Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S - Analiza SWOT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S - Analiza SWOT"— Zapis prezentacji:

1 PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S - Analiza SWOT
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S - Analiza SWOT Renata Pawlicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego

2 Metodologia SWOT Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. ►Silne strony
pozytywne, wewnętrzne cechy organizacji ►Słabe strony negatywne, wewnętrzne cechy organizacji ►Szanse pozytywne, zewnętrzne cechy otoczenia ►Zagrożenia negatywne, zewnętrzne cechy otoczenia Krajowa Grupa Użytkowników T2S została powołana w celu: formułowania jednolitego stanowiska polskiego rynku kapitałowego w zakresie prac nad T2S umożliwienia udziału polskiego rynku kapitałowego w projekcie T2S i dostosowania T2S do jego potrzeb wspieranie członka AG reprezentującego rynek polski uniknięcia sytuacji, w której T2S działa w oderwaniu od uwarunkowań krajowych identyfikacji barier dla uruchomienia T2S w Polsce

3 Cel utworzenia NUG_PL Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Krajowa Grupa Użytkowników T2S została powołana w celu: sformułowania jednolitego stanowiska polskiego rynku kapitałowego w zakresie prac nad T2S uniknięcia sytuacji, w której T2S działa w oderwaniu od uwarunkowań krajowych umożliwienia udziału polskiego rynku kapitałowego w projekcie T2S i możliwości dostosowania T2S do jego potrzeb wspieranie członka Advisory Group (AG) reprezentującego rynek polski identyfikacji barier dla uruchomienia T2S w Polsce (w euro i w PLN) Celem analizy SWOT jest: Próba uzyskania jednolitego stanowiska rynku, instytucji stanowiących infrastrukturę rynku i NBP w zakresie zasadności dopuszczenia polskiego złotego jako waluty rozrachunku na platformie T2S Próba uzyskania jednolitego stanowiska rynku, instytucji stanowiących infrastrukturę rynku i NBP w zakresie zasadności wejścia z euro jako waluty rozrachunku na platformie T2S Krajowa Grupa Użytkowników T2S została powołana w celu: formułowania jednolitego stanowiska polskiego rynku kapitałowego w zakresie prac nad T2S umożliwienia udziału polskiego rynku kapitałowego w projekcie T2S i dostosowania T2S do jego potrzeb wspieranie członka AG reprezentującego rynek polski uniknięcia sytuacji, w której T2S działa w oderwaniu od uwarunkowań krajowych identyfikacji barier dla uruchomienia T2S w Polsce

4 Decyzja Zarządu NBP z dnia 4 listopada 2011 r.
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Decyzja Zarządu NBP z dnia 4 listopada 2011 r. W opinii Zarządu NBP, decyzja dotycząca utworzenia modułu rozrachunkowego w PLN, powinna zostać podjęta przy uwzględnieniu przesłanek ekonomicznych, systemowych oraz prawnych, w tym w szczególności przy uwzględnieniu stanowiska KDPW S.A. NBP oczekuje na oficjalne stanowisko KDPW S.A. w zakresie planowanego zakresu uczestnictwa w T2S do końca marca 2011 r. Krajowa Grupa Użytkowników T2S została powołana w celu: formułowania jednolitego stanowiska polskiego rynku kapitałowego w zakresie prac nad T2S umożliwienia udziału polskiego rynku kapitałowego w projekcie T2S i dostosowania T2S do jego potrzeb wspieranie członka AG reprezentującego rynek polski uniknięcia sytuacji, w której T2S działa w oderwaniu od uwarunkowań krajowych identyfikacji barier dla uruchomienia T2S w Polsce Przygotowaliśmy nową, pełniejszą wersję SWOTa

5 NBP – słabe strony Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. 1
Uwagi Uczestników T2S budowany jest przez 4CB, przystąpienie do budowania platformy raczej nie zmieni postaci rzeczy nie zwiększy znacząco wpływu NBP na architekturę platformy. Propozycja NBP: Fakt budowania platformy T2S przez 4CB ma niewielkie znaczenie dla kształtu architektury platformy. T2S jest budowana w oparciu o dokumentację (URD, UDFS) opracowaną w ramach EBC przy udziale innych kontrahentów. Zmiany w SWOT: Uwaga uwzględniona częściowo. Dodano fragment: „Przystąpienie NBP nie zwiększy znacząco wpływu NBP na podstawową architekturę systemu.”. Teraz przejdźmy do uwag: Komentarze KDPW zostały niejednokrotnie skrócone Oznacza, że dokonano zmiany w SWOTcie, która jest odzwierciedlona w tekście. 1

