Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych dla beneficjentów RPO WP Październik 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych dla beneficjentów RPO WP Październik 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych dla beneficjentów RPO WP
Październik 2011 r.

2 Akty prawne związane z zamówieniami publicznymi
AKTY RANGI USTAWOWEJ USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY  USTAWA z dnia 8 listopada 2000 r. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH  USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE  USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. O GWARANCJI ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE 

3 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH  USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ  USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. O CENACH USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI  USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH.  USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY  USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH  USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
ROZPORZĄDZENIA - PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego  Obowiązuje od dnia 5 lipca 2006 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Nr 120 poz. 820  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 2011 r. nr 96, poz. 559  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych  Obowiązuje od dnia 24 października 2008 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 22 października 2008 r. Nr 188, poz. 1153  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  Obowiązuje od dnia 12 października 2007 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1327  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Obowiązuje od dnia 12 października 2006 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z 2007 r. Nr 128 poz. 886  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej  Obowiązuje od dnia 12 października 2007 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z 2007 r. Nr 128 poz. 885 

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2011 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  Obowiązuje od dnia 30 grudnia 2009 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. Nr 224, poz. 1795  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Obowiązuje od 24 października 2008 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. z 2008r. Nr 188, poz. 1154  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.  Miejsce publikacji: Dz. U. Nr 224, poz. 1796  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych.  Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2004 r.  miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 26 marca 2004 r. Nr 49, poz. 470  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania  Obowiązuje od dnia 9 października 2007 r.  miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 29 marca 2004 r. Nr 175, poz. 1226 

6 Art. 3. 1. PZP Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50 % lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;

7 4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) finansują je w ponad 50 % lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;

8 Art. 4. PZP Ustawy nie stosuje się do: 1) zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie, b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień, c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień; 2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych, g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych;

9 5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi; 6) (uchylony); 7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz i Nr 223, poz oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania. 3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

10 2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: – prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, c) (1) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w części dotyczącej: - otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji kredytowej;

11 3) zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, b) usługi Narodowego Banku Polskiego, c) (uchylona), d) (uchylona), e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności, f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, h) zakup czasu antenowego, i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;

12 4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony); 5) zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa; 5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw;

13 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro;

14 9) (uchylony); 10) zamówień, których głównym celem jest: a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej; 11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego, 12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 13) (3) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji, c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

15 Ustawy nie stosuje się do:
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro;

16 Wytyczne IZ RPO

17 http://www. wrota. podkarpackie

18 Wytyczne IZ RPO Preambuła wytycznych
Na podstawie art. 44 ust. 3 oraz art. 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art.3 oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustala się, co następuje: Art. 44. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w: 1) ustawie budżetowej; 2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego; 3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepi-sami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założo-nych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

19 Wytyczne IZ RPO Preambuła wytycznych
Na podstawie art. 44 ust. 3 oraz art. 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art.3 oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustala się, co następuje: Art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: 1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu państwa następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów; 2) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem, o którym mowa w art. 147 ust. 1; 3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakła-dów; 4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do organizacji pozarządowych - z odpowiednim zastosowa-niem art. 43 i art. 151.

20 Wytyczne IZ RPO Rozdział I
1. Niniejsze Wytyczne stosuje się w przypadku: udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro przez podmioty w stosunku, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych; Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro -dotyczy zarówno podmiotów zobowiązanych do stosowania, jak i nie stosujących ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamówienia powinny być udzielane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

21 Wytyczne IZ RPO Rozdział I
3.1 Ciężar dowodu, że wymogi określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione leży po stronie Beneficjenta. Oznacza to, że Beneficjent, który nie jest wymieniony w art. 3 oraz nie jest zobowiązany na podstawie art. 4 pkt 8 do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinien zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które potwierdzą, że dokonane w ramach projektu wydatki były ponoszone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

22 Wytyczne IZ RPO Rozdział I
3.2 W odniesieniu do podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jednakże które w sposób dobrowolny zastosowały procedury udzielania zamówień publicznych określone w ustawie Pzp – ocena prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia dokonywana będzie nie w oparciu o rygory wynikające z ustawy Pzp, lecz odbywać się będzie na podstawie zasad określonych niniejszymi Wytycznymi.

