Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki Planowane zmiany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki Planowane zmiany."— Zapis prezentacji:

1 Podatki 2011. Planowane zmiany.
Warszawa, 1 grudnia 2010 r.

2 AGENDA Planowane zmiany w zakresie CIT i PIT.
Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej. Uchwała 7 sędziów dot. usług ubezpieczenia towarzyszących usługom leasingu i jej skutki Planowane zmiany w zakresie ustawy o podatku VAT: Zmiana stawek podatku VAT Zmiana zasad identyfikowania usług zwolnionych od podatku VAT Zmiana zakresu prawa do odliczenia VAT w związku z wykorzystywaniem samochodów ciężarowych Faktury elektroniczne Pozostałe zmiany (np. kwestia współczynnika sprzedaży) 2

3 Zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od 1
Zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od r.

4 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
w art. 6 UPDOP wprowadza się zwolnienie od podatku dla: 10a) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, które spełniają określone w UPDOP warunki 11a) podatników posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie określone w UPDOP warunki. Fundusz w Luksemburgu Wypłata dywidendy Brak pdop u źródła PolCo

5 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
klauzula zapobiegającą nadużyciom (art. 6 ust. 3 updop): zwolnienia stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę; implementacja wyroku ETS z 18 grudnia 2007 r. C-101/05; zmiana – efekt wniosku Komisji Europejskiej przeciw Polsce; zagraniczne fundusze inwestycyjne zamknięte – nadal dyskryminowane;

6 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Art. 10. 1. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: 1) dochód z umorzenia udziałów (akcji), dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji), ZMIANA: w art. 10 w ust. 1 uchyla się pkt 2

7 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Art. 20 – zwolnienie dla dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski – dodaje się ust. 15 : Zwolnienie stosuje się: jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytułu własności, w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione

8 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
analogiczne zmiany w art. 21 i art. 22 updop; posiadanie udziałów – nie obejmuje użytkowania udziałów (wyrok ETS z 22 grudnia 2008 r. C-48/07) Wspólnik Użytkownik 100% Wypłata dywidendy PolCo

9 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Art. 21 – zwolnienie dla należności licencyjnych – wprowadza się ust. 3a i 3b: 3a. Warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio – nie mniej niż 25% udziałów (akcji). 3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i b oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności.

10 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Art. 22 – Zwolnienie dla dywidend i przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w RP: ust. 4d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się: 1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności, jedynie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione

11 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Po art. 22a dodaje się art. 22b w brzmieniu: „Art. 22b. Zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20–22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany”;

12 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Nowe obowiązki płatników - zwolnienie, na podstawie art. 20-22 updop pod warunkiem posiadania: certyfikatu rezydencji; pisemnego oświadczenia podatnika o spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 3 pkt 3 lit. c i ust. 3a lub art. 22 ust. 4 pkt 4; pisemnego oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych należności oraz o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a – dla dywidend/odsetek/należności licencyjnych wypłacanych do funduszy inwestycyjnych/emerytalnych

13 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Przepisy dotyczące spółek osobowych – wystąpienie/likwidacja dodany art. 12 ust. 4 pkt 3a i 3c: przychodem nie są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika SO: z tytułu likwidacji SO wystąpienia z SO – w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w SO i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika w nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej SO; przychodem nie są inne składniki majątku otrzymane przez wspólnika SO z tytułu wystąpienia z SO lub jej likwidacji; przychód powstaje w dacie zbycia ww. składników

14 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Przepisy dotyczące spółek osobowych –wkład do SO Dodany art. 16g ust. 1 pkt 4a – wartość początkowa przedmiotu wkładu do SO to: wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany; wydatki poniesione na nabycie/wytworzenie przedmiotu wkładu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie by amortyzowany; wartość rynkowa – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem WNiP wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

15 CIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Inne zmiany: Aport P/ZCP do spółki kapitałowej – wprowadzona zasada kontynuacji (brak możliwości urynkowienia podstawy amortyzacji) Wymiana udziałów

16 Zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od 1.01.2011 r.

17 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Wspólne opodatkowanie małżonków – art.6 ust. 2 i 2a ustawy o PIT Wspólne rozliczenie dochodów małżonków możliwe na wniosek tylko jednego z małżonków Wniosek traktowany jak oświadczenie o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o wspólne rozliczenie Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej Wniosek składany w zeznaniu rocznym za dany rok Skutki powyższej zmiany Pozostałe warunki wspólnego rozliczenia bez zmian

