Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Im. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Im. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Im. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie
ID grupy: 98/43_mf_g2 Opiekun: Hanna Straburzyńska Kompetencja: Matematyka i fizyka Temat projektowy: Statystyczny opis klasy Semestr/rok szkolny: Pierwszy semestr 2010/2011

3 Spis treści Co to jest statystyka ? …………………….……..str.4
Sondaż…………………………………………… str.6 Diagramy……………………………………..…. str.11 Kilka informacji na zakończenie semestru...….str.17 Wycieczka do Urzędu Statystycznego……… str.19 Pojęcia statystyczne…………………………... str.23 Obliczenia procentowe……………………….....str.39 Wycieczka do banku…………………………... str.45 Podatek vat………………………………..….... str.48 Obniżki i podwyżki…………………………..…..str.54 Podsumowanie……………………………....…..str.58

4 statystyka Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Statystyka jest stosowana w wielu dziedzinach wiedzy, w niektórych z nich tak intensywnie, że doczekała się własnej terminologii i wyspecjalizowanych metod. Z czasem wytworzyły się dziedziny z pogranicza statystyki i innych nauk. Badanie statystyczne to ogół prac mających na celu poznanie określonej zbiorowości statystycznej.

5 BADANIE STATYSTYCZNE Aby przedstawić dane dotyczące statystycznego opisu klasy, postanowiliśmy przeprowadzić mini sondaż wśród uczniów klas drugich. Nie ograniczyliśmy się tylko do jednej klasy, ponieważ w naszej grupie projektowej są uczniowie z 2a, 2b, 2d. Wybrani przez nas ankieterzy zadali kilkanaście pytań zamkniętych wszystkim drugoklasistom naszego gimnazjum. Michalina narysowała portret statystycznego gimnazjalisty. Karolina napisała artykuł do szkolnej gazetki „GIGA”.

6 Portret statystycznego gimnazjalisty

7 Artykuł w gazetce szkolnej „GIGA”

8 Wrażenia w czasie przeprowadzania ankiet
Podczas przeprowadzania ankiet dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o naszych rówieśnikach. Było wesoło i ciekawie. Jednak wcale nie było łatwo. Chłopacy przeszkadzali oraz często zmieniali swoje odpowiedzi. Oczywiście dziewczyny również nie były bez winy, ponieważ długo się zastanawiały i przeprowadzały nie kończące się analizy odpowiedzi, jakie były do wyboru. Niektórzy uczniowie byli nieobecni i trzeba było uzupełniać ankiety, gdy przyszli do szkoły. Potrzebowaliśmy więc dużo cierpliwości i spokoju. Jednak zwyciężyła dobra zabawa oraz dużo śmiechu. Pomimo tych utrudnień udało się zebrać dane!

9 Przeprowadzanie ankiet w klasie ii c

10 Wyniki przeprowadzonych ankiet
Kolejne slajdy to diagramy procentowe przedstawiające wyniki naszych badań statystycznych.

11 Podział ze względu na płeć

12

13

14

15

16

17 KILKA INFORMACJI NA ZAKOŃCZENIE SEMESTRU
Zachowanie uczniów klas drugich: Wzorowe – 26 Bardzo dobre – 19 Dobre – 10 Poprawne – 4 Nieodpowiednie – 6 Naganne – 6 Średnia ocen 3,20.

18 Ilość uczniów powtarzających klasę – 6. Język angielski:
Liczba osób w grupie zawansowanej – 37 Liczba osób w grupie niezawansowanej – 34 Wszyscy uczniowie mieszkają na wsi, w tym: w Lipnie – 18 w pozostałych miejscowościach – 53

19 WYCIECZKA DO Urzędu statystycznego w Poznaniu
Dnia r. udaliśmy się na wycieczkę do Urzędu Statystycznego w Poznaniu, aby poznać warunki pracy i obowiązki służbowe prawdziwych urzędników statystycznych. Po przyjeździe do Poznania udaliśmy się na ul. Wojska Polskiego, gdzie mieści się jedna z dwóch siedzib poznańskiego urzędu. Druga siedziba jest na ul. Dąbrowskiego. Pani Anna Polińska, która nam opowiadała o pracy w urzędzie była bardzo miła. Zapoznała nas z prezentacją multimedialną o statystyce i pracy poznańskiego urzędu. Dostaliśmy od niej prezenty oraz różne książki np. roczniki statystyczne. Zabrała nas także do „biblioteki”, która była dla nas najciekawszym miejscem.

