Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Związek Przedsiebiorstw Leasingowych Deloitte - 26 marca 2004

2 © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Związek Przedsiebiorstw Leasingowych Deloitte - 26 marca 2004

3 Zmiany w przepisach VAT dotyczące umów leasingu
Piotr Trybała Menadżer Zespół ds. Instytucji Finansowych © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Związek Przedsiebiorstw Leasingowych Deloitte - 26 marca 2004

4 Prawo unijne a ustawodawstwo lokalne
Dyrektywy UE jako środek harmonizacji prawa Najważniejsze dyrektywy dotyczące VAT: I Dyrektywa 1967 Podstawy opodatkowania VAT VI Dyrektywa 1977 Zasady opodatkowania VAT VIII Dyrektywa 1979 Zwrot VAT dla podmiotów z UE XIII Dyrektywa 1986 Zwrot VAT dla podmiotów spoza UE © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

5 Prawo unijne a ustawodawstwo lokalne
Dyrektywy - wytyczne dla państw członkowskich do ustalenia przepisów lokalnych: obowiązek wprowadzenia konkretnego rozwiązania „Member States shall ...” możliwość dokonania wyboru rozwiązania „Member States may ...” szansa lobbowania za wprowadzeniem rozwiązań, co do których Dyrektywy dają prawo wyboru Dyrektywy aktami nadrzędnymi w stosunku do przepisów lokalnych – znaczne ograniczenie w kształtowaniu prawa lokalnego © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

6 Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu przepisów lokalnych
Kontrola zgodności przepisów krajowych z unijnymi Dyrektywami - Komisja może skarżyć do ETS-u państwo członkowskie, które nie wykonuje obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego Orzeczenia Trybunału są wiążące w danej sprawie, ale właściwie mają charakter precedensowy - jeśli przedmiot wniosku jest taki sam, jak kwestia rozstrzygnięta poprzednio, Trybunał może odesłać do poprzedniego orzeczenia, orzeczenia ETS kształtują praktykę podatkową państw członkowskich Zagadnienie wstępne -w razie wątpliwości co do interpretacji przepisu prawa wspólnotowego sąd krajowy powinien zwrócić się o interpretację do ETS, zapewnienie jednolitości stosowania przepisów prawa we wszystkich krajach UE Możliwość powołania się przez podmioty bezpośrednio na przepisy Dyrektyw w przypadku, gdy są one wystarczająco precyzyjne i warunkowe, a nie zostały prawidłowo wprowadzone do przepisów lokalnych (ETS 8/81) © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

7 Podstawowe zagadnienia
Leasing w nowej ustawie VAT – uwagi ogólne Leasing operacyjny – dostawa usług Leasing finansowy – dostawa towarów Moment powstania obowiązku podatkowego Podstawa opodatkowania Przepisy przejściowe Samochody osobowe – zakup oraz leasing Nieruchomości © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

8 Leasing w nowej ustawie VAT – uwagi ogólne
Leasing dwie kwalifikacje Dostawa towarów Dostawa usług Kryteria podziału © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

9 Leasing w nowej ustawie VAT – dostawa towarów
Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: Wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje ż w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

10 Leasing w nowej ustawie VAT a VI Dyrektywa
Niezgodność definicji dostawy towarów z VI Dyrektywą VI Dyrektywa przewiduje dwa warunki, które powinny być spełnione łącznie art. 5 ust. 4 b VI Dyrektywy, dostawa towarów obejmuje między innymi rzeczywiste wydanie towarów na podstawie umowy mającej na celu udostępnienie towarów do używania na czas określony, jeżeli w normalnych okolicznościach prawo własności zostanie przeniesione, najpóźniej z chwilą zapłaty ostatniej raty. Celem było opodatkowanie również umów, których efekt był zbliżony do sprzedaży np.. sprzedaż z odroczonym terminem płatności, umowy leasingu, w których przeniesienie własności następuje automatycznie – brak opcji – obowiązek nabycia. © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

11 Leasing w nowej ustawie VAT
Kwestie sporne: - brak opcji zakupu w umowie leasingu finansowego – czy mamy do czynienia z dostawą towarów - ryzyko przekwalifikowania na dostawę towarów w przypadku faktycznego nabycia przedmiotu leasingu na zasadach ‘preferencyjnych’ po zakończeniu umowy - zakres pojęcia ‘grunty’ – własność, wieczyste użytkowanie gruntu © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

