminy dla składowisk
Doposażenie składowisk do Pozwolenie zintegrowane dla składowisk istniejących – do Zamknięcie składowisk nie spełniających wymagań – najpóźniej do Modernizacja składowisk przeznaczonych do dalszej eksploatacji do Okres przejściowy dla dostosowania składowisk do połowy 2012, tylko dla części składowisk.

11 Cele ilościowe i jakościowe wynikające z prawa i planów gospodarki odpadami
Cele dla innych odpadów niż opakowaniowe: budowlanych, wielkogabarytowych, zielonych i niebezpiecznych – plany gospodarki odpadami Ogólne wymagania dotyczące selektywnego zbierania przez gminy frakcji odpadów komunalnych (opakowaniowych i nieopakowaniowych), bez określenia ilości i rodzajów – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, plany gospodarki odpadami

12 Cele dla specyficznych odpadów

13 Wymagane selektywne zbieranie wybranych odpadów na Dolnym Śląsku, tys
Wymagane selektywne zbieranie wybranych odpadów na Dolnym Śląsku, tys. ton/rok

14 Instalacje gospodarki odpadami komunalnymi

15 Stan istniejący – ocena realizacji KPGO
zmniejszenie ilości zbieranych odpadów komunalnych, zagrożenie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, brak możliwości realnej oceny czy Polska osiągnie wymagane poziomy redukcji odpadów biodegradowalnych (źle funkcjonują bazy danych o odpadach), opóźnienia w realizacji zadań wynikających z planów gospodarki odpadami, mała liczba projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami

16 Realizacja WPGO dla Dolnego Śląska

17 Realizacja WPGO dla Dolnego Śląska
zamknięcie i rekultywacja ok. 100 składowisk komunalnych zamknięcie (modernizacja) składowisk odpadów niebezpiecznych zmniejszenie ilości odpadów składowanych o ok. 40 % przetwarzanie całej masy odpadów komunalnych przed składowaniem do roku 2015 – ograniczenie uciążliwości odzysk surowców, kompostu, energii z odpadów zastosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) monitoring odpadów kontrola przepływu odpadów wzrost odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych z działalności gospodarczej wzrost kontroli odpadów ze źródeł rozproszonych wzrost świadomości ekologicznej objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów

18 Realizacja WPGO dla Dolnego Śląska
Realizacja projektów w Obszarach: Bolesławiecki - Trzebień, Brzeg Dolny - współpraca z Wrocławiem, Dzierżoniowski - impas lokalizacyjny, Górowski - budowa i eksploatacja nowego składowiska, Karkonoski – Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami, Kłodzki – projekt Zakładu w Ścinawce Średniej, Fund. Spójn. Północno-Wschodni – projekt w Trzebnicy, Świdnicki - składowisko w Jaroszowie, rozbudowa składowiska w Starym Jaworowie, Wałbrzyski – rozbudowa składowiska w Boguszowie-Gorcach Wrocławski - dobudowa stabilizacji w Sulęcinie, Ząbkowicko-Strzeliński – „lipa” w Lipie, SITA – Wiązów, Wrocław - Brzeg Dln., WPO Alba.

19 Realizacja WPGO dla Dolnego Śląska
uściślenie i korekta granic Obszarów, zmniejszenie liczby Obszarów, podejmowane są głównie inwestycje składowisk, brak instalacji przekształcania odpadów, nie powinny być akceptowane do pomocy publicznej inwestycje zawierające wyłącznie budowę składowisk

20 Zatwierdzone projekty w ramach ZPORR z zakresu gospodarki odpadami
Działanie 1.2 zgłoszonych ogółem 30 projektów, w tym 1 z gospodarki odpadami wybranych 15 (+1 rez.) na kwotę łączną 187,0 mln zł, dotacja 126,48 mln zł, w tym; Gmina Strzegom – rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce Koszt całkowity 7,69 mln zł, dotacja 5,77 mln zł

21 Zatwierdzone projekty w ramach ZPORR z zakresu gospodarki odpadami - Działanie 3.2
Gmina Świebodzice Rozbudowa składowiska w Starym Jaworowie i rozwój selektywnego zbierania odpadów w gminie Całkowity koszt 3,20 mln zł, dotacja 2,40 mln zł Gmina Boguszów-Gorce Rozbudowa składowiska + selektywne zbieranie Całkowity koszt 1,83 mln zł, dotacja 1,37 mln zł Gmina Wałbrzych Rekultywacja składowiska przy ul. Stacyjnej Całkowity koszt 4,76 mln zł, dotacja 3,57 mln zl

