Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Opinie zawarte w niniejszej prezentacji są opiniami jej autora i niekoniecznie opiniami IASB.lub Fundacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Opinie zawarte w niniejszej prezentacji są opiniami jej autora i niekoniecznie opiniami IASB.lub Fundacji."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Opinie zawarte w niniejszej prezentacji są opiniami jej autora i niekoniecznie opiniami IASB.lub Fundacji MSSF. 06/12/2010 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Wersja wstępna Umowy ubezpieczeń Sandra Hack

2 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 2 Program Projekt IASB w sprawie umów ubezpieczenia Podstawowe informacje o projekcie Propozycje zawarte w wersji wstępnej –Model wyceny –Prezentacja i ujawnienia –Ujęcie –Przejście Jakie będą kolejne etapy prac? Jak wziąć udział w pracach?

3 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 3 Podstawowe informacje o projekcie Historia projektu MSSF 4 Umowy ubezpieczenia –rozpoczęcie prac w 1997 r. –standard z 2004 r. (Faza I) –miał na celu wprowadzenie tylko ograniczonych poprawek Dokument to dyskusji Wstępne opinie na temat umów ubezpieczenia ('Faza II') –przygotowano w 2007 r. –dalsze dyskusje prowadzono od początku 2008 r. –wpłynęły 162 pisma z komentarzami

4 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 4 Podstawy projektu ciąg dalszy FASB –wspólny projekt od 2008 r. –przygotowanie dokumentu do dyskusji w celu zebrania dodatkowych opinii od uczestników Właściwe dokumenty –Wersja wstępna: publikacja 30 lipca 2010 r. –Standard: planowany na 2. kwartał 2011 r.

5 5 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Dlaczego pracujemy nad tym projektem? Rachunkowość mająca zastosowanie do umów ubezpieczenia DZIŚ MSSF 4 (Faza I) rozwiązanie tymczasowe Bardzo dużo –praktyk rachunkowości mających zastosowanie do różnych rodzajów umów i jurysdykcji –modeli pomiaru brak porównywalności i przejrzystości rachunkowość stosowana obecnie w ubezpieczeniach nie dostarcza zainteresowanym osobom odpowiednich informacji DZIŚ rachunkowość ubezpieczeń jest "czarną skrzynką"

6 6 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Co usłyszeliśmy od respondentów na temat dokumentu do dyskusji? Model wyceny: aktualna wartość wyjściowa –zwykle brak transferu ale realizacja Ryzyko niewywiązania się –Nie powinno być odzwierciedlane Modułowe podejście do wyceny –Wyrażono poparcie lecz z pewnymi obawami ED

7 7 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Co usłyszeliśmy od respondentów na temat dokumentu do dyskusji? ciąg dalszy Aktualne szacunki oparte na dających się obserwować cenach rynkowych w przypadku stóp procentowych i cen akcji –Ogólne poparcie –Tam gdzie to możliwe zgodne z rynkiem; w innych przypadkach informacje własne podmiotu Wyraźnie określona marża ryzyka –Ogólne poparcie –Dla porównywalności, ograniczona liczba technik ED ED

8 8 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Zalety proponowanego modelu Zasady - nie szczegółowe wytyczne Porównywalność – globalny standard, spójna rachunkowość Spójne ramy umożliwiające prace nad: –bardziej złożonymi umowami –pojawiającymi się problemami (brak konieczności stosowania zasad dodatkowych) ciąg dalszy…

9 9 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Zalety proponowanego modelu ciąg dalszy Istotne informacje dla użytkowników: –skupienie się na czynnikach wpływających na zyskowność umów ubezpieczeń –kwota, termin i niepewność przyszłych przepływów pieniężnych –aktualne szacunki –dochód ujmowany zgodnie ze zwolnieniem z ryzyka –wyeliminowanie rozbieżności rachunkowych –spójna rachunkowość w przypadku wbudowanych opcji i gwarancji

10 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 10 Zakres projektu Rachunkowość mająca zastosowanie do umów ubezpieczenia –Umowa –Połączenie praw i obowiązków –Prezentowana kwota netto –Jeden model dla wszystkich typów ubezpieczeń –Nie dotyczy innych aktywów i pasywów ubezpieczyciela –Na dzień dzisiejszy: brak rachunkowości ubezpieczającego –Definicja –Umowy inwestycyjne z zapisem o udziale dyskrecjonalnym

