Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół szkół w Lubięcinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół szkół w Lubięcinie"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół szkół w Lubięcinie
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół szkół w Lubięcinie ID grupy: 98/23_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Domowe inwestycje Semestr/rok szkolny: 2011/2012 Przedsiębiorczość

3 Spis treści 1.Gospodarstwo domowe. 2.Dochody. 3.Gromadzenie zasobów.
4.Źródła finansowania. 5.Portfel domowy. 6.Małe inwestycje. 7.Duże inwestycje. 8.Inwestcje w naukę. 9. Bibliografia

4 Gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe jest podmiotem gospodarczym nie prowadzącym działalności komercyjnej, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw, działającym w celu powiększania zysków. W standardowej, neoklasycznej ekonomii przyjęło się zakładać, że w gospodarstwie domowym odbywa się konsumpcja, której celem jest powiększanie korzyści, satysfakcji czerpanych z faktu konsumowania coraz większych ilości dóbr konsumpcyjnych. Można więc twierdzić, że takie narzędzia analizy ekonomicznej, jak bilans i rachunek wyników, stosowane w przedsiębiorstwach, nie mają zastosowania w gospodarstwie domowym. Rozwój badań nad gospodarstwem domowym obalił to twierdzenie.

5 Gospodarstwo domowe Dorobku G.S. Beckera w dziedzinie funkcjonowania gospodarstw domowych, która pokazuje, że bilans i rachunek wyników są potrzebne dla racjonalnego działania tych gospodarstw. G.S. Becker, laureat nagrody A. Nobla w dziedzinie ekonomii, zasłużył się zastosowaniem metod ekonomicznych do badania zjawisk, które były uważane za wyłączone z analiz ekonomicznych i nie podlegające ekonomicznym kryteriom wyboru, takich jak przestępczość, wybór współmałżonka i liczby dzieci, altruizm. Wśród tych nietypowych zjawisk znalazły się również produkcyjna i inwestycyjna działalność gospodarstw domowych.

6 Tak, stwierdził G.S. Becker, produkują i inwestują, a związane z tym wybory są wynikiem kalkulacji ekonomicznej. Produkcja i inwestycje gospodarstw domowych służą celom konsumpcyjnym w długim okresie. Produkcja gospodarstw domowych polega na dodawaniu czasu pracy oraz różnorodnych urządzeń domowych w celu przygotowania zakupionych dóbr do konsumpcji. Takie dobra jak chleb, kurczak, warzywa nie przynoszą bezpośredniego korzyści, jeżeli nie zostaną przygotowane do spożycia.

7

8 Wystarczy zbadać cykl produkcyjny wymienionych dóbr i kilku innych od sklepu do talerza na stole, przy którym zgromadziła się rodzina. Ile czynności trzeba wykonać, jaki sprzęt trzeba posiadać, jakie umiejętności i czas są potrzebne, aby uzyskać satysfakcję z samego widoku domowników spożywających rosół? Jeżeli gospodarstwo domowe nie ma lodówki, kuchni do gotowania, naczyń i sztućców, albo brakuje czasu, to pozostaje czerpanie korzyści z fast–foodów.

9 W ten sposób G.S. Becker poszerzył zakres wyborów dokonywanych przez gospodarstwa domowe o wybory dotyczące przeznaczenia dochodu na wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt, urządzenia i materiały służące do przygotowywania konsumpcji oraz o wybory dotyczące podziału czasu, którym dysponujemy, na czas zarobkowania i na czas poświecony konsumpcji. Wybory te można badać w dwóch sytuacjach. W pierwszej sytuacji ustalamy, jakim ograniczeniom podlegają te wybory.

10 Jest to ujęcie statyczne problemu wyboru, polegające na określeniu obszaru rozwiązań dopuszczalnych. Ze względu na produkcyjną funkcję gospodarstwa domowego są to dwa ograniczenia. Jednym jest ograniczenie dochodowe, które informuje, że w danym czasie gospodarstwo domowe może przeznaczyć na swoje wydatki nie więcej, niż otrzymuje dochodu z pracy i z różnych form własności kapitału rzeczowego i finansowego. Ograniczenie to można złagodzić, jeżeli gospodarstwo domowe zaciąga kredyt lub pożyczkę.