6 NBP – słabe strony Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Uwagi Uczestników „NBP jako bank spoza Eurosytemu nie będzie dysponował statusem decyzyjnym NBC systemu (brak głosu w Radzie Prezesów)”; oznacza to: Brak pełnego wpływu na prace Governing Council (GC) i T2S Board dla NBP i innych banków centralnych spoza strefy Euro. Jako, że są jedynie reprezentowane w Foreign Currency Steering Group (FSCG) mają jedynie możliwość kierowania wybranych, dotyczących ich spraw do GC i T2S Board; Ograniczenie rozstrzygania sporów pomiędzy FCSG i GC do kompetencji Arbitration Pannel co może zmniejszyć szanse na przeforsowanie zdania NBP; Udział przedstawicieli z Polski tylko w pracach subgroup powoduje brak wpływu na najważniejsze decyzje GC; Główny, a właściwie jedyny wpływ na budowę Eurosystemu miały banki centralne ze strefy Euro, co skutkuje dopasowaniem systemu do oczekiwań użytkowników z tej strefy. Banki centralne spoza strefy Euro (np. Wielka Brytania i Szwajcaria) podchodzą z dużą rezerwą do projektu włączenia ich walut do systemu co może spowodować wejście tylko jednej waluty – Euro, przynajmniej w początkowej fazie. Niestety nie dysponujemy szczegółową wiedzą na temat ich zastrzeżeń. Sugerowalibyśmy bezpośrednie konsultacje NBP z oboma wspomnianymi bankami.” Zgadzamy się z uwagą uczestników. Naszym zdaniem nie ma potrzeby dokonywania zmian w analizie SWOT. Bo to jest tylko uszczegółowienie. Propozycja NBP. Zgadzamy się z uwagą uczestników. Propozycja uwzględniona w analizie SWOT.

7 NBP – słabe strony Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Uwagi Uczestników liquidity transfer - zwiększy się zapotrzebowanie na PLN w celu przeprowadzania rozliczeń, co może doprowadzić do spadku płynności na rynku międzybankowym. Propozycja NBP. Kwestia ta wymaga dalszych analiz w ramach NBP. Opinia DSF. Ad. Komentarz 1: Zamieszczona teza wydaje się wątpliwa, szczególnie, że nie wskazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy umożliwieniem rozrachunku w PLN na platformie T2S, a spadkiem płynności na rynku międzybankowym.

8 KDPW - słabe strony Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Uwagi Uczestników Ograniczenie możliwości wprowadzania specyficznych funkcjonalności dla rynku polskiego - wydaje się, że nie powinno się tego zaliczyć do słabych stron, ponieważ jednym z założeń / celów T2S jest standaryzacja systemu rozrachunkowego i co za tym idzie infrastruktury rynków kapitałowych. Komentarz KDPW Zgadzamy się częściowo. Problem dotyczy dwóch aspektów. Pierwszy z nich związany jest z obecną specyfiką rynku polskiego, która nie do końca będzie mogła zostać odzwierciedlona po wejściu na platformę T2S. Rynek może więc stracić część wypracowanych już lokalnych rozwiązań wynikających z potrzeb uczestników KDPW. Będzie się to wiązało z poniesieniem kosztów dostosowania systemów KDPW i uczestników rynku do T2S. Drugi aspekt dotyczy zmian specyficznych dla rynku lokalnego (np. wynikających głównie ze zmian lokalnych regulacji) wprowadzanych po ewentualnym wejściu KDPW na platformę T2S. Implementacja tych zmian może być wydłużona w czasie ze względu na konieczność zachowania ustalonej procedury kontraktowej tzw. „change management”. Zmiany specyficzne dla danego rynku, będą się wiązać z poniesieniem przez lokalny depozyt pełnych kosztów wprowadzenia nowych rozwiązań do T2S. NBP salomonowe rozwiązanie: Proponujemy uwzględnić dorobek i uczestników i KDPW Proponujemy dodać do mocnych stron KDPW zapis: Możliwość korzystania z pozytywnych skutków standaryzacji europejskiego systemu (systemów) rozrachunkowego i infrastruktury rynków kapitałowych (KDPW – mocne strony). I jednocześnie zapis o konieczności uwzględnienia change management proponujemy zawrzeć w przypisie. Propozycja NBP. Kwestia wymaga przedyskutowania na forum NUG_PL

9 KDPW - zagrożenia Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Uwagi Uczestników Możliwość przejęcia i internalizacji rozrachunku transgranicznego w PLN przez inne depozyty dla transakcji zawieranych przez polskich i zagranicznych inwestorów inwestujących w papiery wartościowe w PLN, w tym: utrata obecnych wolumenów (zarówno rozliczeniowych jak i związanych z przechowywaniem aktywów) ze względu na: skorzystanie przez uczestników KDPW z usług innych depozytów w T2S oraz potencjalne ryzyko, że duża część aktywów i rozliczeń klientów zagranicznych na polskich papierach wartościowych będzie realizowana za pośrednictwem lokalnych depozytów tych klientów; odpływ "bezpośrednich" zagranicznych inwestorów w przypadku podjęcia przez nich decyzji o dostępie do T2S we własnym zakresie lub przez "single entry point" – korzystanie z usług innego CSD w T2S; mając na uwadze informację statystyczną z GPW za sierpień br. Iż 47% obrotu generują inwestorzy zagraniczni, wydaje się że bardzo realnym zagrożeniem dla KDPW jest adekwatne zmniejszenie skali rozliczeń w KDPW. Wynika to z intencji szczególnie Clearstream i Euroclear by w ramach Cross-CSD Settlement przenieść rozliczenia w ramach T2S całkowicie do zewnętrznych depozytów. Na ostatnim spotkaniu T2S AG w dniach 7-8 września br. było to silnie podnoszone. Zostanie powołany komitet („committee”) którego celem będzie wypracowanie takiego modelu by Uczestnicy mogli rozliczać papiery będące w T2S w swoich macierzystych depozytach; utrata przez polskich pośredników części zagranicznych inwestorów wybierających dostęp do polskiego rynku poprzez uczestników lub depozyty z zagranicy (spowodowana głównie wprowadzeniem kont omnibus) dotyczy również KDPW, które może utracić wolumeny transakcyjne i aktywa, gdyż nie będą one przechowywane i rozliczane przez polskich pośredników a bezpośrednio przez zagraniczne depozyty. Uwagi uczestników zostały skrócone

