Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Przedsięwzięcia już realizowane i planowane w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Przedsięwzięcia już realizowane i planowane w."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Przedsięwzięcia już realizowane i planowane w przyszłości Wrzesień 2008r.

2 Trzy obszary działań objęte obecną reformą Podstawa prawna - Uchwała i stanowisko Rady Ministrów nr 13 z 22 stycznia 2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie; Dokończenie reformy administracji rządowej, w tym poprawa koordynacji działań naczelnych i centralnych organów administracji oraz zreformowanie działania administracji rządowej na szczeblu województwa; Decentralizacja zadań – przekazywanie zadań realizowanych do tej pory przez administrację rządową w kompetencję samorządów terytorialnych; Przywrócenie właściwej roli służby cywilnej i wprowadzenie skutecznych mechanizmów zarządzania kadrami urzędniczymi - – podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji, zmiany zasad zarządzania;

3 Przykładowe elementy reformy administracji rządowej Nowa ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Likwidacja delegatur urzędów wojewódzkich Likwidacja licznych instytucji i podmiotów działających na orbicie urzędów centralnych (gospodarstwa pomocnicze, instytuty, ośrodki wypoczynkowe itp.) Włączenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Działania na rzecz wdrożenia zarządzania i budżetu zadaniowego

4 Wzmocnienie instytucjonalne administracji publicznej Przywrócenie właściwej roli Służby Cywilnej i wprowadzenie skutecznych mechanizmów zarządzania kadrami urzędniczymi; Nowelizacja ustaw o Służbie Cywilnej oraz o pracownikach samorządowych; Zniesienie albo ograniczenie do ściśle określonych stanowisk ustawy o Państwowym Zasobie Kadrowym;

5 Decentralizacja – założenia Nadrzędną rolę pełni konstytucyjna zasada subsydiarności państwa (uprawnienia winny być przypisane do najniższego szczebla administracji będącego w stanie efektywnie zrealizować postawione zadania); Samorząd województwa, a nie wojewoda posiada kompetencje w zakresie administracji reglamentacyjno - porządkowej. Przy wojewodzie pozostają natomiast uprawnienia nadzorcze i kontrolne Przekazywane zadania i kompetencje, co do zasady, powinny być przejmowane przez samorząd jako zadania własne;

6 Z historii reform samorządowych Rok 1990 – reaktywowanie samorządów gminnych; Rok 1998 – powiaty i województwa Obie te reformy wiązane są przede wszystkim z nowym podziałem administracyjnym; Rok 2008 – zmiany funkcjonalne i jakościowe, akcent położony jest na lepsze funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację:

7 Nowe zadania samorządu terytorialnego Wzmocnienie roli samorządu, zwłaszcza regionalnego, w kształtowaniu polityki rozwoju (finalizacja prac nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Nowe zadanie gmin i powiatów – działania na rzecz rozwoju lokalnego (ustawy ustrojowe);

8 Nowe zadania samorządu terytorialnego Wspieranie rozwoju terenów wiejskich (ustawa o funduszu sołeckim; pakiet regulacji prawnych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju terenów wiejskich, przekazanie do samorządu województwa ośrodków doradztwa rolniczego);

9 Nowe zadania samorządu terytorialnego Działania na rzecz rynku pracy (zlikwidowanie OHP jako państwowej jednostki budżetowej i przekazanie prowadzenia hufców pracy w gestię samorządów wojewódzkich, zmiany w zasadach korzystania z środków Funduszu Pracy na realizację projektów dotyczących regionalnego i lokalnego rynku pracy) Przekazanie samorządom zadań PFRON jako zadania własnego – 2010r.

