Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska polityka spójności w Polsce w Polsce w latach 2007 – 2013 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska polityka spójności w Polsce w Polsce w latach 2007 – 2013 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Europejska polityka spójności w Polsce w Polsce w latach 2007 – 2013 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Cel Strategii Lizbońskiej uczynienie z Unii Europejskiej do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju z większą liczbą lepszych miejsc pracy gospodarki świata Szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie, Marzec 2000 r. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007-2013 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

4 Czym są SWW? Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności stanowią dokument strategiczny wyznaczający kierunki realizacji polityki spójności UE w latach 2007-2013, Identyfikują obszary, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej, Stanowią podstawę dla przygotowania przez państwa członkowskie krajowych dokumentów, tj. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) oraz programów operacyjnych. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

5 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Priorytety: Poprawa atrakcyjności miast i regionów UE poprzez zwiększanie dostępności, zapewnianie odpowiedniej jakości usług oraz inwestycje w potencjał regionalny i środowiskowy, Promowanie innowacji, przedsiębiorczości i rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez prace badawczo-rozwojowe oraz technologie informacyjne i komunikacyjne, Tworzenie lepszych miejsc pracy i większej ich liczby. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

6 Wytyczna 1 Wytyczna 1 Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii w Europie MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

7 Wytyczna 2 Wytyczna 2 Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w badania i rozwój technologiczny (BRT) Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości Promowanie społeczeństwa informacyjnego Poprawa dostępu do finansowania Strategiczne Wytyczne Wspólnoty MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

8 Wytyczna 3 Wytyczna 3 Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji Zdolności administracyjne Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

9 Dokumenty polityki spójności MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

10 Dokumenty polityki spójności MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

11 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29.11.2006r. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

12 Strategia Rozwoju Kraju to: podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety rozwoju społeczno- gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

13 Z analizy sytuacji społ.- gosp. wynika, że Polska pozostaje w grupie najuboższych państw UE. WNIOSEK: Dlatego celem jest zmniejszenie dystansu rozwojowego Polski wobec UE. Przykład: Po co utworzono SRK ? Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

14 Odniesienie Strategii do Wojew. Dolnośląskiego Cel główny SRK: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski (tj. poszczególnych obywateli i rodzin) Cel główny SRWD: Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

15 Jak mierzony będzie cel? Poziom życia: wzrost dochodów, dostęp do edukacji i szkolnictwa, zatrudnienie i wydajność pracy, zdrowotność Jakość życia: poczucie bezpieczeństwa, dobra infrastruktura techniczna i społeczna, dobry stan środowiska przyrodniczego, udział w życiu demokratycznym, w kulturze, turystyce, wspólnocie lokalnej oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego Polityka państwa stawia na szybki oraz trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

16 Priorytety: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Budowa zintegrowanej wspólnoty, zasad współpracy i systemu bezpieczeństwa Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

17 Narodowa Strategia Spójności Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

18 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Cel strategiczny Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

19 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Cele

20 Przewidywane efekty europejskiej polityki spójności w Polsce w latach 2007 – 2013 Efekty makroekonomiczne: rozwój społeczno- gospodarczyrozwój społeczno- gospodarczy budowa trwałej pozycji konkurencyjnej Polski i poszczególnych regionówbudowa trwałej pozycji konkurencyjnej Polski i poszczególnych regionów Efekty rzeczowe: wzmocnienie sektora B+Rwzmocnienie sektora B+R rozwój infrastruktury: drogowej, kolejowej, ochrony środowiska, dydaktycznej, informatycznejrozwój infrastruktury: drogowej, kolejowej, ochrony środowiska, dydaktycznej, informatycznej zwiększenie zatrudnienia i kwalifikacji pracownikówzwiększenie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników wzrost inwestycjiwzrost inwestycji rozwój MSProzwój MSP rozwój turystykirozwój turystyki Efekty niemierzalne, społeczne: podwyższenie standardów działania administracji państwowej i jakości rządzenia zwiększenie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego społeczeństwa MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

21 Program operacyjny Instytucja Zarządzająca Instytucje Pośredniczące Instytucje Wdrażające PO Infrastruktura i Środowisko Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 626 PO Innowacyjna Gospodarka Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 37 PO Kapitał ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 1923 PO Rozwój Polski Wschodniej Departament Koordynacji Programów Regionalnych 1brak Regionalne Programy Operacyjne Urzędy Marszałkowskie brak PO Pomoc techniczna Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej brak NSRO 2007-2013 - System realizacji