11 Drugie jest ograniczenie czasowe, które jest bardzo twarde
Drugie jest ograniczenie czasowe, które jest bardzo twarde. Czas, który mamy do dyspozycji w ciągu doby, tygodnia, roku musimy podzielić na czas pracy i czas konsumpcji. W tym ostatnim uwzględniając wypoczynek, produkcję przygotowującą konsumpcję i na samą konsumpcję. W tym wypadku kredyty nie są udzielane. Możliwości wyboru określane są przez silniejsze z tych dwóch ograniczeń.

12 Dochody Jeżeli osiągamy spore dochody z pracy, ale brakuje nam czasu na konsumpcję, to, zacytujmy Beckera: „ Łódka zacumowana na cały sezon w przystani, pospieszny lunch przełknięty miedzy dwiema konferencjami – wszystko to daje mniejszą „produkcję”, a tym samym mniejszą użyteczność, niż można by uzyskać w przypadku swobodnego, czasochłonnego użytkowania każdej z tych rzeczy.”

13 W drugiej sytuacji wybory gospodarstwa domowego są ujęte dynamicznie
W drugiej sytuacji wybory gospodarstwa domowego są ujęte dynamicznie. Cykl życia gospodarstwa domowego można wówczas podzielić na fazę edukacji, fazę pracy zarobkowej i fazę nieaktywności zarobkowej, przy czym w każdej z tych faz gospodarstwo domowe także konsumuje.

14 W fazie edukacji jest tworzony kapitał ludzki
W fazie edukacji jest tworzony kapitał ludzki. Kapitał ludzki zdefiniujemy w węższym i szerszym znaczeniu W znaczeniu wąskim jest to zasób wiedzy i umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy, gdy poszukujemy pracy zarobkowej. Wiedza i umiejętności zawodowe mają cechy typowego kapitału.

15 Są własnością danej osoby, zgromadzenie ich wymaga poniesienia wydatków, zużywają się, mogą być odtwarzane i powiększane. Kapitał ludzki powstaje w fazie edukacji, a wydatki na edukacje są inwestycją, która przyniesie dochody w okrasie pracy zarobkowej.

16 Kapitał ten dezaktualizuje się, a zatem jeżeli chcemy w dłuższym okresie uzyskiwać niemalejące dochody z pracy, należy go odtwarzać, a także powiększać za pomocą dodatkowej edukacji, szkoleń itp. Dochody uzyskiwane w fazie pracy zarobkowej zależą nie tylko od wąsko zdefiniowanego kapitału ludzkiej, lecz również od naszego stosunku do pracy, zyskującego aprobatę pracodawcy i na rynku pracy oraz od zdrowia.

17 Ten ostatni czynnik może być decydujący dla okresu aktywności zawodowej oraz stopnia tej aktywności. W szerszym znaczeniu możemy więc zdefiniować kapitał ludzki, jako zasób wiedzy i umiejętności zawodowych, zdrowia i skłonności do wykonywania produktywnej pracy.

18 Gospodarstwa domowe inwestują nie tylko w edukację, ale również w zdrowie, tj. kondycję fizyczną i psychiczna oraz w usposobienie do wykorzystywania swojego kapitału ludzkiego w celach zarobkowych. Inwestycje w kapitał ludzki dokonywane w fazie edukacji przynoszą zatem korzyści w fazie aktywności zawodowej, jako dochody z pracy.

19 Dochody te służą gospodarstwu domowemu nie tylko do bieżącej konsumpcji, lecz również do przygotowania się do okresu nieaktywności zawodowej. Służą do tego celu oszczędności inwestowane w różne formy kapitału rzeczowego i finansowego, które zabezpieczą konsumpcję w tym okresie, a także umożliwiają zmianę preferencji czasowych jeszcze w okresie pracy zarobkowej, na przykład umożliwiają podróże, ulubione hobby, lekturę od dawna gromadzonych książek

20 Gromadzenie zasobów Produkcyjna i inwestycyjna działalność gospodarstw domowych, zmierzająca do konsumpcji oznacza gromadzenie zasobów. Zasoby, zaś, jako wielkości mierzone w danym punkcie czasowym, są zestawiane w bilansie, jako aktywa i pasywa. Warto zatem zbudować bilans gospodarstwa domowego. Aktywa są wymienione według rosnącego stopnia płynności. Najmniej płynne są nieruchomości: grunty, działki budowlane i budynki lub mieszkania.