10 Nowe zadania samorządu terytorialnego Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane do tej pory jako zadania z zakresu administracji rządowej - stają się zadaniami własnymi gminy (m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i celowych, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania); Szkolnictwo wyższe (wariant przekazania samorządom wojewódzkim zadań związanych z prowadzeniem 37 państwowych wyższych szkół zawodowych);

11 Nowe zadania samorządu terytorialnego Przekazanie do samorządów wojewódzkich prowadzenia parków krajobrazowych; Zmiany w systemie oświaty (odrębna prezentacja); Wprowadzenie standardów wykonywania zadań publicznych w wielu dziedzinach administracji (m.in. z zakresu edukacji i pomocy społecznej) i powiązania z nimi rozwiązań finansowych

12 Administracja zespolona Inspekcja sanitarna – projekt ustawy przywracającej zespolenie na szczeblu województwa i powiatu trafił już do Sejmu; Konsolidacja inspekcji ochrony środowiska oraz straży rybackiej i straży łowieckiej; Laboratoria – konsolidacja zasobów;

13 Administracja zespolona Konsolidacja (wg zasady - od pola do stołu) - Inspekcja bezpieczeństwa żywności (Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, część zadań Inspekcji Sanitarnej) Konsolidacja Inspekcja Handlowa i administracja ochrony konkurencji i konsumentów;

14 Administracja zespolona Wzmocnienie roli wojewody i starosty w sytuacjach nadzwyczajnych (kryzysowych); Kierownicy inspekcji - powoływanie i odwoływanie przez wojewodę (starostę) - w uzgodnieniu z odpowiednimi organami (wyjątek Policja i PSP – opinia wojewody lub starosty); Usytuowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – projekt w Sejmie, przygotowania w urzędach wojeódzkich;

15 Drogi samorządowe Przekazanie części dróg krajowych do samorządu wojewódzkiego; Rządowy program wsparcia modernizacji sieci dróg lokalnych i regionalnych (ważny elementy reformy, wczorajsza zapowiedź Premiera o uruchomieniu Programu, początek już od roku 2009, zarządzanie drogami w miastach na prawach powiatu; wariant – powiat jako wnioskodawca w imieniu gmin, regulacje prawne);

16 Statystyka drogowa Na ogólną długość dróg powiatowych wynoszącą km, nawierzchnię bitumiczną ma km; Zaledwie 10% dróg powiatowych spełnia wymagania techniczne i użytkowe drogi tej kategorii; Zaledwie km dróg powiatowych nie wymaga remontu. Z pozostałych: km wymaga remontu cząstkowego, km wymaga remontu okresowego, km wymaga przebudowy.

17 Statystyka drogowa Na ogólną ilość mostów, tuneli i promów na sieci dróg powiatowych wynoszącą sztuk, aż wymaga natychmiastowego remontu cząstkowego lub okresowego, albo przebudowy. Na ogólną wartość odtworzeniową sieci dróg powiatowych wynoszącą ,3 mln zł, wartość zużycia oszacowano na ,5 mln zł;

18 Propozycja algorytmu Do podziału środków pomiędzy gminy, a powiaty stosuje się algorytm uwzględniający długość dróg poszczególnych kategorii oraz długość dróg z nawierzchnią bitumiczną: długość dróg gminnychdługość dróg gminnych bitumicznych x długość dróg powiatowychdługość dróg powiatowych bitumicznych

19 Wzmocnienie podstaw majątkowych jst Kontynuacja komunalizacji majątku Skarbu Państwa; Wyposażenie jednostek samorządu terytorialnego w majątek Skarbu Państwa będący obecnie w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (około 1100 nieruchomości); Przejścia graniczne na zachodniej i południowej granicy – zarządzanie w gestię starosty;

20 Wzmocnienie podstaw majątkowych jst Przygotowywane są także rozwiązania zmierzające do przekazania samorządom: udziałów skarbu państwa w lotniskach regionalnych; lotnisk wojskowych, które nie służą do realizacji zadań sił zbrojnych – finalizacja prac; udziałów skarbu państwa w agencjach rozwoju regionalnego w innych spółkach i przedsiębiorstwach ogólnego znaczenia gospodarczego i użyteczności publicznej regionalnych oddziałów telewizji publicznej (TVP 3) i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia ;

21 AMW – sprzedaje w 2008r. W skali kraju 47 przetargów (województwo dolnośląskie – 1); Ogłoszenie nr 18/2008/S - Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego; Nieruchomość położona jest we wschodniej części dawnego kompleksu koszarowego Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w Jeleniej Górze, przy głównym wejściu do kompleksu; Termin rozstrzygnięcia – 10 września br.

