Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu ID grupy: 96/44_MP_G1 Opiekun:Beata Trojanowska Kompetencja: Matematyka i Przyroda Temat projektowy: Akademia odkrywców. Semestr/rok szkolny: II / 2010/2011

3 Człowiek zamieszkuje Ziemię od 200 tysięcy lat. Przez ten czas zmieniał i kształtował środowisko zgodnie ze swoimi potrzebami. Nieprzemyślane wykorzystywanie zasobów naturalnych i rosnące zanieczyszczenie środowiska prowadzą do dewastacji całej planety. Przedstawimy niektóre negatywne skutki działalności człowieka.

4 Efekt Cieplarniany Zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka są spowodowane emisją gazów cieplarnianych do atmosfery,które zwiększają natężenie efektu cieplarnianego-naturalnego zjawiska, w którym para wodna, dwutlenek węgla oraz inne gazy pozwalają przedostać się promieniom słonecznym do powierzchni Ziemi i pochłaniają ogromną część tej energii, wypromieniowywanej potem w postaci ciepła.

5 Powstawanie efektu cieplarnianego Promieniowanie słońca przenikające przez Ziemską atmosferę, jest przez nią i przez powierzchnię Ziemi pochłaniane i odbijane. Krzywymi strzałkami zaznaczone jest promieniowanie podczerwone, emitowane przez rozgrzaną powierzchnię Ziemi.

6 Efekt cieplarniany jest spowodowany nieprzemyślana działalnością człowieka: nadmiernym rozwojem przemysłu, dużymi pożarami np. lasów. Powoduje to wzrost zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Podwyższenie temperatury może być katastrofalne w skutkach, spowoduje topnienie lodowców,co doprowadzi do zalewania lądu przez morza i oceany.

7 Aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla niezbędne są następujące działania: Narody będą musiały spalać mniej węgla, gazu i ropy. Dokonać tego należy przez bardziej oszczędne korzystanie z energii, zarówno w przemyśle, jak i w domu. Ważne jest również, aby poprawić efektywność samych elektrowni. Musimy pamiętać, że tylko 35% energii wytwarzanej ze spalania węgla jest zamieniane na energię elektryczną, zaś większość z pozostałych 65% ulatnia się w postaci ciepła.

8 Samochody Pojazdy silnikowe przyczyniają się do zwiększenia ilości tlenku azotu i ozonu. Ograniczenia w tej dziedzinie mogłyby być zrealizowane przez stawianie fabrykom warunku, aby produkowały samochody spalające 1 litr paliwa na 35km, lub przez wprowadzenie ograniczeń w ruchu samochodowym w skupiskach miejskich prowadzące do korzystania w większym niż dotychczas stopniu z transportu publicznego.

9 Ś wiat powoli zdaje sobie spraw ę z wielkiego zagro ż enia, jakim jest efekt cieplarniany. Jednak ka ż dy z nas mo ż e indywidualnie przyczyni ć si ę do zmniejszenia globalnego ocieplenia.

10 Dziura ozonowa jest kolejnym zagrożeniem na skalę globalną. Ozon to trójatomowa odmiana tlenu,która tworzy cienką warstwę zwaną,,ozonosferą. Stanowi ona tarcze ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym. Na skutek zanieczyszczenia powietrza warstwa ta zmniejszyła się. Za zanik ozonu odpowiadają gazy z grupy freonów i halonów, stosowane do produkcji aerozoli, chłodziarek, tworzyw sztucznych oraz tlenki azotu powstające podczas spalania paliwa w silnikach samochodowych.

11 To opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody: dwutlenek siarki,tlenki azotu i inne szkodliwe gazy.

12 Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza.

13 Kwaśne deszcze powstają zarówno ze źródeł naturalnych, np. czynnych wulkanów, pożarów itp.

14 jak również sztucznych - spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw - węgla brunatnego i kamiennego.

15 Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę,

16 są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego,

17 oraz znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.

18 Kwaśne deszcze występują głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu.

19 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W powietrzu oprócz jego podstawowych składników: azotu, tlenu oraz dwutlenku węgla znajdują się zanieczyszczenia.