22 Selektywne zbieranie domowych odpadów opakowaniowych
2002 – tylko dane z WFOŚiGW 2003 – dane z WFOŚiGW oraz z Wrocławia (od firm WPO Alba, SITA Wrocław, Trans-Formers) WFOŚiGW Firmy z Wrocławia Razem

23 Selektywne zbieranie domowych odpadów opakowaniowych

24 Udział odp. opak. dom. z miast i odp. z infrastr. w ogólnej masie opak
Udział odp.opak. dom. z miast i odp. z infrastr. w ogólnej masie opak. w 2007 a wymag. recykling

25 Odpady biodegradowalne
WPGO dla Dolnego Śląska – w 1995 roku wytworzono łącznie ok. 366 tys. Mg odpadów biodegradowalnych (wg KPGO – ok. 345 tys. Mg) Odpady biodegradowalne: kuchenne i ogrodowe, zielone z terenów publicznych, papier i tektura opakowaniowe i nieopakowaniowe

26 Odpady biodegradowalne
Jednostkowe ilości odpadów komunalnych i biodegradowalnych w roku 1995 (obliczenie szacunkowe) miasta kg/Mrok, biodegr. 48 % kg/Mrok wsie kg/Mrok, biodegr. 30 % kg/Mrok  Dopuszczalne składowanie w 2010 roku 75 %, tj. miasta x 0,75 = 116 kg/M rok wsie x 0,75 = 35 kg/Mrok

27 Odpady biodegradowalne - przykład
Gmina miejsko wiejska, rok 1995 mieszkańców miasta i mieszkańców miejscowości wiejskich wytworzyło x x 47 = 3570 Mg odpadów biodegradowalnych Rok 2010 Gminny plan zakłada, że w roku prognozowane ilości odpadów biodegrad. wyniosą 200 kg/Mrok w miastach i 100 kg/Mrok na wsi. Dopuszcz. składowanie w 2010 roku: x 0,75 = 2678 Mg/rok Wymagany odzysk w 2010: x x 100 – 2678 = 2322 Mg/rok (46,4 % odpadów biodegr. wytworzonych w 2010)

28 Gospodarka odpadami biodegradowalnymi

29 Gospodarka odpadami biodegradowalnymi - 2006
Aktualnie – 4 instalacje biologiczne do przetwarzania odpadów biodegradowalnych o łącznej wydajności 22,0 tys. Mg/a (Lądek Zdrój, Ścięgny-Kostrzyca, Trzebień, Zgorzelec) Projektowane instalacje tys. Mg/a (Sulęcin) Łączna wydajność instalacji tys. Mg/a (optymistycznie) Po realizacji przyjętego poziomu selektywnego zbierania papieru (44,3 tys. Mg/a) oraz odpadów zielonych (9,7 Mg/a) do odzysku i/lub unieszkodliwiania pozostaje min. 49,0 tys. Mg/a Brakuje wydajności 49,0 – 32,0 = 17 tys. Mg/a

30 Odpady biodegradowalne – zmniejszenie składowania o 25 % w roku wariant optymistyczny – intensywne selektywne zbieranie

31 Odpady biodegradowalne – zmniejszenie składowania o 25 % w roku wariant optymistyczny – intensywne selektywne zbieranie Selekt. zbieranie: papieru opak. + nieopak.,odp. zielon., kuch.+ogrod ,4% odp. biodegrad. (2010) Pozostałe 48,6% odp. biodegr. (2010) przekracza o 15% dopuszczalną ilość do składowania (75% roku 1995) Konieczne zwiększenie selektywnego zbierania odp. zielonych z 50% do 75% (2010) papieru opak. z 54% do 65% (2010) Nie potrzeba dodatk. przeróbki odpadów pozostałych, konieczne są instalacje tylko dla odpadów selektywnie zbieranych

32 Odpady biodegradowalne – zmniejszenie składowania o 25 % w roku wariant pesymistyczny – selekt. zbier. bez odp. kuch.+ogrod.