22 Majątek Skarbu Państwa na rzecz jst W dniu 24 stycznia 2008 roku przekazano udziały Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu na rzecz Miasta Zawiercia o łącznej wartości nominalnej ,00zł; W dniu 16 czerwca 2008 roku przekazano na rzecz Województwa Małopolskiego akcji Spółki PKS S.A. w Wadowicach o łącznej wartości nominalnej ,00zł ; W dniu 16 czerwca 2008 roku przekazano na rzecz Województwa Małopolskiego akcji Spółki PKS S.A. w Krakowie o łącznej wartości nominalnej ,00zł ; W dniu 16 czerwca 2008 roku przekazano na rzecz Województwa Małopolskiego akcji Spółki PKS S.A. w Nowym Sączu o łącznej wartości nominalnej ,00zł ;

23 Powiat przejmuje PKS W dniu 16 lipca 2008 roku podpisano umowę nieodpłatnego przeniesienia własności akcji Skarbu Państwa w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna na rzecz Powiatu Starogardzkiego; Umowa dotyczy przekazania akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej ,00 zł, co stanowi 85% ogółu akcji; Minister Skarbu Państwa uwzględnił wniosek Starosty Powiatu Starogardzkiego w związku z faktem spełnienia przesłanek wymaganych treścią art. 4a ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz mając na uwadze zasadność umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego samodzielnego prowadzenia spraw mających na celu świadczenie usług w przewozów pasażerskich;

24 Ustrój samorządu terytorialnego Wprowadzenie jednoosobowego organu wykonawczego na poziomie powiatu; Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych (gmina, powiat) Marszałek województwa – organ w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych i niektórych uprawnień kontrolnych;

25 Ustrój samorządu terytorialnego Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego – nowa ustawa plus część nowych w KPA; Rola samorządowych kolegiów odwoławczych;

26 Ustawa o polityce miejskiej i współpracy jst Ustawa określa: cele i sposób prowadzenia polityki miejskiej państwa; zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w tym: sposób tworzenia i zakres działania zespołu miejskiego, sposób tworzenia obszaru metropolitalnego, organizację i zakres działania zespołu metropolitalnego.

27 Ustawa o polityce miejskiej i współpracy jst Zespół miejski - gminna miejska oraz gminna miejsko – wiejska może wraz z inną sąsiadującą gminą lub gminami utworzyć zespół miejski. Do zakresu działania zespołu miejskiego należy opracowanie i uzgodnienie projektu studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu miejskiego oraz uchwalenie studium ramowego dla tego obszaru. Zakres działania zespołu miejskiego może obejmować także: inicjowanie współpracy członków zespołu na rzecz realizacji zadań publicznych mających znaczenie dla zespołu; opracowywanie i uchwalanie programów lub planów w sprawach określonych uchwałami zgromadzenia zespołu; koordynowanie działań członków zespołu w zakresie i na zasadach określonych w uchwałach zgromadzenia zespołu; wspólne wykonywanie zadań publicznych określonych statutem zespołu lub uchwałą zgromadzenia zespołu, w tym prowadzenie przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym, mających znaczenie dla zespołu; pozyskiwanie i łączenie środków publicznych i prywatnych niezbędnych do realizacji zadań zespołu; promocja zespołu.