12 Leasing operacyjny – dostawa usług
Każda czynność będąca świadczeniem na rzecz innej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która nie jest dostawą towarów. Rola klasyfikacji statystycznych Leasing operacyjny, najem dzierżawa, umowy o podobnym charakterze, inne niż leasing finansowy Opcja nabycia nie ma znaczenia dla klasyfikacji © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

13 Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
Zasada ogólna – wystawienie faktury, nie później niż 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi Zaliczki – z chwilą ich otrzymania, niezależnie od wielkości zaliczki Dotacje – moment otrzymania dotacji Eksport towarów – potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty przez urząd celny wyjścia © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

14 Leasing finansowy – obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi Jeżeli dostawa towarów powinna być potwierdzona fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

15 Leasing operacyjny – obowiązek podatkowy
Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

16 Podstawa opodatkowania
Obrót – kwota należna z tytułu wykonania czynności opodatkowanych Dotacje, subwencje, dopłaty, związane z dokonaną czynnością Rabaty i bonusy Dostawa budynku z gruntem Nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, pracowników, itp. © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

17 Podstawa opodatkowania w leasingu traktowanym jako dostawa towarów
Obrót – kwota należna z tytułu wykonania czynności opodatkowanych Opłata manipulacyjna Opłata wstępna Cześć kapitałowa Część odsetkowa © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

18 Podstawa opodatkowania w leasingu traktowanym jako dostawa towarów
Wątpliwości interpretacyjne – brak szczególnych regulacji Opłaty dodatkowe Ubezpieczenie Podatki Inne świadczenia akcesoryjne związane z przedmiotem leasingu Opłaty związane z utrzymaniem przedmiotu leasingu (zarządzaniem flotą samochodów osobowych) © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

19 Dostawa towarów używanych
Towary używane Budynki, budowle i ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowlę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat Pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku Dostawa towarów używanych zwolniona od podatku Warunek – w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony Zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

20 Nowe zasady dotyczące podatku VAT naliczonego
© 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

21 Podatek naliczony –realizacja zasady neutralności VAT
Regulacje lokalne – określają zasady odliczania VAT naliczonego w kraju VIII Dyrektywa – zwrot VAT dla podmiotów z UE XIII Dyrektywa - zwrot VAT dla podmiotów spoza UE © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

22 Podatek naliczony VAT - 1
Definicja według projektu: podatek określony w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług podatek określony w fakturach potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego podatek z dokumentów oraz decyzji celnych podatek określony w fakturach otrzymanych od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

23 Podatek naliczony VAT - 2
nabycie samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności obliczonej według określonego wzoru – 50% kwoty podatku określonego na fakturze lub z tytułu WNT, nie więcej niż PLN © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

24 Podatek naliczony VAT - 3
Definicja według projektu: podatek dotyczący dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, o ile kwoty podatku mogłyby być odliczone, gdyby czynności te wykonywane były w Polsce podatek dotyczący prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich wręczenie wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem podatek dotyczący świadczenia określonych usług finansowych (np. transakcje ubezpieczeniowe, reasekuracyjne) na terytorium RP, w przypadku gdy nabywca posiada siedzibę poza terytorium Wspólnoty lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

25 Warunki odliczenia Wykorzystanie towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych Otrzymanie faktury Nabycie prawa do rozporządzenia towarem lub wykonanie usługi (zapłata zaliczki) © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

26 Termin odliczenia VI Dyrektywa – prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w momencie powstania obowiązku podatkowego Polska ustawa o VAT: Generalna zasada – w miesiącu otrzymania faktury VAT lub dokumentu celnego, ale jeżeli podatnik nie dokona odliczenia w tym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

27 Termin odliczenia w leasingu finansowym -1
W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem Przepis niespójny z definicją dostawy towarów Literalna wykładnia przepisu negatywna dla leasingu finansowego – odroczenie prawa do odliczenia Co jeżeli brak wykonania opcji zakupu przedmiotu leasingu? Niezgodność z IV Dyrektywą – nieuzasadnione zawężenie prawa standardowego rozliczenia podatku naliczonego do nabycia prawa do rozporządzania © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

28 Termin odliczenia w leasingu finansowym - 2
Delegacja w ustawie do wydania rozporządzenia wykonawczego w zakresie: Przypadków, gdy przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie środków trwałych należących do osób trzecich może być traktowane na równi z zakupem tych środków, oraz warunki i tryb zwrotu różnicy podatku Brak projektu rozporządzenia do tej pory Czy MF poprawi błędy w ustawie w zakresie momentu odliczania podatku naliczonego w leasingu finansowym? © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