20 Mogliśmy przejrzeć bardzo stare książki, nawet z końca XIX i początku XX wieku. Jedna z naszych koleżanek z wielką trudnością czytała na głos staropolski tekst statystyczny pt. „Lustracja dymów i podania ludności”. Było przy tym dużo śmiechu. Sporo dowiedzieliśmy się o Powszechnym Spisie Rolnym, który właśnie się zakończył. Po raz pierwszy można było wypełniać ankiety przez Internet. Spędziliśmy w urzędzie kilka godzin. Oczywiście po tylu godzinach byliśmy głodni, więc poszliśmy do KFC. Podczas drogi powrotnej w pociągu wszystkim było wesoło. Mieliśmy długi nieplanowany postój w Kościanie. Wszyscy się pożegnali i wraz z rodzicami udali się do domów ;)

21 ZDJĘCIA Z WYCIECZKI DO POZNANIA

22

23 POJĘCIA POMAGAJĄCE INTERPRETOWAĆ ZEBRANE DANE STATYSTYCZNE
Mediana Dominanta Średnia arytmetyczna Średnia ważona

24 Mediana i dominanta 24

25 Wyjaśnienie pojęć: mediana- jest to wyraz środkowy w ciągu liczb ustawionych w kolejności rosnącej a1 ,a2 ,...,an gdy n jest liczbą nieparzystą, zaś gdy n parzyste, jest to średnia arytmetyczna dwóch środkowych wyrazów tego ciągu. dominanta-jest to wartość, która w zestawie danych występuje najczęściej. W celu nauczenia się tych dwóch pojęć zrobiliśmy zadanie:

26 Zadanie Przechodniom pewnego miasta zadano pytanie: Ile osób mieszka w twoim mieszkaniu? Wyniki ankiety przedstawione są na diagramie (na poziomej osi zaznaczono liczby podawane przez pytanych przechodniów). Oblicz medianę i dominantę zebranych danych.

27 Obliczenia Ustawiamy odpowiedzi ankietowanych osób w kolejności od najmniejszej do największej. środek Mediana=(2+2)/2=4/2=2

28 Dominanta=1 , ponieważ jak już z diagramu widać najwięcej osób zagłosowało, że 1 osoba mieszka w ich mieszkaniu.

29 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Średnią arytmetyczną pewnej grupy liczb nazywamy iloraz sumy tych liczb przez ich ilość. Pokażemy to na przykładzie obliczania średniej arytmetycznej ocen uczniów klas drugich Naszego Gimnazjum.

30 Ilość uzyskanych ocen:
Jest 71 uczniów klas drugich. Uczymy się 15 przedmiotów. 71·15=1065 – wszystkie oceny Ilość poszczególnych ocen: Celujących – 15 Bardzo dobrych – 152 Dobrych – 254 Dostatecznych – 317 Dopuszczających – 262 Niedostatecznych - 65

31 Obliczanie Średniej ocen
Średnia ocen klas drugich wynosi w przybliżeniu 3,20.

32 ŚREDNIA WAŻONA LICZB:

33 Poszczególnym liczbom przypisujemy wagi Liczby, którym przypisano większe wagi mają większy udział w określeniu średniej ważonej niż dane, którym przypisano mniejsze wagi. Jeśli wszystkie wagi są równe, wówczas średnia ważona jest równa średniej arytmetycznej.

34 Wzór na średnią ważoną liczb

35 Zadanie W pewnej uczelni kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie średniej ważonej ocen z niektórych przedmiotów ze świadectwa maturalnego. Na jeden z wydziałów tej uczelni średnią oblicza się dla następujących przedmiotów: język polski (z wagą 0,4), historia (z wagą 0,4), język obcy (z wagą 0,2). Na innym wydziale średnią ważoną oblicza się z następujących przedmiotów: matematyka (z wagą 0,3), fizyka (z wagą 0,3), chemia (z wagą 0,2), język polski (z wagą 0,1) i język obcy (z wagą 0,1). Oblicz średnią ważoną ocen kandydatów, których stopnie przedstawiono w tabeli. Ustal, który z kandydatów powinien złożyć dokumenty na wydział pierwszy a który na drugi tak, aby ich szanse przyjęcia na studia były odpowiednio duże.

36 Kandydaci Kod kandydata JL3/95 MK2/55 MD6/18 Język polski 3 5 4
Język obcy 6 Historia 2 Matematyka Fizyka Chemia

37 Pierwszy kandydat Kod kandydata: JL3/95 Pierwszy wydział – 3*0,4+2*0,4+3*0,2= 1,2+1,2+0,6= 3,0 Drugi wydział – 6*0,3+5*0,3+4*0,2+3*0,1+3*0,1= 1,8+1,5+0,8+0,3+0,3= 4,7 Wniosek: Ten kandydat ma większe szanse na wydziale drugim.

38 Drugi kandydat Kod kandydata: MK2/55 Pierwszy wydział – 5*0,4+6*0,4+6*0,2= 2,0+2,4+1,2= 5,6 Drugi wydział – 3*0,3+2*0,3+3*0,2+5*0,1+6*0,1= 0,9+0,6+0,6+0,5+0,6= 3,2 Wniosek: Ten kandydat ma większe szanse na wydziale pierwszym.