22 Instytucja certyfikująca Minister Rozwoju Regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych Zadania Instytucji Certyfikującej realizowane są za pomocą komórki organizacyjnej - Departament Instytucji Certyfikującej - utworzonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, wchodzących w skład odrębnych pionów podległych innym Członkom Kierownictwa Ministerstwa. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich zadań w zakresie certyfikacji do Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę tzw. Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji na podstawie porozumienia. NSRO 2007-2013 - System realizacji MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

23 Komitety monitorujące Podstawą prawną powołania komitetów monitorujących są: przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 r. Komitetowi monitorującemu PO przewodniczy minister właściwy pełniący rolę instytucji zarządzającej, tj. Minister Rozwoju Regionalnego. Komitetowi monitorującemu RPO przewodniczy przedstawiciel właściwej instytucji zarządzającej RPO, tj. właściwego miejscowo zarządu województwa. NSRO 2007-2013 - System realizacji MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

24 Finansowanie rozwoju Polski 2007 -2013 mld euro Fundusze strukturalne /EFS, EFRR, FS/ 67,3 mld euro Dodatkowe środki: Europejski Fundusz Rolny ROW13,2 Europejski Fundusz Rybacki 0,7 mld euro Razem81,2 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

25 Programy operacyjne mld euro Regionalne Programy Operacyjne 16,6 mld euro PO Infrastruktura i Środowisko 27,9 PO Kapitał Ludzki 9,7 PO Innowacyjna Gospodarka 8,3 PO Rozwój Polski Wschodniej 2,3 PO Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej 0,7 PO Pomoc Techniczna 0,5 Rezerwy 1,3 mld euro Razem 67,3 mld euro Finansowanie rozwoju Polski 2007 -2013 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

26 Środki Unii Europejskiej na politykę spójności Unia Europejska (2000-2006) – 213,0 mld EUR Polska (2004-2006) – 12,8 mld EUR Unia Europejska(2007-2013) – 307,6 mld EUR Polska (2007-2013) – 67,3 mld EUR MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

27 Podział środków UE Podział środków UE na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i zasoby ludzkie 2004-2006, 2007-2013 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

28 Podział środków UE na programy operacyjne 2007 – 2013 (%) MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

29 Alokacja finansowa Programu: ok. 11,4 mld euro Środki UE (EFS) ok. 9,7 mld euro Wkład krajowyok. 1,7 mld euro Budżet PO Kapitał Ludzki MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

30 Cel główny PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel drugi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cele szczegółowe Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przeds. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cele PO Kapitał Ludzki

31 Budżet PO Infrastruktura i Środowisko Alokacja finansowa Programu: ok. 36,4 mld euro Środki UE (EFRR, FS) ok. 27,9 mld euro Wkład krajowyok. 8,5 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

32 Cel główny PO Infrastruktura i Środowisko Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Cel trzeci Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Cele PO Infrastruktura i Środowisko Cel piąty Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

33 Środki zaangażowane w realizację POIŚ PO Infrastruktura i Środowisko MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

34 PO Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Budżet Alokacja finansowa Programu: ok. 9,7 mld euro Środki UE (EFRR) ok. 8,3 mld euro Wkład krajowyok. 1,4 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

35 Cel główny PO IG Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o polskie przedsiębiorstwa Cel czwarty Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Cele szczegółowe Cele PO Innowacyjna Gospodarka Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

36 Osie priorytetowe w ramach PO IG Oś priorytetowa 1. – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa 8. – Pomoc techniczna MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

37 Alokacja na PO Innowacyjna Gospodarka w podziale na osie priorytetowe MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

38 PO Europejska Współpraca Terytorialna Budżet Alokacja finansowa Programu: ok. 0,8 mld euro Środki UE (EFRR) ok. 0,7 mld euro Wkład krajowyok. 0,1 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

39 PO Rozwój Polski Wschodniej Budżet Alokacja finansowa Programu: ok. 2,7 mld euro Środki UE (EFRR) ok. 2,3 mld euro Wkład krajowyok. 0,4 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

40 Regionalne Programy Operacyjne Budżet dla Dolnego Śląska Alokacja finansowa Programu: ok. 1,6 mld euro Środki UE (EFS) ok. 1,2 mld euro Wkład krajowyok. 0,4 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Europejska polityka spójności w Polsce w Polsce w latach 2007 – 2013 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google