11 11 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Co oznacza "rachunkowość umowy"? Wpływające składki Umowy partycypacyjne: zwrot z inwestycji UMOWA Wypłaty odszkodowań i świadczeń Koszty akwizycjiGwarancje i opcje Udział dyskrecjonalny Wydatki (obsługa roszczeń...) PRAWA wynikające z umowy narastające wpływy pieniężne OBOWIĄZKI wynikające z umowy krańcowe wydatki pieniężne

12 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 12 Projekty powiązane Instrumenty finansowe –Klasyfikacja i wycena Ujęcie przychodu –Umowy z klientami Zobowiązania (poprawki do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) –Wycena zobowiązań niepewnych Wyeliminowanie rozbieżności rachunkowych Wykorzystanie OCI Synchronizacja dat wejścia w życie

13 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Propozycje zawarte w wersji wstępnej przegląd Model wyceny –dane wejściowe i szacunki –moduły Prezentacja i ujawniania Ujęcie –granice umowy –rozdzielenie –reasekuracja Przejście 13

14 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 14 Model wyceny Aktualna wycena umowy ubezpieczeniowej –ponowna wycena po każdym okresie sprawozdawczym –aktualizacja założeń –nieaktualizowana o własne ryzyko kredytowe Odzwierciedla sposób, w jaki umowę widzi ubezpieczyciel Podejście modułowe –Cztery (lub trzy) moduły Brak minimalnego depozytu

15 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 15 Model wyceny ciąg dalszy Dane wejściowe i zmiany w szacunkach Dane wejściowe –Zmienne rynku finansowego: zgodne z dającymi się obserwować cenami rynkowymi –Inne zmienne: wykorzystać wszelkie dostępne informacje –obiektywne Zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych –zysk lub strata

16 16 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Model wyceny ciąg dalszy Moduły –Przewidywane (ważone prawdopodobieństwem) przyszłe narastające przepływy pieniężne (wynikające z umowy) –Wartość pieniądza w czasie –Korekta ryzyka Brak zysków pierwszego dnia: marża rezydualna Straty pierwszego dnia ujmowane w rachunku zysków i strat Przepływy pieniężne DyskontowanieMarża ryzykaMarża rezydualna

17 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Model wyceny ciąg dalszy Koszty akwizycji Składka otrzymana Zwrot z inwestycji Udział dyskrecjonalny Wypłata odszkodowań Składka otrzymana Wygaśnięcie umowy dyskontowanie Korekta ryzyka Wyjaśnienie modułów Wypłata odszkodowań 17

18 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 18 Model wyceny ciąg dalszy Przewidywane (ważone prawdopodobieństwem) przyszłe, narastające przepływy pieniężne aktualne szacunki na poziomie portfela których źródłem ma być umowa, w tym –narastające koszty akwizycji –przepływy pieniężne wynikające z udziału dyskrecjonalnego Przepływy pieniężneDyskontowanie Korekta ryzyka Marża

19 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 19 Model wyceny ciąg dalszy Koszty akwizycji Koszty sprzedaży, underwritingu oraz zawarcia umowy ubezpieczenia W chwili obecnej niektórzy ubezpieczyciele odraczają wszystkie koszty akwizycji Propozycja w ED: –narastające koszty akwizycji (na poziomie umowy) są wliczane w przepływy pieniężne –nienarastające koszty akwizycji są wliczane w koszty Przepływy pieniężneDyskontowanieKorekta ryzykaMarża

20 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 20 Model wyceny ciąg dalszy Umowy z udziałem w zyskach Przepływy pieniężne wynikające z udziału dyskrecjonalnego –(narastające) Świadczenia partycypacyjne wynikające z partycypacyjnych umów ubezpieczeń, jakie ubezpieczyciel zamierza wypłacić Przepływy pieniężne wynikające z umowy jak wszystkie inne Ubezpieczyciele wzajemni? Przepływy pieniężne Dyskontowanie Korekta ryzykaMarża

21 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 21 Model wyceny ciąg dalszy Wartość pieniądza w czasie Stopa dyskontowa: Odzwierciedlenie charakterystyki umów ubezpieczenia –Niepartycypacyjne: wolne od ryzyka plus korekta uwzględniająca brak płynności –Partycypacyjne: należy uwzględnić wyniki uzyskiwane przez aktywa Wyłączenie: ryzyko niewywiązania się Przepływy pieniężneDyskontowanie Korekta ryzyka Marża

22 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 22 Model wyceny ciąg dalszy Korekta ryzyka Jasno określa skutki niepewności związanej z przyszłymi przepływami pieniężnymi –niepewność z perspektywy ubezpieczyciela Ponowna ocena po każdym okresie sprawozdawczym Ocena na poziomie portfela Dozwolone techniki oceny Przedział Ufności/ Conditional Tail Expectation/ Koszt Kapitału Przepływy pieniężneDyskontowanie Korekta ryzykaMarża