23 Wytyczne IZ RPO Rozdział I
4. Beneficjent musi zachować formę pisemną przeprowadzanych procedur. 5. Zamówienia udziela się w formie pisemnej umowy/zamówienia (nie dotyczy zamówień określonych w pkt. 18). Beneficjent powinien określić termin realizacji umowy i ewentualne kary za niedotrzymanie warunków umowy. 6. W przypadku robót budowlanych wartość szacunkową zamówienia ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego/wyceny robót. 7. Oferta na roboty budowlane ma zawierać kosztorys ofertowy/wycenę robót. 8. Beneficjent określając wartość szacunkową zamówienia w przypadku dostaw lub usług, może przyjąć za podstawę wyceny oferty zawarte na stronach internetowych, w katalogach, cennikach, folderach, itp. 9. Beneficjent nie może dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania odpowiednich zapisów niniejszych Wytycznych. 10. Jeżeli wewnętrzne zasady stosowane przez Beneficjenta przy udzielaniu zamówień są bardziej rygorystyczne, wówczas Beneficjent może stosować swoje zasady w takim zakresie w jakim są one bardziej rygorystyczne od niniejszych Wytycznych

24 Wytyczne IZ RPO Rozdział II
Rozdział II. Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty Euro przez podmioty w stosunku, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 11. Wymogi z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych mogą zostać spełnione przez Beneficjenta poprzez zastosowanie trybu przetargu, o którym mowa w art. 70 ze znaczkiem 1 – 70 ze znaczkiem 5 ustawy Kodeks Cywilny, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę udzielania zamówień. 12. Instytucja Zarządzająca nie wyklucza zastosowania innych procedur spełniających wymogi określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Jako minimalne warunki udzielania zamówień uznaje się zapisy zawarte w punktach niniejszych Wytycznych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad: przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji oraz dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego projektu

25 Wytyczne IZ RPO Rozdział II
13. Zasada przejrzystości, o której mowa w pkt. 12 polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji, umożliwiającego otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur. Decyzja o wyborze środków upublicznienia informacji o zamówieniach należy do Beneficjenta. Do powszechnie stosowanych środków publikacji wymienionych w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dot. prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (dostępny na stronie: należą: Internet (zalecane przez IZ RPO WP), gazety o zasięgu krajowym lub regionalnym lub publikacje specjalistyczne, lokalne środki publikacji takie jak lokalne gazety, biuletyny informacji miejskiej, tablice ogłoszeń.

26 Wytyczne IZ RPO Rozdział II
W trakcie dokonywania wyboru środków upublicznienia informacji o zamówieniach Beneficjent powinien kierować się oceną znaczenia zamówienia w kategoriach rynku, w szczególności w świetle jego przedmiotu, wartości i zwyczajowych praktyk przyjętych w danym sektorze. Ogłoszenie takie może być ograniczone do krótkiego opisu podstawowych informacji dotyczących zamówienia oraz sposobu jego udzielenia wraz z zaproszeniem do skontaktowania się z podmiotem zamawiającym w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zamówienia, które później pozwolą podmiotowi zamawiającemu właściwie porównać i ocenić wszystkie otrzymane oferty. Jeżeli jest to konieczne, ogłoszenie może być uzupełnione dodatkowymi informacjami udostępnianymi w Internecie lub też na wniosek złożony u podmiotu zamawiającego.

27 Wytyczne IZ RPO Rozdział III
Rozdział III. Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro- dotyczy zarówno podmiotów zobowiązanych do stosowania, jak i nie stosujących ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jej przepisów nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Zamówienia te powinny być udzielane jednak zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 15. Zlecanie zamówienia następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, przez: - skierowanie zapytania ofertowego o identycznej treści, do co najmniej 3 wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych, - skierowanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców (np. ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia). W takim przypadku konieczne jest przedstawienie przez beneficjenta uzasadnienia skierowania zapytania ofertowego do mniejszej niż 3 liczby wykonawców.

28 Wytyczne IZ RPO Rozdział III
16. Zapytanie ofertowe powinno co najmniej określać przedmiot zamówienia, termin składania ofert, kryteria oceny ofert i termin realizacji zamówienia. 17. Zapytania ofertowe powinny być przekazywane w formie pisemnej (list polecony lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), elektronicznej, faksem lub osobiście, przy zachowaniu dowodów nadania/przekazania. 18. Podczas udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro- Instytucja Zarządzająca nie wyklucza zastosowania innych procedur spełniających wymogi określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony uczciwej konkurencji, unikania konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego projektu – np. poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku – tj. porównanie cenników, katalogów itp., które wraz z „Opisem udzielonego zamówienia” (wypełnionym w zakresie pkt. 1-6 i 19) powinny być przechowywane przez Beneficjenta.