18 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Wspólne opodatkowanie z dzieckiem jako samotny rodzic lub opiekun prawny – art. 6 ust.4 ustawy o PIT Zmiana definicji samotnego rodzica/opiekuna prawnego Aktualna definicja: „za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą w separacji lub pozostającą w związku małżeńskim jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności” Nowa definicja: „od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego,…, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem rozwódką, rozwodnikiem, osobą w separacji lub pozostającą w związku małżeńskim jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci” Skutki powyższej zmiany Pojęcie „samotnego wychowywania dzieci” – wg orzecznictwa sądowego – „samotnie czyli bez udziału innej/innych osób, codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka”

19 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy o PIT: Dodatek za rozłąkę - zwolnienie tylko dla dodatków przyznanych na podstawie odrębnych ustaw lub ich przepisów wykonawczych Była propozycja rozszerzenia o układy zbiorowe pracy Art.21 ust. 1 pkt 18 Zakwaterowanie pracowników - zwolnione z PIT świadczenia od pracodawcy do wysokości 500 zł miesięcznie pod warunkiem, że miejsce zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu Art.21 ust. 1 pkt 19 Świadczenia dla emerytów i rencistów od byłego zakładu pracy – zwolnienie do 2280 zł wszelkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych Art.21 ust. 1 pkt 38

20 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy o PIT: Świadczenia dla członków rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych emerytów i rencistów – zwolnienie do 2280 zł wszelkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych Art.21 ust. 1 pkt 92 Stypendia dla uczniów i studentów – zwolnienie do 3800 zł rocznie Dotyczy stypendiów od jednostek samorządu terytorialnego i organizacji realizujących cele pożytku publicznego Art.21 ust. 1 pkt 40b Pracownicze programy emerytalne – zwolnienie wypłat środków z ppe działających w UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej

21 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Dochód z preferencyjnego nabycia akcji – art.24 ust. 11 i 12 ustawy o PIT Zwolnienie dla nadwyżki pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na nabycie/objęcie akcji Zwolnienie dla osób uprawnionych do nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Zwolnienie także w przypadku otrzymania akcji nabytych przez spółkę w celu przeniesienia na osoby uprawnione Dotyczy tylko spółek z UE i EOG Skutki proponowanej zmiany Kiedy powstaje przychód z akcji?

22 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Ulga internetowa – prawo do odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet Brak uzależnienia od miejsca zamieszkania podatnika Kwota wydatków bez zmian Dokumentowanie wydatków uprawniających do odliczeń od dochodu Darowizny pieniężne – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego Darowizny inne niż pieniężna – dowód z danymi identyfikującymi darczyńcę, wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu Krwiodawstwo – oświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników

23 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Internet – dokument stwierdzający poniesienie wydatków, w szczególności: Dane podatnika jako kupującego Dane sprzedającego Rodzaj zakupionej usługi Kwota zapłaty Ulga rehabilitacyjna – dodatkowe dokumenty W przypadku odliczenia wydatków na: Przewodnika osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo – wskazanie z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, Psa asystującego – certyfikat potwierdzający status psa asystującego Samochód w celu wyjazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów.

24 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Podatek zryczałtowany Ryczałt 20% dla nierezydentów podatkowych w przypadku wypłaty odsetek innych niż określone w art.30a ust. 1 ustawy o PIT – art. 29 ust.1 ustawy o PIT Ryczałt 10% dla świadczeń otrzymanych przez emerytów i rencistów od związków zawodowych- art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy o PIT Ryczałt 18% dla każdej umowy zlecenia lub umowy o dzieło, której przychód nie przekroczy 200 zł – art. 30 ust.1 pkt 5a ustawy o PIT Ujednolicenie zasad przeliczania przychodów i kosztów w walucie obcej - art.11 ustawy o PIT

25 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Zmiana formularzy podatkowych dotyczących zeznań rocznych za 2010 r. Zmiany dotyczą wszystkich rocznych zeznań – PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 i załączników PIT/D i PIT/O Identyfikacja organizacji pożytku publicznego na rzecz której podatnik chce przekazać 1% podatku wyłącznie po numerze KRS organizacji Nie będzie pola „nazwa OPP”

26 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Prawo do wcześniejszego skorzystania z podatku liniowego dla byłych pracowników prowadzących działalność gospodarczą Świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w przypadku gdy odpowiadają one czynnościom wykonywanym w ramach uprzedniego lub obecnego stosunku pracy uniemożliwia skorzystanie z podatku liniowego Ograniczenie dotyczy tylko bieżącego roku podatkowego Dotyczy także wspólników spółek osobowych Zmiana od 20 maja 2010 r.

