Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy

2 Na mocy uchwały nr 285/07 Zarządu Województwa z dnia 16 maja 2007r. Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

3 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie to obejmuje następujące Poddziałania: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych; 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

4 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie to obejmuje następujące Poddziałania: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Przewidywanie zmiany gospodarczej. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

5 Działania realizowane przez WUP adresowane są do: osób pozostających bez zatrudnienia, bez konieczności posiadania statusu osób bezrobotnych; osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy; osób pracujących, chcących podwyższać i uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe; pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; osób odchodzących z rolnictwa i chcących podjąć zatrudnienie w sektorach pozarolniczych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

6 Na wdrażanie ww. Działań w latach 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje łączną kwotą Euro, w tym: Euro na Działanie 6.1, Euro na Działanie 6.1, Euro na Działanie 6.2, Euro na Działanie 6.2, Euro na Działanie Euro na Działanie 8.1. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

7 Rok 2008 W odpowiedzi na pierwsze konkursy ogłoszone w roku 2007, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 486 wniosków o dofinansowanie projektów: 134 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 6.1.1;134 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 6.1.1; 17 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.1.2;17 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.1.2; 13 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy o dofinansowanie projektów w trybie systemowym Działania 6.1.3;13 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy o dofinansowanie projektów w trybie systemowym Działania 6.1.3; 79 wniosków w ramach Działania 6.2;79 wniosków w ramach Działania 6.2; 191 wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.1.1;191 wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.1.1; 50 wniosków w ramach Działania 8.1.2;50 wniosków w ramach Działania 8.1.2; 2 wnioski o realizację projektów w ramach Działania wnioski o realizację projektów w ramach Działania Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

8 Rok umów ,41 zł, w tym na Poddziałania: Spośród 370 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione, Dyrektor WUP podpisał łącznie, w ramach alokacji na rok 2008, łącznie 131 umów na realizację projektów o łącznej wartości ,41 zł, w tym na Poddziałania: – 25 umów na kwotę ,28 zł;6.1.1 – 25 umów na kwotę ,28 zł; – 15 umów o wartości ,21 zł;6.1.2 – 15 umów o wartości ,21 zł; – 13 umów na realizację projektów systemowych o łącznej wartości ,93 zł;6.1.3 – 13 umów na realizację projektów systemowych o łącznej wartości ,93 zł; 6.2 – 20 umów o wartości ,76 zł;6.2 – 20 umów o wartości ,76 zł; – 41 umów na kwotę ,57 zł;8.1.1 – 41 umów na kwotę ,57 zł; – 16 umów o łącznej wartości ,66 zł;8.1.2 – 16 umów o łącznej wartości ,66 zł; – 1 umowę na kwotę zł – 1 umowę na kwotę zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

9 Z projektów realizowanych na podstawie zawartych umów w roku 2008 skorzystało ponad 32 tys. mieszkańców naszego województwa: 18 tys. osób pracujących, 18 tys. osób pracujących, 13,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 9,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne (w ramach projektów systemowych PUP); 13,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 9,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne (w ramach projektów systemowych PUP); zostanie również udzielone ponad 419 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; zostanie również udzielone ponad 419 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; Powiatowe Urzędy Pracy zatrudniły 47 nowych pośredników pracy i 45 doradców zawodowych. Powiatowe Urzędy Pracy zatrudniły 47 nowych pośredników pracy i 45 doradców zawodowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

10 Podstawowe rodzaje projektów, realizowane na podstawie umów w roku 2008, to: szkolenia zawodowe (realizowane przede wszystkim w zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców i wymagających uzupełnienia kadr na poszczególnych poziomach specjalizacji), kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski na różnych poziomach zaawansowania) realizowane w połączeniu z usługą indywidualnego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, staże i praktyki zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne, dotacje dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, projekty badawcze, odnoszące się do aktualnych i przewidywanych tendencji w zakresie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje na regionalnym i lokalnych rynkach pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

11 W dniu 27 stycznia 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nowe konkursy naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Nabory wniosków o dofinansowanie projektów prowadzone były do dnia 31 marca 2009 roku.. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

12 287 Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, jakie wpłynęły do WUP w odpowiedzi na ogłoszone konkursy wyniosła 287, w tym: 7 7 wniosków dotyczących Poddziałanie 6.1.2; wniosków dotyczących projektów systemowych w Poddziałaniu 6.1.3); wniosków na Poddziałanie 8.1.1; wnioski w ramach Poddziałania 8.1.2; 4 4 wnioski dotyczące Poddziałania 8.1.3; Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

13 Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2009 podpisał 75 umów o dofinansowanie projektów, w tym w ramach Działań: –6.1.2 – 7 umów o łącznej wartości ,00 zł; –8.1.1 – 32 umowy o wartości ,93 zł; –8.1.2 – 20 umów na kwotę ,23 zł; –8.1.3 – 2 umowy o wartości ,80 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