39 Trzeci kandydat Kod kandydata: MD6/18 Pierwszy wydział – 4*0,4+4*0,4+4*0,2= 1,6+1,6+0,8= 4,0 Drugi wydział – 3*0,3+3*0,3+4*0,2+4*0,1+4*0,1= 0,9+0,9+0,8+0,4+0,4= 3,4 Wniosek: Ten kandydat ma większe szanse na wydziale pierwszym.

40 OBLICZENIA PROCENTOWE
Procenty są wszechobecne w codziennym życiu. Na zajęciach projektowych rozwiązywaliśmy sporo zadań, aby doskonalić umiejętność stosowania obliczeń procentowych w praktyce. W szczególności zajęliśmy się: - lokatami bankowymi - podatkiem VAT - podwyżkami i obniżkami cen towarów.

41 LOKATA BANKOWA Lokata bankowa- to rodzaj umowy z bankiem, którą zawieramy w momencie wpłaty na konto określonej sumy pieniędzy. Najczęściej zobowiązujemy się wtedy, że nie wypłacimy tej kwoty przed upływem terminu umowy, a bank odda nam ją wtedy wraz z naliczonymi odsetkami. Im większy masz wkład, tym wyższe oprocentowanie, które bank może nam zaproponować.

42 RODZAJE LOKAT * terminowa * rentierska * progresywna * dynamiczna
* automatyczna * overmight * negocjowana * call * e-lokata

43 ZADANIE Klient banku ulokował zł na 3 miesiące z oprocentowaniem 4% w stosunku rocznym. O ile złotych mniej zyskałby, gdyby te kwotę wpłacił na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, którego oprocentowanie wynosi 1%? Uwzględnij 20-procentowy podatek od oszczędności. Lokata - oprocentowanie roczne 4%- oprocentowanie kwartalne 1% 10000*1%=100 100-20%·100=80 Rachunek oszczędnościowy - oprocentowanie 1%- oprocentowanie kwartalne 0,25% 10000%*0,25%=25 25-0,20%·25=20 80-20=60 Wpłacając na rachunek oszczędnościowy zyska o 60zł mniej.

44 LOKATY BANKOWE, KAPITALIZACJA ODSETEK
Kapitalizacja odsetek polega na tym, że po upływie terminu lokaty bank dopisuje procent i w następnym okresie rozliczeniowym liczy się procent z większej kwoty. ZADANIE Do banku wpłacono 2000 złotych na lokatę oprocentowaną 5% w skali roku. Jaka będzie kwota po dwóch latach przechowywanie pieniędzy przy kapitalizacji rocznej, jeśli w ciągu tego okresu nie podejmowano żadnych kwot?

45 2000 zł = wpłacona suma pieniędzy 5 % = oprocentowanie w skali roku
Dane: 2000 zł = wpłacona suma pieniędzy 5 % = oprocentowanie w skali roku Jaka będzie kwota po dwóch latach? OBLICZENIA: 2000zł ∙ 5% = 2000 zł ∙ 0,05 = 100 zł 2000 zł zł = 2100 zł – kwota po pierwszym roku 2100 zł ∙ 0,05 = 105 zł 2100 zł zł = 2205 zł – kwota po drugim roku Odp. Kwota po dwóch latach przechowywanie pieniędzy wynosić będzie 2205 zł.

46 Wycieczka do banku pko s.a. w LESZNIE
Dnia r. nasza grupa wybrała się do Banku PKO S.A. aby zaobserwować pracę urzędników bankowych. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez Dyrektora i innych pracowników. Podczas wykładu Dyrektor podarował nam kilka upominków, między innymi ulotkę, na której została zamieszczona informacja, że osoby w naszym wieku mogą już mieć założone konto oszczędnościowe i „magazynować” swoje kieszonkowe. Później zostaliśmy oprowadzeni po całej placówce i w każdej chwili mogliśmy zadawać nurtujące nas pytania. Jednym z nich było pytanie: Jak liczy się lokaty bankowe? Jednakże uzyskaliśmy odpowiedź, że w obecnych czasach wszystko liczą już komputery, pracownicy Banku wprowadzają dane, resztą nie muszą się zbytnio przejmować. Na koniec wycieczki pojechaliśmy do Mc'Donalda!! Wyjazd bardzo nam się podobał! Czekamy na następny ;)

47 Zdjęcia z wycieczki do banku

48

49 PODATEK VAT Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciąża ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli obciąża przyrost wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego. Podatek ten nakłada się na każdą transakcję sprzedaży w procesie produkcji i dystrybucji. VAT jest szeroko rozpowszechniony w krajach UE. W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że konieczna była harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym. W tym celu została uchwalona ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