21 Większy stopień płynności mają ruchomości gospodarstwa domowego: środki transportu, meble, sprzęt, książki, dzieła sztuki. Nieruchomości i ruchomości służą na bieżąco do produkcyjnej działalności gospodarstw domowych zmierzającej do konsumpcji. Niektóre z nich są również wykorzystywane do pracy zarobkowej oraz do inwestowania w kapitał ludzki.

22

23 Jeżeli ich cena rośnie z biegiem czasu, to są również lokatą inwestycyjną, zabezpieczającą okres nieaktywności zawodowej. Najbardziej płynne są oszczędności gromadzone na lokatach bankowych, w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, w papierach wartościowych, należności i gotówka. Po stronie aktywów możemy również umieścić kapitał ludzki.

24 Są to w istocie nasze aktywa osobiste, gromadzone w formie wiedzy, umiejętności zawodowych i skłonności do produktywnej pracy, a także kondycji psychicznej i fizycznej. Ich stopień upłynnienia, czyli możliwość wymiany ich na dochody z pracy zależy od naszych starań, aby nasz kapitał ludzki był aktualny, modernizowany i poszukiwany na rynku pracy. Po stronie pasywów aktywom odpowiadają trzy pozycje. Kapitał podstawowy wyraża aktualną wycenę nieruchomości i ruchomości. Kapitał rezerwowy odpowiada naszym oszczędnościom, a także kapitałowi ludzkiemu, który nie jest wykorzystywany w celach komercyjnych.

25 Może to wynikać z decyzji o zwiększeniu czasu konsumpcji i produkcji przygotowującej konsumpcję, jeżeli na przykład wychowujemy dzieci. Może to również wynikać z niezależnej od gospodarstwa domowego sytuacji na rynku pracy. Zobowiązania występują w pasywach, jeżeli zaciągamy kredyty i pożyczki w celu złagodzenia bieżącego ograniczenia dochodowego. Ograniczenie dochodowe ma formę nierówności, w której bieżące wydatki są większe od bieżącego dochodu, jeżeli oszczędności i należności gospodarstw domowych są mniejsze od ich zobowiązań i odwrotnie.

26 Źródła finansowania Z opisu bilansu gospodarstw domowych wynika, że oprócz omówionych wcześniej wyborów produkcyjno – konsumpcyjnych i inwestycyjnych opartych na preferencjach czasowych, gospodarstwa domowe dokonują również wyborów w zakresie źródeł finansowania swej działalności w różnych fazach cyklu życiowego. Wybory o zaciągnięciu kredytu muszą uwzględniać różne skutki. Są to krótkookresowe skutki konsumpcyjne, jeżeli kredyt jest przeznaczony na cele konsumpcyjne.

27 Jeżeli jednak kredyt zainwestujemy, na przykład w edukację lub w zwyżkujące w dłuższym okresie aktywa nieruchome, ruchome, papiery wartościowe, to bilanse będą w następnych okresach miały coraz większą sumę. Warto wiec, aby gospodarstwa domowe na bieżąco i dla celów inwestycyjnych, sporządzały ograniczenie dochodowe, czyli rachunek przychodów i wydatków oraz okresowo bilans.

28 Portfel domowy Portfel domowy to zasoby, które domownicy mają do dyspozycji. Jest to ilość gotówki, która zostaje pod koniec miesiąca, gdy już wszystkie opłaty zostały uniszczone i wszystkie zakupy zrobione. Są to także wszystkie dobra, którymi dysponujemy i które możemy spieniężyć. Nieważne, czy mieszkasz samotnie, z rodziną, z partnerem lub partnerką – Portfel domowy to siła finansowa, którą dane gospodarstwo dysponuje.

29 Jeśli wartość twojego portfela domowego jest dodatnia oznacza to, że wpływy są większe niż wydatki. Im więcej środków masz do dyspozycji po odjęciu stałych kosztów (czynsz, rachunki licznikowe, żywienie itp.), tym bardziej zasobny jest twój portfel domowy. Jednocześnie oznacza to, że jesteś lepiej przygotowany na wszelkie niespodzianki, jakie może spłatać los i szybciej się z nich wyswobodzisz.