20 Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest przemysł,dlatego też szczególnie wyraźnie jest to widoczne w miastach gdzie znajduje się dużo zakładów przemysłowych. Oto mapa przedstawiająca rejony o największym skażeniu powietrza w Polsce:

21 Najbardziej zanieczyszczone rejony w Polsce

22

23 Zanieczyszczenia powietrza trafiające do atmosfery -dwutlenek siarki, -trójtlenek siarki, -siarkowodór -tlenki azotu -tlenek węgla, -dwutlenek węgla -fluorowodór, -fluor -formaldehyd, -amoniak -fenole, -freony -węglowodory, -ozon troposferyczny, -chlorowe pochodne od węglowodorów

24 Zanieczyszczenia powietrza mogą szkodzić bezpośrednio organizmom żywym lub przyczyniać się do niekorzystnych zmian w atmosferze takich jak: efekt cieplarniany, czy powstawanie dziury ozonowej.

25 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na świat roślinny: -zmiany fizjologiczne (zniekształcenie tkanek) -odbarwienia (redukcja liczby chloroplastów) -niszczenie tkanek -redukcja plonów -zmiany w przebiegu procesów fizjologicznych -zubożenie gatunków i wzrost podatności na szkodniki i choroby

26 Wpływ zanieczyszczeń na świat zwierzęcy \ Zwierzęta wchłaniają substancje toksyczne poprzez oddychanie oraz konsumpcję skażonego pokarmu. Zatrucie toksynami powoduje następujące skutki: - kwaśna depozycja (zmiana pH zbiorników prowadząca do zakwaszania jezior, stawów, rzek i tym samym do zubożenia struktury gatunków) - fluoroza - chroniczne zatrucie fluorem (zmiana struktury kości i zębów) - arsen (ostre ataki kolki, wysięki, przykry czosnkowy oddech) - ołów (wiotczenie mięśni, wypadanie zębów) - molibden (anemia, kruszenie i wypadanie włosów i ich odbarwienie)

27 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka Ołów powoduje osłabienie funkcji nerek, degradację hemoglobiny we krwi, zmiany w komórkach układu nerwowego. Tlenek węgla osłabia możliwości wymiany gazowej i powoduje redukcję hemoglobiny we krwi. Tlenki azotu i ozon powodują osłabienie wydolności układu oddechowego: kaszel, trudności oddychania, ataki astmy.

28 Dwutlenek siarki i pyły wzrost ryzyka chronicznych i ostrych schorzeń układu oddechowego. Amoniak podrażnienia wilgotnych części organizmu takich jak oczy i usta.

29 Zanieczyszczenie powietrza nie jest w chwili obecnej wyłącznie problemem lokalnym, ale stanowi już problem międzynarodowy!

30 powodowane są przez wszelkie związki chemiczne,pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach.

31 Źródła zanieczyszczeń gleb: - gazy i pyły emitowane przez zakłady przemysłowe - stałe i ciekłe odpady przemysłowe i komunalne - substancje stosowane w rolnictwie : nawozy sztuczne i środki ochrony roślin - emisje środków transportu

32 Kolejny proces dewastujący glebę to EROZJA - jest to proces rozmywania lub rozwiewania powierzchniowej warstwy gleby, może być spowodowana m.in. wycinaniem i wypalaniem lasów, intensywnym wypasem zwierząt, nieprawidłową uprawą ziemi. Nadmierne wylesianie, prowadzenie wylesianie intensywnej gospodarki rolnej i eksploatacja wód może prowadzić również do efektu stepowienia gleb. stepowienia gleb

33 SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA GLEB - Zanieczyszczenia zmieniają skład chemiczny gleby i jej stan fizyczny i biologiczny - Nawozy sztuczne i stosowanie środków ochrony roślin zakłóca przebieg wegetacji roślin : prowadzi to do zmniejszenia plonów i obniżenia jakości żywności i jakości paszy - Zanieczyszczenia chemiczne mogą przenikać do upraw a następnie do organizmów ludzi i zwierząt, wpływają też bezpośrednio na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych - Prowadzą do zakwaszenia gleby,które hamuje rozwój mikroorganizmów.

