Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska polityka spójności w Polsce w latach 2007 – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska polityka spójności w Polsce w latach 2007 – 2013"— Zapis prezentacji:

1 Europejska polityka spójności w Polsce w latach 2007 – 2013
MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Cel Strategii Lizbońskiej
„uczynienie z Unii Europejskiej do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju z większą liczbą lepszych miejsc pracy gospodarki świata” Szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie, Marzec 2000 r. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007-2013
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności decyzja rady (2006/702/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

4 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Czym są SWW? Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności stanowią dokument strategiczny wyznaczający kierunki realizacji polityki spójności UE w latach , Identyfikują obszary, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej,  Stanowią podstawę dla przygotowania przez państwa członkowskie krajowych dokumentów, tj. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) oraz programów operacyjnych. wytyczne dążą do zidentyfikowania obszarów, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategi Lizbońskiej MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

5 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
Priorytety: Poprawa atrakcyjności miast i regionów UE poprzez zwiększanie dostępności, zapewnianie odpowiedniej jakości usług oraz inwestycje w potencjał regionalny i środowiskowy, Promowanie innowacji, przedsiębiorczości i rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez prace badawczo-rozwojowe oraz technologie informacyjne i komunikacyjne, Tworzenie lepszych miejsc pracy i większej ich liczby. Priorytet 3 tworzenie lepszych miejsc pracy oraz większej ich liczby poprzez zainteresowanie większej ilości osób zdobyciem zatrudnienia, działalnością gospodarczą, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

6 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
Wytyczna 1 Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii w Europie MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

7 Wytyczna 2 Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Wytyczna 2 Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w badania i rozwój technologiczny (BRT) Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości Promowanie społeczeństwa informacyjnego Poprawa dostępu do finansowania Realizacja celów Wspólnoty, polegających na zapewnieniu wzrostu i tworzeniu nowych miejsc pracy, będzie wymagać zmian strukturalnych w gospodarce w kierunku działalności opartej na wiedzy. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

8 Wytyczna 3 Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Wytyczna 3 Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji Zdolności administracyjne Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

9 Dokumenty polityki spójności
MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

10 Dokumenty polityki spójności
MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

11 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Strategia Rozwoju Kraju dokument przyjęty przez Radę Ministrów r. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

12 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Strategia Rozwoju Kraju to:
podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

13 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Po co utworzono SRK ?
Z analizy sytuacji społ.- gosp. wynika, że Polska pozostaje w grupie najuboższych państw UE. WNIOSEK: Dlatego celem jest zmniejszenie dystansu rozwojowego Polski wobec UE. Przykład:    Wizja regionu w zapisana w dok. Brzmi: Tzn. regionemcharakteryzującym się wysokim stopniem rozwoju społeczno-gospodarczego. Odgrywa b.dużą rolę w gospodarce / Pobudza działalność gospodarczą. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

14 Odniesienie Strategii do Wojew. Dolnośląskiego
Cel główny SRK: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski (tj. poszczególnych obywateli i rodzin) Cel główny SRWD: Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

15 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Jak mierzony będzie cel? Poziom życia: wzrost dochodów, dostęp do edukacji i szkolnictwa, zatrudnienie i wydajność pracy, zdrowotność Jakość życia: poczucie bezpieczeństwa, dobra infrastruktura techniczna i społeczna, dobry stan środowiska przyrodniczego, udział w życiu demokratycznym, w kulturze, turystyce, wspólnocie lokalnej oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego Polityka państwa stawia na szybki oraz trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

16 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Priorytety: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Budowa zintegrowanej wspólnoty, zasad współpracy i systemu bezpieczeństwa Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

17 Narodowa Strategia Spójności Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

18 Narodowa Strategia Spójności (NSRO)
Cel strategiczny Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

19 Narodowa Strategia Spójności (NSRO)
Cele Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

20 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Przewidywane efekty europejskiej polityki spójności w Polsce w latach 2007 – 2013 Efekty makroekonomiczne: rozwój społeczno- gospodarczy budowa trwałej pozycji konkurencyjnej Polski i poszczególnych regionów Efekty rzeczowe: wzmocnienie sektora B+R rozwój infrastruktury: drogowej, kolejowej, ochrony środowiska, dydaktycznej, informatycznej zwiększenie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników wzrost inwestycji rozwój MSP rozwój turystyki Efekty niemierzalne, społeczne: podwyższenie standardów działania administracji państwowej i jakości rządzenia zwiększenie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego społeczeństwa MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