10 KDPW - zagrożenia Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Komentarz KDPW
Zgadzamy się częściowo. Planowane wprowadzenie kont omnibus na rynku polskim w 2011r. może zachęcić do uzyskania zdalnego uczestnictwa w KDPW część zagranicznych podmiotów, które w ramach swojej strategii biznesowej, pełnią funkcję globalnego custodiana lub sub-custodiana na rynkach emerging markets w Europie, a obecnie działają przez polskich uczestników, jak również zagraniczne depozyty papierów wartościowych. Będzie to zależało od strategii biznesowej grupy kapitałowej, w której znajdują się te podmioty oraz zainteresowania tworzeniem połączeń operacyjnych do KDPW. Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo, że wprowadzenie kont omnibus spowoduje wzrost liczby uczestników w KDPW. Zmiany te nastąpią niezależnie od wejścia na platformę T2S. Można założyć, że pomimo otwarcia rynku polskiego na konkurencję ze strony zagranicznych platform obrotu na skutek ułatwienia rozrachunku trans granicznego polskich papierów wartościowych, GPW uda się utrzymać dominującą część obrotów na rynku polskim i nie nastąpi znacząca migracja tych obrotów na zagraniczne platformy, w tym MTF-y. Szanse na to istnieją ponieważ, rynek polski posiada cechy rynku niszowego, tj: niską kapitalizację spółek polskich w stosunku do spółek międzynarodowych notowanych na zagranicznych platformach, w tym MTF-ach, Przy założeniu, że GPW uda się utrzymać dominujący udział w obrotach polskimi spółkami, w wyniku czego instrucje rozrachunkowe będą kierowane do KDPW z KDPW_CCP, wydaje się, że nie istnieje poważne zagrożenie odpływem uczestników i wolumenów z KDPW. Biorąc pod uwagę perspektywę obniżenia kosztów rozrachunku transgranicznego, można liczyć pośrednio na zwiększenie aktywności obecnych oraz nowych inwestorów zagranicznych na rynku polskim. Można też założyć, że część polskich uczestników, dotąd nie będących aktywnych na rynkach zagranicznych, może skorzystać z możliwości prowadzenia rozrachunku transgranicznego poprzez KDPW, ze względu na spadek opłat w rozrachunku transgranicznym. (…)

11 KDPW - zagrożenia Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Propozycja NBP.
Komentarz KDPW cd. (…) W takim wypadku wejście KDPW na platformę T2S nie powinno spowodować zmniejszenia lecz zwiększenie liczby uczestników w KDPW, co przełoży się odpowiednio na większą liczbę kont depozytowych prowadzonych bezpośrednio przez KDPW oraz większą liczbę instrukcji rozrachunkowych w KDPW. W zakresie przechowywania aktywów KDPW na T2S nadal będzie pełnić rolę macierzystego CSD dla papierów wartościowych w nim zdeponowanych (wraz z prowadzeniem obsługi operacji na papierach wartościowych oraz zobowiązań emitentów wobec akcjonariuszy), natomiast inne depozyty papierów wartościowych będą pełnić rolę depozytu inwestora, na zasadach podobnych do obecnych. Zagrożeniem dla KDPW, niezależnym od T2S, jest planowana do wprowadzenia dyrektywa UE regulująca działalność depozytów papierów wartościowych („Legislation on CSDs”) dająca możliwość emitentom z rynków UE rejestracji nowych emisji w dowolnym CSD. Jeżeli KDPW nie będzie spełniała oczekiwań polskich emitentów odnośnie jakości świadczonych usług, będą mogli oni wybrać inny depozyt jako tzw. macierzysty CSD. Opóźnianie wejścia KDPW na platforme T2S, może być jedną z przesłanek do podjęcia takich decyzji. Gdyby jednak, pomimo niszowości rynku polskiego, doszło do silnej konkurencji pomiędzy GPW i zagranicznymi platformami obrotu na korzyść tych platform , wówczas obecność KDPW na platformie T2S sprzyjałaby podmiotowi silniejszemu, tj. w tym wypadku zagranicznym platformom obrotu. Rozliczenia transakcji byłyby wówczas dokonywane w zagranicznych CCPs co stanowiłoby znaczące zagrożenie dla wszystkich podmiotów działających na rynku polskim. Wydaje się więc, że wejście na platformę T2S z PLN mogłoby być zagrożeniem dla KDPW, w sytuacji gdyby do roku 2015, GPW i KDPW_CCP nie wypracowały mechanizmów konkurencyjności chroniących je przed migracją obrotu polskimi spółkami na zagraniczne platformy transakcyjne. Propozycja NBP. Proponujemy uwzględnić uwarunkowania przedstawione zarówno przez uczestników jak i KDPW w analizie SWOT: Rynek kapitałowy - zagrożenia i KDPW - szanse W KDPW zagrożenia uwzględniliśmy uwarunkowanie wskazane przez uczestników. W KDPW – mocne strony jest już mowa o zwiększeniu liczby uczestników. Dodano w przypisie, że zależy to od utrzymania dominującego udziału w obrotach polskimi spółkami. W KDPW szanse dodano informację o uchronieniu się przed skutkami wejścia w życie Legislation on CSDs