33 Odpady biodegradowalne – zmniejszenie składowania o 25 % w roku wariant pesymistyczny – selekt. zbier. bez odp. kuch.+ogrod. Selekt. zbieranie: papieru opak. + nieopak.,odp. zielon., ,7% odp. biodegrad. (2010) Pozostałe 71,3% odp. biodegr. (2010) przekracza o 70% dopuszczalną ilość do składowania (75% roku 1995) Konieczna jest dodatkowa przeróbka mechaniczno-biologiczna lub termiczna odpadów zmieszanych pozostałych po selektywnym zbieraniu

34 Wnioski konieczna jest koordynacja gospodarki odpadami na poziomie województwa samorządowego, realizowanych jest zbyt mało instalacji przetwarzania odpadów – wnioski o dofinanso-wanie dotyczą głównie rozbudowy składowisk, nie będą osiągnięte wymagane poziomy redukcji składowania odpadów biodegradowalnych w roku 2006, zagrożone są także cele na rok 2010, zagrożone jest osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych w 2007 roku,

35 Wnioski poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych jest bardzo niski, nawet przy wysokiej gęstości rozstawienia pojemników, w 2003 r. udział opakowaniowych odpadów domowych w wypełnieniu poziomu recyklingu na Dolnym Śląsku wynosił tylko ok. 12 %, czas na poważne wsparcie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych przez wytwórców odpadów (zwiększone wpływy z opłat recyklingowych i produktowych)

36 Ocena oddziaływania na środowisko, OOŚ
Podstawy prawne OOŚ Dyrektywa OOŚ – 85/337/EWG Dyrektywa Siedliskowa – 92/43/EWG Dyrektywa Ptasia – 79/409/EWG Ustawa Prawo ochrony środowiska (UPoś) – zmiany 28 lipca 2005 Rozp. RM z w sprawie rodzajów przedsięwzięć..,. zmienione w dn Rozporządzenie OOŚ Ustawa z o ochronie przyrody (UoP) Ustawy: O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo wodne, inne

37 Wytyczne OOŚ Wytyczne odnośnie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności Sierpień 2005

38 Wymagane główne elementy OOŚ
Przeprowadzenie procedury tzw. screeningu Zgodność treści raportu OOŚ z wymaganiami UPoś Opiniowanie przedsięwzięcia przez organy ochr. środowiska Przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem Przeprowadzenie postępowania OOŚ w kontekście transgranicznym – jeśli jest wymagane Określenie przez organ wydający decyzję w jaki sposób uwzględnił opinie (3) i wyniki konsultacji społecznych (4) Wskazanie czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na gatunki i siedliska Natura 2000 i czy zostało przeprowadzone stosowne postępowanie w tej sprawie

39 Procedura screeningu

40 Podział przedsięwzięć do raportu OOŚ
Przedsięwzięcia, mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu OOŚ jest obligatoryjne (przedsięwzięcia z grupy I) Przedsięwzięcia, mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu OOŚ może być wymagane (przedsięwzięcia z grupy II) Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, nie będące przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionymi w rozporządzeniu OOŚ (przedsięwzięcia z grupy III)

41 Rodzaje przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami
Grupa I instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych. składowiska odpadów, niewymienione w pkt. 1, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę. instalacje – z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybactwa,łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych iż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu odpadów

42 Rodzaje przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami
Grupa I c.d. 4. Stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów. 5. Punkty demontażu odpadów, a także zakłady przetwarzania odpadów z nich powstałych. 6. Bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze lub składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 7. Instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi.

43 Rodzaje przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami
Grupa II Punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu. Instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, (niewymienione w przedsięwzięciach, dla których raport jest obowiązkowy). Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów (niewymienione w przedsięwzięciach, dla których raport jest obowiązkowy).

44 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wymagana dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (rozp. OOŚ) lub inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie będącej przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko Wydanie decyzji musi być poprzedzone postępowaniem w sprawie oddziaływania na środowisko, które przeprowadza się jednokrotnie dla tego samego przedsięwzięcia

45 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Oderwanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych od decyzji inwestycyjnych (o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę). Postępowanie OOŚ musi być przeprowadzone przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, pozwolenia wodnoprawnego, ustaleniu lokalizacji autostrady lub drogi krajowej, a także przed dokonaniem zgłoszenia na prowadzenie robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub inwestycji mogącej oddziaływać na obszar Natura 2000.