50 PODATEK VAT Z Nowym Rokiem weszły w życie nowe stawki podatku VAT: 5, 8 i 23 procent. Oznacza to wyższe rachunki za większość towarów i usług oraz konieczność przygotowania się przedsiębiorców na rozliczanie według nowych stawek. Jednocześnie nie odliczą już oni całego VAT-u przy zakupie auta oraz paliwa do niego. Nowe stawki zastąpią dotychczas stosowane: 0, 3, 7 oraz 22 procent. Stawka 5-procentowa jest zupełnie nowa i została wprowadzona na czas nieokreślony. Z kolei stawki 8 i 23 procent, to podwyższone czasowo na okres 3 lat stawki 7 i 22 procent. Docelowo mają powrócić do pierwotnych wartości po 31 grudnia 2013 roku.

51 CENA NETTO I BRUTTO Cena netto - cena bez podatku VAT.
Cena brutto - końcowa cena towaru zawierająca podatek VAT cena netto + podatek VAT z ceny netto = cena brutto

52 ZADANIE Cena telewizora bez podatku vat wynosi 2490 zł. Oblicz cenę telewizora z podatkiem vat, który wynosi 23%. cena telewizora – 2490 zł vat- 23% cena+ podatek vat - ? 2490zł ∙ 23%= 2490zł ∙ 0,23=572,70 zł 2490zł+572,70zł= 3062,70 zł Odp.: Cena telewizora z podatkiem vat wynosi 3062,70 zł.

53 ZADANIE Cena aparatu fotograficznego wynosi 869zł. Oblicz cenę tego aparatu wraz z podatkiem vat, który wynosi 5%. Cena aparatu- 869,99 zł Vat- 5% Cena+ podatek vat - ? 869zł ∙ 5%= 869zł ∙ 0,05= 43,45 zł 869zł+ 43,45zł= 912,45zł Odp.: Cena aparatu wraz z podatkiem vat wynosi 912,45zł.

54 ZADANIE Cena laptopa bez podatku vat wynosi 1890 zł. Oblicz cenę tego laptopa z podatkiem vat, który wynosi 22%. Dane: Cena bez podatku vat – 1890 zł Vat – 22% Cena z podatkiem vat - ? Obliczenia: 1890* 22%= 1890* 0,22= 415,80 ,80= 2305,80 Odp: Cena laptopa z podatkiem vat wynosi 2305,80 zł.

55 Obniżka- zmniejszenie danej ceny lub liczby o jakiś procent.
obniżki Obniżka- zmniejszenie danej ceny lub liczby o jakiś procent. Przykładowe zadanie: W sklepie była obniżka cen, pewna bluzka kosztowała 50zł i obniżono jej cenę o 20%. Ile teraz kosztuje ? Dane: Szukane: 50zł - cena bluzki przed obniżką X- kwota obniżki 20% - o ile została obniżona cena Obliczenia: X=50zł *20%=50zł*0,2=10zł 50zł-10zł=40zł – cena po obniżce Odpowiedź : Bluzka po obniżce kosztuje 40zł.

56 Podwyżki- podwyższenie ceny lub liczby o pewien procent.
Przykładowe zadanie: W supermarkecie duża paczka proszku do prania kosztowała 25zł. Jej cenę podwyższono o 15%. Ile teraz kosztuje proszek? Dane: Szukane: 25zł - cena proszku przed podwyżką x-kwota podwyżki 15% - o ile zostało podwyższona cena Obliczenia: X=25zł*15%=25zł*0,15=3,75zł 25zł+3,75zł=28,75zł Odpowiedz : Proszek po podwyżce kosztuje 28,75zł.

57 Co to jest reklama? Reklama jest to informacja mająca na celu zachęcić do nabycia określonych towarów czy usług. Przedstawia ona cechy danego przedmiotu. Zazwyczaj reklama pewnej rzeczy jest przedstawiana na ulotkach bądź w reklamach telewizyjnych. Przykładowa ulotka reklamowa: Treści zawarte ze strony : oraz ze strony

58 Przy tworzeniu prezentacji korzystaliśmy z encyklopedii internetowej „WIKIPEDIA”.

59 Pani Hanna Straburzyńska – opiekun
Uczestnicy projektu Pani Hanna Straburzyńska – opiekun Łukasz Glapiak Mateusz Kubacik Adam Strzałkowski Marta Rozwalka Jagoda Błaszkowska Agnieszka Kostrowska Michalina Wojciechowska Karolina Nosek Adrianna Adamczak Klaudia Marciniak Patrycja Skrzypczak

60 Nasza grupa

61 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji!
- Grupa 98/43_mf_g2

62


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Im. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google