Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki unijnie na rozpoczęcie działalność gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki unijnie na rozpoczęcie działalność gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska."— Zapis prezentacji:

1 Środki unijnie na rozpoczęcie działalność gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska Tarnów 22.10.2010 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zadania: koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy, przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, podział posiadanych środków Funduszu Pracy, opracowywanie analizy rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

3 Zadania: wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń lub decyzji w celu ustalenia zasiłku dla bezrobotnych oraz transferu zasiłku – w krajach UE/EOG, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskich oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich – Europejskie Służby Zatrudnienia – EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

4 Zadania: świadczenie usług w zakresie planowania rozwoju zawodowego, usług dotyczących umiejętnego poszukiwania zatrudnienia, adaptacji zawodowej oraz dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy, opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych i o rynku pracy, Prowadzenie służby zastępczej: obsługa Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej, kierowanie osób przeznaczonych do służby zastępczej do uprawnionych podmiotów (publicznych, samorządowych i organizacji pożytku publicznego), oraz wydawanie stosownych decyzji dotyczących przebiegu służby zastępczej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

5 WUP w Krakowie Pl. Na Stawach 1 30-107 Kraków Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz

6 Zespół Zamiejscowy w Tarnowie zajmuje się: prowadzeniem Punktu Informacyjnego EFS, realizacją zadań z zakresu monitoringu i kontroli programów oraz projektów współfinansowanych ze środków EFS, organizowaniem oraz świadczeniem usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczeniem usług internetowego pośrednictwa pracy poprzez prowadzenie sali INTERpracaNET, współpracą przy realizacji zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi UE oraz państwami, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności przy świadczeniu usług pośrednictwa pracy z zakresu sieci EURES,

7 WUP w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Punkt Informacyjny EFS Al.. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, p. I Tel. : 14 626 99 40 tarnow@wup-krakow.pl

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

9 Działanie 6.2 PO KL Uczestnicy projektu Osoby fizyczne zamieszkujące i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie Województwa Małopolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności: – osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

10 Działanie 6.2 PO KL Uczestnicy projektu – kobiety(w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); – osoby do 25 roku życia; – osoby niepełnosprawne; – osoby po 45 roku życia;

11 Działanie 6.2 PO KL Uczestnicy projektu – osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko –wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

12 Możliwości wsparcia dla uczestników projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL: Doradztwo (indywidualne oraz grupowe), szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, Dotacja bezzwrotna w równowartości 40 tyś zł dla osób, które zdecydują się na zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, Wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł wypłacane w okresie do 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

13 Uwaga! Uczestnikami projektu w ramach Działania 6.2 PO KL mogą być osoby, które 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej!!!

14 Jak szukać podmioty realizujące projekty w ramach Działania 6.2 PO KL? Systematycznie sprawdzamy stronę internetową WUP w Krakowie www.pokl.wup-krakow.pl na której sukcesywnie pojawiają się listy rankingowe projektów wyłonionych do realizacji w ramach Działania 6.2 PO KLwww.pokl.wup-krakow.pl W opublikowanych listach rankingowych znajdują się adresy podmiotów z którymi należy nawiązać kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

15 Jak szukać podmioty realizujące projekty w ramach Działania 6.2 PO KL? Na stronie internetowej znajduje się również wykaz instytucji w Małopolsce, które są już w trakcie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Dodatkowo, informacje na temat Operatorów środków w ramach Działania 6.2 można również uzyskać w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

16 Punkty Informacyjne EFS 1.Kraków - 012/ 424 07 37, 012/ 424 07 02 2. Nowy Sącz – 018/ 442 94 32 wew.22 3. Tarnów – 014/ 626 95 43