23 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 23 Model wyceny ciąg dalszy Marża rezydualna Alokacja "zysku pierwszego dnia" - wliczanie go do rachunku zysków i strat systematycznie przez cały okres ochrony –upływ czasu lub –wzór lepiej odzwierciedlający wystąpienie świadczeń i odszkodowań "Strata pierwszego dnia" ma miejsce gdy: wpływy pieniężne < wydatki pieniężne + korekta ryzyka Przyrost odsetek (zablokowany) Składka otrzymana 12 Przewidywane wypłaty odszkodowań 10 Korekta ryzyka 3 < Przepływy pieniężneDyskontowanie Korekta ryzyka Marża

24 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Model wyceny ciąg dalszy wpływy pieniężne ze składek wydatkipieniężne korekta ryzyka marża rezydualna marża łączna Pod uwagę brane są dwa podejścia Marże 24 Przepływy pieniężneDyskontowanieKorekta ryzykaMarża

25 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 25 Model wyceny ciąg dalszy Rada wzięła także pod uwagę jako alternatywę: Marża łączna (nie jest częścią propozycji!) Alokacja "zysku pierwszego dnia" - późniejsze wliczenie do rachunku zysków i strat –w okresie ochrony oraz okresie obsługi roszczeń –amortyzacja uzależniona od skutków –zapewniania ochrony ubezpieczeniowej –niepewności związanej z przyszłymi przepływami pieniężnymi Strata pierwszego dnia występuje gdy: wpływy pieniężne < wydatki pieniężne Składka otrzymana 12 Przewidywane wypłaty odszkodowań 13 < Przepływy pieniężneDyskontowanieKorekta ryzykaMarża

26 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 26 Model wyceny ciąg dalszy Podejście zmodyfikowane Model alokacji składki (rezerwa składki ') Wymagany dla zobowiązania typu pre-claim w przypadku większości umów krótkoterminowych Ogólny model wyceny dla zobowiązania z tytułu roszczeń (korekta ryzyka, dyskontowanie…)

27 27 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Model wyceny ciąg dalszy Raportowanie wyników Pozycja w rachunku zysków i strat 20 Zobowiązanie na początek roku - 5 przewidy- wane przepływy finansowe - 3 zmiana korekty ryzyka - 1 wliczenie marży rezydual- nej + 2 odsetki od zobowią- zania + 1 nieprzewi- dywane przepływy finansowe 14 Zobowiązanie na koniec roku Zmiany w zobowiązaniach Wpływ na zysk/stratę = Gotówka

28 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 28 Prezentacja i ujawnienia Prezentacja rachunku zysków i strat Podejście oparte na marży –wynika z bezpośredniego modelu wyceny –ile ubezpieczyciel zamierza zarobić na zapewnianiu ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwrotu z inwestycji –traktowanie składek ubezpieczeniowych jak depozytów –ogólnie pokazuje: –zmianę korekty ryzyka i wliczenie marży rezydualnej –wpływy i wydatki brutto w ujawnieniach

29 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Prezentacja i ujawnienia ciąg dalszy 29 Korekta ryzyka Marża rezydualna Zysk Odsetki inwestycje netto Zysk z inwestycji Odsetki od zobowiązania ubezpieczeniowego Zmiany w szacunkach Wynik techniczny Korekta doświadczenia (2) (0,5) ,5 1,5 3 (1,5) Rok XRok X-1 Rachunek zysków i strat Marża ubezpieczeniowa

30 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 30 Prezentacja i ujawnienia ciąg dalszy Ujawnienia Celem zasady dotyczącej ujawnień jest –wyjaśnienie ujętych w sprawozdaniu finansowym kwot wynikających z umów ubezpieczenia; oraz –charakteru i zakresu ryzyka wynikającego z tych umów. Podlegające audytowi informacje na temat skuteczności praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem (vs. niepoddane audytowi informacje MD&A) Ujawnienia ryzyka podobne do MSSF 7 –Analiza wrażliwości

31 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 31 Ujęcie W zależności od tego, co nastąpi wcześniej: –ubezpieczyciel zobowiązany jest zapewnić ochronę ubezpieczeniową –podpisanie umowy

32 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 32 Ujęcie ciąg dalszy Granice umowy Kiedy "istniejąca umowa" wygasa? Istniejąca umowa wygasa, jeżeli ubezpieczyciel –nie jest już zobowiązany do zapewniania ochrony lub –może dokonać ponownej oceny ryzyka dla danego ubezpieczającego i stosownie zmienić cenę