29 Wytyczne IZ RPO Rozdział IV
Rozdział IV. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia 19. Beneficjent udzielający zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych jest zobowiązany do sporządzenia „Opisu udzielonego zamówienia” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. 20. Całość dokumentacji (bez względu na wynik i zastosowane procedury) Beneficjent przechowuje na zasadach wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie projektu. „Opis udzielonego zamówienia” oraz dowody w postaci szacowania wartości zamówienia (wydruki stron internetowych, foldery, katalogi itp.), zamieszczenia ogłoszeń, przekazania zapytań ofertowych, pisemne oferty, wydruki stron internetowych, foldery, katalogi i inne dokumenty - powinny być przechowywane przez Beneficjenta wraz całością dokumentacji związanej z realizacją projektu

30 Wytyczne IZ RPO Rozdział V
Określenie terminu, od którego Beneficjent zobowiązany jest do stosowania niniejszych zaleceń 21. Beneficjent, który poniósł wydatek w okresie, kiedy powyższe Wytyczne nie były przyjęte przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz upublicznione na stronie Kryterium wyboru oferty, w zależności od charakteru zamówienia, stanowią, oprócz ceny (kryterium obligatoryjne), w szczególności: termin realizacji, gwarancje, serwis, koszty eksploatacji, itp. Wartość zamówienia – wartość w złotych obliczona w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, określany w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.5internetowej: lub jest zobowiązany do sporządzenia oświadczenia o spełnieniu przy udzielaniu zamówienia zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem oraz w przypadku posiadania dokumentów dot. udzielonego zamówienia, dołączenia ich do całości dokumentacji związanej z realizacją projektu.

31 22. Za niekwalifikowane mogą zostać uznane w całości lub w części wydatki Beneficjenta, który po przyjęciu niniejszych Wytycznych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i podaniu ich do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na ww. stronach internetowych przeprowadzi procedury bez zachowania zasad określonych w niniejszych Wytycznych. W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszeń zapisów Wytycznych, mających skutek finansowy Instytucja Zarządzająca może wymierzać korekty finansowe przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (tzw. Taryfikator).

32 Zasady udzielania zamówień publicznych

33 Najważniejsze zasady udzielania zamówień publicznych zawarte są w artykułach od 7 do 11. Fakt, że znalazły się one na początku tego aktu prawnego świadczy o ich wadze i roli jaką powinny odgrywać podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowią one fundament na którym oparte są pozostałe przepisy ustawy,a także są bardzo pomocne przy interpretacji przepisów. Nie należy zapominać, że procedura zmierzająca do wyboru najkorzystniejszej oferty musi pozostawać w ścisłej zgodności z tymi zasadami, a każde ich naruszenie niesie za sobą określone konsekwencje - łącznie z unieważnieniem postępowania czy też zawartej już umowy. Katalog zasad stanowi również powtórzenie i uszczegółowienie ogólnych zasad zawartych w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską tj.: zakazu dyskryminacji ze względu na narodowość, zasady swobody przepływu towarów, zasady swobody świadczenia usług, zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, zasady nieutrudniania konkurencji. W samym prawie europejskim bardzo duży wpływ na uformowanie się katalogu zasad udzielania zamówień publicznych miało i ma bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zasady odnoszą się do wszystkich procedur bez względu na ich wartość.

34 ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI I RÓWNEGO TRAKTOWANIA
ZASADA JAWNOŚCI ZASADA WYŁĄCZNOŚCI ZASADA PISEMNOŚCI, ZASADA STOSOWANIA JĘZYKA POLSKIEGO

35 Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Jest to fundamentalna zasada całego systemu zamówień publicznych, istniejąca w obowiązującym polskim prawie zamówień publicznych, jak i wywodząca się wprost z prawa pierwotnego Unii Europejskiej oraz znajdująca potwierdzenie w postanowieniach prawa wtórnego. Zapis tego artykułu zawiera w sobie de facto dwie zasady: uczciwej konkurencji i równego traktowania. Konkretyzacja zasady uczciwej konkurencji następuje w dalszych przepisach ustawy. Zakazuje ona określania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i również określania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W ustawie brak jest definicji działań bądź czynów które można uznać za utrudniające uczciwą konkurencję. Pomocna w tym względzie jest definicja czynów nieuczciwej konkurencji zawarta w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.), zgodnie z którą czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.