27 PIT – zmiany od stycznia 2011 r.
Najem prywatny i ryczałt ewidencjonowany Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania w przypadku rozpoczęcia najmu prywatnego Oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskano pierwszy przychód, a w przypadku rozpoczęcia wynajmu w grudniu – do końca grudnia. 8,5% przychodu niezależnie od wysokości przychodów uzyskiwanych z najmu. Zmiana od 20 maja 2010 roku.

28 Ordynacja podatkowa USTAWA z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (weszła w życie r.): 56 § 1 Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %."

29 Zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług

30 Uchwała 7 sędziów NSA (1) Uchwała z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10):
Art. 29 ust. 1 ustawy o VAT: „Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy” „przy interpretowaniu pojęcia "całość świadczenia" , w przypadku usług o kompleksowym charakterze takich jak usługa leasingu, której towarzyszy ubezpieczenie przedmiotu leasingu, nie ma podstaw do dzielenia tej czynności z punktu widzenia obowiązku w podatku od towarów i usług na dwie czynności z tego powodu, że mogą być one przedmiotem odrębnych stosunków zobowiązaniowych na gruncie prawa prywatnego.”

31 Uchwała 7 sędziów NSA (2) Uchwała z r. (I FPS 3/10): „Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, jeśli występuje w ramach danego świadczenia, jest ściśle związane z realizacją umowy leasingu, zabezpieczając interesy obu stron podstawowego świadczenia, które stanowi leasing. Wyodrębnianie go dla celów podatkowych z tego świadczenia stanowiłoby zabieg sztuczny, pozostający w sprzeczności z gospodarczym celem leasingu. Za ujęciem kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pojęciu "kwoty należnej od całości świadczenia należnego od nabywcy" przemawia także stanowisko Trybunału Sprawiedliwości WE w kwestii opodatkowania świadczeń złożonych, w których obok usług głównych występują świadczenia pomocnicze (…)”

32 Uchwała 7 sędziów NSA (3) Uchwała z r. (I FPS 3/10): „charakter takiego świadczenia pomocniczego występującego obok głównego świadczenia leasingu ma ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu stanowi bowiem środek stwarzający dla obu stron świadczenia głównego optymalne warunki do zabezpieczenia ich interesów przy realizacji umowy leasingu, nie jest natomiast celem samym w sobie i bez świadczenia głównego nie ma racji bytu.”

33 Uchwała 7 sędziów NSA (4) Uchwała z r. (I FPS 3/10): „problem przedstawiony w postanowieniu w istocie dotyczy zagadnienia związanego z opodatkowaniem tzw. świadczeń złożonych, na które składa się szereg czynności, które mogą być przedmiotem odrębnych stosunków prawnych. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, z uwagi na kompleksowy charakter takich czynności, mający doprowadzić do uzyskania określonego efektu gospodarczego, dominuje stanowisko, że do opodatkowania takich świadczeń należy przyjmować jednolitą stawkę podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę charakter świadczenia podstawowego, które stanowi cel działalności wykonywanej przez podatnika” I tu NSA przywołał orzeczenia NSA w zakresie: opodatkowania usług budowlano-montażowych powiązanych z dostawą materiałów budowlanych; opodatkowania dostawy towaru w postaci przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej; dostawy sprzętu medycznego wraz z towarzyszącymi usługami instalacyjnymi.

34 Uchwała 7 sędziów NSA (5) Uchwała z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10):
Konkluzja: „W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.”

35 Uchwała 7 sędziów NSA (6) Skutki i istniejące opcje:
Sprawy sądowe w toku – wnioski o skierowanie przez Sąd danej instancji pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE Korekty? Za jakie lata? Jakie lata są w ogóle zagrożone kontrolą? Korekta „w stu”? Czy należy wtedy wystawiać faktury korygujące? Korekta przychodów (zmniejszenie) za lata ubiegłe? Korekta „od stu”, wystawienie faktur korygujących i próby uzyskania zapłaty, przynajmniej częściowej, VATu od klientów? Możliwości wykorzystania ulgi na złe długi? Jakie odsetki?

36 Uchwała 7 sędziów NSA (7) Ulga na złe długi
Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

37 Uchwała 7 sędziów NSA (8) Warunki: Ulga na złe długi
dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni wierzytelności nie zostały zbyte od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

38 Uchwała 7 sędziów NSA (9) Ulga na złe długi
Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. W przypadku gdy po dokonaniu korekty należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik zobowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części. Podatnik zobowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, zawiadomić o korekcie właściwy dla niego urząd skarbowy. Podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego zobowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