30 Jeśli wartość portfela domowego jest ujemna, wtedy koszty przewyższają dochody i masz poważny problem. Stan ujemny będziesz prawdopodobnie starał się pokryć kredytem, w wyniku czego dług zwiększy się jeszcze bardziej. Dług sam w sobie nie jest zły, problemem są jego konsekwencje w postaci obniżonego poziomu życia i wzrostu obciążeń w postaci miesięcznych rat kredytów.

31 Różnica między dochodem a wydatkami jest przestrzenią, w której drzemie wolność. Zasada jest prosta – jeśli dużo masz i mało wydajesz możesz dużo zrobić i pozwolić sobie na rzeczy, o których przedtem tylko marzyłeś. Poniżej znajdziesz ranking kont bankowych wraz z odnośnikami do ich recenzji. Ranking zawiera najbardziej popularne konta osobiste i oszczędnościowe dostępne dla każdego.

32 Poniżej znajdziesz ranking kont bankowych wraz z odnośnikami do ich recenzji. Ranking zawiera najbardziej popularne konta osobiste i oszczędnościowe dostępne dla każdego 1.) ING Konto Direct Duża sieć placówek i wpłatomatów. Darmowe wypłaty ze wszyskich bankomatów bankomatów. Darmowe prowadzenie konta. Darmowa karta do konta (warunek: zakupy kartą powyżej 100zł miesięcznie).

33 2.) eKonto w mBanku Darmowe konto z darmową kartą i wypłatami z sieci Euronet. Konto bez wodotysków które spokojnie można polecić każdemu. Możliwość wykupienia pakietu wszystkich bankomatów za 5zł miesięcznie.

34 3.) Eurobank Online Konto bezpłatne, karta debetowa płatna i wymagane środki na koncie. Zalety konta równoważą jednak wymagania z nawiązką.

35 4.) Konto dbNET Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie, darmowe prowadzenie konta i darmowe przelewy – czego chcieć więcej?

36 5.) Volkswagenbank konto direct
Bezpłatne konto z bezpłatną kartą debetową, wypłaty ze wszystkich bankomatów w polsce darmowe dla kwot powyżej 400zł. Konto niepodobne do żadnego innego. 6.) Polbank Konto Mocno Oszczędzające

37 Domowe inwestycje Nawet najmniejsze gospodarstwo domowe ma swoje inwestycje. Pierwszą inwestycją jest mieszkanie lub dom, czyli lokum mieszkalne. Coraz częściej związane jest to z kredytem hipotecznym na długie lata. Następne inwestycje to remont mieszkania i jego urządzenie. Mieszkania kupione na rynku wtórnym wymagają często dużego remontu oraz urządzenia. Gospodarstwo domowe codziennie inwestuje w utrzymanie rodziny.

38 Zaś mieszkania z rynku pierwotnego wymagają wykończenia
Zaś mieszkania z rynku pierwotnego wymagają wykończenia. Wtedy kiedy pojawiają się dzieci gospodarstwo domowe musi zainwestować w ich naukę i rozwój. Małżeństwo powinno inwestować w swój związek, od czasu do czasu wyjechać gdzieś i przypomnieć sobie miesiąc miodowy. Inwestować trzeba także w remont i odświeżenie mieszkania lub domu, jest to niezbędna inwestycja jeśli chcemy by nasze lokum zawsze wyglądało dobrze.

39 Trzeba jej zapewnić niezbędne środki do życia oraz rozrywki
Trzeba jej zapewnić niezbędne środki do życia oraz rozrywki. Rodzina musi spędzać ze sobą czas, nie tylko w domu, dlatego czasem trzeba iść do kina lub na wspólny obiad. Każda inwestycja gospodarstwa domowego musi być przemyślana, aby nie zabrakło na nią środków. Inwestować może każdy pełnoletni, przynoszący dochód członek gospodarstwa domowego

40 Duże inwestycje Szybkie i duże inwestycje są bardzo niebezpieczne, każda inwestycja musi być przemyślana i wymaga czasu. Zapominają o tym młodzi inwestorzy, uważają że inwestycja musi przynieść szybki zysk. Są zdolni do tego by pożyczyć od innych osób pieniądze, tylko po to by zainwestować w pozoru bezpieczną inwestycje. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że nie ma ani szybkich zysków ani szybkich inwestycji. Inwestycja musi być sprawdzona, nie możemy inwestować w coś, bo ktoś powiedział nam że warto.