12 KDPW - zagrożenia Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Uwagi Uczestników Pogorszenie wyniku finansowego KDPW. Wydaje się, że utrata przychodów z tytułu wypłynięcia znaczącej części rozliczeń na T2S nie zostanie zrównoważona przychodami z rozliczeń transakcji podmiotów krajowych inwestujących w zagraniczne papiery wartościowe, ani przychodami z usług jakie mógłby KDPW świadczyć dla krajów z regionu, które nie przystąpią do T2S. Komentarz KDPW. Zgadzamy się częściowo. Należy zwrócić uwagę, że już planowane uruchomienie CCP z funkcją nettingu w papierach wartościowych w IV kw r. spowoduje znaczące zmniejszenie liczby instrukcji rozrachunkowych przetwarzanych w KDPW. Czynnik ten będzie miał decydujące znaczenie dla zmniejszenia przychodów KDPW w obszarze rozrachunku, powodując zmianę struktury przychodów w ramach grupy kapitałowej KDPW na rzecz zwiększenia udziału przychodów z działalności rozliczeniowej. Z drugiej strony odpowiednio mniejsza liczba instrukcji rozrachunkowych będzie również kierowana do T2S, co zmniejszy opłaty rozrachunkowe KDPW ponoszone na rzecz Eurosystemu. Wysokość tych opłat będzie miała wpływ na stosowne obniżenie marży KDPW na tych usługach. (…) Uwaga KDPW jest bardzo obszerna. Tutaj jest skrót.

13 KDPW - zagrożenia Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Komentarz KDPW cd Przy założeniu, że nie nastąpi znacząca migracja obrotu z GPW na inne zagraniczne platformy transakcyjne, spadek marży KDPW na działalności rozrachunkowej powinien zostać częściowo zrekompensowany przez wzrost liczby transakcji zawieranych przez zagranicznych inwestorów na GPW skutkujący zwiększeniem przychodów za usługi rozliczeniowe świadczone przez KDPW_CCP. W związku z tym widzimy szansę na częściowe zrekompensowanie zmiany przychodów w ramach grupy kapitałowej KDPW. KDPW postrzega jednak inicjatywę T2S jako faktyczne zagrożenie dla jej przyszłych zysków. Gdyby inicjatywa ta zakończyła się sukcesem związanym z podpisaniem umowy ramowej przez kluczowe depozyty zagraniczne, w tym depozyty z regionu, KDPW będzie musiała funkcjonować w nowym silnie konkurencyjnym otoczeniu. Ze względu na nieuchronność tych zmian, KDPW oraz wszystkie podmioty polskiego rynku kapitałowego powinny z wyprzedzeniem przygotować się do zachodzących zmian otoczenia, restrukturyzując swoją obecną działalność i poszukując nowych możliwości rozwoju. T2S usunie jedną z istotniejszych barier związanych z rozrachunkiem trans-granicznym na sfragmentowanym rynku europejskim. Zyskają na tym głównie rynki, których infrastruktura transakcyjno-rozliczeniowa jest konkurencyjna pod względem jakości świadczonych usług oraz niskich opłat. W przypadku gdyby zagraniczna konkurencja stanowiła duże zagrożenie wobec GPW i KDPW_CCP, wejście KDPW z PLN na T2S sprzyjałoby migracji obrotów do bardziej konkurencyjnego podmiotu. W takim przypadku należałoby rozważyć wstrzymanie się z wejściem na platformę T2S ze złotówką do czasu uzyskania przez GPW i KDPW_CCP konkurencyjnego poziomu usług i opłat, biorąc pod uwagę niszowy charakter polskiego rynku. (…) Uwaga KDPW jest bardzo obszerna. Tutaj jest skrót.

14 KDPW - zagrożenia Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Komentarz KDPW cd Założenia dotyczące wysokości opłat w T2S nie zostały jeszcze ostatecznie sformułowane – podawane wysokości stawek nie są ostateczne, nieznane są także wysokości opłat związanych z połączeniem komunikacyjnym z T2S. W związku z tym obecnie jest zbyt wcześnie na całościowe oszacowanie finansowych skutków wejścia KDPW na T2S. Przy rozważaniu wejścia KDPW na platformę T2S należy dodatkowo zwrócić uwagę, że deklarowane obecnie opłaty na rzecz T2S dotyczą okresu 7 lat po migracji, tj. lat Można założyć, że po tym okresie istnieje szansa na obniżenie opłat T2S, że względu na zamortyzowanie tego projektu. Trudno jednak obecnie przewidzieć, jaka może być to skala zmian. Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami i z KDPW Zmiany w SWOT: Uwaga uwzględniona. Dodano zapis: „Możliwe pogorszenie wyniku finansowego KDPW w przypadku braku możliwości zrekompensowania przychodów finansowych grupy kapitałowej związanych z funkcjonowaniem CCP i wynikających z wzrostu liczby transakcji zawieranych przez zagranicznych inwestorów na GPW”. Uwaga KDPW jest bardzo obszerna. Tutaj jest skrót.