46 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a inne decyzje w procesie inwestycyjnym
Nie ma konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed decyzją ustalającą warunki zabudowy lub decyzją o lokalizacji celu publicznego Decyzje nie mogą być jednak sprzeczne ze sobą Decyzja o warunkach zabudowy „zastępuje” miejscowy plan zagosp. przestrz. – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma być zgodna z planem wskazane jest przeprowadzenie postępowania OOŚ po ustaleniu warunków zabudowy, Biorąc pod uwagę konieczność oceny wariantów przedsięwzięcia, zwłaszcza inwestycji mogących oddziaływać na obszary Natura 2000 – uzasadnione jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla ustalonej lokalizacji po przeprowadzeniu postępowania OOŚ dla wariantowych lokalizacji

47 Zapytanie o zakres raportu OOŚ
Dla przedsięwzięć grupy I – obligatoryjne, gdy mogą wystąpić oddziaływania transgraniczne Dla przedsięwzięć grupy II – obligatoryjne zapytanie o obowiązek wykonania raportu i jego zakres Do zapytania dołączona jest informacja o planowanym przedsięwzięciu

48 Projekty mogące oddziaływać na obszary Natura 2000
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 jako element OOŚ przedsięwzięć grupy I i II (mogących znacząco oddziaływać na środowisko) Odrębny rozdział raportu OOŚ poświęcony oddziaływaniu na obszar Natura 2000 Nacisk na wariantowanie (lokalizacji, rozwiązań technicznych, harmonogramu robót itp.) Odrębne postępowanie w sprawie oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 dla przedsięwzięć grupy III (nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

49 Streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym
Ważny jest układ i zakres streszczenia raportu – powinien odzwierciedlać zakres całego raportu, obejmować podsumowanie każdego rozdziału raportu i odpowiadać każdemu elementowi raportu OOŚ, a w szczególności: Opis projektu, lokalizacja, wielkość projektu, Opis działań w celu zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań na środowisko, Dane dla określenia prawdopodobnego oddziaływania projektu na środowisko, jego główne elementy, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami, Opis przeanalizowanych rozwiązań wariantowych i uzasadnienie wybranego rozwiązania, Inne niezbędne informacje specyficzne dla projektu.

50 Obszary Natura 2000 – Dolny Ślask
Lista potencjalnych obszarów Natura 2000 strony_tematyczne/natura 2000

51 Obszary Natura 2000 – Dolny Śląsk

52 Studium Wykonalności Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie systemów ochrony ziemi Instytucja zarządzająca ZPORR

53 Studium Wykonalności - wytyczne
Jednolita metodologia Wykazanie zgodności projektu z planami gospodarki odpadami i innymi dokument. strateg. Udokumentowanie właściwych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych Wariant bazowy (odniesienia) – stan systemu w wyniku zaniechania realizacji projektu Analiza efektywności kosztowej projektu

54 Studium Wykonalności - zakres
Wnioski – podsumowanie projektu w języku niespecjalistycznym Definicja projektu – opis przedmiotu projektu Charakterystyka projektu 3.1. Podstawowe informacje (tytuł, lokalizacja projektu) 3.2. Polityka rządowa / regionalna - makroekonomiczny kontekst projektu (strategie rozwoju, plany gospodarki odpadami, inne dokumenty strategiczne) 3.3. Otoczenie społeczno-gospodarcze projektu 3.4. Zidentyfikowane problemy, które zostaną rozwiązane w wyniku realizacji projektu

55 Studium Wykonalności - zakres
3.5. Logika interwencji - cele projektu, oddziaływanie projektu, komplementarność z innymi działaniami i projektami, rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu przez Beneficjenta produkty – materialny efekt realizacji projektu (powierzchnia składowiska, wydajność kompostowni itp.) 3.6. Analiza instytucjonalna – beneficjenci bezpośredni i pośredni, instytucje i osoby zaangażowane w projekt, podział odpowiedzialności Wykazanie zdolności organizacyjnej beneficjenta do wdrożenia projektu Wykazanie trwałości projektu – zdolności organizacyjnej i finansowej beneficjenta do utrzymania projektu przez min. 5 lat. 3.7. Analiza prawna wykonalności inwestycji (np. tytuł prawny do gruntu, obiektów itp.)

56 Studium Wykonalności - zakres
4. Analiza techniczna i/lub technologiczna 4.1. Składowiska odpadów powierzchnia, pojemność geometryczna i chłonność zależna od stopnia zagęszczenia odpadów charakterystyka techniczna, zgodność z wymaganiami BAT odgazowanie, wykorzystanie gazu, warunki ekonomiczne warunki lokalizacyjne, oddziaływanie na środowisko warunki eksploatacji, monitoringu, kontroli składowiska sposób zamknięcia, rekultywacji, monitoringu w fazie poeksploatacyjnej

57 Studium Wykonalności - zakres
4.2. Kompostownie selektywne zbieranie czystych frakcji odpadów do kompostowania rozwiązania techniczne kompostowania jakość kompostu i warunki jego zbytu i wykorzystania 4.3. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów ilości i rodzaje przetwarzanych odpadów rozwiązania techniczne mechanicznego sortowania, biologicznej stabilizacji, ewent. wytwarzania paliwa zastępczego jakość produktów, pozostałości, zbyt, odzysk, unieszkodliwianie, elastyczność rozwiązań, ryzyko techniczne, itp.

