Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Tołoczko i Agnieszka Radwanek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Tołoczko i Agnieszka Radwanek"— Zapis prezentacji:

1 Anna Tołoczko i Agnieszka Radwanek
„Przyrodnicze bariery rolniczego zagospodarowania nowych ziem na przykładzie obszarów suchych” Ewelina Kantowicz Anna Tołoczko i Agnieszka Radwanek

2 Zarys koncepcji autorki artykułu
Wprowadzenie, podstawowe definicje. Koncepcje barier w literaturze: Ekologiczna koncepcja czynników ograniczających. Koncepcja czynników ograniczających w problematyce ekologii człowieka. Bariery przyrodnicze w świetle teorii oceny rolniczej przydatności ziemi Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej. Podsumowanie przedstawionych kierunków. Bariery przyrodnicze w problematyce rolniczego zagospodarowania nowych ziem.

3 Etapy przekształcenia nieużytków rolnych w ziemię produktywną
Stadium inżynieryjne - prace nad przygotowaniem terenu, wyposażenie w urządzenia nawadniające oraz inne inwestycje. Stadium uprawy - tworzenie warunków glebowych umożliwiających uprawę. Trwa ono aż do osiągnięcia poziomu najniższej opłacalnej wydajności. np. przemywanie, dodawanie mułów rzecznych itp. = zwiększenie żyzności gleby. Stadium społeczne (zasiedlania) - rozdysponowanie do różnych form użytkowania np. farmy państwowe, gospodarstwa osadnicze.

4 Pojęcie bariery Bariera – przeszkoda bądź zapora uniemożliwiająca lub utrudniająca realizowanie (rozpoczęcie, kontynuowanie) określonej czynności. Przeszkoda ma znaczenie szerokie, może oznaczać przeszkodę absolutną (w danym miejscu i czasie) = niemożność realizowania danej czynności lub realizowanie jej przy pokonywaniu pewnego oporu. Bariera przyrodnicza rolniczego zagospodarowania – przeszkoda istniejąca w środowisku fizyczno-geograficznym, uniemożliwiająca lub utrudniająca obejmowanie uprawą nowych ziem.

5 Koncepcja barier w literaturze
Ekologiczna koncepcja czynników ograniczających. Liebieg 1840 r. - Prawo minimum Taylor 1934 r. Shelford 1913 r. - Prawo maksimum Odum 1959 r. - całościowa koncepcja ekologicznych czynników ograniczających: Prawidłowy rozwój organizmów, populacji lub biocenozy zależy od całego kompleksu czynników. Każdy czynnik, który zbliża się lub przekroczył granicę tolerancji organizmu lub grupy organizmów może być nazwane czynnikiem ograniczającym. Przekroczenie tolerancji = brak występowania Przekroczenie optimum = brak rozwoju Granice optimum i tolerancji różnią się przestrzennie i sezonowo w obrębie tego samego gatunku.

6 c.d. Koncepcja barier w literaturze
Koncepcja czynników ograniczających w problematyce ekologii człowieka Czynniki środowiska według charakteru ich oddziaływaniu na człowieka: bodźce, których oddziaływania nie można zmienić powodujące fizjologiczne odchylenia o różnych symptomach powodujące ogólne pogorszenie stanu zdrowia wpływające na śmiertelność warunkujące choroby cywilizacyjne Stres środowiskowy - zespół szkodliwych sił środowiskowych oddziałujących na jednostkę lub grupę ludzi w sposób zagrażający ich tradycyjnemu zachowaniu się Rodzaje stresu: Katastroficzny i niespodziewany Stopniowy i przewidywany

7 c.d. Koncepcja barier w literaturze
Bariery przyrodnicze w świetle teorii oceny rolniczej przydatności ziemi Nie jest możliwe wypracowanie jednej, uniwersalnej metodologii dla różnych rodzajów ocen. Typy oceny na płaszczyznach: Technologicznej Ekonomicznej Społecznej Oceny dzielą się na rodzaje, klasy, podklasy i jednostki. Hierarchiczność powoduje lepszą identyfikację i skuteczniejsze pokonywanie barier dotyczących przydatności ziemi.

8 c.d. Koncepcja barier w literaturze
Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej c.d. tabeli Typ bariery Kryterium podziału Ujęcie teoretyczne Ujęcie planistyczne Rodzaj Naturalna Demograficzna Ekonomiczna Społeczna Organizacyjna - Postać Ilościowa Jakościowa Strukturalna Funkcjonala Brak czynnika rozwoju Niedorozwój elementów lub funkcji układu Charakter Jednorodne Wielorodne Stopień złożoności Elementarne Złożone Zasięg przestrzenny Lokalna Regionalna Krajowa Typ bariery Kryterium podziału Ujęcie terytorialne Ujęcie planistyczne Występowanie w czasie Istniejąca Potencjalna Stała Okresowa - Sekwencja ujawniania się Pierwotne Wtórne Oddziaływanie w czasie Jednorazowe Permanentne Stabilność oddziaływania Stałe Zmienne

9 Bariery przyrodnicze w problematyce rolniczego zagospodarowania nowych ziem
Ograniczenia w możliwości obejmowania uprawą nowych ziem w klimacie suchym wynikają z: niewystarczającej ilości i złej jakości zasobów glebowych i wodnych zmiany warunków przyrodniczych wynikających z działalności człowieka Bariery przyrodnicze zasobów - podstawowy czynnik o zagospodarowaniu gleb. funkcjonalne - niekorzystne procesy przyrodnicze zachodzące z powodu zmiany funkcjonowania ekosystemu

10 Ocena artykułu Negatywy artykułu: Pozytywy artykułu:
Większa część artykułu nie dotyczy bezpośrednio tego, co jest zapowiedziane w tytule Autorka skupia się na różnych koncepcjach barier, niekoniecznie związanych z tematem Porusza zagadnienia związane z ekologią człowieka, która nie łączy się z rolniczym zagospodarowaniem ziem W tekście artykułu praktycznie nie znalazły się odnośniki do tytułowych obszarów suchych Zamieszczenie rozległego opisu kierunków badawczych powoduje niezrozumienie przez czytelnika koncepcji autora Pozytywy artykułu: Przejrzysty Prosty do zrozumienia Brak wyrażeń typowo naukowych, co powoduje, że artykuł ma charakter popularno-naukowy większa liczba odbiorców

11 Dziękujemy za uwagę! :D


Pobierz ppt "Anna Tołoczko i Agnieszka Radwanek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google