36 W procedurach udzielania zamówień publicznych dość często spotykamy się z przejawem czynu nieuczciwej konkurencji pod postacią sprzedaży towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia, czyli stosowania w składanych ofertach tzw. ceny dumpingowych. “Prawo zamówień publicznych” wprowadziło obowiązek dla zamawiającego, aby w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny zwracał się on do wykonawcy (oferenta) o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień. Nieudzielenie wyjaśnień lub uznanie przez zamawiającego, że złożenie oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji niesie za sobą konsekwencje w postaci obowiązku odrzucenia oferty. Zasada równego traktowania zawarta w przepisach ustawy oznacza traktowanie na równych prawach wszystkich oferentów ubiegających się o zamówienie bez względu na ich siedzibę, pozycje na rynku, formę prawną itp.; zapewnienie wszystkim oferentom równego prawa do informacji o toczącym się postępowaniu; zakaz dyskryminowania i faworyzowania wybranych oferentów; ocenę oferentów i ofert według tych samych reguł oraz za pomocą tych samych kryteriów. I tak przykładowym naruszeniem tej zasady jest umożliwienie wybranemu oferentowi zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jeszcze przed ukazaniem się ogłoszenia o postępowaniu, czy też nie informowanie wszystkich oferentów o zmianach w tejże specyfikacji w trakcie postępowania. Zasada równego traktowania oznacza, że zamawiający po otwarciu ofert nie może ich oceniać w sposób dowolny, ale tylko w taki, jaki podał w specyfikacji. Zamawiający nie powinien oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności ze swoimi intencjami, lecz wszystkich traktować jednakowo.

37 Zasada jawności Jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Umożliwia ona m.in. informacje o organizowanych postępowaniach przetargowych, dostęp wykonawców do dokumentacji przetargowej, jawność wyników przeprowadzonego postępowania, nakłada też obowiązek informowania wykonawców o wszelkich zmianach i wyjaśnieniach udzielonych w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. Zamawiający może jednak w określonych w ustawie przypadkach ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Przepis art. 8 ust.3 stanowi, 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może za to zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dodatkowe zapisy traktujące o jawności postępowania znajdują się w art. 96 ust.3 gdzie czytamy, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

38 Zasada wyłączności Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Art. 7 pkt 3 ustawy Zasada ta mówi o tym, że wszystkie zamówienia (na usługi, towary, roboty budowlane), muszą być dokonane zgodnie z przepisami ustawy, a ściślej mówiąc w jednym z trybów jakie ustawa przewiduje. Zamawiający musi najpierw wybrać tryb właściwy dla udzielenia zamówienia, a następnie przeprowadzić postępowanie przestrzegając reguł właściwych dla wybranego trybu. Innymi słowy nie może dojść do sytuacji, że zamawiający najpierw wybiera jeden tryb postępowania, a po jakimś czasie zmienia go na inny lub stosuje np. w przetargu nieograniczonym procedury właściwe dla negocjacji. Ponadto zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów zawartych w projekcie ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

39 Zasada pisemności Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

40 Zasada stosowania języka polskiego
Obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim oznacza zobowiązanie wykonawców do przedstawiania wszelkich dokumentów w tym języku. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, załączniki do oferty etc. powinny być przedkładane w języku polskim.

41 Zamówienia sektorowe

42 Zamówienia sektorowe określa się, jako rodzaj zamówień publicznych dotyczących specyficznej działalności w obszarze użyteczności publicznej. Pojęcie „użyteczności publicznej" nie jest pojęciem ostrym i jednoznacznym, i nie należy go mylić z pojęciem „pożytku publicznego". „Pożytek publiczny" został zdefiniowany na gruncie polskiego systemu prawnego w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.), i odnosi się do działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Natomiast „użyteczność publiczną" należy rozumieć, jako bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności, a więc pojęcie to określa przede wszystkim zakres zbiorowych potrzeb społeczeństwa, rozumianego nie tylko, jako całość, ale także, jako mniejsze grupy (wspólnoty lokalne).

