Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja UGP Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim 98/32_P_G1 Przedsiębiorczość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja UGP Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim 98/32_P_G1 Przedsiębiorczość."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacja UGP Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim 98/32_P_G1 Przedsiębiorczość Wiesława Krzemińska Rok szkolny 2011/2012

3 Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomiczne (zasobu siły roboczej danej populacji) lub relacją liczby osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym (w Polsce lat dla kobiet i lat dla mężczyzn). Stopa bezrobocia obliczona tym sposobem jest niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest większa od liczebności ludności aktywnej ekonomicznie. W styczniu br. GUS podał, że stopa bezrobocia w grudniu 2011 r. wyniosła 12,5 proc. W lutym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że szacunkowa stopa bezrobocia na koniec stycznia 2012 r. wyniosła 13,3 proc.

4 Młodzi ludzie z naszego regionu wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy.

5 Postanowiliśmy już teraz postawić się w sytuacji Młodego Bezrobotnego i założyć własny interes w naszej miejscowości. Jednak Miasteczko Krajeńskie to nie metropolia i trudno tu utrzymać się na własnym…

6 ZALETY I WADY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

7 Na początek zabawa z jednej ze stron internetowych:
Przyjrzyj się uważnie zaletom i wadom. Zobacz czy zalety, które wymieniłeś, satysfakcjonują Cię. Czy są dostateczną motywacją do podjęcia przez Ciebie działania? Zobacz, ile pracy musisz włożyć, aby wykluczyć wady. Czy jesteś gotów podjąć ryzyko wiążące się z tymi wadami? A teraz odpowiedz na poniższe pytania. Pomogą Ci one określić, jakie masz szanse na sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wstaw krzyżyk obok właściwej odpowiedzi.

8 Jeżeli odpowiedziałeś TAK na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, to policz sobie po jednym punkcie. Jeżeli odpowiedziałeś NIE na pytania 7, 10, 14, to policz sobie również po jednym punkcie. Dodaj wszystkie punkty. Jeżeli suma punktów zawiera się między liczbami 0–3, to masz nikłe szanse na powodzenie w działaniu. Jeżeli suma jest między liczbami 4–7, to możesz mieć trudności w działaniu. Jeżeli suma jest pomiędzy liczbami 8–12, to posiadasz cechy potrzebne do samodzielnego działania. Jeżeli suma jest pomiędzy liczbami 13–15, to masz ponadprzeciętne możliwości odniesienia sukcesu. Wynik ponad 8 punktów mówi, że jesteś osobą podejmującą mądre, trafne i ważne życiowo decyzje. Masz dobre samopoczucie i energię do działania. Nie przejmujesz się drobiazgami i potrafisz podjąć ryzyko. Bierzesz odpowiedzialność za swoje działania i umiesz pociągnąć innych za sobą.

9 Idąc za radą p. urzędniczki z naszej gminy , mimo, że jesteśmy grupą, nie będziemy zakładać spółki, bo wiąże się z tym więcej zachodu i częściej pojawiają się problemy już w trakcie działalności.

10 Hipotetycznie każdy z nas zostanie indywidualnym przedsiębiorcą i założy przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej. Zalety najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje, co – przy braku doświadczenia może okazać się wadą Wady płynność finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania

11 Nam w Miasteczku najbardziej brakuje miejsca, gdzie młodzież mogłaby się spotykać. Postanowiliśmy otworzyć klub z dyskoteką. nazwa i logo:

12 Ulotka informacyjna i plakat reklamujący klub:

13 Planujemy wynająć lokal
Planujemy wynająć lokal. To budynek częściowo niszczejący i zdewastowany, dawniej ewangelicki kościół, po wojnie – kino. Ma wspaniałą salę ok. 50 m2 , toaletę, wnękę.