15 KDPW – szanse Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Uwagi Uczestników
Zwiększenie liczby uczestników jest faktycznie ograniczone do liczby CSD, których klienci będą aktywni na naszym rynku, wybierając opcję "single entry point" przez swój macierzysty depozyt; Komentarz KDPW Zgadzamy się. Nie należy jednak wykluczać możliwości wyboru przez tzw. Directly Connected Parties (DCP-posiada bezpośrednie techniczne podłączenie do T2S) bezpośredniego uczestnictwa w KDPW zamiast uczestnictwa w macierzystym depozycie, w zakresie rozrachunku . Usługi dotyczące zdarzeń korporacyjnych mogłyby być świadczone dla DCP przez KDPW lub lokalnego sub-custodiana działającego w ramach struktury regionalnej. Wybór zależałby od polityki grupy kapitałowej DCP i jej modelu biznesowego. Depozyt spodziewa się również, ze podmioty, które wybiorą bezpośrednie uczestnictwo w KDPW po wprowadzeniu kont omnibus, pozostaną uczestnikami KDPW również po wejściu KDPW na platformę T2S niezależnie od tego czy będą miały bezpośrednie techniczne podłączenie do T2S czy też nie. Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami. Zmiany w SWOT: proponujemy wprowadzenie uwarunkowania wskazanego przez uczestników do analizy SWOT.

16 KDPW – szanse Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Uwagi Uczestników
Możliwość pośrednictwa KDPW dla CSD z regionu, które nie przystąpią do T2S - prawdziwe w sytuacji gdyby mniejsze depozyty z krajów, które obecnie nie są w strefie Euro, miały nie wejść do T2S ze swoimi walutami narodowymi. Należy niemniej zwrócić uwagę na: powiązania kapitałowe i biznesowe depozytów z innych krajów regionu przy określaniu prawdopodobieństwa możliwości ich pozyskania przez KDPW jako klientów; fakt, że podobną strategię będą zapewne miały depozyty ze Słowenii czy Słowacji, które są już w strefie Euro i ze względu na wielkość swoich rynków kapitałowych będą bardziej zdeterminowane aby uzyskać nowe możliwości biznesowe poprzez obsługę depozytów z krajów, które przystąpią do T2S w momencie wprowadzenia w nich Euro. możliwość obsługi depozytów z krajów, które nie przyjęły jeszcze Euro będzie trwała zapewne tylko do momentu przyjęcia wspólnej waluty, wolumeny generowowane przez te depozyty nie będą zapewne bardzo duże. Komentarz KDPW Zgadzamy się. Możliwość wykorzystania tej szansy zostanie dokładniej rozważona po ostatecznych deklaracjach uczestnictwa innych depozytów w T2S i będzie ona traktowana raczej jako poboczne źródło przychodów. Wydaje się, że konkurencja w tym zakresie może się pojawić przede wszystkim ze strony depozytu austriackiego – biorąc pod uwagę ekspansję regionalną realizowaną przez rynek austriacki. Istnieje przy tym ryzyko, że KDPW przystępując z opóźnieniem do inicjatywy T2S zmniejszyłoby szansę rynku polskiego na odgrywanie znaczącej roli w regionie. Uwagi uczestników zostały przeredagowane. Treść ta sama. Czytamy to raczej jako komentarz niż Komentarz KDPW skrócono Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami i z KDPW Zmiany w SWOT: Uwaga uwzględniona.

17 KDPW – szanse Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Uwagi Uczestników
Możliwość rozrachunku przez KDPW transakcji transgranicznych inwestorów polskich zawieranych na rynkach zagranicznych” – Należy zwrócić uwagę, iż co do zasady taka możliwość istnieje już w chwili obecnej. W przypadku inwestorów profesjonalnych (fundusze inwestycyjne, emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, banki) jest ona realizowana za pośrednictwem agentów banków powierniczych oferujących rozliczenia praktycznie na wszystkich rynkach a nie tylko w ramach UE. Inwestorzy indywidualni, również mają dostęp do zawierania transakcji na papierach notowanych na giełdach europejskich oraz amerykańskich a rozliczenia tego typu transakcji są realizowane przez agentów biur maklerskich. Istnieje szansa, iż zarówno banki powiernicze jak również biura maklerskie będą korzystały z rozliczeń na rynkach obsługiwanych w ramach T2S za pośrednictwem KDPW niemniej będzie to zapewne zależało od strategii grupy kapitałowej w której znajduje się dany depozytariusz lub dom maklerski oraz powiązań biznesowych z obecnymi agentami za pośrednictwem, których realizowane są rozliczenia. Komentarz KDPW Zgadzamy się. Przypis niemal dokładnie odzwierciedla uwagę uczestników. Wprowadzono jedynie drobne zmiany redakcyjne. Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami i z KDPW Zmiany w SWOT: Uwaga uwzględniona. Dodanie tekstu uwzględniającego uwarunkowanie wskazane przez uczestników.

18 KDPW – szanse Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Uwagi Uczestników
Koncentracja KDPW na rozwoju systemu CCP i jego outsoursowaniu – Wydaje się, iż konieczna jest szczegółowa analiza biznesowa opłacalności tego typu rozwiązania w kontekście: ilości klientów faktycznie zainteresowanych tym rozwiązaniem, szacowanej wartości aktywów i rozliczeń transakcji, jaka mogłaby być realizowana za pośrednictwem KDPW, konkurencyjnych ofert na tego typu usługi jakie zapewne pojawią się ze strony innych depozytów. Komentarz KDPW Zgadzamy się z tą uwagą. Szczegółowe analizy zostaną przeprowadzone w związku z realizacją projektu CCP, niemniej postrzegamy to jako szansę, którą należy rozważyć. Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami i z KDPW Zmiany w SWOT: Dodanie tekstu „po przeprowadzeniu szczegółowej analizy biznesowej”. Przypis niemal dokładnie odzwierciedla uwagę uczestników. Wprowadzono jedynie drobne zmiany redakcyjne.

