Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Bożympolu Wielkim ID grupy: 96/10_P_G1 Opiekun: Krzysztof Treder Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Kulturowe różnicy między Europejczykami Semestr/rok szkolny: semestr drugi 2010/2011

3 EUROPA ??? Zdefiniowanie Europy stanowi swoistą kwestię problematyczną, szczególnie jeśli chodzi o jej kulturowe korzenie oraz zróżnicowanie etnograficzne jej mieszkańców.

4 Ż adna kultura nie mo ż e prze ż y ć Je ś li stara si ę by ć jedyn ą i wykluczaj ą c ą INNE

5

6 Wspomniane kwestie wynikaj ą głównie z fizycznego zamazania granic kontynentu oraz bogatej przeszło ś ci historycznej. Z nimi bowiem wi ąż e si ę ś ci ś le bogactwo, kulturalne, etniczne oraz religijne dzisiejszej Europy

7 Za pomoc ą czytelnego uproszczenia, mo ż na zdeterminowa ć dotychczasow ą histori ę Europy w trzech przełomowych, nast ę puj ą cych po sobie fazach jedno ś ci i konfliktu:

8 * Pierwsz ą, obejmuj ą c ą okres od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego po ostateczny rozłam Ko ś cioła grekokatolickiego ( ) Charakteryzuj ą c ą si ę ekspansj ą chrze ś cija ń stwa w obu obrz ą dkach i podziałem Europy na obszar kultury łaci ń skiej oraz kultury greckiej

9

10 * Drug ą, przypadaj ą c ą na czas unifikacji kulturowej o chrze ś cija ń sko-łaci ń skim charakterze, do pocz ą tku nasilenia si ę ruchu reformacyjnego ( )

11 * Trzeci, wielowiekowy okres konfliktów religijnych, narodowych, ekonomicznych, do momentu podpisania traktatów rzymskich oraz upadku muru berli ń skiego, dziel ą cego w nienaturalny sposób Europ ę na zachodnio- kapitalistyczn ą i wschodnio-komunistyczn ą ( )

12

13 W ten sposób powstały fundament, wytworzony na skutek bogatej i skomplikowanej przeszło ś ci historycznej, w poł ą czeniu z procesami globalizacyjnymi spełnił funkcj ę ś rodowiska inkubacyjnego dla dzisiejszej barwnej kulturowo- etnicznej MOZAIKI EUROPEJSKIEJ

14 Niemal całkowite zniesienie granic, swobodny przepływ kapitału, handlu, usług oraz przede wszystkim ludno ś ci, wpłyn ą ł korzystnie na tolerancj ę etniczno-kulturow ą, pomógł wyzby ć si ę ksenofobii i co najistotniejsze zmienił diametralnie mentalno ść społecze ń stwa europejskiego, nadaj ą c mu charakter HISZPA Ń SKIEJ OBER Ż Y

15 Flaga Hiszpanii Herb Hiszpanii

16 Konstytucja Konstytucja Hiszpanii Język urzędowy hiszpański Stolica Madryt Ustrój polityczny monarchia parlamentarna

17

18

19 Flaga Francji Herb Francji

20

21 W której wspólnie konsumuje si ę wniesione dobra. Powstałe w ten sposób menu tworzy kompletny, niezwykle bogaty, synkretyczny uzupełniaj ą cy si ę zestaw, którego beneficjentem staj ę si ę ogół biesiadników tworz ą cy paradoksalnie ró ż norodn ą wspólnot ę

22

23

24

25

26

27

28 Flaga Holandii Herb Holandii

29 Język urzędowy niderlandzki, fryzyjski (jako drugi język we Fryzji) Stolica Amsterdam (stolica konstytucyjna) Haga (stolica administracyjn a)

30

31

32

33

34 Flaga Włoch Herb Włoch

35 Konstytucj a Konstytucj a Włoch Język urzędowy włoski Język używany włoski, sardyński, friulski Stolica Rzym

36

37 Herb Wielkiej Brytanii Flaga Wielkiej Brytanii

38 Język urzędowy angielski Język używany angielski, kornijski, walijski, irlandzki, gaelicki szkocki i scots Stolica Londyn

39

40

41

42 Wielokulturowo ść i Ró ż norodno ść Europy postrzegane s ą jako polityczno-społeczne koncepcje okre ś laj ą ce sposób wzajemnej koegzystencji odmiennych kultur

43

44

45

46

47 Ci ą gła ewolucja praw obywatelskich oraz kanonów społecznych zwyci ęż yła z narodowym partykularyzmem, czyni ą c społecze ń stwo europejskie, liberalnym i kosmopolitycznym

48

49 Globalizacja i powstanie oraz rozwój UE przyczyniły si ę do zminimalizowania ró ż nic wyst ę puj ą cych wzdłu ż linii demarakacyjnych, wyznaczaj ą cych limes pa ń stw narodowych.

50

51 Zjawisko to nie degraduje jednak lokalnej kultury. Tworzy, bowiem pewn ą, now ą, synkretyczn ą, kulturow ą cało ść, konglomerat, z dorobku którego, mo ż emy korzysta ć wszyscy

52 Bibliografia: Współczesana Europa w procesie zmian, Warszawa, 2006 Unia Europejska-informator o polityce kulturalnej, Łód ź, 1999 Unia Europejska-podr ę cznik akademicki, Warszawa 1998


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google