43 Zamówienia sektorowe w Unii Europejskiej reguluje dyrektywa 2004/17/WE koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

44 Zamówienia sektorowe W ustawie – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. został wyodrębniony zwarty zespół przepisów poświęcony zamówieniom sektorowym (art. 132–138f) Przepisy dotyczące zamówień sektorowych stosuje się wyłącznie do podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 p.z.p. Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:1) wszystkich podmiotów (niezależnie od ich formy prawnej i struktury własności), jeżeli prowadzą działalność w sektorach określonych w art. 132 ust. 1–3 p.z.p., 2) instytucji prawa publicznego (osoby prawne spoza sektora finansów publicznych utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemające charakteru przemysłowego ani handlowego oraz jeśli są one zależne od innych takich osób prawa publicznego, jednostek sektora finansów publicznych bądź od jakichkolwiek państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), jeżeli prowadzą działalność w siedmiu sektorach określonych w art. 132 ust. 1 p.z.p.

45 Zamówienia sektorowe Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: 1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych; 2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym; 3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych; 6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. 3. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 7, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych ze świadczeniem usług: zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania zakodowanych dokumentów za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, zarządzania bazami adresowymi, przesyłania poleconej poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych w szczególności przewozu przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowania i magazynowania.

46 Zamówienia sektorowe Tytułem podsumowania należy zaznaczyć, że:
– zgodnie z głosami komentatorów p.z.p. zamówienia sektorowe to nie tylko zamówienia ściśle związane z działalnością sektorową, a więc np. dostawy i zakupy niezbędne do wykonania określonych inwestycji lub świadczenia usług związanych z działalnością sektorową, ale i pozostające w bezpośrednim, funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością, – istnieją cztery grupy zamówień dla podmiotów działających w sektorach: zamówienia związane z wykonywaniem jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132 p.z.p. powyżej progów określonych w art. 133 ust. 1 p.z.p., zamówienia związane z wykonywaniem jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132 p.z.p. poniżej progów określonych w art. 133 ust. 1 p.z.p., zamówienia podprogowe (poniżej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 p.z.p.) nie związane z wykonywaniem jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132 p.z.p., zamówienia powyżej progu określonego w art. 4 pkt 8 p.z.p., udzielane w przypadku dużej części podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy na zasadach klasycznych, nie związane z wykonywaniem jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132 p.z.p., – wielu zamawiających sektorowych korzysta z możliwości, jakie daje im art. 32 ust. 5 p.z.p. i decentralizuje swoje zamówienia, jedynie nadzorując je na poziomie centralnym.

47 Zamówienia sektorowe – wielu zamawiających sektorowych korzysta z możliwości, jakie daje im art. 32 ust. 5 p.z.p. i decentralizuje swoje zamówienia, jedynie nadzorując je na poziomie centralnym. Art. 32. 5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.

48 Zasady udzielania zamówień sektorowych

49 Istnieją różnice między zasadami udzielania zamówień sektorowych, a zasadami udzielania klasycznych zamówień publicznych. Do zamówień sektorowych PZP stosuje się gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progowe. - nie istnieje obowiązek informowania Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata. -3 tryby podstawowe: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem (niezależnie o wystąpienia przesłanek ustawowych) - dopuszczalność skracania terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. - możliwe ustalenie dowolnego terminu składania ofert jeśli wyrażą na to zgodę wykonawcy , którzy zostali zaproszeni do składania ofert -szersze zastosowanie instytucji zamówień uzupełniających

50 - możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców ( art. 24.ust1 pkt.1,2 lub 3.) – stosowne zastrzeżenia w SIWZ. - prawo zamawiającego do zobowiązywania wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku postępowania - swoboda w zakresie powoływania komisji przetargowej - możliwość odstąpienia od żądania wadium oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - instytucja preferencji wspólnotowych (50% towarów pochodzących z państw członkowskich UE – skutek odrzucenie oferty lub obniżenie ceny oferty o 3%) - możliwość żądania innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 potwierdzajacych spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

51 Szacowanie przedmiotu zamówienia

52 Szacowanie przedmiotu zamówienia
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Oznacza to, że wartość, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust.3 ustawy PZP.), a także rzeczywista wartość zamówienia (tj. kwota wskazana w umowie) może różnić się od wartości szacunkowej, określonej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy PZPN. Zamawiający szacując wartość zamówienia ma obowiązek wziąć pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, co oznacza, że należy mieć na względzie łączną wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy (uwzględniając wszystkie składniki tego wynagrodzenia) w całym okresie trwania umowy o zamówienie publiczne, jednakże bez podatku od towarów i usług (VAT). Ponadto zamawiający ma obowiązek oszacowania wartości zamówienia z zachowaniem należytej staranności zgodnie z art. 355 Kodeksu cywilnego (tj. staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju). Przejawem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z należytą starannością, będzie m.in. wyrażenie jej konkretną, tj. dokładną kwotą, nie zaś podanie w sposób orientacyjny (tj. w przybliżeniu).

