Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: GIMNAZJUM „BLOK” ID grupy: 96/4_mp_g1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: GIMNAZJUM „BLOK” ID grupy: 96/4_mp_g1"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: GIMNAZJUM „BLOK” ID grupy: 96/4_mp_g1
Opiekun: Marta Mylke Kompetencja: matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Wędrówka po lokalnym środowisku. Semestr/rok szkolny: III/ 2010/2011

3 Spis treści: Przewodnik po najbliższym regionie.
Zatrudnienia w regionie w latach 2000 – 2010. Szlaki wędrówek. Zanieczyszczenie powietrza w regionie. Bioróżnorodność lokalna.

4 Przewodnik po najbliższym regionie.
Informacje ogólne. Demografia. Środowisko przyrodnicze. Ekonomia. Gospodarka przemysłowa.

5 Informacje ogólne. Toruń jest jednym z najstarszych Polskich miast. Leży w województwie kujawsko- pomorskim nad Wisłą i Drwęcą. Mieści się tutaj siedziba marszałka województwa. Zabytki toruńskiej starówki zostały wpisane na listę UNESCO. Toruń jest ośrodkiem naukowym, ponieważ istnieje tu od lat Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

6 Demografia. Ilość ludności wg wieku Wiek przedprodukcyjny (0-17)
33 987 Wiek produkcyjny (18-65) Wiek poprodukcyjny (65+) 35 014 Ilość ludności w roku 2010 wg płci OGÓŁEM 205312 KOBIETY 110357 MĘŻCZYŹNI 94955

7 Środowisko przyrodnicze.
Okolice Torunia Toruń, prawie ze wszystkich stron, otoczony jest przez obszary leśne, stanowiące tereny rekreacyjne: Barbarka (zdjęcie) Las Bielawski, Bielański, Łysomicki, Papowski, Lasy Ciechocińskie, Puszcza Bydgoska, rezerwat leśny Las Piwnicki rezerwat na rzece Drwęcy rezerwat leśny Kępa Bazarowa

8 Środowisko przyrodnicze.
Toruńska zieleń miejska W Toruniu znajduje się duża ilość terenów zielonych, a miasto zalicza się do jednego z najbardziej zielonych w Polsce (około 30% powierzchni). Łączna powierzchnia lasów to 2755 ha. Główne parki skupione są w centrum na tzw. Plantach wokół Starówki. Poza tym w Toruniu znajduje się kilkanaście parków. Największymi terenami rekreacyjnym są: szkołą leśną na Barbarce urządzeniami rekreacyjnymi, placami zabaw; niedawno zagospodarowane Błonia Wisły najstarsze tereny zielone Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu, Park na Bielawach założony w XVIII wieku najstarszy w Polsce Ogród Zoobotaniczny z 1797 (zdjęcie).

9 Ekonomia. Mocnych stron i szanse:
wysoki udział mieszkańców z wykształceniem średnim i wyższym,  przedsiębiorczość mieszkańców,  samorząd gospodarczy miasta,  firmy toruńskie w czołówce krajowych liderów przedsiębiorczości,  UMK i pozostałe szkoły wyższe,  aktywność kulturalna w mieście,  zróżnicowana i bogata oferta kształcenia na poziomie średnim i kształcenia dorosłych,  dobry poziom usług komunalnych,  bezpieczeństwo energetyczne miasta,  zabytki architektury miasta wpisane na listę UNESCO,  położenie w węźle dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym. kształtowanie z Bydgoszczą dwubiegunowej aglomeracji atrakcyjne środowisko w otoczeniu miasta: zalesiona dolina Wisły, uzdrowisko Ciechocinek, Pojezierze Brodnickie, dziedzictwo kulturowe Ziemi Chełmińskiej i Kujaw,  Słabe strony i zagrożenia: pogłębiające się różnicowanie mieszkańców miasta na tle ekonomicznym,  stan patologii społecznych,  niski poziom inwestycji w gospodarce na terenie miasta,  niski udział firm stosujących technologie najnowszych generacji,  brak studia telewizji miasta Torunia, uciążliwa przejezdność miasta,  brak ogólnie akceptowanej przyszłej wizji miasta brak drugiego mostu miejskiego,  nieprzystosowanie starówki do roli centrum turystycznego, kulturalnego i rozrywkowego, niedostateczne współdziałanie samorządu miasta z samorządami gmin w zakresie gospodarki przestrzennej dotyczącej interesów miasta na obszarach gmin podmiejskich, niekorzystne oddziaływanie obcych wzorców kulturowych, zagrożenie utraty tożsamości oraz mała aktywność pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