33 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. poziom portfela Które przyszłe przepływy pieniężne są uwzględniane? UJĘCIE w zależności od tego,co nastąpi wcześniej: - Konieczność zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej -Podpisanie umowy 33 Przepływy pieniężne z PRZYSZŁYCH SKŁADEK Granice umowy - ubezpieczyciel już nie jest zobowiązany do zapewniania ochrony -Ubezpieczyciel może dokonać ponownej oceny ryzyka dla danego ubezpieczającego i stosownie zmienić cenę czas trwania

34 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 34 Czym jest "ubezpieczenie" w umowie? Definicja umowy ubezpieczeniowej Umowa, na mocy której: jedna strona (ubezpieczyciel) przyjmuje znaczne ryzyko ubezpieczeniowe (inne niż ryzyko finansowe) od drugiej strony (ubezpieczający) poprzez zgodę na zrekompensowanie ubezpieczającemu strat w przypadku gdy określone niepewne przyszłe zdarzenie (zdarzenie objęte ubezpieczeniem) wpłynie niekorzystnie na ubezpieczającego.

35 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 35 Ujęcie ciąg dalszy Rozdzielenie Rozliczenie elementów umowy tak jakby były one oddzielnymi umowami Rozdzielenie elementów umowy ubezpieczenia, które nie są bezpośrednio powiązane z ochroną ubezpieczeniową Najbardziej typowe przykłady: –Salda kont ubezpieczającego –Wbudowane instrumenty pochodne –Towary i usługi, które nie są bezpośrednio związane z ubezpieczeniami Niedozwolone w innych przypadkach

36 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 36 Ujęcie ciąg dalszy Reasekuracja Jeden model dla wszystkich umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych –Nie ma konieczność stosowania zasad przeciwdziałających nadużyciom Cedent: taka sama wycena jak w przypadku bazowych umów ubezpieczenia bezpośredniego –Wycena wstępna: marża rezydualna –Prowizja cedenta obniża składkę Brak kompensowania –chyba że spełnione są wymogi dla kompensowania Scedowane umowy nie są wyksięgowywane –chyba że zobowiązanie jest uregulowane, anulowane lub wygasło

37 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 37 Ujęcie ciąg dalszy Wyksięgowanie Kiedy zobowiązanie ubezpieczeniowe przestaje być kwalifikowane jako zobowiązanie –Kiedy jest umorzone, tj. kiedy jest uregulowane, anulowane lub wygasło –Wyjaśnienie w wytycznych: w chwili gdy ubezpieczyciel –nie jest już narażony na ryzyko –nie musi już przekazywać żadnych środków finansowych na poczet zobowiązanie ubezpieczeniowego

38 38 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Co się dzieje w momencie przejścia? istniejąc e zobowiązania z tytułuubezpieczeń przepływypieniężne aktywa niematerialne i prawne odroczone koszty akwizycji Korekta ryzyka Poprzednie GAAPPrzejście MSSF 4 Faza II Różnica w zyskach zatrzymanych

39 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 39 Przejście ciąg dalszy Zmiana klasyfikacji aktywów finansowych –dozwolone –wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat –ma na celu zmniejszenie niespójności w wycenie lub ujęciu –korekta zysków zatrzymanych Wyłączenie z ujawnienia –wcześniej nieujawnione informacje o rozwoju szkód –> 5 lat

40 40 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Jakie będą kolejne etapy prac? publikacja ED: 30 lipca 2010 r. FASB: przekazuje dokument do dyskusji Przekazanie informacji: Grupa robocza, testy w terenie... Koniec okresu przekazywania uwag: 30 listopada 2010 r. Ostateczny standard do połowy 2011 r.

41 41 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. Jak wziąć udział w pracach? Źródła aktualnych informacji go.ifrs.org/ insurance_contractsgo.ifrs.org/ insurance_contracts Aktualizacja IASB Posiedzenia Rady na żywo w Internecie Prezentacje internetowe i podcasty dot. projektu Umowy Andrea Pryde starszy menedżer ds. technicznych Sandra Hack asystentka menedżera ds. technicznych

42 © 2010 IFRS Foundation. 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK. 42 Pytania lub uwagi? Zachęcamy członków IASB i ich pracowników do przekazywania indywidualnych opinii. Opinie zawarte w niniejszej prezentacji są opiniami jej autora. Oficjalne stanowiska IASB w sprawie rachunkowości są ustalane po wieloaspektowym procesie analizy i dyskusjach.


Pobierz ppt "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Opinie zawarte w niniejszej prezentacji są opiniami jej autora i niekoniecznie opiniami IASB.lub Fundacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google