Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Warszawa, 07.11.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Warszawa, 07.11.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
Warszawa, r.

2 CELE PROJEKTU Zwiększenie świadomości językowej urzędników:
uświadomienie znaczenia poprawnie skonstruowanego tekstu dla skutecznej komunikacji, kształtowanie postawy odpowiedzialności za jakość komunikacji pisemnej i ustnej z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, rozpoznanie tendencji w polszczyźnie MUW, korekta typowych błędów.

3 CELE PROJEKTU cd. Zbadanie, w jakim stopniu język urzędu służy wypełnieniu jego misji „Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa” – czy język urzędu umożliwia skuteczną komunikację, czy teksty są funkcjonalne na poziomie zastosowanych struktur gramatycznych.

4 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
CELE PROJEKTU cd. Wypełnienie ustawowego obowiązku ochrony języka polskiego. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na: 1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji; […] 2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym.

5 PODJĘTE DZIAŁANIA 1. Analiza dokumentów wytwarzanych w wydziałach MUW – selekcja, klasyfikacja i opis błędów. Od lipca do września r. przeanalizowano 700 stron dokumentów.

6 PODJĘTE DZIAŁANIA cd. 2. Prezentacja raportu podczas spotkania z kadrą kierowniczą MUW r. Omówienie tendencji w polszczyźnie urzędu, analiza typowych błędów językowych.

7 PLANOWANE DZIAŁANIA 1. Analiza języka poszczególnych wydziałów, sporządzenie raportów szczegółowych oraz ich prezentacja podczas spotkań z pracownikami. 2. Opracowanie słownika najczęstszych błędów do użytku wewnętrznego MUW. 3. Opracowanie i wprowadzenie systemu szkoleń językowych dla pracowników.

8 TYPOWE BŁĘDY 1. Duże i małe litery adres instytucji: Plac Bankowy 3/5,
wyrazy pospolite: Poniedziałek, Święto Państwowe. 2. Pisownia łączna i rozdzielna nie z rzeczownikiem odczasownikowym: nie zakończenie inwestycji, nie z imiesłowem przymiotnikowym: państwo nie będące sygnatariuszem powyższej Konwencji.

9 TYPOWE BŁĘDY cd. 3. Interpunkcja
przecinek i spójnik lub zaimek: Informacja, o którą Pan prosi ma objętość 553 stron formatu A4; zwrot imiesłowowy: Sporządzając ocenę okresową należy przyznać oceny cząstkowe; porównania: Program ten ma taką samą rangę, jak inne strategie regionalne.

10 TYPOWE BŁĘDY cd. 4. Słownictwo
wyrazy i wyrażenia nadużywane: posiadać, w obszarze, realizować, funkcjonować, pleonazmy („masło maślane”): *miesiąc grudzień, wyrazy używane niezgodnie ze znaczeniem: powołać, pozyskać.

11 TYPOWE BŁĘDY cd. 5. Budowa zdania
spójnik „iż”: Z załączonej kserokopii wynika, iż dokonał Pan wpłaty na rachunek urzędu; błędy w wyrażeniach przyimkowych: *odnośnie czegoś, *w oparciu, *celem, imiesłowowy równoważnik zdania: Mając na uwadze zaistniałą sytuację, zostało skierowane do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pismo celem wyeliminowania w przyszłości podobnych naruszeń.


Pobierz ppt "Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Warszawa, 07.11.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google