10 Gospodarka przemysłowa.
Toruń nie jest miastem przemysłowym (większość wielkich zakładów przemysłowych powstałych w latach 80 upadła). Zachodzące od lat zmiany życia gospodarczego stworzyły wiele nowych możliwości inwestowania w naszym kraju. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie obszar 610,31 ha w kujawsko-pomorskim (ok.. 2 km od Torunia), na których działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach - oferuje zatem wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.

11 Zatrudnienia w regionie w latach 2000 – 2010.
Na podstawie wykresu zamieszczonego obok można zauważyć, że zarówno wśród osób z wykształceniem wyższym jak i średnim ogólnokształcącym najmniejszy wskaźnik bezrobocia przypadał na rok 2007. W dwóch poprzednich latach wskaźniki bezrobocia są najwyższe od 10 lat wśród osób z z wyższym wykształceniem. Są to pracownicy zazwyczaj z wysokimi zarobkami i w dobie kryzysu i cięcia kosztów przez firmy tracą zatrudnienie.

12 Zatrudnienia w regionie w latach 2000 – 2010.
W naszym regionie z roku na rok coraz mniej osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym ma statut bezrobotnego. Nawet kryzys gospodarczy tylko nieznacznie wpłyną na tą pozytywna tendencje.

13 Szlaki wędrówek I. Etap I – przejazd autobusem MZK (ul. Batorego - > Mazowiecka) Etap II – dojście do granicy lasu (ul. Mazowiecka - > ul. Celnicza - > Las Papowski) Etap III – przejście przez las z mapą i kompasem (Las Papowski - > ul. Ceramiczna) Etap IV – powrót autobusem MZK (ul. Ceramiczna - > ul. Olsztyńska - > ul. Marii Skłodowskiej-Curie - > Plac Fryderyka Skarbka)

14 Szlaki wędrówek II. Etap I – Dojazd autobusem PKS do miejscowości Piwnice do obserwatorium astronomicznego Etap II – przejście przez rezerwat przyrody Las Piwnicki z mapą i kompasem do Torunia

15 Zanieczyszczenie powietrza w regionie.
Przy klasyfikacji branych jest pod uwagę 6 rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ołów, benzen pył zawieszony PM10

16 Zanieczyszczenie powietrza w regionie.
Pod względem jakości powietrza, badanego w związku wpływem na  stan zdrowia mieszkańców,  Toruń jest zaliczany  do strefy, w której występują przekroczenia  dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego (strefa o ogólnej klasie B). Klasyfikacja dokonywana jest przez Wojewodę na podstawie wyników badań przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu. Dla pozostałych substancji nie stwierdzono przekraczania poziomów dopuszczalnych.

17 Zanieczyszczenie powietrza w regionie.
Wyniki monitoringu  z ostatnich lat wskazują na ogólną poprawę jakości powietrza w Toruniu. Najwyraźniejsza poprawa wystąpiła w zakresie zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, dla którego obserwuje się tendencję spadkową od momentu wstrzymania działalności instalacji Wytwórni Kwasu Siarkowego w TZPN "Polchem„ (w 2001 r.). Najwyższe stężenia dwutlenku siarki występują w okresie sezonu grzewczego, a zwłaszcza w rejonach miasta o dużej koncentracji tzw. "niskiej emisji", w szczególności w rejonach koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

18 Zanieczyszczenie powietrza w regionie.
Równocześnie obserwuje się trend wzrostowy stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych (tlenku węgla, dwutlenku azotu). Najwyższe stężenia  tych zanieczyszczeń występują w otoczeniu głównych tras komunikacyjnych. Zjawisko to zostało zaobserwowane i opisane dzięki systematycznie prowadzonym pomiarom, przy użyciu specjalistycznych stacji meteorologicznych rozlokowanych w kilku rejonach miasta.