39 Uchwała 7 sędziów NSA (10) Konstrukcje bezpieczne podatkowo:
Umowę zawiera korzystający (ubezpieczający), zaś finansujący przekazuje w jego imieniu składkę ubezpieczeniową na rzecz ubezpieczyciela „Za wynagrodzenie Spółki nie można w żadnym razie uznać kwoty składki ubezpieczeniowej przekazanej przez korzystających celem wpłaty na rzecz ubezpieczyciela. Kwota ta bowiem stanowi „wypełnienie” czynności przekazywania wykonywanej przez Spółkę i w związku z tym sama w sobie nie podlega opodatkowaniu VAT po stronie Spółki.” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja z r., nr IPPP3/ /10-2/MM

40 Zmiana przepisów ustawy o VAT od 2011 r.
40

41 Źródła zmian Ustawa zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług uchwalona przez Sejm r., przekazana do podpisu Prezydenta wprowadzenie nowej PKWiU, nowa formuła zwolnień od VAT Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, uchwalona przez Sejm r., przekazana do Senatu, przyjęto poprawki Senatu zmiany stawek VAT, przepisy przejściowe Projekt zmian ustawy o VAT i ustawy o transporcie drogowym r. wpłynął do Sejmu odliczenie VAT od paliwa / nabycia / leasingu samochodów / odliczenie VAT od nieruchomości Projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług z r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów opodatkowanie nieodpłatnych wydań, obowiązkowy reverse charge przy obrocie złomem 41

42 Zmiana stawek VAT od 2011 r. 42

43 Źródła i przyczyny zmian
Art. 19 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, uchwalonej przez Sejm r., skierowanej do Prezydenta i Marszałka Senatu Upływ okresów, w których zgodnie z Dyrektywą 2006/112 Polska uprawniona była do stosowania stawek obniżonych dla nieprzetworzonej żywności (3%), książek i czasopism specjalistycznych (0%) oraz budownictwa mieszkaniowego innego niż objęte społecznym programem mieszkaniowym (7%). Realizacja budżetu. 43

44 Stawki VAT (1) Do ustawy o VAT wprowadza się załącznik nr 10 zawierający listę towarów objętych stawką 5%. Obejmuje on: żywność nieprzetworzoną (dotychczasowa stawka 3%), niektóre produkty żywnościowe przetworzone (dotychczasowa stawka 7%) książki drukowane i na nośnikach, czasopisma specjalistyczne drukowane, nuty drukowane (dotychczasowa stawka 0% lub 22% w przypadku książek na nośnikach) 44

45 Stawki VAT (2) Regulacja o charakterze tymczasowym:
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 % stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 % stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7 % stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %. 45

46 Stawki VAT (3) W efekcie, w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r.:
stawka podstawowa – 22%  23% stawka preferencyjna – 0% i 3%  5% (nieprzetworzona żywność, książki i czasopisma specjalistyczne) stawka preferencyjna – 7%  5% (podstawowe produkty żywnościowe) stawka preferencyjna – 7%  8% (np. budownictwo mieszkaniowe objęte społecznym programem mieszkaniowym, transport krajowy, dostawy wody, wywóz śmieci i inne usługi komunalne, etc). 46

47 Stawki VAT (4) Budownictwo mieszkaniowe:
Od r. stawkę 8% stosować się będzie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym: obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (tj. budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, a więc budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, budynki zbiorowego zamieszkania, w tym np. hotele robotnicze, domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka) lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 (wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

48 Stawki VAT (5) Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – nie zalicza się do niego: domów mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2 oraz lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 150m2 Lokale mieszkalne i domy mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza odpowiednio 150 i 300 m2 - opodatkowane dwiema stawkami VAT: 8% i 23% Podstawą opodatkowania stawką 8% będzie kwota odpowiadająca udziałowi powierzchni użytkowej objętej definicją budownictwa społecznego w całkowitej powierzchni użytkowej.

49 Zmiany stawek VAT – transakcje na przełomie roku
Przepisy przejściowe W art. 41 wprowadza się: Ust. 14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. Ust. 14b.   Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, z zastrzeżeniem ust. 14c.

50 Zmiany stawek VAT – transakcje na przełomie roku
Przepisy przejściowe Ust. 14c. W przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonane: 1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; 2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku. Jeśli nie jest możliwe określenie tej części, uznaje się, że czynność jest wykonywana proporcjonalnie.