14 Wyposażenie , meble, dekoracje!

15

16 A teraz formalności … Procedura rejestracji działalności gospodarczej:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd miasta lub gminy) - uzyskanie numeru REGON - zgłoszenie do urzędu skarbowego - zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - uzyskanie wymaganych licencji, koncesji, zezwoleń = powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy Państwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wtedy, gdy planujemy zatrudnić pracowników. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Należy także informować PIP o wszelkich zmianach w danych firmy. - powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej W przypadku działalności gastronomicznej lub handlu żywnością powinieneś zgłosić się do powiatowego Sanepidu. - wyrobienie firmowej pieczątki Na pieczątce zaleca się umieszczenie następujących elementów: ^pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy) ^ adres siedziby ^telefon i faks ^ REGON ^ NIP - założenie konta bankowego

17 Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wystarczy dobry pomysł - konieczne są również odpowiednie środki finansowe. O pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej może starać się osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Bezrobotny może otrzymać pomoc w wysokości sześciokrotnego średniego wynagrodzenia za pracę (ok. 18 tys. zł). Do 2013 roku można też pośrednio lub bezpośrednio korzystać z m.in. następujących programów unijnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

18 Od 1 lipca 2011 r. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wniosek EDG-1 został zastąpiony wnioskiem-CEIDG-1) można złożyć nie tylko w urzędzie miasta lub gminy, ale także poprzez internet posługując się specjalną ogólnopolską stronę internetową. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji, wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do urzędu skarbowego, zgłoszeniem do ZUS lub KRUS. .  Aby właściwie sklasyfikować swoją działalność musisz podać odpowiedni kod w klasyfikacji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Kody możesz sprawdzić na stronie Zazwyczaj należy wpisać co najmniej kilka kodów.

19 Szanse na pomoc finansowa wzrosną, dzięki dobrze napisanemu biznesplanowi, który powinien zawierać:
1. Strona tytułowa: adresat (np. bank) określenie przedsięwzięcia lokalizacja przedsięwzięcia koszt przedsięwzięcia planowana wysokość kredytu inne źródła finansowania wnioskodawca adres wnioskodawcy imię i nazwisko szefa osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie i jej adres autor biznesplanu pieczęcie i podpisy 2. Streszczenie biznesplanu – zawiera zwięzłą charakterystykę przedsięwzięcia, główne założenia realizacyjne oraz oczekiwane skutki. Może również zawierać informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórcy (lub twórców) przedsięwzięcia oraz określić potrzeby finansowe i ich strukturę (koszty całego przedsięwzięcia z opisem przeznaczenia). Synteza ta ma na celu przekonanie inwestora do idei przedsięwzięcia. 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa – obejmuje krótką historię firmy lub przedsięwzięcia, jej cele, misję, status prawny, wielkość, sytuację na rynku, konkurencyjność ofert, wartość majątku, źródła jego pochodzenia, kondycję finansową i inne istotne informacje, np. dotyczące jakości produktu oraz działań chroniących środowisko. 4. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy – opisuje umiejętności pracowników, wykształcenie, obowiązki osób zarządzających firmą, stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności, role osób w zespole, opis systemu motywacji itp. Może również zawierać wykaz i charakterystykę doradców firmy. 5. Plan marketingowy – obejmuje analizę rynku, identyfikację klientów, lokalizację, dystrybucję, promocję oraz politykę cenową

20 6. Plan organizacyjny Pracownicy – opis planowego zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników, tryb i koszty szkolenia Dostawcy – wytypowanie firm współpracujących i określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy Księgowość – określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości 7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – obejmuje opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kolejność i czas trwania poszczególnych czynności, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań 8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów – określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ważne kontrakty krajowe i zagraniczne, inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje również najistotniejsze szanse i ich konsekwencje oraz najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje, a także wskazuje działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans 9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem, próbą określenia miejsca na rynku, wadami i zaletami, itp. 10. Plan finansowy – rachunek zysków i strat, arkusz bilansowy, rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow) 11. Analiza wrażliwości – określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia. 12. Załączniki – obejmuje szczegółowe tabelaryczne zestawienia i wyliczenia.

21 Jakie kroki należy przedsięwziąć aby założyć firmę oraz napisać biznesplan przedstawiła nam p. S. zatrudniona w Urzędzie Gminy.

22 Natomiast wizyta w Restauracji Dworek w Grabównie i rozmowa z właścicielką utwierdziła nas w przekonaniu, że …. trzeba mieć marzenia!

23

24


Pobierz ppt "Prezentacja UGP Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim 98/32_P_G1 Przedsiębiorczość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google