28 Ustawa o polityce miejskiej i współpracy jst Obszar metropolitalny stanowi ciągły przestrzennie układ osadniczy obejmujący co najmniej jedno miasto na prawach powiatu wraz z otaczającymi je gminami, który charakteryzuje się silnymi związkami funkcjonalno-przestrzennymi, w tym dużym przepływem osób, towarów i usług oraz intensywnym zagospodarowaniem i dużą gęstością zaludnienia, w skali całego terenu. Obszar metropolitalny może obejmować gminy położone wewnątrz wyznaczonego obszaru, nawet jeżeli nie wykazują one silnych powiązań z miastem na prawach powiatu. Granice obszaru metropolitalnego mogą przecinać teren powiatu i wykraczać poza granice województwa.

29 Ustawa o polityce miejskiej i współpracy jst Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć obszary metropolitalne z łączną liczbą mieszkańców nie mniejszą niż 500 tys., przy gęstości zaludnienia na tym obszarze nie mniejszej niż 200 mieszkańców na 1 km 2 W oparciu o przeprowadzone analizy, minister właściwy do spraw administracji publicznej opracowuje i przedkłada do akceptacji Radzie Ministrów propozycję wyznaczenia granic obszaru metropolitalnego. Propozycję tę po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów przekazuje się do zaopiniowania, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 60 dni, organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego, które w przypadku utworzenia obszaru metropolitalnego uzyskały by z mocy prawa przynależność do zespołu metropolitalnego. Po upływie tego terminu, minister właściwy do spraw administracji publicznej wydaje postanowienie o planowanych granicach obszaru metropolitalnego (może ono być zaskarżane przez organy stanowiące jst, do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd administracyjny rozpatruje sprawę w terminie 30 dni o dnia jej otrzymania.

30 Ustawa o polityce miejskiej i współpracy jst W celu prowadzenia spraw obszaru metropolitalnego ustanawia się zespół metropolitalny. Przynależność do zespołu uzyskują z mocy prawa: - gminy położone na obszarze metropolitalnym, - powiaty, które w całości położone są na obszarze metropolitalnym. Zespół wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zespół ma osobowość prawną. Samodzielność zespołu podlega ochronie sądowej. Zespół nie stanowi jednostki samorządu terytorialnego.

31 Ustawa o polityce miejskiej i współpracy jst W przypadku, gdy dany powiat tylko w części znajduje się w obszarze metropolitalnym, zespół zawiera z tym powiatem porozumienie o wykonywaniu na terenie wchodzącym w skład obszaru zadań powiatu; Organami zespołu są: - zgromadzenie zespołu – jako organ stanowiący i kontrolny; - zarząd zespołu – jako organ wykonawczy. Zgromadzenie zespołu składa się z delegatów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego należących do zespołu. Każda jednostka samorządu terytorialnego należąca do zespołu jest reprezentowana przez jednego delegata. Delegatem jest z mocy prawa odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta. W skład zgromadzenia zespołu wchodzi także, z głosem doradczym, starosta powiatu, który w części położony jest na obszarze metropolitalnym.

32 Inne elementy reformy Wprowadzanie mechanizmów ułatwiających wykorzystanie środków unijnych (m.in. nowelizacja ustawy o zasadach polityki rozwoju, doprecyzowanie zapisów dotyczących dotacji rozwojowych, partnerstwo publiczno – prywatne i publiczno – społeczne); Włączenie dochodów i wydatków funduszy celowych do budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego (fundusze ochrony środowiska, fundusz geodezyjny i kartografii, fundusz ochrony gruntów rolnych);

33 Inne sprawy do załatwienia Rekompensata ulga prorodzinna; Ustawa o planowaniu przestrzennym; Inspekcja sanitarna – jednostka budżetowa; Pielęgniarki opuszczają dps – y; Projekt ustawy o kierujących pojazdami; Centralizacja funduszu geodezyjnego; Ustawa o odpadach wydobywczych;

34 Dziękuję za uwagę Marek Wójcik Doradca Wicepremiera – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Sekretarz Zespołu do spraw decentralizacji


Pobierz ppt "Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Podstawowe elementy reformy administracji publicznej Przedsięwzięcia już realizowane i planowane w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google