51 Zmiany stawek VAT – transakcje na przełomie roku
Przepisy przejściowe Ust. 14d.   Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku. Ust. 14e.   Przepisów ust. 14a–14d nie stosuje się w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

52 Zmiany stawek VAT – transakcje na przełomie roku
Zagadnienia, które wymagają analizy: Zamówienia złożone do końca grudnia 2010 r. a zrealizowane w 2011 r. (kwestia ustalenia ceny w przypadku, gdy faktyczne wydanie towaru nastąpi w 2011 r.) Modyfikacja systemów finansowo – księgowych, systemów fakturowania, kas fiskalnych - konieczność uwzględnienia zarówno „starych” jak i „nowych” stawek VAT, np. faktury korygujące do transakcji wykonanych w 2010 r. (wystawiane w 2011 r.) Korekty faktur wystawionych w 2010 r. po r. – zwiększenie/zmniejszenie ceny, metodologia korekt Zapisy umów pod kątem sposobu kalkulacji wynagrodzenia (wpływ zmiany stawki VAT na cenę) Realizacja kontraktów długoterminowych (np. na podstawie przetargów) Realizacja świadczeń w „łamanych” okresach rozliczeniowych (np. od r. do r.)

53 Nowy zakres zwolnień od VAT
Ustawa z r. – Nowa PKWiU z 2008 r. Nowy zakres zwolnień od VAT

54 Stosowanie dla celów VAT PKWiU z 2008 r.
Stosowanie dla celów podatku VAT klasyfikacji statystycznej wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU Zmiany w obowiązujących w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy klasyfikacjach statystycznych, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po tym dniu, nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Ale! Brak jest przepisu, który mówiłby, iż, co do zasady, wprowadzenie nowej PKWiU nie skutkuje zmianą zasad opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług. Potencjalnie mogą się w tym zakresie pojawić rozbieżności wynikające ze zmiany klasyfikacji danych towarów/usług. Konieczna analiza klasyfikacji towarów wg nowej PKWiU pod kątem zastosowania stawek obniżonych – brak automatycznego „przejścia” z 7% na 8%

55 Stosowanie dla celów VAT PKWiU z 2008 r.
Obecnie Po zmianie (ustawa z r., zaakceptowana przez Senat) Art. 8 ust. 3.  Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. 4.  Przy określaniu miejsca świadczenia usług, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Uchyla się

56 Zwolnienia od podatku VAT
Na podstawie ustawy zmieniającej ustawę o VAT (uchwalona przez Sejm, zaakceptowana przez Senat) od stycznia 2011 r.: likwidacja załącznika nr 4 do obecnej ustawy, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku (wg ich symboli PKWiU) i przeniesienie zakresu usług zwolnionych bezpośrednio do treści ustawy przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były wymienione w załączniku, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych. 56

57 Usługi zwolnione od VAT - przykłady
usługi świadczone przez: (A) niezależne grupy osób, (B) na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, (C) w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, (D) w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, (E) jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji 57

58 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (1)
Art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT: usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji Prawa nabyte w związku z wykonywaniem przedmiotowych umów -> np. nabycie prawa własności samochodu (wraku) w wyniku wykonania umowy ubezpieczenia 58

59 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (2)
Art. 43 ust. 1 pkt 7: transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną 59

60 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (3)
Art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT: usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, Usunięto: „z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z niewywiązywaniem się kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty kredytu lub pożyczki pieniężnej” 60

61 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (4)
Art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT: usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, Usunięto: „z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z udzieleniem poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych” 61

62 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (5)
Art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT: usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług 62

63 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (6)
Art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT: usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie Art. 43 ust. 16 – powyższe zwolnienie, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: tytuł prawny do towarów / tytuł własności nieruchomości prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku 63

64 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (7)
Zwolnienie od podatku stosuje się również do: świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37–41. Powyższe zwolnienie nie ma jednak zastosowania do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa. „właściwy” – „charakterystyczny dla” Kontrowersje mogą pojawić się przy ocenie właściwości i niezbędności danego świadczenia 64

65 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (8)
Art. 43 ust. 15 Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do: 1) czynności ściągania długów, w tym factoringu (USUNIĘTO: oraz innych czynności, w wyniku których następuje przejęcie ryzyka niewywiązania się przez dłużnika ze zobowiązania); usług doradztwa; usług w zakresie leasingu. 65

66 Usługi medyczne Zwolnienie obejmuje:
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej; usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz psychologów 66

67 Usługi związane z edukacją (1)
usługi świadczone przez (pkt 26): jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli (pkt 27); 67

68 Usługi związane z edukacją (2)
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (pkt 29): a)   prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych  przepisach, b)   świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o  systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, c)   finansowane w całości  ze środków publicznych -  oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane 68

69 Usługi związane z edukacją (3)
Zwolnieniem objęto również: usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone przez podmioty inne niż wymienione w pkt 26, 27 i 29 (pkt 28) Zwolnienie, które trudno uznać za zgodne z Dyrektywą 2006/112 Jakie konsekwencje niesie przedmiotowe zwolnienie po stronie podatnika w zakresie podatku naliczonego? 69