34

35 Zanieczyszczenie wód Wraz ze wzrostem zaludnienia rośnie ilość zanieczyszczeń. Ze względu na pochodzenie dzielimy je na: Komunalne Przemysłowe Rolnicze

36 Zanieczyszczenia komunalne Są to ścieki miejskie- mieszanina odpadów z gospodarstw domowych, fekaliów, odpadów ze szpitali, łaźni, pralni i zakładów przemysłowych. Zawierają one związki organiczne, tłuszcze, detergenty i chorobotwórcze drobnoustroje, które są źródłem takich chorób, jak tyfus, cholera, dur brzuszny, choroba He-inego Mediny. Jeszcze jednym ważnym składnikiem ścieków są metale ciężkie(ołów, rtęć). Substancje te, jeśli przenikną do organizmów zwierzęcych, w tym organizmu ludzkiego, powodują uszkodzenia wątroby, naczyń krwionośnych, serca, układu nerwowego i kości.

37 Zanieczyszczenia przemysłowe Powstają podczas wielu czynności towarzyszących produkcji m.in. filtracji, destylacji, chłodzeniu urządzeń, wydobywaniu surowców itp.. Ich skład jest różny, zależy od rodzaju produkcji. Mogą zawierać związki chromu, wapnia, siarczki, chlorki, związki azotu a także tłuszcze i związki organiczne Są szkodliwe dla organizmów żywych,gdyż niszczą wątrobę, przewód pokarmowy i układ krążenia.

38 Zanieczyszczenia rolnicze składają się na nie środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez rośliny. Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej.

39 Polska jest sklasyfikowana jako kraj o wysokim stopni zanieczyszczenia wód. Najbardziej zanieczyszczone są wody powierzchniowe w pobliżu siedlisk ludzkich.

40

41 Działalność człowieka sprawia również,że wymierają słabsze gatunki roślin i zwierząt. Gatunki znikają z powierzchni Ziemi w alarmującym tempie. Zagrożonych jest : 350 gatunków ssaków, 400 ptaków, 193 ryb, 138 płazów !

42 Wymieranie gatunków spowodowane jest przez: Rozwój przemysłu Budowę kopalń odkrywkowych Zastępowanie naturalnych ekosystemów sztucznymi Chemizację rolnictwa Budowa dróg i autostrad Niekontrolowane łowiectwo i zbieractwo

43 Zapobieganie wymieraniu gatunków Żeby zapobiec wymieraniu, ludzie tworzą parki narodowe (23 istnieją w samej Polsce). Na ich terenie nie można wprowadzać żadnych zmian, także sprowadza się tam zagrożone gatunki, aby tam mogły się rozmnażać. Stosowanie bardziej ekologicznych środków ochrony upraw np. poprzez zwalczanie danego szkodnika przy pomocy jego naturalnych wrogów.

44 Stan środowiska przyrodniczego gminy Morąg Wskaźniki jakości i przydatności gleb są nieco wyższe od średniej wojewódzkiej. Wyniki badań zawartości metali ciężkich stwierdzają ich naturalną zawartość. Istnieje zagrożenie degradacji gleby wskutek zmiany własności chemicznych gleb, zakwaszenia,niewłaściwych zabiegów melioracyjnych,a zwłaszcza osuszania torfowisk. Kopaliny udokumentowane na terenie gminy to : kruszywo naturalne (Bramka), piasek i żwir (Żabi Róg) oraz kreda pojezierna (Florczaki). Ich eksploatacja powoduje zmiany w krajobrazie i miejscową degradację gleby. Zagrożenie erozją ograniczają występujące tu lasy.

45 Jakość wód w gminie Morąg Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy jest na różnych poziomach: II klasa-jezioro Narie, III klasa - jezioro Skiertąg, nie odpowiadają normom-rzeka Drela i jezioro Bartążek. Głównym źródłem zanieczyszczenia jest odprowadzanie ścieków bez oczyszczania do wód w sposób nielegalny i niedostosowanie rolnictwa do wymogów ochrony środowiska. Wody podziemne zanieczyszczone są jedynie składnikami naturalnymi ( żelazo i mangan) i wymagają uzdatniania.