58 Studium Wykonalności - zakres
4.4. Stacje przeładunkowe odpadów liczba i lokalizacje stacji przeładunkowych analiza optymalizacyjna transportu odpadów uwzględniająca ilości odpadów, odległości transportu, rodzaje pojazdów, trasy zabezpieczenie środowiska, warunki bhp załogi, itp. 4.5. Selektywne zbieranie i sortowanie odpadów ilości i rodzaje odpadów do selektywnego zbierania, liczba i typy pojemników, sposób ich opróżniania, ilości i rodzaje sortowanych odpadów, wydajność sortowni, rozwiązania techniczne sortowni (linie sortowania, urządzenia), jakość sortowanych odpadów, możliwości zbytu

59 Studium Wykonalności - zakres
4.6. Instalacje termiczne rodzaj instalacji (piece rusztowe, fluidalne, zgazowanie itp.) ilości i rodzaje spalanych odpadów, ew. selekcja odpadów ocena ilości i jakości, postępowanie z pozostałościami, sprawność, elastyczność, awaryjność, bezpieczeństwo instalacji, metody i skuteczność ograniczania emisji do środowiska, ocena nowoczesności rozwiązań technicznych 4.7. Likwidacja dzikich składowisk ocena zagrożeń i emisji ze składowisk do środowiska, sposoby likwidacji, zamknięcia i rekultywacji składowisk, ostateczne zagospodarowanie zrekultywowanych terenów.

60 Studium Wykonalności - zakres
4.8. Opis wariantowych rozwiązań, analiza opcji zgodność rozwiązań z hierarchią postępowania z odpadami, ocena alternatywnych lokalizacji projektu, analiza wariantowych rozwiązań technologicznych i technicznych projektowanych instalacji, porównanie korzyści środowiskowych alternatywnych rozwiązań, analiza opcji.

61 Studium Wykonalności - zakres
5. Zagadnienia specyficzne charakterystyka ilościowa i jakościowa odpadów (aktualne wyniki badań ilości i składu surowcowego oraz chemicznego odpadów komunalnych i innych), ocena rynku odbioru surowców wtórnych, kompostu, paliwa zastępczego, energii z odpadów, polityka cenowa, warunki dostaw ocena wartości rezultatu projektu (ilość odpadów przetwarzanych, odzyskanych, unieszkodliwianych i składowanych, zmniejszenie masy i objętości odpadów, zmiana klasyfikacji odpadów, powierzchnie terenów zrekultywowanych itp.)

62 Studium Wykonalności - zakres
6. Analiza finansowa 6.1. Nakłady inwestycyjne 6.2. Źródła finansowania, podstawowe parametry kredytów 6.3. Program sprzedaży (przychody ze sprzedaży surowców, energii, kompostu, paliw zastępczych, polityka cenowa, opłata dla mieszkańców akceptowana społecznie, program sprzedaży) 6.4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych systemu przed i po zakończeniu projektu 6.5. Rachunek zysków i strat projektu 6.6. Rachunek przepływów pieniężnych po zakończeniu projektu 6.7. Zmiana przepływów pieniężnych w wyniku realizacji projektu

63 Studium Wykonalności - zakres
7. Analiza ekonomiczna – analiza efektywności kosztowej 7.1. Wskaźnik efektywności kosztowej (WEK) WEK = średnioroczna miara rezultatu / średnioroczny koszt Średnioroczna miara rezultatu – bezpośredni efekt ekologiczny (ocena sprawności systemu) E Średnioroczny koszt – roczny koszt operacyjny wraz z amortyzacją

64 Studium Wykonalności - zakres
7.2. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych projektu Koszty i korzyści innych beneficjentów poza inwestorem możliwe do wyrażenia w wartościach pieniężnych (koszty i przychody innych podmiotów), Koszty i korzyści społeczne niemierzalne w wartościach pieniężnych (np. poprawa stanu środowiska) Liczba nowych miejsc pracy, przewidywany okres pracy