70 Usługi związane z edukacją (4)
Art. 43 ust. 17: Zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług, ściśle związane z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. (ograniczenie to nie dotyczy jednak usług, o których mowa w pkt 27, tj. usług prywatnego nauczania) 70

71 Potwierdzanie odbioru faktury korygującej
Rozszerzenie zakresu przypadków, w których nie będzie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę: przy eksporcie towarów i WDT; przy dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; przy sprzedaży: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 173 i 174 załącznika nr 3 do ustawy; w pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku NSA wystosował zapytanie do ETS czy obowiązek otrzymania potwierdzenia jest zgodny z prawem UE (Postanowienie I FSK 104/10). 71

72 Projekt zmian ustawy o VAT –
wpłynął r. do Sejmu

73 VAT od samochodów (1) Obecna sytuacja
Wyrok ETS z r. w sprawie C-414/07 Magoora - od r. polskie przepisy niezgodne z prawem UE Skutki wyroku ETS: pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia/leasingu samochodów „z kratką” oraz paliwa do nich kontrowersje dotyczące samochodów osobowych, niekorzystny wyrok NSA z r. (sygn. akt I FSK 960/09): przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT jest sprzeczny z klauzulą stałości, ale w zakresie, w jakim pogarsza sytuację podatników przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych nie rozszerzył zakresu ograniczeń w odliczeniu VAT lecz przeciwnie ograniczenia te zmniejszał, zgodnie z celem i założeniem VI Dyrektywy 22 listopada 2010 r. 7 sędziów NSA (sprawa Magoora) nie wypowiedziało się w sprawie prawa do odliczenia VAT od paliwa do samochodów osobowych 73

74 W miejsce powyższych wprowadza się nowe art. 86a i 88a
VAT od samochodów (2) W art. 86 uchyla się ust. 3 – 7a (regulujące obecnie zasady odliczenia VAT od samochodów) W art. 88 ust. 1 uchyla się pkt 3) (zawierający zakaz odliczenia VAT od paliw do samochodów) W miejsce powyższych wprowadza się nowe art. 86a i 88a 74

75 VAT od samochodów (3) Art. 86a.
Ust 1. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu WNT lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż zł, z zastrzeżeniem ust. 2. Ust. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 1) pojazdów samochodowych z jednym rzędem siedzeń oddzielonym od części ładunkowej ścianą lub trwałą przegrodą (wielozadaniowy, van; 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części ładunkowej ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części ładunkowej przekracza 50 % długości pojazdu; 75

76 VAT od samochodów (4) Art. 86a. ust. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część ładunkową; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdów specjalnych w rozumieniu prawa o ruchu drogowym; 6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1 – 5, w których ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg; 7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10  osób łącznie z kierowcą (autobusy); 8) przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o  podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika. 76

77 VAT od samochodów (5) Art. 86a.
Ust. 3. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń) - określana na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Ust. 4. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1 – 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Ust. 5. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. 77

78 VAT od samochodów (6) „Art. 86a.
6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – nie więcej jednak niż zł. 7. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i  pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty zł. 8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów ust. 2 – 5, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.”; 78

79 VAT od samochodów (7) Art. 88a. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1. 79

80 Art. 3 - Przepis przejściowy
VAT od samochodów (8) Art. 3 - Przepis przejściowy W okresie do 31 grudnia 2012 r., w  przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o  dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu WNT lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 80

81 VAT od samochodów (9) Art. 3 - Przepis przejściowy – ust. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 1) pojazdów samochodowych z jednym rzędem siedzeń oddzielonym od części ładunkowej ścianą lub trwałą przegrodą (wielozadaniowy, van; 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części ładunkowej ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części ładunkowej przekracza 50 % długości pojazdu; 3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część ładunkową; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdów specjalnych w rozumieniu prawa o ruchu drogowym; 6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10  osób łącznie z kierowcą (autobusy); 7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. 81

82 Art. 3 - Przepis przejściowy
VAT od samochodów (10) Art. 3 - Przepis przejściowy Ust. 3. Spełnienie wymagań dla pojazdów określonych w ust. 2 pkt 1 – 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Ust. 4. Jeśli w pojeździe zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. 82

83 Art. 3 - Przepis przejściowy
VAT od samochodów (11) Art. 3 - Przepis przejściowy Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do: importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1 - podatek naliczony stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, nie więcej jednak niż zł usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - podatek naliczony stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, nie więcej niż zł nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów ust. 2 – 5, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. 83

84 VAT od samochodów (12) Przepisy przejściowe
Art. 4. W okresie do 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. Art. 5. W okresie do 31 grudnia 2012 r., nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku wykorzystywania przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 84