53 Szacowanie przedmiotu zamówienia
Z uwagi na fakt, że pojęcie „całkowite szacunkowe wynagrodzenia” nie zostało zdefiniowane w ustawie PZP, należy, opierając się o wykładnie: gramatyczną i logiczną, stwierdzić, iż obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie dokładnego szacunku wynagrodzenia w oparciu o przygotowaną dokumentację. Wartość zamówienia dla dostaw i usług ustala się w sposób rzetelny i sumienny w szczególności na podstawie: Obiektywnego rozeznania cen rynkowych dotyczących przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem źródła, z jakiego korzystano np. cenniki sekocenbud'u wyceny środowiskowe, katalogi, reklamy itp., Sumienne i obiektywne rozeznanie rynku dokumentuje się poprzez notatkę służbową opisującą podjęte czynności. Dla celów dowodowych uzasadniona jest pisemność postępowania – np. cenniki, standardowe reklamowe informacje wykonawców. Analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy, cen dostaw/usług świadczonych zamawiającemu w roku poprzednim zwiększonych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

54 Szacowanie przedmiotu zamówienia
2. Wartość zamówienia na roboty budowlane zamawiający zobowiązany jest obliczyć uwzględniając zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) . Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: 1) dokumentacja projektowa; 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) założenia wyjściowe do kosztorysowania; 3) ceny jednostkowe robót podstawowych. 3. Zgodnie z art. 33. 1. Ustawy PZP wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

55 Szacowanie przedmiotu zamówienia
4. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 5. Przy obliczaniu wartości zamówienia należy posługiwać się: a)metodami i podstawami sporządzania kosztorysu inwestorskiego, b) metodami i podstawami obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamówienia. 6. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

56 Szacowanie przedmiotu zamówienia
7. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Zatem zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, którego skutkiem jest uniknięcie stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

57 Szacowanie przedmiotu zamówienia
8. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 9. Aby obliczyć wartość zamówienia na roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewidującym możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zamawiający musi w chwili udzielenia zamówienia posiadać ww. opracowania zarówno dla zamówienia podstawowego, jak i uzupełniającego, aby obliczyć wartość zamówienia w sposób określony w art. 32 ust. 3 ustawy Pzp. 10. Przeliczenie równowartości kwoty euro na złote i odwrotnie dokonuje się według średniego kursu złotego w stosunku do euro ustalonego na podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796);

58 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

59 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

60 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – zwana dalej „ustawą PZP” – zastrzega na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez zamawiającego wartości zamówienia (art ustawy PZP). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP  podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 ustawy PZP zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

61 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Innymi słowy nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

62 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 32 ust. 4 ustawy PZP, w myśl którego jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, iż zamawiający może z określonych względów (organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych itp.) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których to będzie prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym wartością każdej z części zamówienia, będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP właściwych dla łącznej wartości zamówienia. Takie działanie zamawiającego nie narusza art. 32 ust. 2 ustawy PZP.

63 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie)  i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę.

64 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art ustawy PZP.

65 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań.

66 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia tożsamego przedmiotowo, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. Jak już wskazano nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

67 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.   Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych podejmuje decyzję o dokonywaniu zakupów sukcesywnie. Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego. Jeżeli zatem określone zamówienia mają charakter nieprzewidywalny, każde następne zamówienie o tym samym przedmiocie, należy potraktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego wcześniej.

68 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie udzielane w częściach przypomina świadczenia jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części, składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość. Każdorazowy, pojedynczy zakup jest częścią całego zamówienia, dlatego ustalenie jego wartości powinno być dokonane z zastosowaniem art. 32 ust. 4 ustawy PZP. W tym przypadku wartością zamówienia udzielanego w ramach odrębnego postępowania jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Jeżeli więc zamawiający decyduje się udzielać zamówienia w częściach i organizuje odrębne postępowania, wówczas dla każdego odrębnego postępowania przyjmuje się wartość całego zamówienia.