17 Podmioty udzielające dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL /subregion tarnowski/

18 Zostań małopolskim przedsiębiorcą II Projektodawca: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.nowafirma-malopolska.pl Partnerzy: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Szujskiego 66, Tel.: 014/ 621 – 34 – 50 Obszar realizacji: Miasto Tarnów, powiaty brzeski, dąbrowski. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTIA ul. Sikorskiego 5, 33 – 100 Tarnów, Tel.: 014/ 621 – 22 – 16 Obszar realizacji: powiat tarnowski Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. zoo Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, Tel.: 012/ 274 43 43 Obszar realizacji: powiat bocheński Rekrutacja: 18-29 października 2010 http://www.nowafirma- malopolska.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=94

19 Mój Biznes – Mój Sukces Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Biuro projektu: ul. Wałowa 2/2, I p, 33 – 100 Tarnów, Tel.: 014/ 656 38 98/99 Obszar realizacji: Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, Miasto Tarnów Grupa docelowa: zamierzające rozpocząć działalność, zameldowane na stałe na terenie subregionu tarnowskiego, nie posiadające zarejestrowanej działalność w okresie 12-miesiecy przed dniem przystąpienia do projektu. Rekrutacja: grudzień 2010 http://www.fundacjatarnowskiego.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id =32&Itemid=32

20 Moja firma też jest Kobietą! Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTIA ul. Sikorskiego 5, p. 4, 33-100 Tarnów, tel./fax (14) 621 22 16 Obszar realizacji: Powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, gorlicki, nowosądecki, limanowski oraz Miasto Tarnów. Grupa docelowa: kobiety zamieszkałe i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie Miasta Tarnowa oraz w powiatach: brzeski, dąbrowski, tarnowski, gorlicki, nowosądecki, limanowski zamierzające rozpocząć działalność w ww powiatach, nie posiadające zarejestrowanej działalność w okresie 12-miesiecy przed dniem przystąpienia do projektu. Rekrutacja: listopad 2010

21 Weź udział w XLX@ i zostań przedsiębiorcą! Instytut Przedsiębiorczości Prymus Os. Teatralne 24, 31 – 946 Kraków Tel: 012/ 616 78 28 Obszar realizacji: małopolska Grupa docelowa: osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie woj. Małopolskiego Rekrutacja: listopad 2010, styczeń 2011, luty 2011 http://xlx-prymus.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=54

22 Załóż własną firmę – wykorzystaj szansę Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. Biuro projektu: Gorlice, ul. Słowackiego 3, telefon: 18 53 31 138; fax: 18 53 31 136 e-mail: zwf@pakd.plzwf@pakd.pl Obszar realizacji: Powiat gorlicki Grupa docelowa: osoby należące do jednej z grup (kobiety, osoby bezrobotne, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko- wiejskich i miastach do 25 tyś, w tym co najmniej 6 osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika). Rekrutacja: listopad - grudzień 2010 http://www.zwf.pakd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

23 Podmioty udzielające dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL /pozostałe regiony/

24 Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBIT Sp. zoo ul. Mickiewicza 47 70 – 385 Szczecin Tel.: 091/ 423 33 11 Obszar realizacji: Powiaty: oświęcimski, chrzanowski, krakowski, bocheński, limanowski. Grupa docelowa: wyłącznie kobiety bezrobotne Rekrutacja: grudzień 2010 http://www.inbit.pl/krakow/projekt3/realizacja.html

25 Pracuj u siebie Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej ul. Mickiewicza 47, 70 – 385 Szczecin, Tel.: 091/ 423 33 11 Biuro Projektu w Krakowie: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków, Tel. 012 633 07 35, Adres e-mail: krakow@wsie.plkrakow@wsie.pl Obszar realizacji: Powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, limanowski, myślenicki. Grupa docelowa: osoby bezrobotne do 25 roku życia Rekrutacja: grudzień 2010 http://www.wsie-projekty.eu/pracuj_u_siebie/kontakt.php

26 Dziękuję za uwagę Krystyna Kolis-Radziszewska Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie Al.. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, I p. 103 Tel.: 014/ 626 95 43 efs.tarnow@wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Środki unijnie na rozpoczęcie działalność gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PUNKT INFORMACYJNY EFS W TARNOWIE Krystyna Kolis-Radziszewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google