41 Inwestycja w złoto Inwestycja w złoto jest przy tak wielu ofertach na rynku bardzo prosta. Metale szlachetne są ponadczasowe i warto się nimi zainteresować. Szczególnie teraz warto korzystać z hossy. W ofertach firm możemy znaleźć nie tylko inwestycje w złoto, ale również oferty dotyczące lokat opierających się o metale szlachetne takie jak: srebro oraz platyna.

42 Inwestycja w wino Inwestycja pieniędzy czyli lokaty w wino to doskonała alternatywa inwestycji na rynku kapitałowym w czasie załamania gospodarczego, którego jesteśmy świadkami. Tym bardziej, że ten rodzaj lokowania kapitału staje się w naszym kraju coraz bardziej dostępny. Firmy oferują kategorie win pochodzą ze słynnej „napoleońskiej” klasyfikacji win z 1855 roku. Dla przykładu ceny win z kategorii First Growths wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy funtów za skrzynkę. Zainteresowanie funduszu winami akurat z tej grupy wynika z faktu, iż w ostatnim roku ceny tych win wzrosły średnio o 60 procent.

43 Inwestowanie w sztukę Inwestowanie pieniędzy w sztukę i cenne obrazy to zajęcie dla wytrwałych. Rynek ten jest mało płynny jednak przynosi ponadprzeciętne stopy zwrotu. Najpopularniejszą formą inwestowania w sztukę jest kupno dzieł malarskich. Kolekcjonerzy dzieł malarskich kupują obrazy głównie w specjalnych domach aukcyjnych. Ceny aukcyjne na naszym rynku są nieporównywalne do transakcji notowanych na zagranicznych aukcjach; gdzie ceny przekraczają niekiedy 130 milionów dolarów.

44 Inwestycje w kamienie szlachetne
Diamenty są najtwardszymi minerałami w przyrodzie. Kamienie te w naturalnej postaci nie są dostępne na rynku. Zazwyczaj diamenty poddawane są fachowej obróbce jubilerskiej-najbardziej znany jest szlif brylantowy. Brylanty oprócz walorów ozdobnych posiadają walory inwestycyjne. Kupno brylantów jest inwestycją długoterminową; przynoszącą atrakcyjne zyski. Warto wspomnieć, iż ceny tych kamieni praktycznie od 100 lat znajdują się w trendzie wzrostowym. W niektórych latach dynamika wzrostu ceny osiągała poziom 70 procent. Wpływ na poziom ceny brylantów mają przede wszystkim następujące cechy: carat (waga), jakość szlifu, ilość zanieczyszczeń kamienia, kolor kamienia.

45

46 Inwestycje w złote monety
Inwestowanie w monety ze złota – gdzie można kupić złote monety? Ceny złota notowane na giełdach w dużym stopniu warunkują zyski z inwestycji w złote monety. Inwestycja w złote monety to dzisiaj poważna alternatywa w stosunku do tradycyjnego nabywania sztabek złota. Jest to przede wszystkim inwestycja o horyzoncie długoterminowym.

47 Jeśli chodzi o rodzaje monet to dzielimy je na bulionowe i kolekcjonerskie. Monety bulionowe charakteryzują się tym, iż zawierają w sobie bardzo dużą ilość czystego złota. Na przykład najlepsze monety Krugerrandy zawierają, aż jedną uncję czystego złota(ze znikomą domieszką miedzi w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne). Monety bulionowe odróżnia jedynie nominał, natomiast kształtem przypominają standardowe sztabki złota.

48 Monety kolekcjonerskie wykonane są przeważnie ze złota o próbie 900
Monety kolekcjonerskie wykonane są przeważnie ze złota o próbie 900. Ich ceny są mniejsze w stosunku do bulionowych. Jednak nie oznacza to, że są mniej atrakcyjne. Tutaj chodzi głównie o czynnik kolekcjonerski. Stopy zwrotu w przypadku inwestycji w złote monety są naprawdę imponujące. Na przykład cena emisyjna monety wyemitowanej przez NBP z okazji XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1995 roku wynosiła 780 zł. Obecnie jej wartość oscyluje od 25 do 30 tysięcy złotych(stopa zwrotu od początku 1995 roku to ok procent). Poniżej przedstawiamy przykładowe miejsca, gdzie można kupić złote monety.