69 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Odnosząc powyższe do pierwszego z zagadnień dotyczących sposobu udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanych ze środków unijnych, iż punktem wyjścia dla jego rozstrzygnięcia jest ustalenie czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi następującymi po sobie zamówieniami dotyczącymi tożsamych usług, dostaw lub robót budowlanych.

70 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji programu. Jeżeli ze względów organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32 ust. 4 ustawy PZP. Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części.

71 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Podstawą do wyodrębnia tych zamówień, tj. podstawą do uznania, iż mamy do czynienia z samodzielnymi zamówieniami jest przyjęty okres realizacji projektu, który nakazuje traktować usługi, dostawy lub roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach projektu, jako jedno zamówienie. Przy czym warunkiem takiej kwalifikacji jest możliwość oszacowania usług, dostaw lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane w ramach projektu dla całego okresu jego realizacji. W takim przypadku nie może znaleźć zastosowania zasada sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Po pierwsze zasada ta - z wyjątkiem świadczeń powtarzających się okresowo (art. 34 ust. 1 ustawy PZP)  - nie została wyrażona wprost w ustawie PZP, lecz wynika z zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych przyjętych na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).

72 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Po drugie, z uwagi na wyodrębnienie źródła finansowania, już na tym etapie jest możliwe oszacowanie zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu, co ma decydujące znaczenie dla ustalenia, iż mamy do czynienia z jednym (samodzielnym) zamówieniem publicznym. Z tych względów podział takiego zamówienia na części i ustalenie ich wartości w perspektywie rocznej stanowić będzie naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy PZP.

73 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Sam fakt realizacji projektu w okresie r. ze wskazaniem źródła jego finansowania nie powoduje ipso se, że zamówienia udzielane w ramach tego projektu mogą być ab initio oszacowane dla całego okresu jego realizacji. Z charakteru przedmiotu zamówienia może bowiem wynikać, iż na etapie rozpoczęcia projektu nie będzie możliwe oszacowanie usług, dostaw lub robót budowlanych niezbędnych do realizacji projektu w całym okresie, tj. których rozmiar nie jest możliwy do ustalenia w momencie wszczęcia pierwszego postępowania. W tych przypadkach fakt realizacji projektu w ustalonym okresie nie pozwala na wyodrębnienie samodzielnego zamówienia obejmującego cały okres realizacji projektu, tj. nie stanowi kryterium uznania, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.

74 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W konsekwencji w ramach tego samego projektu możemy mieć do czynienia z kilkoma samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego samego przedmiotu. W takim przypadku nie mamy do czynienia z niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części (art. 32 ust. 2 ustawy PZP), lecz z kilkoma odrębnymi i następującymi po sobie zamówieniami publicznymi, których wartość będzie szacowana odrębnie. Innymi słowy podział zamówienia i odrębne szacowanie wartości dla każdej z części może być uzasadnione przyczynami obiektywnymi – niemożnością oszacowania wszystkich potrzebnych usług, dostaw lub robót budowlanych.

75 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W odniesieniu do takich zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego okresu realizacji projektu, należy stosować wskazaną zasadę sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Z tych względów wartości tych zamówień będą podlegały sumowaniu z innymi tożsamymi zamówieniami udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Oznacza to, iż usługi lub dostawy nabywane na potrzeby realizacji projektu będą stanowiły część jednego zamówienia oszacowanego z uwzględnieniem innych tożsamych przedmiotowo usług lub dostaw nabywanych przez zamawiającego w tym samym okresie.

76 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo należy wskazać, iż do omawianego przypadku zastosowanie znajdować będzie także art. 34 ust. 1 ustawy PZP przewidujący szczególne zasady ustalania wartości dostaw i usług powtarzających się okresowo. Jeżeli zatem na potrzeby realizacji projektu udzielane będą zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo będą one podlegały sumowaniu z pozostałymi dostawami i usługami o takim charakterze. Do ustalenia wartości takiego zamówienia stosować się będzie art. 34 ust. 1 ustawy PZP.

77 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Rekapitulując w przypadku zamówień, których zakres i wartość są możliwe do ustalenia na cały okres realizacji projektu, a przy tym mogą być udzielone w ramach jednego postępowania, oszacowania ich wartości dokonuje się z uwzględnieniem całego okresu realizacji projektu. W pozostałych przypadkach usługi lub dostawy udzielane w ramach projektu mogą być szacowane dla poszczególnych lat budżetowych.