29 Ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego - 1
Zachowane dotychczasowe wyłączenia w prawie do odliczenia VAT, np. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów Usługi gastronomiczne i noclegowe Import usług od podmiotów z „rajów podatkowych” Paliwa do samochodów osobowych Jak traktować VAT od paliwa do samochodów ciężarowych (o ładowności ponad 500 kg) w rozumieniu poprzednich przepisów © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

30 Ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego - 2
W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych poniżej minimalnej ładowności kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze W przypadku usługobiorców użytkujących takie samochody na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy podobnej kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą Ograniczenie 50 % dotyczy poszczególnych rat Suma nie może przekroczyć 5,000 zł Czy ograniczenie dotyczy leasingu finansowego?! © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

31 Ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego - 3
Podział na samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe (poprzednio określane jako ‘inne samochody’). Samochody osobowe. zakwalifikowanie jako samochód osobowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego określone mają zastosowanie również w przypadku, gdy spełniona minimalna dopuszczalna ładowność © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

32 Ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego – 4
Inne pojazdy samochodowe. Dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż: DŁ= 357 kg + n x 68 kg, Gdzie: DŁ –dopuszczalna ładowność n – ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy Przykładowo: Ilość miejsc (siedzeń) – 4 DŁ = x 68 kg DŁ = = 629 kg © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

33 Ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego - 5
Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń) określana jest na podstawie wyciągu ze świadectw homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Pojazdy samochodowe, które uzyskały świadectwa homologacji jako samochody ciężarowe przed 1 stycznia 2004 roku (zachowujące swą ważność), również muszą spełnić warunek minimalnej ładowności określonej w nowej ustawi VAT, według powyższego wzoru. © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

34 Ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego - 6
Odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu samochodów lub innych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Leasingodawcy mają prawo w pełni odliczać kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych lub innych pojazdów będących przedmiotem leasingu (podobnie jak w poprzednim stanie prawnym). © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

35 Korekty podatku VAT naliczonego - 1
Dopuszczone w okresie 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego Ograniczenia korekt podatku naliczonego: nie zostało wszczęte postępowanie/ kontrola za okres, którego dotyczy korekta, lub w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nie stwierdzono naruszenia prawa lub nie wydano decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego Nie ma warunku uregulowania należności obejmującej kwotę VAT od zakupionych towarów i usług. Brak przepisów przejściowych – co z rozliczeniami za poprzednie lata? © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

36 Korekty podatku VAT naliczonego - 2
Brak szczególnych zasad dla leasingu finansowego Problemy Opłaty leasingowe zależą od kursu walut obcych lub zmiennych stóp procentowych Moment dokonania korekty: bieżąco (np. miesięcznie) czy po zakończeniu umowy leasingu Czy istnieje możliwość korekty części kapitałowej? Czy korygujemy jedynie część odsetkową? Powrót do starego stanu prawnego Wpływ na ustalanie wartości początkowej dla potrzeb podatku dochodowego © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

37 Zwroty nadwyżki podatku naliczonego VAT
Bezpośredni zwrot czy rozliczenie w przyszłych okresach rozliczeniowych? - VI Dyrektywa pozostawia to w gestii państw członkowskich Bezpośredni zwrot – np. Niemcy, Holandia, Dania Rozliczana w przyszłych okresach, ale na zakończenie roku rozliczeniowego (kalendarzowego) bezpośredni zwrot przenoszonej nadwyżki – np. Finlandia, Francja Rozliczana w przyszłych okresach, chyba że będzie to niemożliwe (np. eksporterzy) – np. Grecja, Finlandia Rozliczana w przyszłych okresach, chyba że występuje sprzedaż z niższymi stawkami VAT, są zakupy inwestycyjne itp. – np. Włochy © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

38 Zwrot nadwyżki podatku naliczonego - 1
Generalna zasada –podatnik ma prawo do rozliczenia nadwyżki w przyszłych okresach rozliczeniowych lub do zwrotu na rachunek bankowy Zwroty VAT na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika (na umotywowany wniosek zwrot przyspieszony w ciągu 25 dni). © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