14 Równolegle wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy realizują projekty systemowe w ramach Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z 14 urzędami umowy o sumarycznej wartości ,02 zł. Obecnie beneficjenci systemowi finalizują realizację projektów, z których korzystać mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne ze wszystkich powiatów województwa. Obecnie beneficjenci systemowi finalizują realizację projektów, z których korzystać mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne ze wszystkich powiatów województwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

15 Łączna wartość zawartych umów wynosi ,1 zł, co umożliwiło objęcie wsparciem w ramach realizowanych projektów ponad 21.5 tys. mieszkańców regionu, w tym: 12 tys. osób bezrobotnych w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy,12 tys. osób bezrobotnych w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, 3,9 tys. pracujących osób dorosłych, chcących podwyższać kwalifikacje;3,9 tys. pracujących osób dorosłych, chcących podwyższać kwalifikacje; 2,4 tys. pracowników przedsiębiorstw,2,4 tys. pracowników przedsiębiorstw, 3 tys. osób odchodzących z rolnictwa.3 tys. osób odchodzących z rolnictwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

16 W ramach realizacji Poddziałania Przewidywanie zmiany gospodarczej Wojewódzki Urząd Pracy opracował własny projekt systemowy pt. Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim. Wartość projektu wynosi zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i jest wdrażany zgodnie z zasadami realizacji, przyjętymi w drodze Uchwały Zarządu Województwa nr 1667/09 z dnia r. Wykonawcą projektu, wyłonionym w drodze udzielonego zamówienia publicznego, jest Konsorcjum Profile Sp. z o.o. oraz firma ARC Rynek i Opinia w Warszawie. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 27 listopada 2009 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

17 W wyniku realizacji ww. projektu zostanie opracowanych 10 raportów umożliwiających bieżące monitorowanie lokalnych rynków pracy oraz prognozowanie popytu na pracę: 1.Raport nt. kierunków rozwojowych i planów inwestycyjnych przedsiębiorców; 2.Analiza obecnej oferty edukacyjnej, kierunków kształcenia i planów rozwojowych szkół wyższych w regionie; 3.Raport nt. kierunków kształcenia i planów rozwojowych szkół ponadgimnazjalnych w regionie świętokrzyskim; 4.Analiza oferty szkoleniowej na świętokrzyskim rynku pracy; 5.Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych studentów szkół wyższych w regionie; 6.Określenie stanu kompetencji, potrzeb rozwojowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego osób bezrobotnych w regionie; 7.Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych pracowników; 8.Diagnoza przyczyn i motywów wewnętrznej i zagranicznej migracji zarobkowej oraz charakteru mobilności regionalnej pracowników; 9.Raport nt. planów inwestycyjnych oraz potencjału rozwojowego JST oraz ich przewidywanego popytu na kompetencje pracowników; 10.Raport końcowy podsumowujący wyniki przeprowadzonych badań i analiz oraz wskazujący na pożądane kierunki zmian i rozwoju zasobów ludzkich. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

18 Umowy zawarte od początku realizacji Programu umożliwiają objęcie wsparciem ponad 53,5 tys. mieszkańców województwa: 25,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 21,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy;25,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 21,8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy; 24,3 tys. osób pracujących, w tym pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie;24,3 tys. osób pracujących, w tym pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; 3 tys. osób odchodzących z rolnictwa.3 tys. osób odchodzących z rolnictwa. udzielonych zostało ponadto 419 dotacji dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.udzielonych zostało ponadto 419 dotacji dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

19 W październiku 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących realizację projektów innowacyjnych testujących, zgodnych z tematem Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej Nabór wniosków prowadzony był w terminie od r. do r. W odpowiedzi na konkurs do WUP wpłynęło łącznie 6 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota na realizację projektów w ramach konkursu wynosi zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

20 Wojewódzki Urząd Pracy, pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, realizuje bieżące zadania w zakresie: Kontroli realizacji zawartych umów;Kontroli realizacji zawartych umów; Obsługi finansowej projektów;Obsługi finansowej projektów; Monitorowania i sprawozdawczości;Monitorowania i sprawozdawczości; Informacji i promocji Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.Informacji i promocji Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

21 W ramach działań promocyjno – informacyjnych, od początku realizacji Programu, zrealizowano m.in. Konferencję inaugurującą oraz 5 spotkań informacyjnych dla beneficjentów działań w trybie konkursowym i systemowym; Konferencję inaugurującą oraz 5 spotkań informacyjnych dla beneficjentów działań w trybie konkursowym i systemowym; 3 szkolenia dla realizatorów projektów; 3 szkolenia dla realizatorów projektów; cykl audycji radiowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej, cykl audycji radiowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej, wydano 3 numery biuletynu promocyjnego, wydano 3 numery biuletynu promocyjnego, przedstawiciele WUP ba bieżąco uczestniczyli w licznych imprezach targowo – wystawienniczych w regionie. przedstawiciele WUP ba bieżąco uczestniczyli w licznych imprezach targowo – wystawienniczych w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

22 Dziękuję za uwagę. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Pobierz ppt "REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Waldemar Bujała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google