65 Studium Wykonalności - zakres
7.3. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki produktu – np. objętość składowiska (Mg), wydajność kompostowni (Mg/a) Wskaźniki efektywności produktu – nakłady/objętość składowiska (PLN/Mg), nakłady/wydajność kompostowni (PLN/Mg/a) Wskaźniki rezultatu – np. wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie (Mg/a), zmniejszenie masy odpadów (Mg/a) Wskaźniki efektywności rezultatu – nakłady/ wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie (PLN/Mg/a)

66 Wskaźniki produktu dla działania 1.2

67 Wskaźniki produktu dla działania 1.2

68 Wskaźniki rezultatu dla działania 1.2.

69 Wskaźniki rezultatu dla działania 1.2.

70 Studium Wykonalności - zakres
7.3. Analiza wskaźnikowa – c.d. Wskaźniki oddziaływania, np. poprawa stanu środowiska naturalnego, liczba utworzonych miejsc pracy Wskaźniki oceny efektów oddziaływania, nakłady inwestycyjne/liczba utworzonych miejsc pracy, nakłady inwestycyjne/efekt poprawy stanu środowiska

71 Wskaźniki oddziaływania dla działania 1.2.

72 Studium Wykonalności - zakres
8. Analiza oddziaływania na środowisko Streszczenie i wnioski z raportu OOŚ 8.1. Bezpośredni efekt ekologiczny E = ΣOo x Wo – ΣO1 x W1 Oo – ilość odpadów poddanych odzyskowi/unieszkodliwianiu, Mg/a O1 – ilość odpadów pozostałych po odzysku/unieszkodliwianiu, Mg/a Wo, W1 – współczynnik szkodliwości odpadów przed i po odzysku /unieszkodliwianiu Wo = 0,11, W1 = 0,10 dla odpadów obojętnych, Wo = 0,5, W1 = 0,45 dla odp. inne niż niebezp. i oboj., Wo = 5,0, W1 = 4,5 dla odp. niebezp.

73 Przykłady obliczeń bezpośredniego efektu ekologicznego
Projektowana spalarnia będzie unieszkodliwiać Mg/rok zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych W wyniku spalania powstanie: Mg/rok żużli o kodzie (odpad inny niż niebezpieczny i obojętny) 1000 Mg/rok popiołów lotnych zawierających substancje niebezpieczne ( *) 1500 Mg/rok złomu żelaznego ( ) – odpad obojętny E = x 0,50 – ( x 0, x 4, x 0,10) =

74 Przykłady obliczeń bezpośredniego efektu ekologicznego
Projektowana kompostownia będzie przetwarzać (poddawać recyklingowi) Mg/rok selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych o kodzie W wyniku kompostowania powstanie: 4000 Mg/rok kompostu - produkt procesu recyklingu organicznego 500 Mg/rok mineralnych pozostałości po kompostowaniu (szkło, kamienie, itp.) – ( lub ) – odpad obojętny 500 Mg/rok kompostu nie nadającego się do wykorzystania ( ) – odpad inny niż niebezpieczny i obojętny E = x 0,50 – (500 x 0, x 0,45) = 4725

75 Kryteria oceny merytorycznej i technicznej
Lp. Kryteria Tak Nie I Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu II Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu III Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie IV Zasadność i odpowiednia wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu V Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami w załącznikach

76 Kryteria oceny merytorycznej i technicznej
Waga Maks. suma punktów Formularz Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska 4 16 D6/SW Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza ZPORR, FS 1 D7/SW Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna 2 8 D10/SW Efektywność kosztowa projektu SW Poprawność wskaźników E2/SW

77 Kryteria oceny merytorycznej i technicznej c.d.
Waga Maks. suma punktów Formularz Wykonalność techniczna 1 4 SW Kompleksowe projekty, w tym realizowane przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego 2 8 D9 Maksymalna liczba punktów 60

78 Kryteria oceny merytorycznej i technicznej c.d.
Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska Zgodność z Krajowym i Regionalnym Planem Gospodarki Odpadami: Projekt obsługujący Powyżej M pkt. Od do M 3 pkt. Od do M 2 pkt. Poniżej M 1 pkt.

79 Życzymy powodzenia w staraniach o uzyskanie projektu w ramach ZPORR
I to już koniec … Dziękujemy za uwagę Życzymy powodzenia w staraniach o uzyskanie projektu w ramach ZPORR


Pobierz ppt "Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekty z zakresu gospodarki odpadami Szkolenie dla potencjalnych projektodawców Krystyna Lesz,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google