19 Bioróżnorodność lokalna.
Toruń jest miastem o  wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych.  Jednym z ważniejszych obszarów przyrodniczych jest zlokalizowany niemal w centrum miasta (po lewej stronie Wisły, naprzeciw Starówki) rezerwat leśny "Kępa Bazarowa" obejmujący powierzchnię 32,4 ha.

20 Bioróżnorodność lokalna.
Przedmiotem ochrony jest naturalne siedlisko łęgowe (łęg topolowo-wierzbowy) będące pozostałością po lasach łęgowych występujących dawniej w Kotlinie Toruńskiej. Głównym składnikiem drzewostanu jest topola czarna, topola biała, a w domieszce wierzba krucha, wierzba biała, klon jesionolistny, a także rzadkie w tej części Polski gatunki: olsza szara, klon polny oraz rośliny chronione, w tym porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalina koralowa, turówka wonna.

21 Bioróżnorodność lokalna.
Drugim, choć fragmentarycznie tylko występujących w granicach miasta terenem  jest ichtiofaunistyczny rezerwat "Rzeka Drwęca". W rezerwacie przedmiotem ochrony jest środowisko wodne i zamieszkujące w nim pstrągi, trocie, łososie i certy. Osobliwością faunistyczną jest występujący w Drwęcy minog rzeczny. Chroniona jest nie tylko sama rzeka, ale i pas przybrzeżny o szerokości 5 metrów.

22 Bioróżnorodność lokalna.
Południowe, wschodnie i północne peryferia miasta stanowią część rozległych obszarów chronionego krajobrazu. Południowa strefa miasta to fragment jednego z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych poddany pod ochronę jako "Obszar wydmowy na południe od Torunia". Część północna to lasy stanowiące zaplecze rekreacyjne Torunia. Znajdują się tu szlaki turystyki pieszej i rowerowej oraz znana w regionie ścieżka przyrodniczo- dydaktyczna Toruń Bielany – Barbarka – Przysiek – Bydgoskie Przedmieście.

23 Bioróżnorodność lokalna.
Na terenie miasta zlokalizowanych jest obecnie 39 pomników przyrody, w tym drzewa i skupiska drzew, z tak ciekawymi okazami jak np. cypryśnik błotny w "Dolinie Marzeń" i skupisko trzech drzew gatunku miłorząb dwuklapowy na terenie grodu Zoobotanicznego. Pomnikiem przyrody jest także głaz narzutowy o imponującym obwodzie 12,7 m i wysokości 2,1 m znajdujący się w wyrobisku ceglanym na Rudaku.

24 Bioróżnorodność lokalna.
W Toruniu ustanowione są dwa użytki ekologiczne. Jeden z nich to nieuprawiany teren rolny z glinianką przy ul. Przy Lesie, który zajmuje powierzchnię 2,86 ha, porośnięty drzewami gatunków: brzoza, topola, osika topola i wierzba. Drugi użytek ekologiczny nosi nazwę "Dąbrowa w Kaszczorku". Jest to zadrzewiony fragment stoku wydmy śródlądowej, usytuowany w dzielnicy Torunia o nazwie "Kaszczorek" - pomiędzy ulicami Szczęśliwą, Światowida i Dożynkową. Zajmuje powierzchnię 0,47 ha. Dominującym gatunkiem drzew jest dąb, ale rosną tutaj też sosny pospolite, klony zwyczajne i jesion wyniosły.

25


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: GIMNAZJUM „BLOK” ID grupy: 96/4_mp_g1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google