49 Gdzie można kupić złote monety w Polsce?
- Mennica Polska - Narodowy Bank Polski - lombardy - Allero.pl - Raiffeisen Bank Polska - Bulioner.pl - Zlotolokacyjne.com.pl - Numizmatyczny.pl - E-numizmatyka.pl - Numinvest.pl - Denarius.pl

50 Inwestycja w Trufle Włoska kuchnia to nie tylko smaczne dania z makaronu i różne rodzaje pizzy. Kiedy przychodzi jesień to swój triumf w kuchni święcą trufle. Są to grzyby z gatunku Tuber, które wytwarzają bulwiaste owocniki pod ziemią. We Włoszech można spotkać, aż osiem odmian trufli.

51 Najbardziej pożądaną na runku odmianą jest biała trufla z okolic miasteczka Alba-region Piemontu. Trufle to towar luksusowy i trudno dostępny. Grzyby te rosną w dzikich i całkowicie nieprzewidywalnych miejscach. Dlatego tak dużym szacunkiem obdarzeni są we Włoszech zbieracze tego „białego złota”. Istnieją różne szkoły poszukiwania trufli. Najczęściej zbieracze posiłkują się obdarzonymi doskonałym węchem psami.

52 Trufle oprócz szerokiego zastosowania w kuchni, mogą być potraktowane jako ciekawa inwestycja. Co roku we Włoszech odbywają się liczne aukcje i targi nazywanych „białym złotem” grzybów. Jak wcześniej wspomnieliśmy najbardziej znane targi trufli odbywają się na przełomie października i listopada w miasteczku Alba, a także w San Miniato, w Le Marche i w Acqualagna. (Jest to raczej inwestycja dla „grubych ryb” cena za kg tych szlachetnych trufli mówi sama za siebie- 3 tys. EUR za kilogram!.)

53 Inwestycje w nieruchomości
Tylko inwestorzy z bogatym zasobem pieniędzy mogą stworzyć atrakcyjny portfel inwestycyjny związany z nieruchomościami. Inwestycja w nieruchomość wiąże się, tak jak wcześniej wspomnieliśmy z dużymi nakładami pieniężnymi i skomplikowanymi formalnościami np. wycena nieruchomości, prawne aspekty. Dla osób, które nie wykazują chęci lub nie mają możliwości bezpośredniego inwestowania w nieruchomości; doskonałą alternatywą są fundusze inwestycyjne oparte na nieruchomościach.

54 Inwestycje w certyfikaty w złoto
Czy można inwestować pieniądze i zarabiać na certyfikatach w złoto? – Alternatywny sposób na lokaty w złoto. Od 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępna jest szeroka oferta certyfikatów strukturyzowanych RCB. Są to innowacyjne papiery wartościowe, których emitentem jest Raiffeisen Centrobank – austriacka instytucja finansowa prowadząca działalność maklerską na wielu giełdach.

55 Inwestycje w certyfikaty w złoto
Certyfikaty to papiery wartościowe, które są oparte na danym instrumencie bazowym np. koszyk akcji spółek z jednej branży, indeksy giełdowe lub notowania towarów. Emitowane przez Raiffeisen Centrobank certyfikaty strukturyzowane dają możliwość zarabiania na różnych surowcach i towarach rolnych. Przykładowo certyfikat strukturyzowany o nazwie RCGLDAOPEN odzwierciedla zmianę ceny złota na światowych rynkach – są to certyfikaty na złoto. Inwestować w certyfikaty może każdy uczestnik rynku kapitałowego, który posiada rachunek maklerski.