85 VAT od samochodów (13) Art. 6 - Przepis przejściowy
Przepisu art. 3 ust. 6 oraz art. 5 nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy. Przepis powyższy ma zastosowanie: w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie niniejszej ustawy, oraz pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2011 r. 85

86 Nieruchomości (1) Art. 2 - dodaje się pkt 14a:
„14a) wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie nieruchomości lub  jej ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;”, Art dodaje się ust. 7b: 7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w  tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników – których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony powinien zostać obliczony według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.”; 86

87 Nieruchomości (1) Dodaje się Art. 90a:
Ust. 1. W przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3 – 10, zastosowaną przy odliczeniu. Ust. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się. 87

88 Projekt MF zmian ustawy o VAT z 14.10.2010 r.

89 Nieodpłatne przekazanie towarów (1)
Art. 7 ust. 2 – Obecne brzmienie: Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

90 Nieodpłatne przekazanie towarów (2)
Art. 7 ust. 2 – Brzmienie planowane: Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów

91 Odpłatne świadczenie usług (1)
Art. 8 ust. 2 – Obecne brzmienie: Jak odpłatne świadczenie usług traktuje się: nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

92 Odpłatne świadczenie usług (2)
Art. 8 ust. 2 – Brzmienie planowane: Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: a) użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza jego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów, b) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza przedsiębiorstwa podatnika.

93 Odpłatne świadczenie usług (3)
Obecne brzmienie Art. 8 ust. 2 nie odróżnia użycia towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa na cele prywatne podatnika lub jego pracowników od innego nieodpłatnego świadczenia usług na te cele Zgodnie z Dyrektywą 2006/112 uznanie nieodpłatnego świadczenia usług za odpłatne nie jest powiązane z warunkiem, aby usługodawcy w związku z tą czynnością przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego

94 Podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Zmiana niekorzystna w kontekście wyroku ETS w połączonych sprawach C‑53/09 i C‑55/09 Loyalty Management UK i Baxi Group z r. 94

95 Podatnik (1) Art. 17. 1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: 4) będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju; 5) nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju;

96 Podatnik (2) Art. 17 ust. 2 ustawy o VAT – w obecnym brzmieniu:
Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

97 Podatnik (3) Art. 17 ust. 2 – planowane brzmienie:
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego Co do zasady wiec, gdy świadczącym usługi lub dokonującym dostawy towarów na terytorium kraju jest podmiot nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, podatnikiem z tytułu tych czynności - usługobiorca lub nabywca towarów

98 Nabywca zobowiązany do rozliczenia podatku VAT
Obowiązek rozliczenia podatku VAT przez nabywcę w przypadku: każdego nabycia towarów i usług od podmiotu zagranicznego nie mającego w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy) dostawy złomu oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przez podatników polskich (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy) Brak możliwości rozliczenia podatku VAT przez dostawcę (np. gdy podmiot zagraniczny zarejestrowany jest w Polsce ale nie posiada tu stałego miejsca prowadzenia działalności) 98

99 Ograniczenie prawa do odliczenia VAT
Propozycja ograniczenia prawa do odliczenia VAT gdy transakcja podlega opodatkowaniu ale VAT został niesłusznie wykazany na fakturze, np.: otrzymanie faktury od podmiotu zagranicznego z polskim VAT (nieprawidłowe od r.) otrzymanie faktury z polskim VAT gdy usługa podlega opodatkowaniu poza Polską (np. związana jest z nieruchomością) otrzymanie od polskiego podatnika faktury z VAT za usługę przeniesienie uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych lub nabycie złomu (nieprawidłowe od r.) Konieczność weryfikacji, czy VAT na otrzymanej fakturze został prawidłowo wykazany. 99

100 Częściowe odliczenie podatku VAT – współczynnik (1)
Gdy współczynnik sprzedaży przekracza 98% (tj. udział obrotów zwolnionych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%) – art. 90 ust. 10. możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego pod warunkiem że kwota podatku niepodlegająca odliczeniu w skali roku była mniejsza niż 500 zł (art. 90 ustawy o VAT) dotychczas prawo do odliczenia 100% bez warunków niezgodność z Dyrektywą (zasada stand still) Jeśli współczynnik nie wyższy niż 2% - możliwość uznania, iż wynosi on 0% Obowiązek korekty podatku VAT rozliczanego wg współczynnika również gdy zmiana współczynnika o mniej niż 2% (art. 91 ustawy o VAT) 100

101 Częściowe odliczenie podatku VAT – współczynnik (2)
Nowe brzmienie art. 91 ustawy o VAT: Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 3-8 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego. 101