78 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Należy również wskazać, iż punktem wyjścia dla rozstrzygnięcia czy w danym przypadku mamy do czynienia z niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części w świetle art. 32 ust. 2 ustawy PZP, jest także ustalenie czy wskazane zamówienia stanowią w istocie jedno zamówienie, czy też odrębne następujące po sobie zamówienia dotyczące tożsamego przedmiotu zamówienia. Podkreślenia bowiem wymaga, iż sam fakt, że mamy tu do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju, oznaczonymi tym samym kodem CPV, nie przesądza ipso se, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy PZP.

79 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Jak już wskazano powyżej dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się wskazanymi powyżej kryteriami (tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia. możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę.

80 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. wykonanie poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez wykonawców odmiennych warunków). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.

81 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art ustawy PZP.

82 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W przeciwnym przypadku, tj. w sytuacji, w której poszczególne zamówienia nie mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, pomimo że przedmiot zamówienia można zakwalifikować do tego samego kodu CPV, należy uznać, iż nie mamy do czynienia z jednym zamówieniem, lecz z kilkoma niezależnymi od siebie zamówieniami, których wartość będzie szacowana odrębnie z zachowaniem reguł określonych w art. 32 i n. ustawy PZP.

83 Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Ocena ta z istoty rzeczy zawsze będzie dokonywana w konkretnych okolicznościach faktycznych. W takim przypadku nie mamy do czynienia z niedopuszczalnym dzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy PZP.

84 Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania
Udział wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest uzależniony od spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu , przez które należy rozumieć warunki odnoszące się do właściwości podmiotowej wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warunki te zostały wprost sformułowane: w art. 24. PZP jako warunki formalne; W art. 22 ust. 1 PZP – jako warunki merytoryczne mające charakter blankietowy stanowiące wytyczne dla zamawiających celem ustalenia wymagań stawianych wykonawcom przy ubieganiu się o zamówienie publiczne; Ustanowienie przez Zamawiającego podmiotowych warunków udziału w postępowaniu ma na celu zminimalizowanie ryzyka zamawiającego zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia podmiotowi nie dającemu gwarancji i należytego wykonania zamówienia zgodnie z jego oczekiwaniami.

85 Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania
Wymagania zamawiającego dotyczą obszarów określonych w art. 22. ust.1 PZP Art O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

86 Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

87 Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania
Do takiego określenia warunków merytorycznych ,które będą miały ścisły związek z prowadzonym postępowaniem, zarówno w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i zasobów kadrowych jak sytuacji i ekonomicznej. Warunki muszą być ściśle i precyzyjnie określone , tak aby nie budziły wątpliwości wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Zasadą ustawową jest aby zamówienia nie uzyskał wykonawca, który nie wykaże, że jest w stanie je wykonać należycie. Warunki podmiotowe nie mogą wykraczać poza zakres określony ustawą, muszą także gwarantować równe traktowanie uczestniczących w postępowaniu wykonawców. Na potwierdzenie tych warunków Zamawiający może żądać dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

88 Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie (konsorcja) zobowiązani są do spełnienie warunków formalnych każdy oddzielnie, natomiast warunki merytoryczne spełniają wspólnie. Zamawiający może żądać oddzielnie od każdego z członków konsorcjum spełniania określonego warunku formalnego przy jednoczesnym równym traktowaniu podmiotów w zakresie warunków merytorycznych.

89 Nieuzasadnione ograniczanie podwykonawstwa

90 Art Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: (…) 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Art. 36 ust 4. wprowadza zasadę, że Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia publicznego podwykonawcom. Na gruncie prawa wspólnotowego realizacja zamówień publicznych przy pomocy podwykonawców jest dopuszczalna, a ograniczenia mogą wynikać tylko ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. I takie ograniczenie musi wynikać z SIWZ. W przeciwnym wypadku nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa godzi w podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

91 Nawiązując do wcześniejszych rozważań na temat warunków podmiotowych merytorycznych koniecznym jest rozróżnienie pomiędzy podwykonawstwem wskazanym w ofercie ,a wykorzystaniem przez Wykonawcę uprawnienia które daje art.26 ust. 2 b PZP tj możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i zasobów kadrowych oraz zdolności finansowych innych podmiotów. 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

92 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych dla beneficjentów RPO WP Październik 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google