56 Certyfikat strukturyzowany RCGLDAOPEN – główne cechy:
- dostępny w notowaniach ciągłych na giełdzie - emitentem jest Raiffeisen Centrobank - ryzyko kursowe - certyfikaty naśladujące zmiany cen złota - nie ma terminu zapadalności

57 Inwestycja w ziemię orną – grunty rolne
Inwestowanie w grunty orne i ziemię rolną – Ceny gruntów ornych od 2004 roku utrzymują się w trendzie wzrostowym-licząc od IV kwartału 2004 roku do II kwartału br. to ceny te wzrosły o blisko 116 procent. Rynek gruntów ornych nie ucierpiał nawet w czasach kryzysu gospodarczego, który zapoczątkowany był w 2008 roku.

58 Inwestycja w grunty orne może przynieść zysk na poziomie 20 procent rocznie. Kupując ziemię orną musimy być świadomi zamrożenia pieniędzy na kilka lat-jeśli chcemy uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu. Grunty orne posiadają trzy potencjalne źródła dochodów. Dochód z inwestycji uwarunkowany jest przede wszystkim poziomem cen metra kwadratowego gruntu.

59 Małe inwestycje - lokaty
Marcowe zestawienie najbardziej atrakcyjnych lokat dostępnych na rynku różni się nieco od tego z poprzedniego miesiąca i niestety nie prezentuje się już tak atrakcyjne jak jeszcze kilka miesięcy temu. Powód takiego stanu rzeczy jest oczywisty i powszechnie znany – wprowadzenie nowych przepisów, które uniemożliwiają omijanie podatku od zysków kapitałowych na lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek. Ich miejsce zajęły przede wszystkim lokaty standardowe z kapitalizacją na koniec okresu oraz oferowane przez część banków polisy lokacyjne, które ze względu na swoją konstrukcję (lokata + ubezpieczenie) pozwalają w legalny sposób uniknąć 19 % podatku Belki.

60 Pierwszym segmentem porównań będą lokaty jednodniowe, a więc te z codzienną kapitalizacją, które znajdują się jeszcze w ofercie kilku banków i instytucji finansowych. W tej kategorii zdecydowanie prym wiodą SKOK-i. Bezkonkurencyjna w tej kategorii jest oferta SKOK-u Wesoła, który na lokacie Królewskiej oferuje 6,48 %. O ponad 1,00 % mniej zarobimy wybierając Lokatę Korzystną z oferty SKOK-u Stefczyka (5,30 %). Ostatnie miejsce na podium przypada w udziale BOŚ i jego lokacie Każdy Dzień Dobry. Klienci, którzy zdecydują się na zdeponowanie na niej swoich środków będą mogli liczyć na zysk w wysokości 4,86 %. Propozycje pozostałych banków niestety nie są już tak atrakcyjne i na ogół oscylują w granicach 3,00 % – 4,00 %.

61 Nieco gorzej wygląda sytuacja w kategorii lokat o okresie zapadalności wynoszącym jeden miesiąc. Chcąc zarobić najwięcej w tak krótkim okresie warto odwiedzić Volkswagen Bank i wybrać z jego oferty Lokatę Owoc Dnia. Decydując się na taki krok będziemy mogli liczyć na zysk w wysokości 5,51 % netto. Nieco mniej atrakcyjne warunki proponuje Invest Bank na Lokacie (Nie) Codziennej. Oprocentowanie tego depozytu wynosi 5,20 %. Ostatnim produktem oszczędnościowym zasługującym na wyróżnienie jest Lokata standardowa Eurobanku, na której zarobimy 4,62 %. Poza zaledwie kilkoma bankami większość oferuje znacznie poniżej 4,00 %.

62 Segment lokat 3-miesiecznych prezentuje się już znacznie bardziej atrakcyjne, bowiem znalezienie lokaty pozwalającej na zarobienie przynajmniej 6,00 % netto nie stanowi problemu. Podobnie jak w poprzednich rankingach pozycje lidera wciąż utrzymuje Meritum Bank i jego Lokata Pierwsza. Decydując się na założenie takiego depozytu liczyć można na 6,89 %. Pozycja druga również pozostaje bez zmian, bowiem nadal należy do Idea Banku. Dostępna w jego ofercie Lokata z Kuponem pozwoli nam zarobić 6,48 %. Trzecie miejsce i brązowy medal przypadają w udziale Lokacie Kapitalnej oferowanej przez Toyota Bank. Wybierając ten depozyt będziemy mogli liczyć na oprocentowanie wynoszące dokładnie 6,00 %.