19 Rynek kapitałowy - silne strony
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - silne strony Uwagi Uczestników uzyskanie przez polskich emitentów szerszego dostępu do zagranicznych inwestorów: nieuzasadnione jest twierdzenie, że obecne bariery w polskim systemie rozliczeniowym czy trudności w dostępie do systemu są przeszkodą dla inwestorów zagranicznych aby inwestować w polskie spółki. jednocześnie mogą wzrosnąć koszty emisji/rejestracji papierów wartościowych, w dodatku przy obecnym udziale w obrotach inwestorów zagranicznych należy zadać pytanie czy można się spodziewać dalszego (silnego) wzrostu. zmniejszenie barier dostępu uczestników zagranicznych do rozrachunku na rynku polskim – W naszej ocenie nie istnieją bariery na tyle istotne aby wstrzymywały decyzję zagranicznych banków, biur maklerskich czy inwestorów o wejściu na polski rynek. Komentarz KDPW (Inne spojrzenie KDPW) Inicjatywa T2S jest odpowiedzią Europejskiego Banku Centralnego na wnioski Komisji Europejskiej dotyczące wysokich kosztów rozrachunku trans granicznego w Europie. Zdaniem Komisji brak efektywności rozrachunku jest jedną z barier powodujących niski, zdaniem Komisji, obrót trans-graniczny. Eurosystem wprowadzając inicjatywę T2S, dokonał oszacowania wpływu tego systemu na rynek, stwierdzając między innymi, że T2S, dzięki obniżeniu kosztu rozrachunku trans granicznego, będzie sprzyjał zwiększeniu zainteresowania inwestycjami w spółki zagraniczne. (…) Wydaje się, że pozostawanie KDPW poza platformą T2S, w przypadku wejścia na nią dużej liczby depozytów europejskich, w tym depozytów z regionu, może zmniejszyć atrakcyjność rynku polskiego dla emitentów i inwestorów zagranicznych w przyszłości. Uwagi uczestników i w szczególności KDPW znacząco skrócono. Zgadzamy się z opinią KDPW, że „dzięki obniżeniu kosztu rozrachunku trans granicznego, będzie sprzyjał zwiększeniu zainteresowania inwestycjami w spółki zagraniczne. Podobnie, zgodnie z wynikami analizy Eurosystemu zyskają emitenci lokalni, którzy pozostając na swoim rynku, będą mogli pozyskać dodatkowy kapitał od inwestorów zagranicznych po niższym koszcie. Wydaje się, że założenia te należy uznać za zasadne.” Propozycja NBP: Proponujemy przeniesienia uwarunkowania wskazanego przez uczestników do „szans”

20 Rynek kapitałowy - silne strony
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - silne strony Uwagi Uczestników Uzyskanie przez inwestorów większych możliwości dywersyfikacji portfela – W naszej ocenie dywersyfikacja portfela dotyczy raczej inwestorów profesjonalnych i wyedukowanych inwestorów indywidualnych, którzy już w chwili obecnej są w stanie taką dywersyfikację zrealizować korzystając z usług banków depozytariuszy czy biur maklerskich. Uwagi Uczestników Uzyskanie przez inwestorów większych możliwości dywersyfikacji portfela – W naszej ocenie dywersyfikacja portfela dotyczy raczej inwestorów profesjonalnych i wyedukowanych inwestorów indywidualnych, którzy już w chwili obecnej są w stanie taką dywersyfikację zrealizować korzystając z usług banków depozytariuszy czy biur maklerskich. Komentarz KDPW Zgadzamy się. Propozycja NBP: Zgadzamy się z opinią Uczestników i KDPW Punkt usunięty z analizy SWOT: „Uzyskanie przez polskich inwestorów większych możliwości dywersyfikacji portfeli instrumentów finansowych.” Uwagi uczestników i w szczególności KDPW znacząco skrócono. Zgadzamy się z opinią KDPW, że „dzięki obniżeniu kosztu rozrachunku trans granicznego, będzie sprzyjał zwiększeniu zainteresowania inwestycjami w spółki zagraniczne. Podobnie, zgodnie z wynikami analizy Eurosystemu zyskają emitenci lokalni, którzy pozostając na swoim rynku, będą mogli pozyskać dodatkowy kapitał od inwestorów zagranicznych po niższym koszcie. Wydaje się, że założenia te należy uznać za zasadne.”

21 Rynek kapitałowy - silne strony
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - silne strony Uwagi Uczestników Wzrost obrotów na lokalnych rynkach, w tym w Polsce ze względu na atrakcyjność makroekonomiczną – W naszej ocenie nie ma bezpośredniego związku pomiędzy T2S a zwiększeniem obrotów ze względu na atrakcyjność makroekonomiczną Polski. Ponadto parametr atrakcyjności makroekonomicznej jest zmienny w czasie i w perspektywie kilku lat może stracić na znaczeniu w przypadku zmiany wskaźników makroekonomicznych. Komentarz KDPW Zgadzamy się częściowo. Wydaje się jednak, że wdrożenie paneuropejskiej infrastruktury rozrachunkowej może mieć wpływ drugiego rzędu na wzrost obrotów na rynkach lokalnych, w sytuacji zwiększonej atrakcyjności makroekonomicznej danego kraju. Obniżka kosztów transakcji transgranicznych wywołana wprowadzeniem T2S, skróci okres zwrotu i zmniejszy ryzyko danej inwestycji, wpływając pozytywnie na zwiększone obroty generowane przez inwestorów zainteresowanych krótkoterminowymi inwestycjami. Uwagi uczestników i w szczególności KDPW znacząco skrócono. Zgadzamy się z opinią KDPW, że „dzięki obniżeniu kosztu rozrachunku trans granicznego, będzie sprzyjał zwiększeniu zainteresowania inwestycjami w spółki zagraniczne. Podobnie, zgodnie z wynikami analizy Eurosystemu zyskają emitenci lokalni, którzy pozostając na swoim rynku, będą mogli pozyskać dodatkowy kapitał od inwestorów zagranicznych po niższym koszcie. Wydaje się, że założenia te należy uznać za zasadne.” Sprzyjał nie oznacza, że stanie się to dzięki T2S. Propozycja NBP: Zgadzamy się z KDPW Brak zmian w analizie SWOT.