21 NSRO 2007-2013 - System realizacji
Program operacyjny Instytucja Zarządzająca Instytucje Pośredniczące Instytucje Wdrażające PO Infrastruktura i Środowisko Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 6 26 PO Innowacyjna Gospodarka Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 3 7 PO Kapitał ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 19 23 PO Rozwój Polski Wschodniej Regionalnych 1 brak Regionalne Programy Operacyjne Urzędy Marszałkowskie PO Pomoc techniczna Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

22 NSRO 2007-2013 - System realizacji
Instytucja certyfikująca Minister Rozwoju Regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych Zadania Instytucji Certyfikującej realizowane są za pomocą komórki organizacyjnej - Departament Instytucji Certyfikującej - utworzonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, wchodzących w skład odrębnych pionów podległych innym Członkom Kierownictwa Ministerstwa. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich zadań w zakresie certyfikacji do Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę tzw. Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji na podstawie porozumienia. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

23 NSRO 2007-2013 - System realizacji
Komitety monitorujące Podstawą prawną powołania komitetów monitorujących są: przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata r. Komitetowi monitorującemu PO przewodniczy minister właściwy pełniący rolę instytucji zarządzającej, tj. Minister Rozwoju Regionalnego. Komitetowi monitorującemu RPO przewodniczy przedstawiciel właściwej instytucji zarządzającej RPO, tj. właściwego miejscowo zarządu województwa. MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

24 Finansowanie rozwoju Polski 2007 -2013
Fundusze strukturalne /EFS, EFRR, FS/ 67,3 mld euro Dodatkowe środki: Europejski Fundusz Rolny ROW 13,2 Europejski Fundusz Rybacki ,7 Razem ,2 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

25 Finansowanie rozwoju Polski 2007 -2013
Programy operacyjne Regionalne Programy Operacyjne 16,6 mld euro PO Infrastruktura i Środowisko ,9 PO Kapitał Ludzki ,7 PO Innowacyjna Gospodarka ,3 PO Rozwój Polski Wschodniej ,3 PO Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej ,7 PO Pomoc Techniczna ,5 Rezerwy ,3 Razem ,3 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

26 Środki Unii Europejskiej na politykę spójności
Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Polska ( ) – 12,8 mld EUR Unia Europejska( ) – 307,6 mld EUR Polska ( ) – 67,3 mld EUR MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

27 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Podział środków UE na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i zasoby ludzkie , MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

28 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Podział środków UE na programy operacyjne 2007 – (%) MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

29 MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
PO Kapitał Ludzki Budżet Alokacja finansowa Programu: ok. 11,4 mld euro Środki UE (EFS) ok. 9,7 mld euro Wkład krajowy ok. 1,7 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

30 Cele PO Kapitał Ludzki Cel główny PO KL Cele szczegółowe
Cel drugi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel główny PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przeds.

31 PO Infrastruktura i Środowisko Budżet
Alokacja finansowa Programu: ok. 36,4 mld euro Środki UE (EFRR, FS) ok. 27,9 mld euro Wkład krajowy ok. 8,5 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

32 Cele PO Infrastruktura i Środowisko
Cel trzeci Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Cel piąty Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cel główny PO Infrastruktura i Środowisko Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

33 PO Infrastruktura i Środowisko
Środki zaangażowane w realizację POIŚ MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

34 PO Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Budżet
Alokacja finansowa Programu: ok. 9,7 mld euro Środki UE (EFRR) ok. 8,3 mld euro Wkład krajowy ok. 1,4 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

35 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Cele PO Innowacyjna Gospodarka Cel czwarty Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Cel główny PO IG Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o polskie przedsiębiorstwa Cele szczegółowe Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

36 Osie priorytetowe w ramach PO IG
Oś priorytetowa 1. – Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa 8. – Pomoc techniczna MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

37 Alokacja na PO Innowacyjna Gospodarka w podziale na osie priorytetowe
MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

38 PO Europejska Współpraca Terytorialna Budżet
Alokacja finansowa Programu: ok. 0,8 mld euro Środki UE (EFRR) ok. 0,7 mld euro Wkład krajowy ok. 0,1 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

39 PO Rozwój Polski Wschodniej Budżet
Alokacja finansowa Programu: ok. 2,7 mld euro Środki UE (EFRR) ok. 2,3 mld euro Wkład krajowy ok. 0,4 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

40 Regionalne Programy Operacyjne Budżet dla Dolnego Śląska
Alokacja finansowa Programu: ok. 1,6 mld euro Środki UE (EFS) ok. 1,2 mld euro Wkład krajowy ok. 0,4 mld euro MIROSŁAWA KWIATEK – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Europejska polityka spójności w Polsce w latach 2007 – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google