39 Zwrot nadwyżki podatku naliczonego - 2
Wysokość zwrotu VAT do kwoty VAT naliczonego przy nabyciu środków trwałych i WNiP do kwoty 22% obrotu opodatkowanego stawkami niższymi (dla zwrotu 60 dni nie ma warunków uregulowania należności, jak to jest obecnie) Jeśli nadwyżka podatku naliczonego przekracza wartość VAT naliczonego przy nabyciu środków trwałych i WNiP powiększonej o 22% obrotu opodatkowanego stawkami niższymi, zwrot następuje w ciągu 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

40 Zwrot nadwyżki podatku naliczonego - 3
Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową kwota różnicy podatku podlegającego zwrotowi w terminie 60 dni ulega podwyższeniu, jeśli podwyższenie tej kwoty jest uzasadnione sezonowością produkcji lub usług jest uzasadnione kwotą podatku naliczonego związanego ze sprzedażą, której miejsce świadczenia wypada poza Polską, ale gdyby wypadało w Polsce to sprzedaż podlegałaby polskiemu VAT © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

41 Przepisy przejściowe - 1
Art jeżeli wydanie towaru na podstawie umowy leasingu finansowego w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. a czynność ta była uznawana jako usługa na podstawie ustawy z 1993 r., leasing finansowy traktuje się nadal jako świadczenie usług, aż do czasu zakończenia tej umowy. W leasingu finansowego, gdzie wydanie przedmiotu leasingu nastąpiło przed 1 maja 2004 r., nie zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. VAT będzie mógł być naliczany od każdej raty leasingowej, bez konieczności zapłaty podatku ‘z góry’ za cały okres świadczenia. © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

42 Przepisy przejściowe - 2
Art. 172 – zakres pojęcia ‘wydanie’: Możliwe zdarzenia: Fizyczne przekazanie przedmiotu leasingu Postawienie przedmiotu leasingu do dyspozycji Data protokołu przekazania Data protokołu zdawczo – odbiorczego © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

43 Przepisy przejściowe - 3
Art jeżeli podatnikowi na podstawie ustawy z 1993 r. przysługuje prawo do odliczania podatku naliczanego od czynszu (raty) związanego z leasingowanym samochodem osobowym lub innym pojazdem (w całości), zgodnie z nową ustawą, podatnik zachowa to uprawnienie również po wejściu w życie nowej ustawy, pod warunkiem że: umowa leasingu została zawarta przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT i nie zostały do niej wprowadzone zmiany po wejściu w życie nowej ustawy o VAT,    - umowa leasingu została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r. Zastosowanie - inne niż osobowe samochody, których dopuszczalna ładowność przekraczała 500 kg (samochody z tzw. kratką). Wejście w życie ustawy a moment rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy – art – ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

44 Przepisy przejściowe - 4
Problemy interpretacyjne Co się dzieje jeżeli umowa zawarta, ale brak wydania? Zakres informacji dla celów rejestracji Kto jest zobowiązany do rejestracji: leasingobiorca czy leasingodawca – brak regulacji Czy zmiany w umowie leasingu mogą wpłynąć na utratę prawa do kontynuacji odliczeń? Zmiana okresu trwania umowy Zmiana strony umowy Zmiana wysokości opłat Zmiana harmonogramu opłat Zmiana przedmiotu umowy Zakres czasowy korzystania z praw nabytych © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

45 Leasing nieruchomości
Opodatkowanie gruntu – sprzedaż wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (definicja podatnika) Wątpliwości co do odliczenia podatku naliczonego w przypadku leasingu finansowego gruntów Zakup gruntu – możliwość odliczenia podatku naliczonego bądź zwrotu bezpośredniego nadwyżki Brak zwolnienia w zakresie towarów używanych – grunty wyłączone Wieczyste użytkowanie gruntu – tak jak własność © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

46 Nowe obowiązki dokumentacyjne
© 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

47 Fakturowanie - 1 Obowiązek ustawowy wystawiania faktury VAT przez polskich podatników – nie później niż 7 dni od dostawy w kraju Obowiązek wystawiania faktur przez podatników zarejestrowanych na VAT w Polsce, jeżeli miejsce opodatkowania przypada za granicą, a podatnik nie jest tam zarejestrowany na VAT Określenie w ustawie elementów wymaganych na fakturze takich jak: Fakt dokonania sprzedaży (opis dostawy) Data sprzedaży Cena jednostkowa bez podatku Podstawa opodatkowania Stawka VAT i kwota podatku Kwota należności Dane dotyczące podatnika i nabywcy © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