22 Rynek kapitałowy - silne strony
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - silne strony Uwagi Uczestników Skrócenie łańcucha pośredników w trans granicznym obrocie papierami wartościowymi skutkujące dalszym obniżaniem kosztów rozrachunku cross-border dla inwestorów - Rozumiemy, że punkt ten dotyczy inwestorów krajowych. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku inwestorów zagranicznych może on skutkować skonsolidowaniem ich rozliczeń i aktywów (polskie papiery wartościowe) na poziomie depozytów zagranicznych o czym była mowa wcześniej. Komentarz KDPW Zgadzamy się częściowo. Punkt dotyczy zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Pokazuje on, że finalnymi beneficjentami wprowadzanych rozwiązań będą inwestorzy działający w skali międzynarodowej. T2S jako infrastruktura informatyczna użytkowana przez europejskie depozyty ma za zadanie przyspieszyć procesy rynkowe, które prawdopodobnie dokonywałyby się w dłuższym okresie czasu w wyniku wprowadzania zmian regulacji prawnych przez Komisję Europejską. Procesy te, mające na celu obniżenie kosztu i zwiększenie dostępności do trans granicznego zawierania i rozliczania transakcji, będą miały wpływ na zmianę modelu biznesowego uczestników rynku kapitałowego i będą oznaczać konieczność poszukiwania nowych nisz i obszarów działania, bez względu na przystąpienie do T2S z PLN. Te instytucje, które pierwsze zaczną przystosowywać się do tej sytuacji, będą miały wiekszą szansę na utrzymanie i wzrost przychodów w przyszłości (first mover advantage). Zwracamy uwagę, że chodzi tu o inwestorów. To oni skorzystają na eliminacji niektórych pośredników. Uwarunkowanie zostaje w SWOT. Propozycja NBP: Zgadzamy się z KDPW Proponujemy przeniesienie uwarunkowania do „szans”.

23 Rynek kapitałowy - słabe strony
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - słabe strony Uwagi Uczestników Zmniejszenie wpływu uczestników na zmiany w systemie rozrachunkowym - obecnie T2S jest zarządzany przez Eurosystem, pojawia się pytanie czy Advisory Group (czyli uczestnicy) będzie mogło wywierać wystarczający nacisk przy budowie systemu. Komentarz KDPW W zakresie zasad zarządzania platformą i udziału poszczególnych grup uczestników rynku w podejmowaniu decyzji o rozwoju systemu nadal trwają negocjacje depozytów z T2S. Zmierzają one w kierunku zapewnienia depozytom kompetencji dotyczących podejmowania kluczowych decyzji w zakresie zmian rozwojowych dotyczących kont papierów wartościowych oraz instrukcji rozrachunkowych. Uczestnicy Advisory Group będą mieć prawo zgłaszać swoje propozycje zmian w systemie poprzez swoje depozyty. Z pewnością największy wpływ na zmiany systemu będą miały duże depozyty, ponieważ kluczowe decyzje będą zapadały w przypadku przekroczenia kwalifikowanego progu 75% wolumenu obrotu na T2S. Dziękujemy za cenny komentarz. Naszym zdaniem to już uwzględnione w SWOTcie.: „Zmniejszenie wpływu uczestników na tempo wprowadzania i kierunki zmian systemu rozrachunkowego.” Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami i KDPW Proponujemy przeniesienie uwarunkowania do „zagrożeń”.

24 Rynek kapitałowy - zagrożenia
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - zagrożenia Uwagi Uczestników Wdrożenie rozliczeń na T2S stanowi dla KDPW, (…) szansę na zaoferowanie polskim podmiotom rynku kapitałowego (fundusze inwestycyjne i emerytalne) usług tzw. Global Custodian’a, co w oczywisty sposób jest zagrożeniem dla niektórych uczestników polskiego rynku kapitałowego (głównie banki depozytariusze) przy pozostawieniu pełnej odpowiedzialności ustawowej za aktywa na ich barkach. Komentarz KDPW Zgadzamy się częściowo. KDPW nie planuje obecnie oferowania swoich usług bezpośrednio inwestorom instytucjonalnym . Pozostanie to raczej domeną banków depozytariuszy. KDPW rozważa natomiast zaoferowanie usług pośrednictwa w rozrachunku na rynkach zagranicznych swoim uczestnikom. Uczestnicy ci będą mogli dalej korzystać z usług świadczonych przez globalnych custodianów (jak do tej pory - szczególnie w sytuacji przynależności do zagranicznych grup kapitałowych) lub wybrać usługi KDPW w zakresie rozrachunku trans granicznego. KDPW oczekuje, że jego usługi mogą być szczególnie atrakcyjne dla małych lokalnych uczestników, którzy do czasu wejścia na T2S nie będą szczególnie aktywni na rynkach europejskich, do których KDPW będzie posiadał połączenia operacyjne. KDPW będzie konkurować z globalnymi custodianami o polskich lokalnych uczestników, którzy będą dokonywali rozrachunku transgrangranicznego dla swoich klientów. Wybór podmiotu do rozrachunku będzie zależał od zakresu, jakości i ceny oferty KDPW oraz globalnych custodianów. Nie ma sprzeczności w tym przypadku. Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami i z KDPW Wprowadzono zapis: „Możliwa konieczność konkurowania banków depozytariuszy z KDPW S.A. w zakresie usług związanych z rozrachunkiem transgranicznym (w szczególności dotyczy to globalnych custodianów)”.