63 Okres dwa razy dłuższy – 6 miesięczny wygląda już zupełnie inaczej
Okres dwa razy dłuższy – 6 miesięczny wygląda już zupełnie inaczej. Zdecydowanym liderem w tej kategorii jest Toyota Bank i wspomniana już wcześniej Lokata kapitalna. W porównaniu z wersją 3-miesieczną oprocentowanie depozytu 6-miesiecznego jest nieco wyższe i wynosi 6,10 %. Niestety jest to jedyna lokata w tej kategorii, na której zarobimy przynajmniej 6,00 %, a nawet 5,00 %. Kolejne, drugie miejsce należy do Meritum Banku i jego Lokaty Standardowej oprocentowanej na 4,94 %  skali roku. Różnica jest zatem bardzo wyraźna. Dokładnie takie same warunki oferuje Meritum Bank na Lokacie Standardowej. Trzecia pozycja w naszym rankingu należy aż do 3 instytucji – BGŻ Optima (Lokata 6 na 6), FM Bank (FM Lokata) oraz Get Bank (Lokata Standardowa). Wybierając którykolwiek z tych depozytów będziemy mogli zarobić 4,86 %.

64 Depozyty z rocznym terminem zapadalności stanowią przedmiot zainteresowania dla osób oszczędzających długoterminowo. Niestety długi okres zamrożenie środków nie jest jednoznaczny z wysokim oprocentowaniem porównywalnym z tym oferowanym na lokatach 3-miesiecznych. Niemniej jednak w ofercie polskich banków znaleźć można kilka interesujących lokat. Liderem jest ponownie Lokata Kapitalna Toyota Banku pozwalająca osianą zysk w wysokości 6,15 %. Kolejne dwa miejsca przypadają w udziale Santander  Bank. Wybierając z jego oferty lokatę Direct+ Internet zarobimy 5,35 %, natomiast wybierając Zysk+ 5,27 %. Znalezienie innych ofert, których oprocentowanie oscyluje w granicach 5,00 % nie stanowi dziś problemu.

65 Lokaty 24- miesięczne znaleźć można w ofercie wielu banków, jednak zazwyczaj oferowane przez nie warunki nie są zbyt atrakcyjne. Na ich tle wyróżniają się oferty FM Banku oraz Meritum Banku, które oferują po 5,18 %. Oprocentowanie takie otrzymają klienci, którzy wybiorą odpowiednio FM Lokatę lub Lokatę Standardową. Drugie miejsce w zestawieniu przypada w udziale Getin Bankowi, w ofercie którego znaleźć można Lokatę na Plus. Na depozycie tym zarobimy 5,06 %. Nieco mniej, bo 4,86 % Eurobank, który takie warunki proponuje na Lokacie Standardowej. Oferty pozostałych banków niestety nie prezentują się równie atrakcyjne, zazwyczaj nieznacznie przekraczają 4,00 %.

66 Wybierając atrakcyjny depozyt, który pozwoli nam na efektywne i bezpieczne pomnażanie naszych oszczędności pamiętajmy, by zwracać uwagę na regulaminowe zapisy. Zazwyczaj te najbardziej atrakcyjne produkty oszczędnościowe dotyczą niewielkich kwot lub też wymagają od klienta założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Podstawą dla sporządzenia powyższego rankingu była jedynie wysokość oprocentowania. Warunki stawiane przez poszczególne instytucje finansowe nie zostały uwzględnione w ocenach.

67 Małe inwestycje – obligacje
Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia.

68 Inwestycje w naukę Inwestycje są związane także z nauką, bo inwestycje w naukę są bardzo ważne. Nie ma znaczenia czy inwestujemy w swoją naukę czy w naukę innych osób. Jako rodzice inwestujemy przede wszystkim w naukę swoich dzieci.

69 Nie wystarczy uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, ważne jest także aby dziecko brało udział w zajęciach pozalekcyjnych. Najwięcej w naukę inwestujemy w okresie studiów, jest to ostatni etap naszej nauki, dlatego jest tak ważny. Kiedy opuścimy już mury uczelni powinniśmy dalej inwestować w swój  rozwój.

70 Bibliografia http://www.wiedzainfo.pl http://portfeldomowy.pl

71


Pobierz ppt "Zespół szkół w Lubięcinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google