48 Brak projektów rozporządzeń wykonawczych w tym momencie
Fakturowanie - 2 Delegacje ustawowe Minister Finansów określi w rozporządzeniu wykonawczym: Zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać i sposób oraz okres ich przechowywania Minister Finansów może określić w rozporządzeniu wykonawczym: Inne podmioty, niż podatnicy, uprawnione do wystawiania faktur Sposób i warunki wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu faktur przesyłanych drogą elektroniczną Sposób przeliczania kwot na fakturach jeżeli są wystawiane w walutach obcych Brak projektów rozporządzeń wykonawczych w tym momencie © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

49 Fakturowanie - 3 Dyrektywa UE
Konieczność dostosowania polskich przepisów w zakresie fakturowania do przepisów Dyrektywy UE 2001/115/EC, która weszła w życie w państwach członkowskich 1 stycznia 2004 r. Obowiązek dokumentowania obrotu (również zaliczek) fakturami Każdy dokument lub informacja, który dotyczy danych na fakturze, powinien być traktowany jak faktura Możliwość wystawiania faktur przez osoby trzecie Faktury mogą być wystawiane przez nabywcę na dostawy realizowane dla niego pod warunkiem, że istnieje umowa która reguluje procedurę akceptacji każdej faktury przez wystawcę, państwa członkowskie określą zasady dotyczące tej umowy oraz procedurę akceptacji faktur © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

50 Fakturowanie - 4 Dyrektywa określa jakie elementy państwa członkowskie mogą wymagać na fakturach (9 obligatoryjnych i 5 dodatkowych) Państwa członkowskie nie mogą wymagać by faktury były podpisywane Kwota na fakturze może być wyrażana w jakiejkolwiek walucie pod warunkiem, że podatek do zapłaty jest wyrażony w lokalnej walucie Język na fakturze dowolny – państwa członkowskie mogą wymagać tłumaczenia faktur dla celów kontroli (zmiany w ustawie o języku polskim!) Faktury mogą być wystawiane albo na papierze, albo z użyciem środków elektronicznego przesyłu Państwa członkowskie powinny umożliwić elektroniczny przesył faktur pod warunkiem, iż gwarantowana jest ich autentyczność oraz niezmienność treści Państwa członkowskie muszą akceptować faktury wystawiane przez podatników z innych krajów spełniające warunki z Dyrektywy Państwa członkowskie mogą same określać warunki i zasady przechowywania faktur (miejsce przechowywania, formę etc.) © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

51 Fakturowanie - 5 Sprzedaż osobom fizycznym
Brak obowiązku wystawiania faktur, chyba, że osoba fizyczna zażąda takiej faktury Obowiązek dokumentowania sprzedaży na kasie fiskalnej Faktury VAT muszą być jednak wystawiane zawsze w przypadku: sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (3 egzemplarze faktury – dodatkowa kopia dla biura informacji o podatku VAT) © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

52 Fakturowanie - 6 Faktury wewnętrzne Nieodpłatne wydanie towarów będące dostawą towarów Nieodpłatne świadczenia usług Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca Import usług Możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

53 Fakturowanie – 7 Zachowanie w projekcie ustawy przepisów o ochronie podatnika – kontrola wystawcy faktur (nabywca chroni się przed 30% sankcją w przypadku, gdy faktura nie została zaewidencjonowana przez wystawcę) Zachowanie obecnego art. 33 – obowiązek zapłaty podatku uwidocznionego na fakturze W przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

54 Ewidencja Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT zawierającej dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej Obowiązek prowadzenia specjalnej ewidencji przez podatnika dokonującego usług na towarach przemieszczanych z UE Zachowanie dotychczasowych warunków stosowania 30% sankcji od kwoty zawyżenia nadwyżki oraz zaniżenia wpłaty podatku w deklaracji Uwaga: brak 30% sankcji jeżeli podatnik ujął podatek należny w rozliczeniu za poprzedni okres rozliczeniowy! © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

55 Pytania i odpowiedzi © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

56 Zespół ds. Instytucji Finansowych
Piotr Trybała – Menadżer, Doradca Podatkowy, tel. (22) , © 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

57 Związek Przedsiebiorstw Leasingowych Deloitte - 26 marca 2004
A member of Deloitte Touche Tohmatsu Związek Przedsiebiorstw Leasingowych Deloitte - 26 marca 2004


Pobierz ppt "© 2004 Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google