25 Rynek kapitałowy - zagrożenia
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - zagrożenia Uwagi Uczestników Polscy uczestnicy będą zmuszeni zmienić profil obsługi z local agent na service agent (skupić się na obsłudze zdarzeń korporacyjnych, doradztwie podatkowym), co może prowadzić do marginalizacji lokalnych banków powierniczych na rzecz globalnych powierników. Komentarz KDPW Zgadzamy się częściowo.Należy jednak wziąć pod uwagę, że są to trendy związane z nasilającą się konkurencją, które dotyczą całej Europy i są w dużej części wynikiem liberalizacji regulacji prawnych przez Komisję Europejską. Prawdopodobnie trudno będzie się im oprzeć pozostając poza T2S. Wydaje się jednak, że podjęcie świadomych prac przygotowujących rynek polski do wejścia na platformę T2S pozwoliłoby na przystosowanie się do tych zjawisk w tym samym czasie co reszta Europy i zidentyfikowanie szans krajowych podmiotów na świadczenie usług specyficznych dla naszego rynku, takich jak obsługa zdarzeń korporacyjnych na rzecz zagranicznych firm inwestycyjnych lub rozszerzenie swoich usług na kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z obecnych doświadczeń na innych rynkach wynika, że lokalne podmioty by przetrwać będą musiały wyjśc poza rynek lokalny i świadczyć kompleksowe usługi custodialne na głównych rynkach w regionie dla swoich klientów, globalnych custodianów. Należy więc rozważyć zasadność przejmowania przez polskie lokalne podmioty innych lokalnych custodianów działających na rynkach w regionie. Warto zaznaczyć, że w Europie zachodniej takie procesy mają miejsce od co najmniej kilku lat. Przykładem może być rynek duński, gdzie lokalni custodiani rozpoczęcli swoją działalnośc na rynkach w Szwecji, Norwegii i Finlandii. Wkład KDPW znacznie skrócono Propozycja NBP: Zgadzamy się z KDPW. Naszym zdaniem jest to zjawisko nie powiązane ściśle z T2S, nie ma więc potrzeby wprowadzać zmiany do analizy SWOT.

26 Rynek kapitałowy - zagrożenia
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Rynek kapitałowy - zagrożenia Uwagi Uczestników Odpływ "bezpośrednich" zagranicznych inwestorów w przypadku podjęcia przez nich decyzji o dostępie do T2S we własnym zakresie lub przez "single entry point". Komentarz KDPW Zgadzamy się, że ryzyko takie istnieje, ale nie koniecznie ze względu na na T2S. Decyzja o obecności zagranicznej instytucji finansowej na polskim rynku będzie zależeć przede wszystkim od polityki biznesowej danego uczestnika. Duzi globalni gracze, którzy zakładają politykę obecności na wielu lokalnych rynkach kapitałowych, wykorzystają prawdopodobnie możliwość wynikającą z wprowadzenia kont omnibus w Polsce w celu uzyskania zdalnego bezpośredniego uczestnictwa w KDPW. Należy się więc liczyć z tym, że utrata zagranicznych inwestorów lub uczestników przez polskie banki może wystąpić już ze względu na wprowadzenie kont omnibus w Polsce, niezależnie od T2S. Dopóki jednak NBP nie udzieli zezwolenia zagranicznym bankom na rozrachunek pieniężny w złotym, dopóty będzie istniała konieczność korzystania przez zagraniczne podmioty z pośrednictwa polskiego banku płatnika. W tej sytuacji, wydaje się, że wprowadzenie złotówki do rozrachunku na T2S spowodowałoby konieczność udostępnienia rozrachunku pieniężnego w PLN zagranicznym podmiotom przez bank centralny na podstawie tzw. Currency Participation Agreement (CPA) (do potwierdzenia przez NBP), co niewątpliwie przyśpieszyłoby utratę zagranicznych klientów przez polskie banki. (…) Komentarz KDPW został skrócony Propozycja NBP: Zgadzamy się z Uczestnikami. NBP nie będzie miał możliwości ograniczenia dostępu zagranicznych custodianów do systemu RTGS ze względu na „zagraniczne pochodzenie”. Aktualne pozostaną jedynie bariery techniczne, które zostaną ostatecznie wyeliminowane w Q wraz z powstaniem systemu SORBNET2. Uwarunkowanie uwzględnione w ramach analizy SWOT.

27 Dyskusja Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Komentarz KDPW został skrócony


Pobierz ppt "PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S - Analiza SWOT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google