102 Pozostałe zmiany 102

103 Wyjątki: usługi w dziedzinie kultury itp
Wyjątki: usługi w dziedzinie kultury itp. – wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 Art. 28g 1. Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest  miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają 2. Miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest  miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana 103

104 Zwolnienie podmiotowe w 2011 r.
Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (netto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości PLN – zwolnieni podmiotowo (od 2011 – PLN) Podatnicy ci mogą zrezygnować ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego - zwolniony od podatku, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, PLN. Jeżeli sprzedaż przekroczy powyższe kwoty – utrata zwolnienia z chwilą ich przekroczenia. 104

105 Faktury elektroniczne w dowolnym formacie elektronicznym

106 Faktury w PDF Zgodnie z przepisami wspólnotowymi od 1 stycznia 2013 r. Polska jest zobowiązana umożliwić podatnikom przesyłanie faktur elektronicznych bez dodatkowych warunków, np. w postaci zwykłych plików PDF. Po wprowadzeniu stosownych przepisów prawo do odliczenia będzie przysługiwać także bez konieczności drukowania otrzymanej faktury. 106

107 Faktury w PDF Projekt rozporządzenia MF z r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z którym: Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury Warunek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – podpis elektroniczny ani system EDI nie będą już obowiązkowe W przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie kilku faktur w formie elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz Planowana data wejścia w życie: 1 stycznia 2011 r. 107

108 Faktury w PDF Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury

109 Faktury w PDF Faktury przesłane drogą elektroniczną oraz inne faktury, są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: 1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; 2) łatwe ich odszukanie; 3) na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej bezzwłoczny dostęp do faktur

110 Faktury w PDF Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych dostępu online do tych faktur. Faktury przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane są organowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym bezzwłoczny pobór i przetwarzanie danych w formacie tekstowym.

111 Faktury w PDF W przypadku faktur przesyłanych do akceptacji w formie elektronicznej, które w tej formie są również zwracane drugiej stronie umowy, akceptacji dokonuje się w formie elektronicznej UCHYLENIE: Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz "ORYGINAŁ", a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz "KOPIA„

112 Kopie faktur – orzecznictwo NSA
kopia faktury może być przechowywana w formie papierowej lub elektronicznej. „nie ma normatywnych przeciwwskazań do istnienia "mieszanego" systemu wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej oraz przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej, z gotowością wydrukowania jej na każde żądanie uprawnionego organu. Za taką wykładnią przemawiają także względy celowościowe, jak ekologiczne czy ekonomiczne.” Wyrok NSA z r. o sygn. akt I FSK 1169/08

113 Faktury otrzymane e-mailem
Zgodnie z wyrokiem NSA z r. (sygn. I FSK 1444/09), podatnicy mogą przesyłać faktury w formie elektronicznej bez wymogu stosowania podpisu elektronicznego. Faktura może być wysłana na przykład em w postaci pliku PDF. Z punktu widzenia nabywcy istotne jest jednak aby taka faktura została wydrukowana oraz przechowywana w formie papierowej. W przeciwnym razie organy mogą kwestionować prawo do odliczenia.

114 Kasy rejestrujące Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących -rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

115 Kasy rejestrujące Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

116 Kasy fiskalne od 1 maja 2011 r.- przykładowe usługi, które nie będą objęte zwolnieniem
Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 2 Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 3 Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 4 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 5 Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych 6 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej 7 Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem 8 Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

117 Kasy rejestrujące Od 1 maja 2011 r. niektórzy podatnicy rozliczający się w ramach tzw. karty podatkowej w podatku dochodowym = obowiązek ewidencjonowania jednakże podatnicy wykonujący czynności będą mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku nieprzekroczenia obrotu na poziomie 40 000 zł

118 CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA- do 31 grudnia 2012 r.
usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu 2 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe dot. wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci 3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości — których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami 4 pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 5 usługi finansowe i ubezpieczeniowe 6 usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P 7 usług w zakresie edukacji z wyłączeniem pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca 8 usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

119 Kasy rejestrujące zwolnienia przedmiotowe z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - dalsze czasowe pozostawienie zwolnienia np.: usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie usługi telekomunikacyjne dostawa nieruchomości dostawa energii elektrycznej, gazu usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych usługi świadczone przez organizacje członkowskie dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

120 Kasy rejestrujące Zwolnienia ze względu na niski obrót
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania- jednakże zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości zł z działalności

121 Kasy rejestrujące Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy — podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym

122 Kasy rejestrujące Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1—32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80 % (podniesienie progu z 70%)

123 Sesja pytań


Pobierz ppt "Podatki Planowane zmiany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google