46 Gospodarka ściekami 88,4% mieszkańców posiada podłączenie do kanalizacji, stopień zwodociągowania jest niedostateczny,a system kanalizacyjny wymaga poprawy. Na terenie gminy występuje kilka oczyszczalni ścieków komunalnych, niektóre wymagają modernizacji. Oczyszczalnia gminna wymaga rozbudowy o instalację do przerobu osadów.

47 Oczyszczalnia ścieków dla miasta Morąg w Jędrychówku

48 Źródła zanieczyszczeń powietrza Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza gminy Morąg jest energetyczne spalanie paliw( do celów komunalnych i przemysłowych), w wyniku którego do powietrza dostają się tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki i pył. Kolejne źródła to komunikacja, oraz oczyszczalnia ścieków i składowiska odpadów. Generalnie stan powietrza jest dobry.

49 Gospodarka odpadami Na terenie gminy nie występują duże zakłady przemysłowe, ilość odpadów przemysłowych jest niezbyt duża. Gospodarka odpadami na terenie gminy wymaga dostosowania do obowiązujących wymogów. Należy też rozszerzyć selektywną zbiórkę odpadów oraz wyeliminować odpady niebezpieczne.

50

51 Zanoś zużyte baterie, resztki farb, akumulatory, chemikalia fotograficzne, zużyte oleje do pojemników na odpady chemiczne. Nie rozlewaj benzyny przy tankowaniu. Lekarstwa, których nie zużyjesz, zanoś do apteki. Nie wylewaj oleju samochodowego do gleby. Nie pozwalaj swoim psom załatwiać potrzeb fizjologicznych na chodniku lub placu zabaw. Nie odprowadzaj gnojownicy bezpośrednio do gleby. Wybierając samochód wybierz taki który ma katalizator. Co możesz zrobić, aby nie zatruwać gleby?

52 Co możesz zrobić, aby nie zanieczyszczać powietrza? Nie spalaj odpadów malowanego lub impregnowanego drewna w piecu lub ognisku! Przeprowadzaj kontrole spalin samochodowych czy zanieczyszczają powietrze! Jeżeli masz do pokonania niewielką odległość, idź piechotą! Czekając na przejazd pociągu – gaś silnik! Nie stosuj aerozoli z freonem!

53 Co możesz zrobić, aby nie zanieczyszczać wód? Kupuj środki piorące i płyny do zmywania bez fosforanów i siarczanów. Nie załatwiaj potrzeb fizjologicznych bezpośrednio do rzek, jezior. Nie wylewaj wody po umyciu pędzli malarskich do kanalizacji. Myjąc zęby zakręcaj kran.

54 Kupuj baterię z perlatorem – oszczędzającym wodę! Myj samochód w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, gdzie zanieczyszczona woda jest zbierana i nie wsiąka bezpośrednio w glebę! Pierz tylko wtedy, gdy uzbiera się pełna pralka prania! Ogranicz zużycia środków zawierających chlor!

55 Co zrobić, by nie zaśmiecać Ziemi? Kupuj produkty nieopakowane! Wybieraj produkty w opakowaniu podlegającym zwrotowi! Na zakupy zabieraj własną torbę, unikaj toreb plastikowych! Kompresuj odpady organiczne! Nie marnuj papieru-kopiuj obustronnie!

56 Zużyte przedmioty – odzież, meble- oddaj potrzebującym. Puste butelki, szklane słoiki wrzucaj do oddzielnych pojemników.

57 Co robić, by nie wyczerpywać naturalnych zasobów ziemskich? Kupuj energooszczędne żarówki! Pisaki oraz taśmy do maszyny wyrzucają po całkowitym zużyciu! Zbieraj złom! Gaś zbędną żarówkę! Używaj papieru z surowców wtórnych! Zbieraj makulaturę! Sądź zieleń wokół własnego domu!

58 WYSTAWA EKOLOGICZNA W NASZEJ SZKOLE

59

60

61 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google